Уряд затвердив нову редакцію Національної рамки кваліфікацій

13 липня 2020 року
Уряд затвердив нову редакцію Національної рамки кваліфікацій постановою КМУ від 25 червня 2020 року «Про внесення змін у додаток до постанови КМУ від 23.11.2011 № 1341» додаток. Хочемо акцентувати увагу на окремих термінах та рівнях кваліфікації, означених в цій постанові, які необхідно враховувати в процесі створення, перегляду та акредитації освітніх програм.

    Важливе місце у розробленні освітніх програм відводиться формуванню компетентностей. За визначенням постанови компетентність – це динамічна комбінація знань, умінь, навичок, способів мислення, поглядів, цінностей, інших особистих якостей, що визначає здатність особи успішно соціалізуватися, провадити професійну та подальшу навчальну діяльність.

    Результатом навчання в ЗВО є освітня кваліфікація. За визначенням постанови освітня кваліфікація - визнана закладом освіти чи іншим уповноваженим суб'єктом освітньої діяльності та засвідчена відповідним документом про освіту сукупність встановлених стандартом освіти та здобутих особою результатів навчання та компетентностей. Стосовно професійної кваліфікації – це визнана кваліфікаційним центром, суб'єктом освітньої діяльності, іншим уповноваженим суб'єктом та засвідчена відповідним документом стандартизована сукупність здобутих особою результатів навчання та компетентностей, що дають змогу виконувати певний вид роботи або провадити професійну діяльність.

    Результати навчання за визначенням постанови – це знання, уміння, навички, способи мислення, погляди, цінності, інші особисті якості, що набуваються у процесі навчання, виховання та розвитку, які можна ідентифікувати, спланувати, оцінити і виміряти. Поряд з цим уміння та навички – це здатність застосовувати знання для виконання завдань та розв'язання проблем. Уміння й навички поділяються на когнітивні (що включають логічне, інтуїтивне та творче мислення) і практичні (що включають ручну вправність, застосування практичних способів (методів), матеріалів, знарядь та інструментів, комунікацію).

    Стосовно кваліфікацій вищої освіти - вони відповідають:

  • молодший бакалавр - 5 рівню Національної рамки кваліфікацій та короткому циклу вищої освіти Рамки кваліфікацій Європейського простору вищої освіти;
  • бакалавр - 6 рівню Національної рамки кваліфікацій та першому циклу вищої освіти Рамки кваліфікацій Європейського простору вищої освіти;
  • магістр - 7 рівню Національної рамки кваліфікацій та другому циклу вищої освіти Рамки кваліфікацій Європейського простору вищої освіти;
  • доктор філософії, доктор мистецтва - 8 рівню Національної рамки кваліфікацій та третьому циклу вищої освіти Рамки кваліфікацій Європейського простору вищої освіти;
  • доктор наук - 8 рівню Національної рамки кваліфікацій.

    В документі також представлено детальний опис кваліфікаційних рівнів.

 

Рівень

Знання

Уміння/навички

Комунікація

Відповідальність і автономія

5

Всебічні спеціалізовані емпіричні та теоретичні знання у сфері навчання та/або професійної діяльності, усвідомлення меж цих знань

широкий спектр когнітивних та практичних умінь/навичок, необхідних для розв'язання складних задач у спеціалізованих сферах професійної діяльності та/або навчання
знаходження творчих рішень або відповідей на чітко визначені конкретні та абстрактні проблеми на основі ідентифікації та застосування даних
планування, аналіз, контроль та оцінювання власної роботи та роботи інших осіб у спеціалізованому контексті

взаємодія з колегами, керівниками та клієнтами у питаннях, що стосуються розуміння, навичок та діяльності у професійній сфері та/або у сфері навчання
донесення до широкого кола осіб (колеги, керівники, клієнти) власного розуміння, знань, суджень, досвіду, зокрема у сфері професійної діяльності

організація та нагляд (управління) в контекстах професійної діяльності або навчання в умовах непередбачуваних змін
покращення результатів власної діяльності і роботи інших
здатність продовжувати навчання з деяким ступенем автономії

6

Концептуальні наукові та практичні знання, критичне осмислення теорій, принципів, методів і понять у сфері професійної діяльності та/або навчання

поглиблені когнітивні та практичні уміння/навички, майстерність та інноваційність на рівні, необхідному для розв'язання складних спеціалізованих задач і практичних проблем у сфері професійної діяльності або навчання

донесення до фахівців і нефахівців інформації, ідей, проблем, рішень, власного досвіду та аргументації
збір, інтерпретація та застосування даних
спілкування з професійних питань, у тому числі іноземною мовою, усно та письмово

управління складною технічною або професійною діяльністю чи проектами
спроможність нести відповідальність за вироблення та ухвалення рішень у непередбачуваних робочих та/або навчальних контекстах
формування суджень, що враховують соціальні, наукові та етичні аспекти
організація та керівництво професійним розвитком осіб та груп
здатність продовжувати навчання із значним ступенем автономії

7

Спеціалізовані концептуальні знання, що включають сучасні наукові здобутки у сфері професійної діяльності або галузі знань і є основою
для оригінального мислення та проведення досліджень, критичне осмислення проблем у галузі та на межі галузей знань

спеціалізовані уміння/навички розв'язання проблем, необхідні для проведення досліджень та/або провадження інноваційної діяльності з метою розвитку нових знань та процедур
здатність інтегрувати знання та розв'язувати складні задачі у широких або мультидисциплінарних контекстах
здатність розв'язувати проблеми у нових або незнайомих середовищах за наявності неповної або обмеженої інформації з урахуванням аспектів соціальної та етичної відповідальності

зрозуміле і недвозначне донесення власних знань, висновків та аргументації до фахівців і нефахівців, зокрема до осіб, які навчаються

управління робочими або навчальними процесами, які є складними, непередбачуваними та потребують нових стратегічних підходів
відповідальність за внесок до професійних знань і практики та/або оцінювання результатів діяльності команд та колективів
здатність продовжувати навчання з високим ступенем автономії

8

Концептуальні та методологічні знання в галузі чи на межі галузей знань або професійної діяльності

спеціалізовані уміння/навички і методи, необхідні для розв'язання значущих проблем у сфері професійної діяльності, науки та/або інновацій, розширення та переоцінки вже існуючих знань і професійної практики
започаткування, планування, реалізація та коригування послідовного процесу ґрунтовного наукового дослідження з дотриманням належної академічної доброчесності
критичний аналіз, оцінка і синтез нових та комплексних ідей

вільне спілкування з питань, що стосуються сфери наукових та експертних знань, з колегами, широкою науковою спільнотою, суспільством у цілому
використання академічної української та іноземної мови у професійній діяльності та дослідженнях

демонстрація значної авторитетності, інноваційність, високий ступінь самостійності, академічна та професійна доброчесність, постійна відданість розвитку нових ідей або процесів у передових контекстах професійної та наукової діяльності
здатність до безперервного саморозвитку та самовдосконалення

    Звертаємо увагу гарантів освітніх програм на оновлення Національної рамки кваліфікацій.

 

Лариса Кліх,
завідувач навчально-методичного відділу

 
Захисти дисертаційНабір на навчання (синій)_2015Регіональні навчальні заклади (синій)

Натисніть «Подобається», щоб читати
новини НУБіП України в Facebook