Використовуємо час оптимально

3 квітня 2020 року

 

 
Проведення занять в дистанційній формі викладачами кафедри публічного управління та менеджменту інноваційної діяльності ННІ неперервної освіти і туризму здійснюється уже не перший рік.  При переході до змін в освітньому процесі виникало ряд запитань: як справляться з поставленими завданнями бакалаври першого курсу, магістри, аспіранти, слухачі підвищення кваліфікації і як самі викладачі виконають навчально-педагогічну і науково-методичну роботу.  
 
Для системного зворотного зв’язку між викладачами і студентами-бакалаврами першого курсу за спеціальністю 281 «Публічне управління та адміністрування» налагоджено роботу через електронні навчальні курси (навчальний портал НУБіП elearn), електронну пошту та створення групи у Viber. Для індивідуального зв’язку зі студентами підтримуються контакти також через Telegram, WhatApp.
Така робота звичайно позбавляє студентів «живого» спілкування з викладачем, проте спонукає їх до значно активнішої самостійної роботи, яка безпосередньо впливає на якість підготовки і системно формує загальні компетентності, передбачені стандартом вищої освіти за даною спеціальністю. Це й формування «здатності до адаптації та дії в новій ситуації», «здатність працювати в команді» (через різні засоби комунікації), «здатність планувати та управляти часом», «вміння виявляти, ставити і вирішувати проблеми», «здатність до пошуку, оброблення та аналізу інформації з різних джерел» та ін.
   
 
Студенти з цікавістю вивчають у повному обсязі фундаментальні праці з публічного управління та адміністрування, соціології, основ правознавства та інших дисциплін, розширюючи та формуючи власний світогляд. Аналізуючи і порівнюючи ситуацію в Україні з управлінням на державному, регіональному та місцевому рівнях з баченням всесвітньо визнаних фундаторів управління, вони формують аналітичне мислення - надважливу здатність для управлінця.
У період карантину, на який несподівано довелося піти всім студентам і викладачам університету, електронні курси сталися в нагоді.
Так наприклад, к.е.н., доцент Олександр Анатолійович Стретович викладає 4 дисципліни, які всі атестовані в електронній системі https://elearn.nubip.edu.ua/. Для бакалаврів спеціальності «Туризм» він викладає курс «Активний туризм». До карантину встиг прочитати частину лекцій і провів ряд практичних занять, а тепер активно спілкується зі студентами дистанційно. З всіх лекцій, які передбачені навчальним планом на період карантину студенти виконують тести, а з практичних робіт розробляються презентації за самостійно опанованим матеріалом.
  

 
   

Добрий привід для перевірки знань і рівня виконання аналітично-розрахункових завдань і тестів для студентів ОС «Магістр»  ОПП «Управління інноваційною діяльністю» з дисциплін: «Фінансовий менеджмент» завідувач кафедри, д.е.н., проф. Витвицька О.Д., «Маркетинг інновацій»  к.е.н., доц. Скрипниченко В.А., «Аграрна політика» к.е.н., доц. Янчевський Р.В., «Управління інноваційними проектами»  к.е.н., доц. Стретович О.А., завдання яких формуються з врахуванням сучасних змін у розвитку суспільства.


При цьому важливими є не тільки професійні навички (знання предмету) виконання завдання (Hard skills) чи комп’ютерна грамотність (Digitalskills), а також комплекс неспеціалізованих надпрофесійних навичок, які відповідають за успішну участь у виконанні завдання і високу продуктивність (Soft skills).
   
  
Активізувалась робота аспірантів. Про що свідчать їх публікаційні здобутки.
Викладачі кафедри проводять он-лайн заняття в рамках підвищення кваліфікації науково-педагогічних і педагогічних працівників.
Правильна організація роботи викладача у умовах карантину є вкрай важливою, оскільки відбувається забезпечення ефективності дистанційного навчального процесу.
За період карантину к.держ.упр., асистентом кафедри публічного управління та менеджменту інноваційної діяльності Овчар Н.П. здійснюється підготовка електронного навчального курсу з дисципліни «Зарубіжний досвід в публічному управлінні» для здобувачів освітнього ступеня «магістр» зі спеціальності 281 «Публічне управління та адміністрування», методичних рекомендацій з вивчення дисципліни «Зарубіжний досвід в публічному управлінні», наукової статті «Актуальні питання здійснення публічного управління в Канаді». Проводиться дистанційне консультування здобувачів вищої освіти з питань публічного управління та адміністрування.
Професором Олійником В.В. продовжується робота щодо освітнього процесу (із застосуванням технологій дистанційного навчання), навчальна, методична робота, а саме: підготовлено та надіслано on-line навчально-методичні матеріали студентам заочної форми навчання освітнього ступеня «магістр» зі спеціальності 281 «Публічне управління та адміністрування» з дисципліни «Публічна служба» (лекційні матеріали, матеріали для практичного, самостійного опрацювання, презентаційні матеріали, електронні підручники, перелік питань для іспиту тощо). Ведеться постійне консультування студентів в режимі on-line; підготовлено та надіслано наукову статтю з теми: «Дослідження особливостей професійної самоактуалізації державних службовців через детермінанти інформаційної безпеки» для її опублікування в журналі, який входить в міжнародну бібліографічну реферативну базу даних SCOPUS; підготовлено наукову статтю з теми: «Шляхи вдосконалення системи післядипломної освіти державних службовців в Україні». Готуються й інші наукові статті.
Професор Приліпко С.М. опублікував статтю «Публічне управління розвитком територій на основі реалізації проєктів державно-приватного партнерства на засадах сталого розвитку».  У співавторстві підготовлено та подано до редакції Збірника наукових праць Національної академії державного управління при Президентові України статтю  "Професіоналізація публічних службовців – вимога успішності задекларованих в Україні реформ"; презентацію "Комунікаційні процеси у публічній сфері" для дистанційного курсу підвищення кваліфікації НПП коледжів і технікумів України.   Триває робота над створенням електронного курсу "Комунікації у публічному управлінні" для слухачів ОПП "Публічне управління та адміністрування" ОС "Магістр".
Професором Грищенко І.М. підготовлено до друку фахову статтю в збірнику категорії Б "Програма діяльності Кабінету Міністрів України в аспекті консолідації та розвитку української нації". Надіслано статтю на рецензування в SCOPUS. Надіслано статтю в зарубіжне видання "Ефективність функціонування системи публічного управління". Доопрацьовує навчальний посібник «Основи публічного адміністрування».
          Доцентом Скрипниченко В.А. оновлюються атестовані  в електронній системі дисципліни: маркетинг інновацій; трансфер технологій.. Підготовлено методичні рекомендації для самостійного вивчення курсу “Маркетинг інновацій” для студентів денної та заочної форми навчання освітнього ступеня «Магістр» ОПП «Управління інноваційною діяльністю».   Здійснюється збір інформації та опрацювання матеріалів до підготовки публікації щодо оцінки впливу пандемії та її наслідків на розгортання економічної ситуації в аграрній сфері України.
         Доцентом Стретовичем О.А. підготовлено та надіслано on-line навчально-методичні матеріали студентам денної та заочної форми навчання освітнього ступеня «магістр» ОПП «Управління інноваційною діяльністю» з дисципліни «Управління інноваційним проектами». Ведеться постійне покращення електронних курсів, консультування студентів в режимі on-line. Підготовлено наукову статтю з теми: «Земля не може бути товаром». Готуються й інші наукові статті.
    Асистент кафедри Катерина Обиход здійснює підготовку матеріалів для інформаційного оновлення сторінки кафедри, проводить дистанційне консультування щодо організації проведення ІІ етапу всеукраїнської студентської олімпіади «Менеджмент інноваційної діяльності» зі спеціальності 073 «Менеджмент», продовжує дослідження матеріалів для підготовки наукових статей.
 
  
 
 
Також за період карантину здійснюється підготовка навчально- методичних розробок, наукових статей.
Доцент Янчевський Р.В. розробив методичні вказівки для самостійного вивчення курсу «Аграрна політика», працює над методичними розробками курсу «Економіка та врядування». Розробляє електронний курс «Аграрна політика».
Професор Кулаєць М.М. працює над методичними рекомендаціями щодо проведення практичних занять курсу «Економіка інноваційного підприємства», над оновленням електронного курсу «Економіка інноваційного підприємства».
Завідувач кафедри, професор Витвицька О.Д. підготовила наукові статті: Vytvytska O. Structural-functional modeling for the determination of the company's equilibrium conditions in the dynamic business environment; Vitvitskaya O.,  Kulayets M. Model of innovative technology management for forming dynamic development of enterprises. Працює над написанням навчального посібника «Інноваційний менеджмент». Разом з зарубіжними колегами працює над спільним проектом щодо розвитку інноваційної інфраструктури.
Лаборант Овраменко С.М. дистанційно виконує роботу технічного редактора.
Проводиться дистанційне консультування здобувачів вищої освіти з питань публічного управління та адміністрування, управління інноваційною діяльністю щодо складання завдання до виконання магістерської роботи, календарного плану. Здійснюється щотижневе звітування про виконану роботу завідувачу кафедри, директору інституту.
У таких складних умовах, які склалися наразі в Україні та світі, дистанційне навчання є чудовим виходом із ситуації. Це те, що дає можливість навчатися і не піддавати своє життя та життя оточуючих ризику.
 
Зичимо всім студентам і викладачам, всім співробітникам НУБіП України, їхнім рідним міцного здоров’я!
 
 
Катерина Обиход,
асистент кафедри публічного управління та менеджменту інноваційної діяльності

 

Регіональні навчальні заклади (синій)Захисти дисертаційНабір на навчання (синій)_2015

Натисніть «Подобається», щоб читати
новини НУБіП України в Facebook