Педагогіку обрали невипадково

14 лютого 2020 року

Залюбованими у педагогіку є не тільки науково-педагогічні працівники кафедри управління та освітніх технологій, її завідувач професор Сергій Кубіцький, декан гуманітарно-педагогічного факультету Василь Шинкарук та його заступники, а й кожен магістр освітньої програми «Управління навчальним закладом», що переступає поріг нашої кафедри та освітньої програми  «Педагогіка вищої школи», що проходить в нас практику тощо.

Толерантність, повага до особистості студента, розуміння всіх насущних життєвих проблем, емпатія лежать в основі взаємостосунків. Нас радує маленький успіх кожного і великі досягнення, про які варто говорити.

На кафедрі управління та освітніх технологій з 3 до 7 лютого 2020 р. проводилася навчальна ознайомча педагогічна практика студентів-магістрантів. Навчальна ознайомча педагогічна практика є нормативною складовою підготовки фахівців галузі знань 01 «Освіта», спеціальності 011 «Освітні, педагогічні науки» освітньої програми «Педагогіка вищої школи» як майбутніх викладачів закладів вищої освіти. Її мета – сформувати у студентів знання про структуру, принципи організації та управління  закладом вищої освіти, вміння проводити аналіз навчальних занять і виховних заходів, навчити їх застосовувати ці знання і вміння у майбутній педагогічній діяльності.

Навчальна ознайомча педагогічна практика проводилася на основі розробленої робочої програми навчальної практики, розглянутої та ухваленої на засіданні кафедри управління та освітніх технологій Національного університету біоресурсів і природокористування України.

Навчальною ознайомчою практикою передбачено проходження студентами навчальних занять у закладах вищої освіти різних рівнів акредитації під керівництвом викладачів кафедри.