Абетка якості освітнього процесу: моніторинг та періодичний перегляд освітніх програм

20 січня 2020 року
     Вже доброю традицією в НУБіП України стало розроблення та реалізація цікавих для споживачів освітніх послуг, унікальних освітніх програм. Так у 2019-2020 навчальному році в університеті реалізується 40 освітніх програм на бакалаврському та 58 – на магістерському рівні, з яких 7 є освітньо-науковими https://nubip.edu.ua/node/46601.

     Якість двох із них – «Програмне забезпечення інформаційних систем», «Комп’ютерні системи і мережі» в 2019 році було підтверджено Національним агентством із забезпечення якості вищої освіти в процесі їх акредитації. Такий результат став можливим завдяки активній діяльності робочих груп, очолюваних гарантами освітніх програм, деканату факультету інформаційних технологій, науково-педагогічних працівників, які ввійшли до групи забезпечення, ради роботодавців факультету, а також студентів, які є основними споживачами освітніх послуг.
     Проте заспокоюватись на досягнутому не час. Для того, щоб залишатися цікавими для споживачів освітніх послуг, необхідно не просто йти в ногу з часом, а йти попереду, проводити постійний моніторинг ринку праці, передбачати зміни в технологіях для постійного удосконалення освітніх програм.
     В положенні «Про освітні програми в НУБіП України» затвердженому вченою радою університету 28 лютого 2018 року шостий розділ присвячено порядку реалізації, моніторингу та періодичного перегляду освітньої програми.
     Здійснення постійного моніторингу змісту вищої освіти полягає у періодичному аналізі та перегляді освітніх програм, навчальних планів, робочих програм навчальних дисциплін на предмет їх відповідності нагальним вимогам ринку праці, потребам здобувачів вищої освіти тощо.

     Нагальну потребу в проведенні такої роботи в кожному закладі вищої освіти підтвердив генеральний директор директорату вищої освіти і освіти дорослих Міністерства освіти і науки Олег Шаров, який у своїй доповіді 17 січня 2020 року наголосив на замкненості багатьох освітніх програм закладів вищої освіти у межах вузьких спеціальностей і парадигм, що в подальшому може призвести до втрати їх актуальності.

 

     На необхідності моніторингу та періодичного перегляду освітніх програм наголошено і в додатку до «Положення про акредитацію освітніх програм, за якими здійснюється підготовка здобувачів вищої освіти, затвердженого наказом МОН України від 11.07.2019 року № 977 «Про затвердження Положення про акредитацію освітніх програм, за якими здійснюється підготовка здобувачів вищої освіти». У восьмому критерії оцінювання якості освітньої програми зазначено:

  1. Заклад вищої освіти послідовно дотримується визначених ним процедур розроблення, затвердження, моніторингу та періодичного перегляду освітньої програми.
  2. Здобувачі вищої освіти безпосередньо та через органи студентського самоврядування залучені до процесу періодичного перегляду освітньої програми та інших процедур забезпечення її якості як партнери. Позиція здобувачів вищої освіти береться до уваги під час перегляду освітньої програми.
  3. Роботодавці безпосередньо або через свої об’єднання залучені до процесу періодичного перегляду освітньої програми та інших процедур забезпечення її якості як партнери.
  4. Наявна практика збирання, аналізу та врахування інформації щодо кар’єрного шляху випускників освітньої програми.
  5. Система забезпечення якості закладу вищої освіти забезпечує вчасне реагування на виявлені недоліки в освітній програмі та/або освітній діяльності з реалізації освітньої програми. Результати зовнішнього забезпечення якості вищої освіти (зокрема зауваження та пропозиції, сформульовані під час попередніх акредитацій) беруться до уваги під час перегляду освітньої програми.
  6. В академічній спільноті закладу вищої освіти сформована культура якості, що сприяє постійному розвитку освітньої програми та освітньої діяльності за цією програмою.

     Моніторинг освітньої програми здійснюється з метою визначення, чи є призначення кредитів, означені результати навчання та розраховане навчальне навантаження досяжними, реалістичними та адекватними. Моніторинг здійснюється, як правило, проектною групою. До здійснення моніторингу можуть долучатися експерти: НПП, професіонали-практики, здобувачі вищої освіти. Істотним елементом для перевірки та перегляду призначення кредитів є зворотний зв’язок із зацікавленими сторонами. Проектна група має інформувати здобувачів вищої освіти і НПП про мету моніторингу та спосіб його здійснення, щоб забезпечити точність та високий відсоток наданих відповідей.
     Моніторинг проводиться у різний спосіб – анкетування, опитування, інтерв’ювання здобувачів вищої освіти, випускників з метою аналізу їх власного досвіду, моніторинг досягнутих результатів, оцінювання ОП на відповідність критеріям забезпечення якості освітніх програм тощо. За результатами моніторингу складається аналітичний звіт, який обговорюється вченими радами факультетів і ННІ.

     Перегляд освітніх програм з метою їх удосконалення здійснюється у формах оновлення або модернізації.
     Освітня програма може щорічно оновлюватися в частині усіх компонентів, крім місії і програмних навчальних результатів. Підставою для оновлення ОП можуть бути:

  • ініціатива і пропозиції гаранта освітньої програми, НПП, які її реалізують, вченої ради факультету тощо;
  • результати оцінювання якості;
  • об'єктивні зміни інфраструктурного, кадрового характеру або інших ресурсних умов реалізації освітньої програми.

     Оновлення відображаються у відповідних структурних елементах ОП – навчальному плані, матрицях, робочих програмах навчальних дисциплін, програмах практик і т.п.

     Навчальні плані підлягають моніторингу та періодичному перегляду – не рідше одного разу за повний курс навчання за освітньою програмою.
     Модернізація освітньої програми має на меті більш значну зміну в її змісті та умовах реалізації, ніж при плановому оновленні, і може стосуватися також місії, програмних навчальних результатів. До модернізації освітніх програм необхідно залучати представників роботодавців, зовнішніх експертів. Модернізована освітня програма разом з обґрунтуванням внесених до неї змін має пройти затвердження в установленому порядку.

     Повторне затвердження освітніх програм відбувається з ініціативи проектної групи або факультету чи ННІ, що реалізує ОП, у разі її значного оновлення. Значним вважається оновлення складу ОП – складу дисциплін, практик та їх обсягу в кредитах ЄКТС – більше, ніж на 50 %.

     Детальніше ознайомитись з процедурою моніторингу та періодичного перегляду освітньої програми можна в положенні «Про освітні програми в НУБіП України» за посиланням:

https://nubip.edu.ua/sites/default/files/u284/polozhennya_osvitno_profesiyna_programa_03_03_2018.doc

Лариса Кліх,
завідувач навчально-методичного відділу

 

Регіональні навчальні заклади (синій)Захисти дисертаційНабір на навчання (синій)_2015

Натисніть «Подобається», щоб читати
новини НУБіП України в Facebook