Наукові здобутки факультету землевпорядкування у 2019 році і перспективи дослідницьких пошуків у році 2020

9 січня 2020 року

     Досвід функціонування найкращих університетів світу свідчить про дуже суттєву роль наукових досліджень у формуванні їх статусу та іміджу. Вони давно усвідомили, що навчально-виховний процес досягне успіху лише тоді, коли він опиратиметься на передове наукове підґрунтя і враховуватиме запити практики. Оскільки наш університет позиціонує себе як дослідницький, то роль наукової роботи в різних категоріях його представників – академіків, професорів, докторантів, доцентів, старших наукових співробітників, старших викладачів, асистентів, аспірантів та магістрантів – має бути визначальною, тобто такою, яка забезпечуватиме прогрес і в науці, і в освіті, і в реалізації завдань розвитку господарського комплексу, вирішенні соціальних, екологічних, культурологічних та інших проблем сучасного світу. Тож поглянемо з цих позицій на роль наукових досліджень у житті факультету землевпорядкування як у минулому 2019 році, так і в найближчій перспективі.

     Головні напрями науково-дослідних робіт факультету землевпорядкування у 2019 році. Факультет землевпорядкування у 2019 році зайняв лідерські позиції серед споріднених факультетів на теренах України: за обсягом держбюджетних науково-дослідних проектів, фінансованих МОН України (чотири проекти, 1369 тис. грн/рік); за обсягом зароблених НВЦ коштів (1779 тис. грн./рік); за різноманіттям тематики, форм і методів проведення науково-дослідних, освітньо-наукових та науково-практичних і популяризаційних робіт і заходів (15 круглих столів, семінарів і конференцій, присвячених злободенним проблемам землеустрою, ринку земель, вирішенню гострих питань земельних відносин, технологіям геодезично-картографічних досліджень тощо з залученням широкого кола відомих в Україні і зарубіжжі експертів); за рівнем інструментального оснащення навчального і дослідницького процесу. Усі ці факти – результат наполегливої роботи і деканату, і кафедр, і кожного науково-педагогічного працівника і допоміжного персоналу факультету.
     Поглянемо детальніше на внесок структурних підрозділів (кафедр, лабораторій, центрів) факультету землевпорядкування в загальну скарбницю наукового поступу університету у 2019 році.

     Кафедра геодезії та картографії (завідувач д. геогр.н., професор Іван Ковальчук) основні дослідницькі зусилля спрямовувала на виконання двох держбюджетних тем: Новітня концепція створення цифрового Атласу вартості земель України – інструменту регулювання ринкових земельних відносин і просторового розвитку (науковий керівник д. геогр. н. Іван Ковальчук, 2018-2020 р.) та Концепція створення реєстру особливо цінних земель як механізм дотримання екологічної безпеки при їх використанні (науковий керівник д.е.н. Тарас Євсюков, 2017-2019 рр.).

  

     В результаті досліджень за першою темою здійснено обґрунтування концептуальних засад цифрового атласного картографування вартості земель України та розпочато укладання реального атласу нормативної грошової оцінки її земель, опубліковано 6 колективних монографій, два навчальних посібники, 8 статей у журналах, які входять до баз цитування Scopus та Web of Sciences, 8 статей у фахових виданнях України, 6 статей англійською мовою в зарубіжних і вітчизняних виданнях (проф. І.Ковальчук, доценти Т.Євсюков, І.Опенько, О.Шевченко, В.Богданець, О.Жук, Р.Тихенко, Б.Ярова, мнс. А.Ковальчук, асп. К.Лук’янчук та ін.) Співробітники теми взяли участь у 10 конференціях.
     Крім того, на кафедрі розпочалися роботи з визначення структури і засад створення геодезично-картографічного забезпечення функціонування об’єднаних територіальних громад (І.Ковальчук), обґрунтування засад створення реєстру ярів і зсувів як складової земельного кадастру України (І.Ковальчук, Т.Євсюков). Продовжуються дослідження, спрямовані на створення унікального цифрового геоекологічного атласу модельної річково-басейнової системи (проф. І.Ковальчук, мнс. А.Ковальчук), геоінформаційно-картографічного і математико-статистичного моделювання ерозійних процесів на локальному і регіональному рівні (асп. К.Лук’янчук, проф. І.Ковальчук, доц. О.Шевченко), ландшафтно-екологічних досліджень гірничопромислових ландшафтів та рекультивації порушених земель, проблем безпеки України (проф. І.Ковальчук). Доцент Іван Опенько активно працює над виконанням докторської дисертації «Еколого-економічні засади раціонального використання та охорони земель лісогосподарського призначення в умовах децентралізації влади». Ці дослідження присвячені розробленню теоретичних підходів до формування системи раціонального використання та охорони земель лісогосподарського призначення в Україні. Монографії і посібник отримали відзнаки (дипломи другого ступеня) на Всеукраїнському конкурсі опублікованих монографій і навчальних посібників та підручників, який проводився у 2019 році під егідою Національної академії наук вищої освіти України.

  

     У ході досліджень за другою темою «Концепція створення реєстру особливо цінних земель як механізм дотримання екологічної безпеки при їх використанні» головна увага у 2019 році була спрямована на створення концепції реєстру особливо цінних земель України, тестуванню розробленого реєстру на прикладі модельного землекористування, обґрунтуванню методики використання реєстру особливо цінних земель як інформаційно-аналітичного інструменту забезпечення їхнього захисту та екологічної безпеки при їх використанні. Апробація розробленого реєстру здійснена на прикладі модельних об’єктів Васильківського району Київської області. Вибір останнього зумовлений необхідністю побудови достовірної еколого-економічної моделі на обмеженій території, що дало змогу обґрунтувати наукові підходи до дотримання екологічної безпеки використання особливо цінних земель регіонального рівня.
     Ця розробка забезпечить прийняття рішень з планування територій та організації раціонального використання земель. Така процедура обмежуватиме «тіньовий» їхній перерозподіл, допомагатиме здійснювати державний, самоврядний та громадський контроль за їх використанням й охороною. За результатами досліджень опубліковано колективну монографію і навчальний посібник, 3 статті у журналах бази Scopus, 15 статей у фахових виданнях України, захищено 1 докторську і 2 кандидатські дисертації, 4 магістерські роботи.
     Перспективи досліджень цієї тематики пов’язуємо з застосуванням безпілотних літаючих апаратів та даних дистанційного зондування Землі і геоінформаційних технологій відображення отриманих результатів на цифрових картографічних моделях.

     Кафедра землевпорядного проектування основні зусилля спрямувала на дослідження за держбюджетною темою «Розробка механізмів масової оцінки нерухомості для ефективного регулювання земельних відносин» (науковий керівник д.е.н. Андрій Мартин, 2019-2021 р.). Мета досліджень – розроблення концепції масової оцінки земельних ділянок з використанням геоінформаційних технологій для впровадження удосконаленої системи справляння податку на майно. Узагальнено принципи функціонування та організаційної структури масової оцінки нерухомості в Україні. Визначено етапи впровадження системи масової оцінки нерухомості у складі єдиної державної установи, загальний зміст нормативно-правових актів, необхідних для впровадження та подальшого функціонування вітчизняної системи масової оцінки нерухомості. У виконанні теми брали участь д.е.н., завідувач кафедри земельного кадастру Віктор Заяць, докторант А.Кошель, аспірант О.Патіюк та інші співробітники. За звітний період за темою опубліковано 4 статті в наукових виданнях, що входять до наукометричних баз Scopus та WoS, три монографії, два посібники, один підручник та інші публікації. Завдання на 2019 рік виконані повністю.

     Крім цього напряму досліджень, співробітники кафедри ведуть дослідження проблем землевпорядного проектування з використанням сучасних методів (задіяння безпілотних літаючих апаратів для виконання знімальних робіт), вирішення проблем захисту земель від впливу ерозійних та інших деградаційних процесів, обґрунтування засад формування ринку земель, вирішення питань землеустрою фермерських господарств та агрохолдингів, аналізу історії земельних відносин тощо. Загалом, результати досліджень відображені у двох монографіях, а також знайшли своє відображення у навчальних посібниках.

    Кафедра геоінформатики і аерокосмічних досліджень Землі у 2019 вела дослідження за темою "Розроблення методології системи моніторингу посівів сільськогосподарських культур на основі різнорідних даних ДЗЗ для управління їх продуктивністю" (науковий керівник, д.т.н., професор Світлана Кохан 2017-2019 рр.). Отримані результати, мають практичну цінність і можуть застосовуватись для проектування баз геоданих ресурсного типу, моніторингу посівів сільськогосподарських культур з використанням геопросторових даних, для оптимізації способів відбору зразків рослин при проведенні дистанційного моніторингу посівів, оцінюванні стану посівів на основі вегетаційних параметрів рослинності. Під час проведення досліджень використані дані мікроспектрометра STS-nir, встановленого на квадрокоптері, дані наносупутників Planet у часовому ряді з відображенням стану посівів. Отримані вегетаційні параметри рослинності на модельну територію.
     За результатами теми опубліковані: монографія Просторово-часові дані ДЗЗ у задачах моніторингу посівів сільськогосподарських культур: наук. монографія / С.С. Кохан, А.Б. Востоков та два навчальних посібники (один англомовний), 6 статей у виданнях, які входять до міжнародних наукометричних баз даних, 12 статей у фахових виданнях України, 3 методичні розробки, патент на корисну модель.
     Крім того, кафедрою ведуться дослідження, пов’язані зі створенням геоінформаційно-картографічних моделей моніторингу стану і сільськогосподарського використання земель, оцінювання їх придатності для вирощування різних культур.

     Кафедра земельного кадастру (завідувач, д.е.н. Віктор Заяць) у 2019 році спрямувала свої дослідження на вирішення завдань земельного кадастру та його інтегрування з іншими кадастрами – водних, лісових, мінерально-сировинних ресурсів, нерухомості тощо, а також на питання оцінки земель, розпланування поселень різних рангів, формування дорожньої мережі у сільській місцевості, формування і функціонування ринку земель. Співробітниками кафедри у 2019 р. підготовлений проект «Розробка механізмів системної взаємодії кадастрів – основи ресурсного забезпечення сталого розвитку місцевих громад», який набрав 77 балів у конкурсі, оголошеному МОН України.
     Кафедра управління земельними ресурсами (завідувачка, д.е.н., професорка Ольга Дорош) у 2019 р. продовжувала дослідження у сфері удосконалення управління земельними ресурсами в умовах ринкової економіки та управління процесами використання й охорони земельних ресурсів. Нині при кафедрі здійснюється підготовка трьох аспірантів. Молоді науковці поглиблюють свої знання у науковому гуртку «Інноваційні методи управління земельними ресурсами» під керівництвом проф. О. Дорош та доц. Є. Бутенка.
     Кафедрою у 2019 році опубліковано монографію Оцінка впливу деградаційних процесів на продуктивний потенціал сільськогосподарських земель / Р.А. Харитоненко, Є.В. Бутенко. Доцент Р.Тихенко є співавтором двох колективних монографій, трьох авторських свідоцтв, підготовлених кафедрою геодезії та картографії. Співробітники кафедри опублікували 19 наукових статей (з них три – у наукометричних базах Scopus та Web of Science), взяли участь у 8 Міжнародних і Всеукраїнських науково-практичних конференціях. При кафедрі діють дві навчально-наукові лабораторії. У 2019 р. кафедрою підготовлено проект «Розробити науково-прикладні засади удосконалення інституційного середовища формування екологобезпечного сільськогосподарського землекористування».

     Інші форми і види науково-дослідної і науково-практичної роботи.
     При факультеті функціонує науково-виробничий журнал «Землеустрій, кадастр і моніторинг земель», який дозволяє відобразити досягнення вчених і практиків у сфері землеустрою, його геодезично-картографічного та геоінформаційного забезпечення, управління використанням земель, кадастру і моніторингу земельних ресурсів та удосконалення земельних відносин.
     Важливим напрямком утвердження авторитету факультету землевпорядкування в Україні і Європі виступало оновлення його матеріально-технічної і науково-дослідницької бази. У 2019 році на факультеті встановлена перманентна GNSS-станція, що дозволяє нашому Університету вийти на інший рівень вирішення задач геодезії, землеустрою, точного землеробства, агробізнесу, лісовпорядкування, транспортних технологій та ін. Допомогли з цим роботодавці факультету зокрема Андрій Менько (ТОВ «ЕЛНАВ»), Михайло Туряниця (ПрАТ «Systems Solutions»).
     Добрим прикладом поєднання науки, практики і навчального процесу може слугувати «Літня школа із геодезії та землеустрою», яку кілька років поспіль проводить кафедра геодезії та картографії на базі Дзвінківського геодезичного навчального полігону. У 2019 році в ній брали участь ВГО «Асоціація фахівців землеустрою України», Асоціації «Земельна спілка України», Київського інституту земельних відносин, ВП НУБіП України «Боярська лісова дослідна станція» та представники компаній «System Solutions» і «EINav». Проведений захід дав змогу студентам апробувати здобуті знання на практиці, зустрітися з професійною спільнотою та ознайомитися із найсучаснішим геодезичним обладнанням.
     На факультеті функціонує 9 наукових гуртків. Вони до вподоби бажаючим поглибити свої знання та спробувати себе у наукових дослідженнях! Тут студенти поглиблено досліджують різноманітні проблеми, що пов’язані з майбутньою професією, готуються до наукових конкурсів, конференцій та семінарів. Керівники гуртків намагаюся передати гуртківцям свої знання і досвід, заохотити їх, навчити працювати і постійно вдосконалюватися. Серед керівників гуртків не просто викладачі, а фахівці своєї справи – професори Іван Ковальчук, Тарас Євсюков та Ольга Дорош, старший науковий співробітник Віктор Заяць, доценти Любов Рафальська, Євген Бутенко, Олег Дроздівський, Антон Кошель, Оксана Кустовська, Ольга Тихенко та Олександр Шевченко. У кожного гуртка своя родзинка й тематика.

     Суттєвим здобутком факультету є підстави вважати участь його кращих студентів у Всеукраїнських олімпіадах та конкурсах наукових робіт і проектів. Наприклад, Дар`я Шишова зайняла І місце на Всеукраїнському конкурсі студентських наукових робіт з природничих, технічних та гуманітарних наук за спеціальністю «Геодезія та землеустрій», а Юлія Чіфліклій перемогла у Стипендіальній програмі «Завтра.UA», до того ж її проект "Утилізуй" отримав консультаційну і фінансову підтримку. Команда факультету у складі Юлії Чіфліклій, Дар’ї Шишової та Олега Федорченка виборола 2 місце у ІІ етапі Всеукраїнської студентської олімпіади зі спеціальності «Геодезія та землеустрій», а студентка факультету Юлія Чіфліклій в індивідуальній першості зайняла ІІ місце і була нагороджена дипломом ІІ-го ступеня. У ІІ етапі Всеукраїнської студентської олімпіади з дисципліни «Земельний кадастр» для студентів спеціальності 193 «Геодезія та землеустрій», що проходила у Харківському національному аграрному університеті ім. В.В. Докучаєва, студенти нашого факультету вибороли 2 місце. Команду факультету представляли Анастасія Городнича, Карина Кармазіна та Марія Рабодзей. В індивідуальному графіку Анастасія Городнича виборола 2 місце.

     Науково-педагогічні працівники факультету брали участь у низці міжнародних форумів – INTERGEO 2019, GEODIGITAL Ukraine 2019, GIS TECH UA-2019, ХХIV міжнародній науково-технічній конференції GEOFORUM’19, міжнародній практичній конференції «Ефективне управління земельними ресурсами як передумова розвитку України», ХІХ Міжнародній науково-практичній конференції молодих учених і студентів «Політ. Сучасні проблеми науки». Відзначимо також результати співпраці за програмами європейських партнерів ERASMUS+ (Вроцлавський природничий Університет, Польща) – стажування завідувача кафедри землевпорядного проектування Андрія Мартина і 30-денне наукове стажування доцента Антона Кошеля за стипендіальною програмою професора Станіслава Толпи (Вроцлавський природничий Університет, Польща).

     Перспективи досліджень та завдання факультету у цій сфері на 2020 рік.
     З урахуванням трансформаційних процесів, які відбуваються у сфері землекористування та управління ним в Україні з 2020 року, першочерговими завданнями факультету, на наш погляд, мають виступати:
1) розширення напрямів наукової роботи за рахунок активного долучення до вирішення проблематики оптимізації функціонування об’єднаних територіальних громад, створення геоінформаційного, землевпорядного, геодезично-картографічного та геоекологічного забезпечення їх оптимального функціонування;

2) продовження досліджень за існуючими напрямами – атласного і тематичного картографування земельних та інших природних ресурсів і несприятливих геоекологічних процесів; моделювання розвитку трансформаційних процесів у навколишньому середовищі і в господарській сфері; формування наукових засад вирішення проблеми масової оцінки нерухомості, інтегрування галузевих кадастрів в єдину кадастрово-реєстраційну систему України;

3) поглиблення досліджень, пов’язаних з формуванням ринкових земельних відносин і функціонуванням ринку землі та нерухомості;

4) посилення досліджень, спрямованих на забезпечення проникнення геоінформаційних і геоінформаційно-картографічних технологій в усі сфери земельних відносин, землевпорядного проектування, оцінки землі, кадастру, моніторингу землекористування, охорони земель та відтворення родючості ґрунтів;

5) створення на базі факультету землевпорядкування Центру колективного користування наукоємним обладнанням;

6) посилення публікаційної активності всіх без виключення науково-педагогічних працівників факультету у журналах, що входять до баз цитування Scopus та Web of Sciences;

7) активне впровадження науково-дослідних розробок вчених факультету у навчальний процес та господарську практику;

8) посилення співпраці з провідними фірмами у сфері геодезії, картографії та землевпорядкування як в Україні, так і зарубіжжі;

9) розвиток міжнародної співпраці та впровадження інноваційних підходів у навчальний процес на факультеті та в університеті.

Іван Ковальчук,
заступник декана факультету землевпорядкування
з наукової роботи

 


Захисти дисертаційРегіональні навчальні заклади (синій)Набір на навчання (синій)_2015

Натисніть «Подобається», щоб читати
новини НУБіП України в Facebook