Вчена рада економічного факультету: підсумки та завдання на новий навчальний рік

29 серпня 2019 року
    29 серпня 2019 р. відбулося розширене засідання вченої ради економічного факультету за участю всіх науково-педагогічних працівників.

     Порядок денний засідання розпочався із доповіді декана факультету Анатолія Діброви про підсумки діяльності науково-педагогічного колективу економічного факультету в 2018-2019 н. р. та завдання на новий навчальний рік. Доповідач звернув увагу на те, що економічний факультет є першим на ринку освітніх послуг, але сьогодення робить свої виклики. 

  

     У складних умовах нинішньої вступної компанії на економічний факультет прийнято на денну форму навчання 199 бакалаврів (у т.ч. 136 на контрактну форму навчання), 116 магістрів (у т.ч. 10 на контрактну форму навчання). На заочну форму навчання – 200 бакалаврів контрактної форми навчання, 36 магістрів ( у т.ч. 21 на контрактну форму навчання). 
     При загальному зменшенні державного замовлення, ситуацію вдалося стабілізувати за рахунок контрактників. Вцілому по бакалаврах спостерігається суттєве збільшення студентів порівняно з минулим роком через збільшення набору вступників в 1,5 рази на базі ОС «Молодший спеціаліст», а саме відкриття нових міжкафедральних навчальних лабораторій у ВП НУБіП «Заліщицький аграрний коледж ім. Є. Храпливого», «Ірпінський економічний коледж», ВСП «Рівненський коледж НУБіП України»
     По магістрах ситуація складніша, так як 30% вступників не склали ЄВІ з англійської мови, кількість магістрів значно зменшилась порівняно з минулим роком.
     Також декан зазначив про зменшення вступників із сільської місцевості та збільшення вступників із міста (70%). Варто відмітити, що на економічний факультет в цьому році вступило 47,7% вступників з конкурсним балом в межах 150,1-175.
     В цілому станом на 29.08.2019 р. контингент студентів економічного факультету складає 1522 особи, в тому числі на денній формі навчання – 890 особи, на заочній формі навчання – 632 особа.
     Середній бал успішності студентства економічного факультету підвищився порівняно з минулим роком, 11 відрахованих студентів показує, що над мотивацією молоді ще потрібно працювати.
     За результатами 2 етапу Всеукраїнської студентської олімпіади 2018-2019 н.р. дипломом II ступеня за спеціальністю «Економіка підприємства» нагороджений студент Ткач Назар, диплом IIІ ступеня з дисципліни «Організація і методика аудиту» Владислав Альошин, дипломом IIІ ступеня зі спеціальності «Облік і оподаткування»Катерина Лозоцька, дипломом IIІ ступеня з дисципліни «Інвестування» – Софія Цюпа, дипломом IIІ ступеня з дисципліни «Управлніський облік» – Діана Білодон, дипломом IIІ ступеня з дисципліни «Облік в бюджетних установах» – Альона Сидоркіна

     Міжнародна діяльність факультету досить активна. Для забезпечення якісного навчального процесу за 2018-2019 н.р. 28 викладачів факультету пройшли стажування в університетах США, ЄС. Як наслідок, на даний час значна частина НПП має сертифікати про рівень володіння мови. На разі на факультеті 26 НПП викладають англійською мовою. Від загальної кількості в середньому 32% дисциплін на економічному факультеті викладаються англійською мовою.
     Високий рівень володіння іноземною мовою та фаховою підготовкою дозволяє студентам продовжувати навчання на відповідних програмах у зарубіжних університетах. Цього року 23 студенти факультету навчалося в зарубіжних університетах. Доречно зазначити, що вступники магістратури, які навчались в англомовних групах всі успішно здали ЄВІ з англійської мови. Студенти факультету мають можливість пройти виробниче стажування на підприємствах країн ЄС. Зокрема, в 2019 р. 77 студентів факультету пройшли виробниче стажування в Німеччині.
     Доповідач зауважив, що на факультеті здійснюється система заходів щодо поліпшення матеріально-технічної бази навчання. Зокрема, капітально відремонтовано 409, 512 та 513, аудиторію. Проведена робота дає можливість покращити якість освітніх послуг, а також створює позитивний імідж економічного факультету і в цілому НУБіП України. Протягом останніх 3 років переважно усі лекційні та більшість семінарських аудиторій оснащено мультимедійним обладнанням. Спільно з батьками студентів деканатом економічного факультету капітально відремонтовано силами студентської бригади 24 кімнати в гуртожитку №10 для студентів-першокурсників. Навчальний процес на економічному факультеті забезпечують 7 комп’ютерних навчальних класів – 115 комп’ютерів, з яких сучасних до 3 років – 78, від 4 до 6 років – 10, старші 6 років – 27. Проведена робота дає можливість покращити якість освітніх послуг, а також створює позитивний імідж економічного факультету і в цілому НУБіП України.

     Анатолій Діброва зазначив, що в 2019 р. відкрито єдину в Україні навчально-наукову лабораторію TOPAS, де студенти мають можливість поглиблювати свої економічні знання. НН лабораторію за рахунок проекту Erasmus+ TOPAS оснащено обладнанням на 24,5 тис. євро (без ПДВ).

     Активно працює студентське наукове товариство. Студенти беруть участь в наукових гуртках при кафедрах, конкурсах, олімпіадах, публікують свої наукові роботи. На факультеті щорічно проводяться науково-практичні конференції для студентів, аспірантів та молодих вчених, друкуються збірники наукових праць, визначаються переможці в різних номінаціях.
     Ефективність підготовки аспірантів на економічному факультеті значно покращилась і складає 75%. Науковцями економічного факультету протягом 2018 р. виконувалось 2 науково-дослідних тем на суму 1141,6 тис. грн. Видатного вченого-економіста Леоніда Касьянова увіковічнили на університетській Алеї слави.
     Також декан зазначив, що в червні 2019 року було успішно акредитовано освітньо-професійну програму ОС Магістр «Підприємництво, торгівля та біржова діяльність»

     Серед проблем які потребують більшої уваги колективу Анатолій Діброва назвав: якість освітнього і наукового процесів, практичного навчання ще не відповідають вимогам сьогодення і міжнародним стандартам; потребує удосконалення профорієнтаційна робота; недостатньо наповнена університетська база електронних навчальних курсів; вимагає посилення активізації наукова діяльність шляхом виконання науково-дослідних робіт через виконання фінансових проектів, досліджень на замовлення підприємств. Більшість молодих викладачів зараховуються на роботу без практичного досвіду роботи на підприємствах, установах та організаціях.

     Підсумовуючи свій виступ Анатолій Діброва наголосив, незважаючи на зазначені труднощі, колектив працює і має безліч планів на 2019/2020 навчальний рік: оновити форми й методи профорієнтаційної роботи охопивши близько сорока загальноосвітніх навчальних закладів, структурувавши роботу за кафедрами; для забезпечення ефективної профорієнтаційної роботи створити в м. Києві, обласних та окремих районних центрах мережу центрів, забезпечити в них роботу гуртків – юний математик, економіст, фінансист, бухгалтер, підприємець та ін.; оптимізувати чисельність НПП, кафедр відповідно до обсягів педагогічного навантаження; посилити вимоги до якості підготовки випускних бакалаврських та магістерських робіт; продовжити практику проведення постерних презентацій, перевірки їх на наявність запозичень із використанням системи «Антиплагіат», розміщення в інституційному репозиторії та уникнення дублювання тематик випускних робіт. Декан зупинився на визначенні одним з базових пріоритетів на новий навчальний рік посилення уваги до вивчення іноземних мов. Зокрема, рекомендувати для проходження конкурсу на посади НПП особами до 40 річного віку, починаючи з 1 вересня 2020 року виключно зі знанням англійської мови (або інших іноземних мов) на рівні сертифікованого В2; здійснити організаційні заходи щодо підготовки студентів 4 курсу до складання при вступі до магістратури ЗНО з іноземної мови, зокрема при підготовці зосередити увагу на загальній лексиці, а не тільки на бізнес – економіці; підвищити рівень математичної підготовки фахівців за рахунок використання в навчальному процесі ліцензійного програмного забезпечення SAS – Statistical Analysis System; SAP – Управління ресурсами підприємства; підвищити якість освітнього процесу шляхом підвищення кваліфікації НПП, обов'язкового проходження стажування на виробництві; систематично проводити деканський контроль знань студентів; досягнути повного забезпечення навчальних дисциплін електронними навчальними курсами; активізувати роботу НПП щодо залучення фінансових ресурсів в т.ч. від державних і вітчизняних комерційних структур, міжнародних грантів на проведення наукових досліджень у проектах програми ЄС з наукової мобільності, досліджень та інновацій «Horizont 2020»; продовжити практику формування окремих англомовних груп для кожної спеціальності ОС «Бакалавр» і «Магістр» на факультеті та забезпечити викладання дисциплін англійською мовою; проведення профорієнтаційної роботи щодо залучення іноземних студентів на навчання.

     Активну участь в обговоренні звіту декана взяли завідувачі кафедр Давиденко Н.М., Ільчук М.М., Рогач С.М., Худолій Л.М., доценти Колеснікова О.М., Яворська В.О., заступник голови студорганізації факультету Роман Шутенко, які позитивно оцінили роботу факультету, ділилися власним досвідом та висловлювали пропозиції. 

     На завершення Вчена рада економічного факультету схвалила проект рішення і проект Плану роботи на 2019-2020 навчальний рік. 

Нагорний В.В.,
заступник декана економічного факультету
Олійник Л.А.,
секретар вченої ради економічного факультету
 

Регіональні навчальні заклади (синій)Набір на навчання (синій)_2015Захисти дисертацій

Натисніть «Подобається», щоб читати
новини НУБіП України в Facebook