МОН ПРОПОНУЄ ДЛЯ ГРОМАДСЬКОГО ОБГОВОРЕННЯ ПРОЕКТ НАКАЗУ «ПРО ОПУБЛІКУВАННЯ РЕЗУЛЬТАТІВ ДИСЕРТАЦІЙ НА ЗДОБУТТЯ НАУКОВИХ СТУПЕНІВ ДОКТОРА І КАНДИДАТА НАУК»

21 березня 2019, 9:40

Про опублікування результатів дисертацій на здобуття наукових ступенів доктора і кандидата наук

Відповідно до підпункту 47 пункту 4 Положення про Міністерство освіти і науки України, затвердженого постановою Кабінету Міністрів України від 16 жовтня 2014 р. № 630, та пункту 12 Порядку присудження наукових ступенів, затвердженого постановою Кабінету Міністрів України від 24 липня 2013 р. № 567,

НАКАЗУЮ:
1. Затвердити такі, що додаються:
Вимоги до опублікування результатів дисертацій на здобуття наукових ступенів доктора і кандидата наук;
Вимоги до опублікованої монографії, що подається на здобуття наукового ступеня доктора і кандидата наук.
2. Установити, що:
2.1 основні наукові результати дисертації на здобуття наукового ступеня доктора наук повинні бути висвітлені не менше ніж у 20 наукових публікаціях, які розкривають основний зміст дисертації. До таких наукових публікацій зараховуються:
статті у наукових виданнях, включених до переліку наукових фахових видань України (замість трьох статей можуть бути зараховані три монографії опублікованої у співавторстві або одноосібні розділи монографії);
не менше чотирьох статей у періодичних наукових виданнях інших держав, які входять до Організації економічного співробітництва та розвитку та/або Європейського Союзу, з наукового напряму, за яким підготовлено дисертацію здобувача;
не більше трьох патентів на винахід, що пройшли кваліфікаційну експертизу;
не більше одного посібника (для дисертацій з галузі педагогічних наук).

Одноосібна наукова публікація у виданні, віднесеному до першого квартиля (Q 1) відповідно до класифікації SCImago Journal and Country Rank або Journal Citation Reports, прирівнюється до чотирьох публікацій, до другого квартиля (Q 2) – трьох публікацій, до третього квартиля (Q 3) – двох публікацій (мінімальна кількість публікацій, які розкривають основні наукові результати дисертації, повинна становити не менше десяти).
2.2 основні наукові результати дисертації на здобуття наукового ступеня кандидата наук повинні бути висвітлені не менше ніж у трьох наукових публікаціях, які розкривають основний зміст дисертації. До таких наукових публікацій зараховуються:
не менше однієї статті у періодичних наукових виданнях інших держав, які входять до Організації економічного співробітництва та розвитку та/або Європейського Союзу, з наукового напряму, за яким підготовлено дисертацію здобувача;
статті у наукових виданнях, включених до переліку наукових фахових видань України (замість однієї статті може бути зараховано монографію або розділ монографії, опублікованої у співавторстві).
Наукова публікація у виданні, віднесеному до першого-третього кварталів (Q 1 – Q 3) відповідно до класифікації SCImago Journal and Country Rank або Journal Citation Reports, прирівнюється до двох публікацій.
2.3 у разі підготовки дисертації на здобуття наукового ступеня доктора наук на правах рукопису необхідна наявність (для гуманітарних і суспільних наук, за винятком дисертацій з історичних наук за спеціальностями 07.00.04 «Археологія», 07.00.09 «Антропологія») опублікованої без співавторів монографії обсягом не менше восьми авторських аркушів, яка містить власні результати наукових досліджень здобувача і відповідає Вимогам до опублікованої монографії, що подається на здобуття наукового ступеня доктора наук, затвердженим цим наказом, крім абзацу четвертого пункту 1 зазначених Вимог.
3. Основні наукові результати дисертації на здобуття наукового ступеня доктора та кандидата наук, що містять державну таємницю, висвітлюються у наукових виданнях, що містять державну таємницю.
4. Спеціалізованим вченим радам при прийнятті до розгляду дисертацій на здобуття наукових ступенів доктора та кандидата наук враховувати вимоги цього наказу.
5. Визнати таким, що втратив чинність, наказ Міністерства освіти і науки, молоді та спорту України від 17 жовтня 2012 року № 1112 «Про опублікування результатів дисертацій на здобуття наукових ступенів доктора і кандидата наук», зареєстрований в Міністерстві юстиції України 02 листопада 2012 р. за № 1851/22163.
6. Департаменту атестації кадрів вищої кваліфікації (Криштоф С. Д.) забезпечити подання цього наказу на державну реєстрацію до Міністерства юстиції України.
7. Управлінню адміністративно-господарського та організаційного забезпечення (Єрко І. А.) забезпечити внесення відповідних відміток у справи архіву.
8. Контроль за виконанням цього наказу покласти на заступника Міністра Рашкевича Ю. М.
9. Цей наказ набирає чинності з дня його офіційного опублікування.

Міністр Л. М. Гриневич

Вимоги до опублікування результатів дисертацій на здобуття наукових ступенів доктора і кандидата наук

Наукові публікації зараховуються за темою дисертації з дотриманням таких умов:
обґрунтування отриманих наукових результатів відповідно до мети статті (поставленого завдання) та висновків;
опублікування статей у наукових фахових виданнях, які на дату їх опублікування внесені до переліку наукових фахових видань України, затвердженого в установленому законодавством порядку;
опублікування статей у наукових періодичних виданнях інших держав які входять до Організації економічного співробітництва та розвитку та/або Європейського Союзу, з наукового напряму, за яким підготовлено дисертацію здобувача, за умови його якості, а саме: тематичної спрямованості з певної галузі науки, спеціалізації видання та наявності у складі редколегії фахівців з відповідної галузі науки, за якою планується захист дисертації, наявністю процедури рецензування публікацій та дотримання редакційної етики, дотримання виданням вимог до редакційного оформлення та повноти викладу матеріалів дисертації, що визначається спеціалізованою вченою радою;
опублікування не більше ніж однієї статті в одному випуску (номері) наукового видання.
За темою дисертації не зараховуються наукові публікації, в яких повторюються наукові результати, опубліковані раніше в інших наукових публікаціях, що вже зараховані за темою дисертації.

Директор департаменту атестації
кадрів вищої кваліфікації

Вимоги до опублікованої монографії, що подається на здобуття наукового ступеня доктора і кандидата наук

1. Опублікована монографія, що подається на здобуття наукового ступеня доктора наук, повинна:
бути надрукованою без співавторів;
містити узагальнені результати наукових досліджень автора, опубліковані раніше в наукових фахових виданнях України або інших держав, у кількості відповідно до підпункту 2.1 пункту 2 цього наказу;
мати обсяг основного тексту для здобуття наукового ступеня доктора наук у галузі гуманітарних та суспільних наук не менше 15 авторських аркушів, а в галузі природничих та технічних наук – не менше 10 авторських аркушів;
містити відомості про рецензентів – не менше двох докторів наук, компетентним вченим з наукового напряму, за яким підготовлено дисертацію здобувача;
містити інформацію про рекомендацію до друку вченої ради закладу вищої освіти (наукової установи);
випускатися тиражем не менше 100 примірників;
мати міжнародний стандартний номер книги ISBN;
надсилатися до фондів бібліотек відповідно до додатка до постанови Кабінету Міністрів України від 10 травня 2002 року № 608 «Про порядок доставляння обов’язкових примірників документів»;
бути оформленою з дотриманням вимог державних стандартів України.

2. Опублікована монографія, що подається на здобуття наукового ступеня кандидата наук, повинна:
бути надрукованою без співавторів;
містити узагальнені результати наукових досліджень автора, опубліковані раніше в наукових фахових виданнях України та інших держав, у кількості не менше десяти публікацій відповідно до підпункту 2.2 пункту 2;
мати обсяг основного тексту для здобуття наукового ступеня кандидата наук у галузі гуманітарних та суспільних наук не менше 8 авторських аркушів, а в галузі природничих та технічних наук – не менше 6 авторських аркушів;
містити відомості про рецензентів – компетентних вчених з наукового напряму, за яким підготовлено дисертацію здобувача, один з яких повинен бути доктором наук;
відповідати положенням, передбаченим абзацами п’ятим – дев’ятим пункту 1 цих Вимог.

 

Директор департаменту атестації
кадрів вищої кваліфікації

(Джерело)

 

Набір на навчання (синій)_2015Захисти дисертаційРегіональні навчальні заклади (синій)