Підсумки діяльності економічного факультету в 2018 році

27 грудня 2018 року

27 грудня відбулися збори трудового колективу економічного факультету.
Декан факультету Анатолій Діброва прозвітував за пророблену колективом роботу у 2018 році та окреслив основні завдання факультету на 2019 рік.

У своїй доповіді він наголосив, що на факультеті протягом року відбулися структурні зміни стосовно укрупнення кафедр, в результаті чого функціонує 10 кафедр, які забезпечують підготовку фахівців ОС «Бакалавр» та ОС «Магістр» за 4 спеціальностями. Доповідач звернув увагу на значне збільшення студентів у 2018 році порівняно з 2017 р. Але порівняно з 2015 роком кількість студентів зменшилась на 500 студентів, що викликало скорочення науково-педагогічних працівників на факультеті.

   Станом на 1.10.2018 р. контингент студентів економічного факультету складає 1760 осіб, у тому числі на денній формі навчання – 989 студентів, на заочній – 871 студента. Протягом 2018 р. здійснено перший набір на програму підготовки на ОС Бакалавр за спеціальністю 076 «Підприємництво, торгівля та біржова діяльність».
   За результатами літньої екзаменаційної сесії 2017-2018 н. р. 105 (11,6%) відмінники (90 і більше балів), 475 (52,3%) студентів (74-89,9 балів), 261 (28,7%) студентів (60-73,9 балів), заборгованість мали 68 (7,5%) студентів.
На кафедрах факультету функціонують 7 лабораторій, у т.ч. 2 навчальних, 2 навчально-наукових, 2 навчально-науково-виробничих, 1 навчально-виробнича.  За факультетом закріплено 8 комп’ютерних класів та розміщено 131 комп’ютерів, з яких 83% до 3 років.

Спільно з Нацфінкомпослуг здійснюється підготовка аварійних комісарів для сільського господарства. Економічний факультет веде активну співпрацю з радою роботодавців. З метою підвищення якості практичної підготовки протягом 2018 р. укладено договори про стратегічне партнерство факультету з 4 компаніями. Відкрито навчально-наукову лабораторію AGMEMOD, де студенти мають можливість поглибити практичні навички з використання ліцензованих програмних продуктів.
    В 2018 р. професорсько-викладацьким складом факультету видано 12 навчальних посібників і довідників, 19 монографій, 114 методичних розробок.
    Потрібно відмітити, що відсоток використання електронних навчальних курсів у 2018 році значно збільшився порівняно з 2017 роком і становив 74%.
     Протягом поточного року активізовано участь студентів у наукових заходах та олімпіадах. Зокрема, на Всеукраїнському конкурсі дипломних робіт студентів ВНЗ освіти зі спеціальністю «Облік і оподаткування» диплом I ступеня (ОС Магістр) отримав Кривошея Олександр, диплом I ступеня (ОС Бакалавр) – Заболотна Світлана, Економіка підприємства - диплом II ступеня – Савченко Юлія, диплом IIІ ступеня – Мельник Тетяна), «Підприємництво, торгівля та біржова діяльність» - диплом II ступеня – Крижній Владислав). На Всеукраїнському конкурсі студентських наукових робіт зі спеціальності за спеціальністю «Облік і оподаткування» - диплом I ступеня – Шендерівська Юлія, диплом II ступеня – Барановська Яна, за спеціальністю «Фінанси і кредит» ОС «Магістр» - Диплом II ступеня – Пашук Яна.
На Всеукраїнській студентській олімпіаді 3 місце за спеціальністю «Облік і аудит» зайняла Ковтуняк Олеся, «Економіка підприємства» - Василенко Євген. З дисципліни «Фінансовий менеджмент» - 4 місце зайняла Волянська Вікторія.

 

    Протягом 2018 р. 6 студентів спеціальності «Облік і оподаткування» отримали сертифікати на участь у міжнародній грантовій стипендіальній програмі «СМА Scholarship Program» (Інститут бухгалтерів управлінського обліку США).
Анатолій Діброва зупинився на науково-інноваційній роботі факультеті за звітний період обсяг фінансування НДР склав 1141,6 тис. грн.
На факультеті за 4 науковими спеціальностями здійснюється підготовка 27 аспірантів. Функціонує 2 спеціалізовані вчені ради із захисту докторських і кандидатських дисертацій. Ефективність підготовки аспірантів на факультеті значно покращилась в 2018 р., порівняно з 2017 р. і становила 75 %.

    Протягом поточного навчального року на базі факультету проведено 4 міжнародні науково-практичні конференції. Протягом звітного періоду проведено 6 круглих столів: «Міжнародна магістерська програма з регіональної економіки» (12.03.2018 р.), «Реформування та перспективи розвитку аудиторської діяльності в Україні» (3.04.2018 р.), «Банківський сектор та агробізнес: виклики сьогодення» присвячений 20-річчю від дня заснування кафедри банківської справи (20.06.2018 р.), «Фінансовий моніторинг, менеджмент, контроль та внутрішній аудит в Мінагрополітики та підвідомчих агентствах» (11-13.07.2018 р.), ІІІ науково-практичний семінар «Професійні компетентності фінансиста в умовах сучасних викликів», Всеукраїнський семінар «Біржовий ринок: стан та виклики сьогодення» (11.12.2018 р.).
   Протягом 2018 р. для аспірантів та НПП факультету у співпраці з «Німецько-українським агрополітичним діалогом» започатковано спецкурс «Моделювання впливу політичних рішень на аграрний сектор за допомогою моделі часткової рівноваги AGMEMOD».
   Декан відзначив активну міжнародну діяльність факультету. В 2018 році викладачі пройшли стажування: Варшавський університет наук про життя (Польща) – Муравський О.А., Куць Т.В., Вища суспільно-економічна в Пшеворську (Польща) - Гераймович В.Л., Богач Л.В., Вища школа сільського господарства, м. Ліль (Франція) - Лабенко О.М., Вища школа бізнесу (м. Новий Сонч, Польща) - Негода Ю.В., Університет Фоджа (Італія) – Макарчук О.Г., Університет штату Міссурі (США) – Воляк Л.Р., Олійник-Данн О.О., Університет штату Пенсильванія, США - Лабенко О.М., Університет ім. Адама Міцкевича (м. Познань, Польща) - Резнік Н.П., УПН Вайєнштефан, Тріздорф – Діброва А.Д., Кінєва Т.С., Проф. д-ра Асен Златаров Університет, м. Бургас, Болгарія - Давиденко Н.М., Пасічник Ю.В., Буряк А.В., Данилевська О.Є., Олійник Л.А., Скрипник Г.О., Титарчук І.М., Негода Ю.В., Резнік Н.П., Яворська В.О., Слободяник А.М., Кравченко А.С., Калівошко О.М., Словацький аграрний університет в м.Нітра – Рябченко О.О., Макарчук О.Г.
     На факультеті реалізується науковий проект «Від теоретико-орієнтованого до практичного навчання в аграрній освіті» - в рамках Програми ЄС ЕРАЗМУС+: Розвиток потенціалу вищої освіти (2017-2019 рр.) (керівник проф. Діброва А.Д.)
На факультеті сформовано англомовні групи на всіх курсах та спеціальностях, за виключенням спеціалізація «Економіка підприємства» ОС «Магістр». В середньому майже третина дисциплін від загальної кількості на факультеті викладається англійською мовою.
Цього року 32 студенти факультету навчається на відповідних програмах у зарубіжних університетах. В 2018 р. 102 студенти факультету пройшли практичне стажування за кордоном.
    Активно працює студентське товариство. За результатами участі у щорічному фестивалі «Голосіївська весна» студенти факультету посіли почесне 1 місце. В конкурсі НУБіП України на кращу спортивну групу – 2 місце, в турнірі «Шаховий король» – 1 місце. Спортивні і культурні заходи проводяться безпосередньо і в гуртожитку №10, де для студентів є тренажерна зала.
     На факультеті здійснюється система заходів щодо поліпшення матеріально-технічної бази навчання. Зокрема, в 2018 р. проведено косметичний ремонт в усіх аудиторіях. Протягом останніх 3-х років усі лекційні та переважна більшість семінарських аудиторій оснащено мультимедійним обладнанням. Адміністрацією університету здійснено капітальний ремонт коридорів на 3-5 поверхах та МЗК на 3-6 поверхах.
Силами студентської будівельно-ремонтної бригади за рахунок позабюджетних коштів і благодійних внесків здійснено капітальний ремонт 12 кімнат в гурт. №10 для студентів-першокурсників. Співробітники і студенти факультету брали активну участь у заходах з благоустрою й озеленення території, закріпленої за факультетом.
   Деканом біло відмічено про завершення проведення акредитації освітньо-професійних програм «Економіка підприємства», «Прикладна економіка», «Фінанси і кредит», «Облік і аудит» за другим (магістерським) рівнем вищої освіти.

  

      Участь в обговоренні звіту взяли директор НДІ економіки і менеджменту Микола Талавиря, завідувачі кафедр Микола Ільчук і Надія Давиденко, наставники: доценти Тетяна Мірзоєва, Галина Скрипник, старший викладач Лариса Коваленко, від студентської організації факультету - Анна Костюк, які позитивно оцінили роботу факультету, ділилися власним досвідом та висловлювали пропозиції щодо покращення якості практичних занять, приділяти більше уваги виховній роботі, в т.ч. патріотичному вихованню студентів.

 

 

  Усі виступаючі позитивно оцінили роботу колективу та основними завданнями на 2019 рік у руслі виконання програми «Голосіївська ініціатива-2020» було визначено: посилення ефективності організації профорієнтаційної роботи на факультеті; покращення якості практичного навчання студентів; посилення зв’язків з бізнесом та виробничниками, активності науково-педагогічних працівників щодо пошуку й виконання проектів на замовлення підприємств; підвищення кількісних та якісних показників наукових публікацій НПП, докторантів і аспірантів в іноземних рейтингових журналах, у т.ч. тих, що індексуються в науково-метричних базах Scopus, Web of Science та ін.; підвищення рівня математичної підготовки фахівців за рахунок використання в навчальному процесі ліцензійного програмного забезпечення SAS - Statistical Analysis System; впровадження в навчальний процес ліцензійного програмування забезпечення SAP - Управління ресурсами підприємства; здійснення підготовчих заходів щодо проведення акредитації освітньо-професійних програм підготовки бакалаврів.

     Підсумовуючи роботу колективу декан Анатолій Діброва звернув увагу колективу на необхідності посилення роботи інституту наставників економічного факультету.
    Після обговорення збори трудового колективу одноголосно затвердили звіт декана Анатолія Діброви. Також було обрано делегатів на конференцію трудового колективу університету.

Лариса Олійник.
секретар вченої ради економічного факультету 
 
Набір на навчання (синій)_2015Регіональні навчальні заклади (синій)Захисти дисертацій

Натисніть «Подобається», щоб читати
новини НУБіП України в Facebook