Підведено підсумки науково-дослідної роботи факультету землевпорядкування за 2018 рік

13 грудня 2018 року

     10 грудня 2018 року на факультеті землевпорядкування відбулася перевірка стану виконання науково-дослідних робіт, що фінансуються за рахунок Державного бюджету та ініціативних наукових проектів.

     На нашому факультеті виконується чотири НДР, над якими працюють вчені і викладачі кафедри геодезії та картографії (дві держбюджетні теми), кафедри геоінформатики та аерокосмічних досліджень Землі (одна держбюджетна й одна ініціативна теми). До виконання досліджень кафедра геодезії та картографії залучила співробітників кафедри управління земельними ресурсами (доц. Тихенко Р.В. та доц. Барвінський А.В.) і кафедри землевпорядного проектування (завідувач кафедри, д.е.н., доц. Мартин А.Г.).

     Про головні здобутки за темою НДР № 110/1-ф-2018 «Новітня концепція створення цифрового Атласу вартості земель України – інструменту регулювання ринкових земельних відносин і просторового розвитку» у 2018 році проінформував її науковий керівник – доктор географічних наук, професор, завідувач кафедри геодезії та картографії І. П. Ковальчук. Головна увага була приділена критичному аналізу існуючих в Україні, Європейському Союзі і Світі підходів до електронного атласного картографування результатів масової і грошової оцінки земель, картографування впливаючих на неї чинників, пошуку патентів та авторських свідоцтв з означеної тематики, визначенню об’єкта і предмета дослідження та переліку картографованих показників, які відображатимуть вартість земель і впливаючі на неї чинники, обґрунтуванню пропозицій щодо масштабного ряду карт Атласу та створенню електронної картографічної основи на сільські, селищні і міські ради, адміністративні райони, на базі якої укладатимуться тематичні карти та створюватиметься експериментальний варіант Атласу вартості земель України.

 

     За результатами досліджень опубліковано першу в Україні монографію, присвячену атласному картографуванню вартості земель, 4 статі у виданнях, що входять в базу Scopus і Web of Science, 10 статей у фахових виданнях України; захищено дві кандидатські та одну докторську дисертації, 5 магістерських робіт.
     Керівник теми, д.е.н., доцент Т. О. Євсюков доповів про виконання науково-дослідних робіт по темі №110/96-ф «Концепція створення реєстру особливо цінних земель як механізм дотримання екологічної безпеки при їх використанні».

     У ході досліджень у 2018 році встановлено, що фрагментарність і неповнота інформації про наявність ОЦЗ, відсутність спеціального їхнього обліку (в тому числі картографічного) у матеріалах земельного та галузевих кадастрів, а також у матеріалах статистики значною мірою перешкоджає забезпеченню їхньої належної охорони. Дотепер не передбачено фіксації та реєстрації обмежень у використанні ОЦЗ у Державному земельному кадастрі, а тому відповідні дані (як картографічні, так і семантичні) відсутні в публічному доступі. Землевласники та землекористувачі повинні бути попереджені про наявність ОЦЗ на належних їм земельних ділянках. Відповідна інформація має відображатися на кадастрових планах земельних ділянок і у витягах із Державного земельного кадастру.

     Тому створення інформаційної геопросторової бази ОЦЗ, яка включатиме статистичну, картографічну та управлінську інформацію розглядаємо як важливу передумову для вивчення й охорони їхнього ресурсного потенціалу. Геоінформаційно-картографічний метод дослідження ОЦЗ має широко використовуватися при вивченні їхнього природно-ресурсного потенціалу. Обґрунтовано, що у кадастрово-реєстраційній системі доцільно відображати таку інформацію про ОЦЗ (з підтримкою відповідних шарів і наборів даних): площа ОЦЗ у межах земельної ділянки (земельних ділянок), в межах територій адміністративно-територіальних одиниць, у межах держави; диференціація ОЦЗ за показниками цінності на особливо цінні ґрунти загальнодержавного, регіонального та локального значення; склад угідь, які розміщені на ОЦЗ; цільове призначення земельних ділянок, де розташовані ОЦЗ; дані про оцінку ОЦЗ (грошова, еколого-економічна, бало-гектарна); межі ОЦЗ; кадастрові номери земельних ділянок, що знаходяться на ОЦЗ або мають їх у своєму складі; відомості щодо якісного стану ОЦЗ.
     До результатів виконання НДР варто також віднести захищені кандидатські дисертації – 3; виконані магістерські роботи – 3; опубліковані монографії – 2; наукові статті – 5, в т.ч. у виданнях, цитованих в базі Scopus – 2.

 

     С. С. Кохан, доктор технічних наук, доцент, завідувач кафедри геоінформатики і аерокосмічних досліджень Землі, науковий керівник НДР 110/97-ф «Розроблення методології системи моніторингу посівів сільськогосподарських культур на основі різнорідних даних ДЗЗ для управління їх продуктивністю» доповіла про результати досліджень за цією темою, отримані у 2018 році.
     Дослідження розпочалися у лютому 2017 р. і триватимуть до 31 грудня 2019 р. У 2018 р. згідно з робочою програмою вирішені наступні завдання: розроблено структуру ГІС системи дистанційного моніторингу посівів, інформаційно-логічну модель, що відповідає вимогам міжнародних стандартів ISO 19100 «Географічна інформація/ Геоматика»; удосконалено методику попереднього й тематичного оброблення різнорідних даних ДЗЗ; вперше обґрунтовано застосування даних наносупутників Planet Scope для оцінювання стану посівів; розроблені підходи до комплексного використання різнорідних геоданих для моніторингу посівів, які одержані сенсорами з різним просторовим розрізненням та різною шириною спектрального каналу.
За результатами досліджень опубліковано 2 статті в журналах, що входять до бази цитувань Scopus, підготовлено навчальний посібник і монографію, захищено 4 магістерські роботи.
     Зауважимо, що результати досліджень по усіх держбюджетних темах впроваджені у навчальний процес та виробництво.

 

     Далі комісія заслухала звіт за 2018 р. по ініціативній НДР на тему «Удосконалення науково-методичних підходів до проведення грошової оцінки земель в ринкових умовах», номер державної реєстрації 0116U001752 (термін виконання 03.2016 - 12.2018, керівник – к.е.н. Кошель А.О.). У звіті представлені методологічні особливості та методи масової оцінки земельних ділянок сільськогосподарського призначення. Запропонована класифікація земельних ділянок сільськогосподарського призначення у відповідності з механізмом утворення доходу. Проведено аналіз поняття та механізму масової оцінки земель в ринкових умовах. Детально досліджено швецький досвід використання системи масової оцінки нерухомого майна. Запропоновано використання швецької системи масової оцінки нерухомого майна як основи для вдосконалення механізму грошової оцінки земель в Україні. Запропоновано теоретико-методологічні підходи та алгоритм використання масової оцінки для визначення ринкової вартості земельних ділянок сільськогосподарського призначення.

     Після доповідей керівники тем відповіли на запитання комісії, взяли участь у дискусії. Обговорення гострих проблем, на вирішення яких спрямована науково-дослідна робота, сприятиме їх вирішенню.
     Комісія констатувала, що науково-дослідна робота факультету землевпорядкування здійснюється на належному рівні, з дотриманням вимог МОН України до цього виду діяльності, а отримані результати відповідають запланованим і передбаченим Робочими програмами завданням. Роботи ведуться з дотриманням термінів. Отриманні результати досліджень є досить актуальними та важливими з соціально-економічних позицій, їх результати вже апробовані у науково-методичних публікаціях (монографії, посібники, статті, тези тощо), захистах магістерських, кандидатських і докторських дисертацій, у виступах на конференціях різних рангів.

Олексій Жук,
секретар науково-технічної ради
факультету землевпорядкування
Іван Ковальчук,
заступник декана з наукової роботи 

Набір на навчання (синій)_2015Регіональні навчальні заклади (синій)Захисти дисертацій