Магістри гуманітарно-педагогічного факультету презентували результати наукових пошуків

31 жовтня 2018 року

     Відповідно до графіку проведення загальноуніверситетської конференції для студентів магістратури 2 року навчання з метою представлення результатів своїх досліджень у вигляді постерної презентаціїї 29 жовтня 2018 р. на гуманітарно-педагогічному факультеті відбулася презентація магістерських робіт студентів спеціальності "Педагогіка вищої школи". Постерна презентація була в основі доповідей студентів. Метою попереднього захисту була перевірка обсягу і змісту виконаних досліджень, відповідність змісту обраній темі роботи, практична значущість та алгоритм проведення магістерських досліджень.

     Такого роду презентація результатів досліджень є важливим етапом підготовки магістрів і своєрідною репетицією до остаточного захисту випускної роботи. Вміння інформативно, але стисло та обґрунтовано представити складні педагогічні рішення – це практичний навик, що необхідний майбутнім педагогам в подальшому професійному житті.

     Захід розпочав проректор з навчальної і виховної роботи Сергій Миколайович Кваша. Проректор поділився своїми роздумами про стан розвитку вітчизняної і зарубіжної науки, її реалії та перспективи. Магістрантів спеціальності «Освітні, педагогічні науки» (Педагогіка вищої школи) оцінювала робоча група на чолі із доктором педагогічних наук, доцентом, завідувачем кафедри Сопівником Русланом Василевичем. До складу комісії також увійшли: доктор педагогічних наук, професор, професор кафедри педагогіки Васюк О. В., кандидат педагогічних наук, доцент кафедри педагогіки Маценко Л. М., кандидат педагогічних наук, доцент кафедри педагогіки Ковальчук Т. І., кандидат педагогічних наук, доцент кафедри методики навчання та управління навчальними закладами, заступник декана Рудик Я. М., А також кандидат економічних наук, доцент, завідувач відділу магістратури Колесникова О.М.

     Конференція мала дискусійний характер. Упродовж обговорення прозвучали практичні рекомендації, спостерігалася активність при обговоренні, небайдужість до почутого і побаченого. І це свідчить про високий рівень володіння матеріалом, бажання магістрів пізнати нове, показати свої глибокі знання і наявність потенціалу молодих науковців. Членами комісії було відзначено ряд робіт.
     Шолом Катерина (науковий керівник професор Васюк О. В.) проводила дослідження за темою «Громадянське виховання в університетах про життя і навколишнє середовище». У роботі магістрантки розкрито теоретичні та методичні аспекти громадянського виховання та представлена удосконалена методика виховної роботи куратора академічної групи, спрямована на вирішення проблем громадянського виховання студентської молоді. У роботі зроблено ретроспективний порівняльний екскурс в цю проблему.

     Дуже цікавою була робота Тверезовської Олександри (науковий керівник Васюк О. В.). Тема роботи «Застосування інтелектуальних карт під час викладання дисциплін «Ландшафтна екологія» майбутнім екологам, що висвітлювалася на конференції, була інноваційною, ґрунтовно підготовленою, глибоко продуманою і добре представленою. У роботі теоретично обґрунтовано та експериментально перевірено доцільність використання ментальних карт у навчальному процесі коледжу. Багатьох зацікавила ця проблематика, нетрадиційний погляд магістрантки, вдалий виклад результатів досліджень.
     Студентка Мамон Марія (науковий керівник Сопівник Р. В.) доповідала результати досліджень за темою «Формування професійної культури майбутнього педагога вищих навчальних аграрних закладів». Вона обґрунтувала теоретичні засади вирішення цієї проблеми та розробила методичні рекомендації, спрямовані на формування професійної культури майбутніх педагогів вищих навчальних аграрних закладів. Студентка відповіла на ряд питань, а викладачі взяли участь у дискусії з питань, піднятих у магістерській роботі. Обговорення було цікавим і корисним.
     Магістрантка Гончаренко Анна (науковий керівник Буцик І. М.), представляла роботу за темою «Індивідуалізація навчання в закордонній вищій освіті: порівняльний аспект». У роботі теоретично досліджено закордонний досвід індивідуалізації навчання у вищій освіті.
     Варто відзначити постерну презентацію Задохіної Юлії. Її тема дослідження «Формування комунікативної компетентності у майбутніх викладачів вищої школи». Григоренко Констянтин вміло відповідав на запитання, дискутував, а його тема «Використання сучасних інформаційних технологій у вихованні підприємливості сільської молоді університетів наук про життя» виявилася дуже актуальною.
     Ковалевська Софія і Фльора Ілона були не менше переконливими. Їх роботи «Виховання ціннісного ставлення до дбайливого господарювання у студентів агробіологічних спеціальностей на прикладі НУБіП України» і «Ефективність реалізації національно-патріотичного виховання в НУБіП України» заслуговують на увагу і є науково-значущими.

     Проблеми, над якими працювали магістранти, є актуальними та різноманітними і, справді, вартими уваги. Студенти легко і професійно відповідали на запитання, які виникали в ході дискусії. У свою чергу, члени комісії відзначили сильні сторони постерів-проектів та надали деякі рекомендації стосовно їх доопрацювання. Такий захід був корисним для студентів, оскільки дав їм змогу під іншим кутом подивитися на власний доробок та опанувати навички доповідача, які їм знадобляться не тільки упродовж основного захисту магістерських робіт, а й у майбутній професійній діяльності.
     Підсумовуючи результати звітної конференції за результатами педагогічних досліджень, засобами постерних презентацій, можна з впевненістю сказати, що магістранти плідно попрацювали над науковими роботами і, врахувавши побажання комісії, у недалекому майбутньому успішно захистять магістерські роботи на здобуття ОС «Магістр» за спеціальністю «Освітні, педагогічні науки» (Педагогіка вищої школи).
     У цей самий час відбувалася секція конференції за участі 15 магістрів спеціальності 035 «Філологія», які виступили та презентували результати своїх магістерських досліджень.

 

     На заході були присутні: заступник начальника навчального відділу з магістерських програм, к. екон. н., доц. Колеснікова О. М., заступник декана, к. пед. н., доц. Буцик І. М., завідувач кафедри романо-германських мов і перекладу, д. пед. н., проф. Малихін О. В., завідувач кафедри іноземної філології і перекладу, д. пед. н., проф. Амеліна С. В., керівники наукових робіт – д. пед. н., доц. Арістова Н. О., к. філол. н., доц. Козуб Л. С., к. філол. н., доц. Сидорук Г. І., к. пед. н., доц. Монашненко А. М., к. пед н., доц. Зуєнко Н. О., викладачі кафедр.

    Виступи студентів супроводжувалися постерними і Power Point презентаціями. У своїх виступах студенти торкались актуальних питань лінгвістики і перекладознавства, акцентували увагу на результатах своїх досліджень, їх актуальності, науковій новизні, практичній значущості робіт.

 

   Кожний виступ студентів супроводжувався жвавою дискусією. Відповідаючи на численні запитання, студенти продемонстрували обізнаність у проблематиці своїх досліджень. Крім того, студентам було надано корисні поради щодо вдосконалення магістерських робіт на етапі їх завершення.

     За результатами виступів було відзначено роботи таких студентів: І. Галькова, І. Хачпанової, К. Грищенко, І. Скочко, Є. Агеєва, які представили переконливі результати своїх досліджень та аргументовано відповідали на поставлені запитання.

     А у цей же час магістри спеціальності "Соціальна робота" презентували результати виконання магістерських робіт у формі постерних презентацій. Різноманітність тем та практичний досвід авторів перетворили презентацію на конференцію з проблем соціальної роботи. Попри хвилювання, доповіді були змістовними та логічно вибудуваними, відповіді на питання повними. Ступінь розкриття предмету дослідження, наявність узагальнень в межах досліджуваної проблеми, обсяг та якість опрацьованих інформаційних джерел, позитивні виступи керівників випускних робіт підтвердили високий рівень підготовки магістрів спеціальності "Соціальна робота" .

     30 жовтня 2018 року на кафедрі методики навчання та управління навчальними закладами гуманітарно-педагогічного факультету відбулася постерна презентація результатів виконання магістерських робіт студентів другого року навчання ОПП «Управління навчальним закладом» спеціальності «Менеджмент».

     Різноманітність тем та практичний досвід авторів перетворили презентацію на конференцію. Особливо хотілось би виділити таких студентів як: Голєву Марію, Дзюземову Олену, Мельника Валерія та Скудну Аліну, у яких попри хвилювання, доповіді були змістовними та логічно вибудуваними, відповіді на питання повними та обґрунтованими.

     Ступінь розкриття предмету дослідження, наявність узагальнень в межах досліджуваної проблеми, обсяг та якість опрацьованих інформаційних джерел, позитивні виступи керівників випускних робіт підтвердили високий рівень підготовки магістрів ОПП «Управління навчальним закладом».

Ігор Буцик та Ярослав Рудик,
заступники декана гуманітарно-педагогічного факультету

Набір на навчання (синій)_2015Захисти дисертаційРегіональні навчальні заклади (синій)