Нові навчальні видання з міжнародних відносин для студентства – вже в бібліотеці

13 вересня 2018 року

     Наукова бібліотека продовжує знайомити з результатами цьогорічних закупівель навчальних видань для забезпечення навчального процесу в університеті. Цього разу пропонуємо до Вашої уваги видання для освітньої програми «Міжнародні відносини, суспільні комунікації та регіональні студії», що вже доступні користувачам у центральній бібліотеці.

 

  Лісовський П.М. 
  Міжнародні відносини: ментальність, геополітика, глобалізація: Навч. посіб. / П.М. Лісовський. – К.: Кондор-Видавництво, 2017. – 156 с.
  ІSВN 978-617-7458-47-9
  У навчальному посібнику висвітлено сучасні проблеми міжнародних відносин у контексті ментальності, геополітичних та економічних інтересів, а також системного аналізу глобалізацій них процесів. Це розглядається в їх критеріальному вимірі, серед яких означено сутність сучасних тенденцій в освіті, науці та виховання. Особливе місце у посібнику займають проблеми кібербезпеки як запоруки якості виховання підростаючого покоління, спрямо¬ваних на розвиток інноваційного типу особистості.
Посібник розраховано на студентів, викладачів та широкого кола читачів.
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
  Стройко Т.В.
  Міжнародні організації: Навч. посібник/ Т.В. Стройко. – К.: Кондор-Видавництво, 2018. – 250 с.
  ІSВN 978-617-7278-19-0
  Навчальний посібник містить інформацію про сутність, завдання та принципи діяльності міжнародних організацій, механізми їх функціонування. Детально розглянуто діяльність Організація Об’єднаних Націй, міжнародних організацій з регулювання світової торгівлі, міжнародних валютно-кредитних організацій. Особливу увагу приділено дослідженню участі України в міжнародних організаціях.
  Для студентів вищих навчальних закладів ІІІ-ІV рівнів акредитації, викладачів, наукових співробітників
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

  Міжнародні організації. Кредитно-модульний курс.: 3-тє вид. перероб. та доп. Навч. посібн. / За ред. Козака Ю. Г., Ковалевського В. В., Логвінової Н. С., – К.: Центр учбової літератури, 2018. – 344 с.
  ІSВN 978-611-01-0085-4
  Посібник побудовано відповідно до вимог Болонської системи навчання. Зміст сконцентровано у трьох модулях, які охоплюють характеристику найкрупніших типо¬вих блоків міжнародних організацій. Розглядаються загальні закономірності діяльності й історія виникнення міжнародних організацій. Дається характеристика глобальних організацій за галузевою ознакою, регіональних і неурядових економічних організацій. Належна увага приділена огляду особливостей діяльності України в міжнародних організаціях.
  Навчальний посібник містить проблемно-пошукові питання, теми доповідей і рефератів до змістових модулів курсу, тестові завдання та контрольні питання до кожного узагальненого модуля курсу, а також підсумкові тестові завдання та контрольні питання до курсу в цілому.
  Призначається для студентів економічних вузів і факультетів.
 
 
 
 
 
 
 
 
 
   Ірина Боднар.
  Міжнародна інформація: Навчально-методичний посібник для самостійного вивчення курсу. – Львів: «Новий Світ-2000», 2016. – 284 с.
  ІSВN 966-7478-88-2
  У навчально-методичному посібнику розглядаються завдання і структура міжнародної інформації як окремої навчальної дисципліни. Висвітлюються основні напрями вивчення міжнародної інформації. Досліджується проблема інформатизації взаємовідносин промислово розвинутих країн та країн, що розвиваються. Розглядається державна інформаційна політика країн,  вивчаються проблеми розвитку національної електронної промисловості країн, що розвиваються. Детально розглядається національна програма інформатизації України.
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

  Сагайдак О.П.
  Дипломатичний протокол та етикет: підручник / О.П. Сагайдак. – 2-ге вид., оновл. і доповн. – К.: Знання, 2017. – 326 с.
  ІSВN 978-617-07-0530-3
  Розглядаються основні аспекти діяльності дипломатичних працівників, сутність та історичні етапи становлення дипломатичного протоколу. Висвітлено особливості дипломатичного листування, вимоги до дипломатичних документів, організації дипломатичних прийомів. Привертається увага до необхідності дотримання вимог міжнародної ввічливості та протокольної діяльності дипломатичного представництва. В окремому розділі розкриваються традиції дипломатії іноземних держав. Наведено короткий довідник дипломатичних термінів і понять.
  Для студентів та викладачів інститутів і факультетів міжнародних відносин, міжнародного права, міжнародної економіки вищих навчальних закладів. Книга буде корисною також аспірантам, науковцям і фахівцям-практикам.
 
 
 
 
 
 
 
 
 
  Кріль М. М.
  Історія країн Центрально-Східної Європи (кінець XX — початок XXI ст.): навч. посібн. / М. М. Кріль. – 3-тє вид., виправл. і доповн. – К.: Знання, 2013. – 278 с.
  ІSВN 978-617-07-0126-8 тверда палітурка
  У навчальному посібнику подано стислі нариси про країни Центрально-Східної Європи від останнього десятиліття XX ст. донині. Висвітлено найважливіші проблеми, загальні закономірності та специфічні особливості їх державно-політичного розвитку, соціально-економічних змін, культури, основні напрями зовнішньої політики. Значну увагу приділено причинам ліквідації авторитарних і тоталітарних структур влади. Розглянуто актуальні проблеми, пов’язані зі становленням і розвитком державності народів, які її не мали або втратили з розвитком історичних подій.
  Для студентів факультетів – історичного, журналістики та міжна¬родних відносин вищих закладів освіти, викладачів гімназій і коледжів, учителів, усіх, хто цікавиться проблемами країнознавства.
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
  Історія сучасного світу: соціально-політична історія XV– початку XXI століть: навч. посіб. / Ю.А. Горбань, Б.І. Білик, Л.В. Дячук та ін.; за ред. Ю.А. Горбаня. – 4-те вид., переробл. і доповн. – К.: Знання, 2012. – 438 с.
  ІSВN 978-617-07-0018-6 
  У навчальному посібнику висвітлюються найважливіші події світової історії від початку індустріальної епохи до наших днів. Головний предмет вивчення — суспільно-політичні та соціально-економічні трансформації людських спільнот, їх багатовіковий культурно-цивілізаційний поступ, міжнародні та міждержавні відносини з їх зумовленістю й конкретними наслідками, етнонаціональні відносини. Посібник дає широкомасштабне концептуальне бачення найважливіших проблем світової історії і буде сприяти формуванню у студентів навичок історичного мислення.
  Для студентів вищих навчальних закладів.
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
  Мартиненко А. К., Мартиненко Б. А.
  Міжнародні відносини 1945-1975 років: Навчальний посібник для студентів вищих навчальних закладів. – К.: Видавництво Ліра-К, 2007. – 366 с.
  ІSВN 966-7486-15-Х
  Навчальний посібник приділяє увагу проблемам міжнародних відносин 1945-1975 рр. Цей період в історії міжнародних відносин чи не найсуперечніший за всю історію людства. Період величезних змін у світі – розпаду світової колоніальної системи, що дало поштовх до виникнення великої кількості суверенних держав. Максимально стисло, у доступній формі автори намагалися уникати політичної риторики, притаманної радянському періоду міжнародних відносин.
  Розрахований на студентів, аспірантів та викладачів спеціальності «Міжнародні відносини» вищих навчальних закладів.
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
  Європейська та євроатлантична інтеграція: навчальний посібник / [О.В. Баула, Т.В. Божидарнік, Т.М. Вісина, Н.М. Галазюк, О.М. Зелінська, О.Я. Кравчук, П.Я. Кравчук, Л.В. Корольчук, О.М. Лютак, Т.Л. Никитюк, Л.В. Савош, O.A. Урбан] за заг. ред. О.М. Лютак. – Херсон: ОЛДІ-ПЛЮС, 2016. – 376 с.
  ISBN 978-966-289-103-4
  У посібнику розглядаються історичне та геополітичне підґрунтя європейського та євроатлантичної інтеграції, особливості співробітництва України з Європейським Союзом та Організацією Північноатлантичного Договору. Проаналізовано реалізацію різних напрямів діяльності органів законодавчої та виконавчої влади ЄС, сучасні тенденції розвитку валютної системи та шляхи забезпечення стабільності нової світової фінансової архітектури, особливості реалізації євро інтеграційних можливостей та критерії вступу до ЄС. Особливу увагу зосереджено на концепції нової безпекової політики на європейському та євроатлантичному просторі.
  Книга розрахована на науковців, керівників та спеціалістів управлінських структур, аспірантів, студентів навчальних закладів і стане в нагоді всім, хто цікавиться процесами європейської та євроатлантичної інтеграції
 
 
 
 
 
 
 
 
Кіщак Тетяна, 
директор наукової бібліотеки
Регіональні навчальні заклади (синій)Захисти дисертаційНабір на навчання (синій)_2015

Натисніть «Подобається», щоб читати
новини НУБіП України в Facebook