На вченій раді ННІ енергетики, автоматики і енергозбереження підвели підсумки 2017/2018 року і визначили напрями подальшої роботи

30 серпня 2018 року

     30 серпня 2018 року відбулось розширене засідання вченої ради ННІ енергетики, автоматики і енергозбереження, основним питанням якого був звіт директора інституту за 2017/2018 навчальний рік.

     Директор інституту, професор Володимир Вікторович Козирський у своєму виступі зупинився на основних досягненнях колективу та визначив основні загрози. Так, протягом минулого року працівники інституту суттєво збільшили кількість публікацій в журналах і монографіях, які входять до реферативних баз Scopusі Web of Science (за підсумками півріччя ННІ ЕАЕ вийшов в університеті в лідируючі позиції), введено в експлуатацію 4 нові навчальні лабораторії з обладнанням провідних компаній в галузях енергетики і автоматики (вартість безкоштовно переданого обладнання компаніями в лабораторії інституту склала близько 2 млн. грн.). Кафедри постійно оновлюючи матеріально-технічну базу навчальних і наукових лабораторій забезпечили видання методичної літератури у достатній кількості та розробку електронних курсів для навчального процесу. На Всеукраїнських олімпіадах студенти інституту серед технічних закладів вищої освіти щорічно займають 1, 2 і 3 місця. Працівники ННІ енергетики, автоматики і енергозбереження внесли суттєвий вклад у впровадження програми енергозбереження в університеті, що за минулий рік дозволило знизити витрати університету на паливно-енергетичні ресурси майже на 12 млн. грн. Найбільш активну участь у цьому процесі виконують доценти Радько І.П., Міщенко А.В., Наливайко В.А., Антипов Є.В., Окушко О.В., Гай О.В., Волошин С.М., комендант навчального корпусу №8 Захаревська В.Б.
     Разом із вищезазначеними успіхами в ННІ ЕАЕ допущене серйозне зниження контингенту студентів, що обумовлено неефективною профорієнтаційною роботою в інституті та відрахуванням студентів за невиконання навчального плану, що потребує докорінного і невідкладного перегляду і виправлення.

     У той же час директор інституту звернув увагу на те, що якість освітнього і наукового процесів, практичного навчання, побутові умови студентів потребують постійного удосконалення. Життя вимагає перегляду програм підготовки, посилення практичної, технологічної, економічної та англомовної складових. Незважаючи на започатковані заходи по укрупненню кафедр, підсиленню їх дієвості, колективи багатьох із них живуть по старинці, ще не стали сучасними центрами освітньої, наукової роботи, в силу своєї дрібності та не спроможні виконувати поставлені завдання. Не скрізь ефективно працює наставництво, часто молоді викладачі залишаються самі із своїми проблемами. Відсутній механізм підвищення інноваційної, практичної складової підготовки науково-педагогічних працівників. Недостатньо ефективними є методи профорієнтаційної роботи, в результаті чого на окремі спеціальності університету вступають студенти з низьким рівнем фундаментальної підготовки. З інституту відраховано 44 студентів – 6 % від загальної кількості. Гострою проблемою залишається модернізація матеріально-технічної бази навчальних та наукових лабораторій.

     Протягом останніх років мають низьку проектну активність кафедри вищої та прикладної математики, фізики та електропостачання. Відсоток своєчасних захистів дисертацій склав 43%. Потребує детального аналізу підготовка здобувачів наукових ступенів, зв'язок виконуваних досліджень із практикою, здійснення кроків щодо залучення талановитої молоді до цього процесу. Постійної уваги потребують соціальна робота, умови проживання студентів, аспірантів у гуртожитках, якість харчування. Органи студентського самоврядування спільно з Профспілками мають активніше приймати участь у облаштуванні побуту та дозвілля студентів, аспірантів.

     Основними напрямками діяльності на 2018-2019 н.р. визначено наступні:

Загальноінститутські завдання:

 • підвищення якості освітнього, дослідницького процесів шляхом постійної турботи про науково-педагогічні кадри, підвищення їх кваліфікації, обов’язкового проходження стажування на виробництві, сприяти дієвій самоосвіті;
 • активна участь у підвищенні показників в університетському рейтингу України ТОП-200, входження до 5 кращих університетів, наукометричних даних SCOPUS та міжнародному рейтингу QS, Webometrics на рівні кращих університетів України та Європи;
 • посилення співпраці з виробництвом та бізнесом через формування синергетичного ефекту від наукової та освітньої діяльності, узгодження навчальних планів, тематики курсових, бакалаврських і магістерських випускних робіт, продовження створення навчально-науково-інноваційних, практичних Центрів;
 • підвищення практичної та дослідницької складової, госпрозрахункових підрозділів;
 • однією із обов’язкових умов продовження роботи за контрактом на посаді співробітника кафедри є залучення до навчання в ННІ 1…3 випускників середньої школи за попередній термін обрання за конкурсом.

В освітній, морально-естетичній та виховній діяльності:

 • оновити форми і методи підготовки фахівців шляхом посилення впливу результатів наукових досліджень на якість освітнього процесу;
 • для забезпечення ефективної профорієнтаційної роботи створити у 2018-2019 н.р. у м. Київ, обласних та окремих районних центрах мережу центрів, забезпечити в них роботу гуртків – юний енергетик, юний математик, юний фізик і т.ін.;
 • запровадити в магістратурі елементи дуальної освіти, усунути дублювання дисциплін та дотримуватись логічної послідовності їх викладання, розроблення унікальних бакалаврських програм підготовки за скороченим терміном навчання, розширення механізмів реалізації права здобувачів вищої освіти на вільний вибір дисциплін;
 • забезпечити подальший розвиток дистанційного навчання шляхом наповнення й підтримки в актуальному стані електронних курсів дисциплін на навчальному порталі університету, розміщення актуальних версій робочих програм дисциплін на сайтах кафедр; забезпечення вільного доступу до електронних версій підручників та посібників, підвищення якості викладання лекцій через започаткування їх відеозаписів та проведення відео-контролю;
 • продовжити вдосконалення методів та форм самостійної роботи студента;
 • забезпечити навчальні дисципліни сучасною навчально-методичною літературою, програмним забезпеченням, посилити вимоги до змісту підручників та навчальних посібників, виділяти кошти для друку сучасних навчальних посібників і підручників, у т.ч. в електронній формі, ширше використовувати сучасні інформаційні технології, хмарні технології;
 • оптимізувати підготовку магістерських робіт, збільшення частки власних досліджень студентів, попередження плагіату;
 • сприяти використанню електронних засобів навчання в профорієнтаційній роботі;
 • сприяти розвитку студентського самоврядування, підтримати започатковані у попередні роки культурні, спортивні, інтелектуальні конкурси, підвищити ефективність роботи студентських рад гуртожитків;
 • забезпечити неухильне дотримання науково-педагогічними працівниками Етичного кодексу, а юнаками і дівчатами – Присяги студента НУБіП України.

У науково-дослідній, інноваційній діяльності:

 • постійно здійснювати пошук і розвиток нових та перспективних напрямів фундаментальних і прикладних досліджень та науково-технічних розробок, довести співвідношення залучених коштів до бюджетних до 90 коп. на 1 бюджетну гривню;
 • приймати активну участь у діяльності інноваційних підрозділів університету;
 • активізувати роботу редакційних колективів у напрямі реорганізації і входження наукових видань ННІ до міжнародних наукометричних баз Scopus, Web of Science; збільшити на третину кількість наукових публікацій вчених у цих базах;
 • активізувати залучення до навчання в аспірантурі переможців і призерів міжнародних та всеукраїнських студентських олімпіад, конкурсів студентських наукових робіт;
 • забезпечити дотримання принципів академічної доброчесності та системного підходу до розвитку методів та засобів виявлення плагіату в науковоосвітньому просторі;
 • підвищити ефективність підготовки здобувачів наукових ступенів, відповідальність наукових керівників, голів та членів спеціалізованих вчених рад за обґрунтованість прийнятих рішень, забезпечення високого рівня експертизи та вимогливості під час розгляду дисертацій.

У міжнародній діяльності:

 • активізувати роботу щодо розширення співпраці з європейськими університетами і збільшити кількість договорів про мобільність в рамках міжнародної програми Еразмус+ KeyAction 1;
 • залучити для викладання окремих дисциплін науково-викладацький персонал закордонних вузів-партнерів з ЄС, США та інших країн;
 • розробити план заходів щодо підвищення кваліфікації науково-педагогічних працівників для викладання дисциплін іноземною мовою та супровід впровадження інтенсивних технологій вивчення іноземних мов;
 • продовжити роботу над розширенням баз практик за кордоном, існуючих міжуніверситетських угод з отримання подвійних дипломів.

Зміцнення матеріально-технічної бази ННІ:

 • сприяти виконанню заходів щодо поліпшення соціально-економічного благополуччя студентів, співробітників та викладачів інституту, особливо в студентських гуртожитках. Залучити до цієї діяльності студентські будівельні загони, представників бізнесу;
 • з метою енергозбереження, дотримання оптимальних температурних режимів забезпечити ефективну експлуатацію теплових пунктів навчальних корпусів № 5, 7, 7а, 8, 9, гуртожитків №9, 10, 11;
 • завершити заміну освітлення в лекційних аудиторіях на енергоощадне.

     В обговоренні проекту рішення вченої ради ННІ ЕАЕ активну участь прийняли завідувачі кафедр інституту, які окреслили основні проблеми та завдання, що стоять перед колективами кафедр.

     Перший проректор НУБіП України, академік НААН України Ігор Іліч Ібатуллін, відзначив безперечні успіхи колективу в науковій роботі та у заходах по зниженню витрат енергоресурсів в університет. Проте, першим проректором, була жорстко розкритикована профорієнтаційна робота колективу ННІ, що вилилась у значне зниження контингенту студентів. Перший проректор, визначив ключові точки, за якими буде оцінюватись робота колективу ННІ в цьому році – набір студентів, розвиток матеріально-технічної бази, покращення якості підготовки аспірантів та участь у міжнародних наукових проектах.

Семен Волошин,
заступник директора
ННІ енергетики, автоматики і енергозбереження

Регіональні навчальні заклади (синій)Захисти дисертаційНабір на навчання (синій)_2015

Натисніть «Подобається», щоб читати
новини НУБіП України в Facebook