Науковий вісник НУБіП України

22 березня 2018 року
НДІ економіки і менеджменту

 

Пам’ятка для авторів статей

 

ЗАГАЛЬНІ ВІДОМОСТІ

Збірник наукових праць «Науковий вісник НУБіП України» заснований y 1997 році і виходить 2-3 рази на рік.

Серії збірника наукових праць «Науковий вісник НУБіП України»:

1. Біологія, біотехнологія, екологія.

2. Агрономія.

3. Технологія виробництва і переробки продукції тваринництва.

4. Ветеринарна медицина, якість і безпека продукції тваринництва.

5. Лісівництво і декоративне садівництво.

6. Техніка та енергетика АПК.

7. Право.

8. Педагогіка, психологія, філософія.

9. Філологічні науки.

10. Гуманітарні студії.

11. Економіка, аграрний менеджмент, бізнес.

Мови видання – українська, російська, англійська.

Збірник наукових праць «Науковий вісник НУБіП України» входить до переліку фахових видань України, затверджених МОН України (окрім серій Філологічні науки і Гуманітарні студії).)

Збірник наукових праць входить до Переліку наукових фахових видань України, в яких можуть публікуватися результати дисертаційних робіт на здобуття наукових ступенів доктора і кандидата наук (Затверджено наказом Міністерства освіти і науки України від 12.05.2015 № 528 (сільськогосподарські, ветеринарні, біологічні, біологічні (лісове господарство), юридичні, педагогічні, економічні науки), від 13.07.2015 № 747 (технічні науки).

Збірник наукових праць «Науковий вісник НУБіП України» за серіями включено до наукометричних баз USJ, РІНЦ, Index Copernicus (Серія: Філологічні науки), індексується Google Scholar.

 

РЕДАКЦІЙНА ПОЛІТИКА ЩОДО ПУБЛІКАЦІЙ

1. До збірника приймаються статті проблемно-постановчого, узагальнюючого та методичного характеру, в яких висвітлюються результати наукових досліджень зі статистичною обробкою даних, що мають теоретичне і практичне значення, актуальні для сільського господарства і раніше не публікувались.

2. Автори несуть відповідальність за оригінальність (плагіат) тексту наукової статті, точність наведених фактів, цитат, статистичних даних, власних назв, географічних назв та інших відомостей, а також за те, що в матеріалах не містяться дані, що не підлягають відкритій публікації.

3. Автори дають згоду на збір і обробку персональних даних з метою включення їх в базу даних відповідно до Закону України № 2297-VІ «Про захист персональних даних» від 01.06.2010 р. Редакція збірника гарантує, що особисті дані, окрім тих, що публічно подаються у статті, будуть використовуватись виключно для виконання внутрішніх завдань редакції та не будуть поширюватись і передаватись стороннім особам.

4. Автори, які є здобувачами наукового ступеня кандидата наук, аспіранти та магістри повинні вказати свого наукового керівника.

 

ПОРЯДОК ПОДАННЯ НАУКОВОЇ СТАТТІ

1. До редакції збірника на електронну адресу [email protected] або через систему OJS (http://journals.nubip.edu.ua/index.php/sanu/index) надсилається електронний пакет документів (див. Додатки):

Відомості про авторів (Vidomosti_Ivanenko.doc);

наукова стаття (Paper_Ivanenko.doc);

розширена анотація статті англійською мовою обсягом до 3 сторінок тексту (Аbstract_Ivanenko.doc);

   2 рецензії, підписані доктором або кандидатом наук і завірені печаткою тієї установи, де працює рецензент;

лист-клопотання тієї установи, де працює рецензент із проханням публікації.

експертний висновок про те, що в матеріалах не містяться дані, які не підлягають відкритій публікації.

2.  Після отримання та розгляду редколегією наукової статті авторам буде надіслано відповідне повідомлення на електронну пошту із вкладеною квитанцією.

3.    Остаточне рішення про публікацію ухвалює редколегія, яка також залишає за собою право на додаткове рецензування, редагування і відхилення наукових статей.

4.  Матеріали, оформлені з відхиленням від зазначених нижче вимог щодо порядку подання та оформлення наукової статті, редколегія не розглядає.

 

ВИМОГИ ОФОРМЛЕННЯ НАУКОВОЇ СТАТТІ

1.  До розгляду приймаються наукові статті обсягом 6-12 сторінок тексту, формат паперу – А4, орієнтація – книжкова, поля з усіх сторін – 20 мм, міжрядковий інтервал – 1,5, кегль шрифту – 14, гарнітура – Times New Roman, абзац – 1 см (лише для основного тексту анотацій і статті).

2. Структура наукової статті:

рядок 1 – УДК (вирівнювання по лівому краю, шрифт – напівжирний). Визначити код УДК ви можете за цим посиланням: http://teacode.com/online/udc/

рядок 3 – назва наукової статті (вирівнювання  по   центру,  шрифт  

напівжирний, великі літери);

рядок 4 – ініціали та прізвище  автора (співавторів, шрифт – напівжирний); науковий ступінь і вчене звання, місце роботи (повна назва  структурного  підрозділу, шрифт – напівжирний курсив), кожен співавтор із нового рядка, вирівнювання по центру;

рядок 5 – електронна адреса авторів;

рядок 6 – анотація (кегль шрифту – 14, курсив, міжрядковий інтервал –  1). Обсяг анотації повинен бути не менше 150 слів;

До публікації приймаються рукописи з максимально конкретизованими анотаціями. Анотація повинна містити основні висновки роботи та результати роботи. Композиційно анотація може бути збудована за принципом IMRAD (Introduction, Methods, Results and Discussion):

-    Актуальність – актуальність дослідження.

-    Мета – мета і завдання дослідження.

-    Методи – відомості про те, коли, де, як проводилося дослідження; яка інформація, методи використовувалися; хто був включений в групу піддослідних.

-    Результати – основні висновки (конкретика), результати дослідження.

-    Перспективи – інформація про те, як отриманий результат співвідноситься з висновками інших учених, які перспективи дослідження, напрями подальшої роботи, складності.

рядок 7 – ключові слова (кегль шрифту – 14, курсив, міжрядковий інтервал – 1; словосполучення використовуються для пошуку статті в електронних базах), вони повинні бути лаконічними, відображати зміст і специфіку рукопису.

Анотація та ключові слова підлягають перевірці з метою недопущення технічного перекладу програмними засобами, оскільки рукописи будуть доступні в Інтернет-мережі: бібліографічних (наукометричних) базах, інформаційних порталах, онлайн-бібліотеках.

рядок 8 – текст наукової статті із зазначенням наступних елементів:

Актуальність, де висвітлюється важливість дослідження, існуючі проблеми та напрями їх вирішення в контексті поставлених наукових завдань; вказуються невирішені частини проблеми.

Аналіз останніх досліджень та публікацій, де подається короткий аналіз результатів досліджень науковців з тематики наукової статті.

Мета дослідження, де вказуються мета і завдання наукового дослідження.

Матеріали і методи дослідження, де висвітлюються основні методи і прийоми, застосовані у науковій статті.

Результати дослідження та їх обговорення, де висвітлюються основні отримані результати дослідження, подані у науковій статті.

Висновки і перспективи, де подаються конкретні висновки за результатами дослідження та перспективи подальших розробок.

В  кінці  наукової статті  подається Список літератури (не менше 8-ми джерел) у порядку згадування або у алфавітному порядку (кегль шрифту – 14, міжрядковий інтервал – 1). Список використаних джерел оформляється за міждержавним стандартом ДСТУ ГОСТ 7.1:2006. Посилання на літературні джерела в тексті наукової статті слід надавати в квадратних дужках [1, с. 56; 7, с. 45–51].

Після цього подається список використаних джерел англійською мовою (References), який формується за міжнародним стандартом АРА (використовуватиметься під час розташування рукописів у зарубіжних базах). Даний стандарт використовується у США як стандарт оформлення статті (в тому числі і бібліографічного списку), прийнятий АРА (Американська психологічна асоціація) та Є МІЖНАРОДНИМ. Для полегшення під час оформлення джерел за цим стандартом рекомендуємо користуватись посиланням http://www.slovnyk.ua/services/translit.php. Транслітерацію українських символів необхідно здійснювати у відповідності з Постановою КМУ від 27 січня 2010 р. № 55, а російських – згідно системи BGN/PCGN. Нижче наведено приклади оформлення різних типів джерел за пропонованими стандартами.

3. Табличний та графічний матеріал може бути лише книжкового формату, а його кількість доречною. Таблиця повинна мати порядковий номер, вказується зліва перед назвою таблиці. Назва таблиці подається над таблицею (кегль шрифту – 14, напівжирний, міжрядковий інтервал – 1,5, розміщення по ширині). Текст таблиці подається гарнітурою Times New Roman (кегль шрифту – 12, міжрядковий інтервал – 1).

 

1. Назва таблиці

Строк сівби

Сходи

Квітування

Урожайність, ц/га

уражено рослин

розвиток хвороби

уражено рослин

розвиток хвороби

Перша декада квітня

45

14,8

89

40,3

27,2

 

Рисунок повинен бути єдиним графічним об’єктом і згрупованим; мати номер і назву, що вказується поза об’єктом (кегль шрифту – 14, напівжирний, міжрядковий інтервал – 1, розміщення по ширині). Розташування рисунку має бути в тексті. Рисунки повинні бути контрастними,чорно-білими або кольоровими. Графічні матеріали не повинні бути сканованими.

 

 

       
  Подпись: Текст
   
 


 

Рис. 1. Назва рисунку

 

4.      Формули (зі стандартною нумерацією) виконуються в редакторі Microsoft Equation.

5.   В наукових статтях не допускається автоматичних переносів слів та використання макросів. Абзаци позначати тільки клавішею “Enter”, не застосовувати пробіли або табуляцію (клавіша “Tab”). Не допускається використання ущільненого або розрідженого шрифту.

рядок 9-17 – тема, ініціали і прізвище автора, анотація та ключові слова, які надаються російською та англійською мовами.

 

Вартість публікації наукової статті у збірнику наукових праць “Науковий вісник НУБіП України’’ складає 35 грн. за 1 сторінку.

 

 

Адреса для листування:

Національний університет біоресурсів і природокористування України

вул. Героїв Оборони, 11, корп. 10

м. Київ

03041

Тел.: 044 – 527-87-20 (в робочі дні з 8.30 до 17.30)

Еmail: [email protected]

Web: http://nubip.edu.ua/node/15800

 


Додаток 1

ВІДОМОСТІ ПРО АВТОРА

 

Прізвище, ім’я та по батькові

Фамилия, имя и отчество

Name and Surname

 

 

Науковий ступінь

 

Вчене звання

 

Посада

 

Місце роботи (навчання)

 

Назва статті

Название статьи

Article title

 

Серія збірника, до якої подається стаття

 

 

Контактні телефони

 

E-mail

 

Поштова адреса:

Кому

вулиця, дім, квартира (офіс)

населений пункт, район, область

країна (для іноземців)

 індекс

 

 

Я (Ми) ___________________________________________________________,

автор(и) статті ______________________________________________________ підтверджую(-ємо) своє бажання розмістити наукову статтю у збірнику наукових праць «Науковий вісник НУБіП України. Серія________________________________________________________________». Погоджуюсь з усіма висунутими редакційною колегією вимогами щодо змісту, обсягу, оформлення і порядку подання матеріалів.

Даю(-ємо) згоду на збір і обробку персональних даних з метою включення їх в базу даних відповідно до Закону України № 2297-VІ “Про захист персональних даних” від 01.06.2010 р.

Передаю(-ємо) редакційній колегії збірника наукових праць «Науковий вісник НУБіП України» невиключні права на публікацію вказаної статті, яка з метою популяризації імен(і) автора(-ів) статті буде розміщена y наукометричних базах.

 

 

Дата                                                                                 П І П

 


Додаток 2

 

Ректору Національного університету

біоресурсів і природокористування

України

Ніколаєнку С. М.

 

 

 

 

 

Лист-клопотання

 

 

________________________________________________________________________________

________________________________________________________________________________

________________________________________________________________________________

________________________________________________________________________________

________________________________________________________________________________

________________________________________________________________________________

Матеріали друкуються вперше.

 

 

 

 

Проректор з наукової роботи                             Підпис та печатка___________

 


Додаток 3

 

НУБіП України                                                                                Ф-6.3-3.4.1-01

«Експертний висновок про можливість публікації матеріалів»

 

                                                             "Затверджую"

                                                                            Перший проректор

                                                                 Ібатуллін І.І.

 

                                                                               ____________ (______________)

                                                                             "___" __________ 201_ р.

Експертний висновок

про можливість опублікування

 

Експертна комісія ННІ / факультету______________________ Національного університету біоресурсів і природокористування України, розглянувши___________________________________

_____________________________________________________________________________________ (вид, назва матеріалу, ПІБ автора) __________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________

_____________________________________________________________________________________

підтверджує, що у матеріалі не міститься відомостей, які входять до Зводу відомостей, що становлять державну таємницю (затвердженого наказом Служби безпеки України № 440 від 12.08.2005 р. з послідуючими змінами).

 

На публікацію матеріалів                не               потрібно отримувати дозвіл     

(в разі необхідності "не" закреслити)

Міністерства аграрної політики та продовольства України чи іншого відомства ____________________________________________________________________________________.

(в разі необхідності вказати назву відомства)

 

Висновок:

Матеріали можуть бути відкрито опубліковані.

 

Голова комісії:              ______________                

 

Члени комісії:               ______________    


Додаток 4

ЗРАЗОК ОФОРМЛЕННЯ НАУКОВОЇ СТАТТІ

 

УДК 123

                                  НАЗВА НАУКОВОЇ СТАТТІ

П. І. ІВАНЕНКО, кандидат біологічних наук, доцент кафедри ботаніки

Ужгородський національний університет

E-mail: [email protected]


 

Анотація.  Текст текст текст … .

 
  Подпись: Актуальність (Introduction). Текст текст текст текст текст текст текст …
Аналіз останніх досліджень та публікацій (Analysis of recent researches and publications). Текст текст текст текст текст текст текст …
Мета (Purpose). Текст текст текст текст текст текст текст … Методи (Methods). Текст текст текст текст текст текст текст … Результати (Results). Текст текст текст текст текст текст текст …
Висновки і перспективи (Discussion). Текст текст текст текст текст текст текст …
Ключові слова: текст текст текст……

 

Список використаних джерел

1. Текст текст текст… .

 

References

1. Text text text … .

 

НАЗВАНИЕ НАУЧНОЙ СТАТЬИ

П. И. Иваненко

Аннотация.  Текст текст текст …

Ключевые слова: текст текст текст …

 

TITLE SCIENTIFIC ARTICLE

P. I. Ivanenko

Abstract. Text text text … .Keywords: Text text text … .

 


 

 


 


  


 

 


Додаток 5

ПРИКЛАДИ ОФОРМЛЕННЯ СПИСКУ ВИКОРИСТАНИХ ДЖЕРЕЛ

 

  Книга одного автора:

ГОСТ 7.1:2006

Кунченко, Ю. П. Стохастические полиномы [Текст] / Ю. П. Кунченко. – К. : Наук. думка, 2006. –  275

с.

стандарт АРА

Kunchenko, Ju. P. (2006). Stohasticheskie polinomy [Stochastic polynomials]. Naukova dumka, 275.

 

  Книга двох та більше авторів:

ГОСТ 7.1:2006

Макаров, И. М. Автоматизация синтеза и обучение интеллектуальных систем управления [Текст] / И. М. Макаров, В. М. Лохин, С. В. Манько, М. П. Романов. – М.: Наука, 2009. – 228 с.

стандарт АРА

Makarov, I. M., Lokhin, V. M., Man’ko, S. V., Romanov, M. P. (2009). Avtomatizatciya sinteza i obuchenie intellektual'nyh sistem upravleniya [Automation of synthesis and learning the intellectual control systems]. Moscow, Russia: Science, 228.

 

  Книги під заголовком:

ГОСТ 7.1:2006

Информационные  технологии  в  маркетинге  [Текст]  :  учеб.  /  под  ред.  Г.  А.  Титаренко.  —  М.  :

ЮНИТИ, 2000. — 335 с.

стандарт АРА

Titarenko, G. A. ed. (2000). Informacionie tehnologii v marketinge [Information technology in marketing ]. Moscow: JuNITI, 335.

 

  Багатотомне видання, окремий том:

ГОСТ 7.1:2006

Zimmermann,  H.-J.  Fuzzy  Set  Theory  –  and  its  Applications.  3rd  ed.  [Text]  /  H.-J.  Zimmermann.   

Dordrecht: Kluwer Academic Publishers, 1996. – 315 p. doi:10.1007/978-94-015-8702-0

стандарт АРА

Zimmermann, H.-J. (1996). Fuzzy Set Theory – and Its Applications, 315. doi:10.1007/978-94-015-8702-0

 

  Статті з журналів:

ГОСТ 7.1:2006

1.    Kim, J. Discovery of Cellulose as a Smart Material [Text] / J. Kim, S. Yun, Z. Ounaies // Macromolecules. – 2006. – Vol. 39, Issue 12 – Р. 4202–4206. doi:10.1021/ma060261e

2.    Сарымсаков, A. A. Диспергированная микрокристаллическая целлюлоза и гидрогели на ее основе [Текст] / A. A. Сарымсаков, М. М. Балтаева, Д. С. Набиев, С. Ш. Рашидова, Г. M. Югай // Химия растительного сырья. – 2004. – № 2. – С. 11–16.

3.    Пецко, В. І. Моделювання просторово-поляризаційних параметрів спектральних характеристик відрізаючих оптичних фільтрів [Текст] / В. І. Пецко // Східно-Європейський журнал передових технологій. – 2014. – 3/5 (69). – С. 32–38.

стандарт АРА

1.    Kim, J., Yun, S., Ounaies, Z. (2006). Discovery of Cellulose as a Smart Material. Macromolecules, 39 (12), 4202–4206. doi:10.1021/ma060261e

2.    Sarymsakov, A. A., Baltaeva, M. N., Nabyev, D. S., Rashidova, S. S., Yugay, G. M. (2004). Dispergirovannaya mikrokristallicheskaya celljuloza i gidrogeli na ee osnove [Dysperhyrovannaya microcrystalline cellulose and Hydrogel Bases]. Chemistry vegetable raw materials, 2, 11–16.

3. Pecko, V. І. (2014). Modeljuvannja prostorovo-poljarizacіjnih parametrіv spektral'nih harakteristik vіdrіzajuchih optichnih fіl'trіv [Modeling spatial-polarization parameters of spectral characteristic of cutt-off optical filters]. Eastern-European Journal of Enterprise Technologies, 3/5 (69), 32–38.

 

  Збірники наукових праць:

ГОСТ 7.1:2006

Отчет о выполнении плана научно-исследовательских работ за 2003 год [Текст] : сб. науч. тр. / Рос. Акад. мед. наук, Сиб. отд. — Новосибирск : СО РАМН, 2004. — 83 с.

стандарт АРА

Otchet o vypolnenii plana nauchno-issledovatel'skih rabot za 2003 god [Report on implementation of research works for 2003] (2004). Russian Academy of Medical Sciences. Novosibirsk : SO RAMN, 83.

 

  Тези, материали конференцій:

ГОСТ 7.1:2006

1.    Martis, R. J. Application of higher order cumulants to ECG signals for the cardiac health diagnosis [Text]

: 2011 Annual intern. conf. of the IEEE / R. J. Martis, U. R. Acharya, A. K. Ray, C. Chakraborty // Engineering in Medicine and Biology Society, EMBC, 2011. –P. 1697–1700. doi:10.1109/iembs.2011.6090487

2. Holovacs, J. Computer modelling of characteristics of structures with short periods [Text] : proc. 4th inter. conf. / J. Holovacs, A. Mitsa, V. Mitsa // Applied Informatics. – Eger-Noszvaj (Hungary), 1999. – P. 51–57. стандарт АРА

1.    Martis, R. J., Acharya, U. R., Ray, A. K., Chakraborty, C. (2011). Application of higher order cumulants to ECG signals for the cardiac health diagnosis. 2011 Annual International Conference of the IEEE Engineering in Medicine and Biology Society, 1697–1700. doi:10.1109/iembs.2011.6090487

2. Holovacs, J., Mitsa, A., Mitsa, V. (1999). Computer modelling of characteristics of structures with short periods. Proceding of 4th international Conference.Applied Informatics. Eger-Noszvaj (Hungary), 51–57.

 

  Авторські свідоцтва

ГОСТ 7.1:2006

А. с. 1007970 СССР, МПК В 25 .1 15/00. Устройство для захвата деталей [Текст] / Ваулин В. С., Калов В. К. (СССР). — 3360585/25-08 ; заявл. 23.11.81 ; опубл. 30.03.83, Бюл. № 12.

— 2 с.

стандарт АРА

Vaulin, V. S., Kalov, V. K. (30.03.1983). Certificate of authorship 1007970 SSSR, MPK V 25 .1 15/00. Ustrojstvo dlja zahvata detalej (SSSR). 3360585/25-08; declared 23.11.81, № 12.

 

  Патенти:

ГОСТ 7.1:2006

Спосіб генерації випадкових величин. Деклараційний патент України на корисну модель МПК G06F7/58 [Текст] / Заболотній С. В., Чепинога А. В., Салипа С. В. – № 57092; заявл. 16.07.2010;  опубл. 10.02.2011, Бюл. № 3.

стандарт АРА

Zabolotnii, S. V., Chepynoha, A. V., Salypa, S. V. (2011). The method of generating random variables. Patent of Ukraine for useful model. G06F7/58. № 57092; declared 16.07.2010; published 10.02.2011, № 3.

 

  Дисертації, автореферати дисертацій:

ГОСТ 7.1:2006

1.    Антопольский, А. Б. Лингвистическое описание и оценка информационных языков [Текст] :    дис.

... канд. филол. наук / А. Б. Антопольский. — М., 1969. — 404 с.

2.    Бутковский, О. Я. Обратные задачи хаотичной динамики и проблемы предсказуемости хаотичных процессов [Текст] : автореф. дис. ... д-ра физ.-мат. наук : 01.04.03 / О. Я. Бутковский. – Ин-т радиотехники и электроники РАН. — М., 2004. — 39 с.

стандарт АРА

1.    Antopol'skij, A. B. (1969). Lingvisticheskoe opisanie i ocenka informacionnyh jazykov [Linguistic description and evaluation of information languages]. Moscow, 404.

2.    Butkovskij, O. Ja. (2004). Obratnye zadachi haotichnoj dinamiki i problemy predskazuemosti haotichnyh processov [Inverse problems of chaotic dynamics and predictability problems of chaotic processes]. Institute of Radio Engineering and Electronics, Russian Academy of Sciences. Moscow, . — 39 s.

 

  Електронні ресурси:

Державний  комітет  статистики України  [Електронний ресурс]  /   Режим                     доступу: http://uga- port.org.ua/sites/default/files/bl_posiv_2013.pdf.

State         Statistics        Committee       of         Ukraine.        Available        at         :                 http://uga- port.org.ua/sites/default/files/bl_posiv_2013.pdf.

 

 

Регіональні навчальні заклади (синій)Набір на навчання (синій)_2015Захисти дисертацій

Натисніть «Подобається», щоб читати
новини НУБіП України в Facebook