Проректор Сергій Кваша: «Хто заздалегідь готується до викликів часу, системно проводить освітньо-виховну роботу з активною профорієнтацією, – той і виграє»

31 січня 2018 року

     Основною діяльністю закладу вищої освіти є освітня. Про головні досягнення у цій царині, перемоги та невдачі вступної кампанії − 2017, виклики сьогодення, задачі перед колективами університету і його відокремлених підрозділів на 2018 рік − наша розмова з проректором з навчальної і виховної роботи, професором Сергієм Квашею.

  • Сергію Миколайовичу, Ви справедливо повторюєте, що інтегрованим показником діяльності вишу є його популярність серед вступників. Як в контексті цього оцінюєте вступну кампанію 2017 року?

     Загалом як успішну. Наведу кілька цифр. На навчання до базового закладу в Києві та його відокремлених підрозділів було прийнято 7837 осіб, з них 4395 (або понад 56%) − за державним замовленням та 3442 (близько 44%) − за умов договору. Власне до базового закладу вступили 4972 особи, з них 2752 (трохи більше 55 %) − за державним замовленням, 2220 (близько 45%) − за умов договору. Порівняно з попереднім роком з об’єктивних причин результати дещо погіршилися. Тенденція до зниження показників прийому прослідковується впродовж кількох останніх років, до речі, по всіх ЗВО України.

     Серед успішних підрозділів я б виділив ННІ післядипломної освіти, який збільшив кількість вступників на освітні програми порівняно з попереднім роком на 27 осіб, факультети землевпорядкування, гуманітарно-педагогічний – на 43 особи кожен, конструювання та дизайну та інформаційних технологій – на 22 та 21 студента відповідно прийнято більше, а також успішну вступну кампанію факультету тваринництва та водних біоресурсів. Як бачимо, хто заздалегідь готується до викликів часу, системно проводить освітньо-виховну роботу з активною профорієнтацією, – той і виграє.
     Але не всі наші факультети та інститути однаково добре підготувалися до нових викликів, серед яких подальше зменшення кількості вступників (з 442 тисяч у 2014 році до трохи більше 200 тисяч в 2017), різке збільшення бажаючих навчатися за кордоном, ліквідація на державному рівні ОКР «Спеціаліст» із відповідним зменшенням державного замовлення, вступ до магістратури з правознавства за результатами ЗНО тощо.

  • Який зміст Ви вкладаєте у фразу «готуватися до викликів»? Що порадите менш успішним підрозділам?

     Я б не радив будь-кому зупинятися у розвитку, тому й не ділив би підрозділи на більш і менш успішні. Активно працювати необхідно всім! Серед першочергових напрямків проведення роботи виокремлю такі.

     По-перше, гнучкість і швидке реагування на вимоги ринку праці − ліцензування нових програм підготовки фахівців відповідно до розвитку нових напрямів у техніці, інформаційних, агро- і біотехнологіях у лісівництві, рослинництві і тваринництві, ветеринарній медицині, виробничому та побутовому енергозбереженні, макро- і мікроекономіці, землекористуванні, забезпеченні якості продуктів харчування та поліпшення екологічних умов нашого життя.
     У цьому контексті минулого року в НУБіП збільшена кількість спеціальностей підготовки фахівців на бакалавраті - 36. Ліцензовано 6 нових спеціальностей «Професійна освіта», «Психологія», «Журналістика», «Підприємництво, торгівля та біржова діяльність», «Деревообробні та меблеві технології» та «Міжнародні відносини, суспільні комунікації, регіональні студії». У магістратурі перелік спеціальностей також зріс − з 32 до 36: ліцензовано нові магістерські програми«Інженерія програмного забезпечення», «Комп’ютерна інженерія», «Автомобільний транспорт», «Деревообробні та меблеві технології».
     По-друге, якість освіти. Першочерговим завданням, що постає перед аграрною освітою та наукою в Україні, є якісна підготовка конкурентоспроможних фахівців для українського та міжнародного ринку праці. Це завдання є стратегічним у формуванні державної освітньої політики.
     Систему менеджменту якості в нашому університеті було запроваджено ще 2012 року. На сьогодні, згідно нових Законів України "Про освіту" та "Про вищу освіту", визначені процедури та заходи, які мають виконуватись у навчальних закладах, система внутрішнього забезпечення якості.
     Для втілення зазначеного в нашому університеті розроблено та розпочато реалізацію низки положень − «Про порядок призначення і встановлення розмірів іменних стипендій Рад роботодавців» «Про формування освітньо-професійних програм для бакалаврського та магістерського рівнів підготовки», «Про старосту академічної групи», «Про Всеукраїнські олімпіади у НУБіП України для професійної орієнтації вступників на основі повної загальної середньої освіти», «Правила призначення академічних стипендій». Основними завданнями на 2018 рік є підготовка та впровадження нового положення «Про академічну доброчесність», оновлення згідно чинного законодавства положень «Про освітні програми», «Про організацію освітнього процесу» та «Про забезпечення якості освітньої діяльності».
     Упродовж минулого року особлива увага була приділена розробці та атестації електронних навчальних курсів, наявність та якість яких забезпечує потребу сучасної молоді у дистанційному навчанні. З 1795 дисциплін, що викладаються в університеті, розроблено 2143 електронних навчальних курсів. З них атестовано 45,7 відсотка. Природно, що найбільший абсолютний показник – на факультеті інформаційних технологій (115); найменший – факультеті конструювання та дизайну (7).
     Також працюємо над зменшенням кількості обов’язкової документації, що ведеться в освітньому процесі університету. Про це, до речі, говорила міністр освіти Лілія Гриневич на останньому засіданні колегії міністерства. Ми постійно переглядаємо необхідність ведення тих чи інших документів, вивільнюючи час науково-педагогічних працівників для наукової і удосконалення викладацької діяльності.

  • Ви згадали ліцензування 6 нових магістерських програм. Які ще результати роботи університету у підготовці магістрів можете визначити?

     З минулого навчального року впроваджено новий розподіл навчального навантаження студентів магістратури. Це зроблено з метою максимального наближення навчання до майбутнього робочого місця, що відповідає базовому принципу компетентнісного підходу до сучасної освіти. Зараз аудиторне тижневе навантаження складає 24 години з теоретичним навчанням протягом двох семестрів по 15 тижнів, окремий (як правило, 3-й) семестр – науково-виробнича практика та написання магістерської роботи.

     Продовжується практика проведення загальноуніверситетської конференції для студентів магістратури другого року навчання. Вони мають змогу представляти результати своїх досліджень у межах підготовки магістерської роботи у форматі постерних презентацій.
     Загалом ми ставимо за мету забезпечення наскрізної тематики досліджень студентів, починаючи від курсових проектів другого року навчання з фаху і продовжуючи їх у випускних бакалаврських і магістерських роботах. А також посилення участі студентів у науковій діяльності та обов'язкове винесення на захист результатів власних аналітичних досліджень.
     До організації підготовки і захисту магістерських робіт вступників цього року впроваджуються нові вимоги. Вже упродовж перших двох місяців навчання необхідно затвердити тему магістерської роботи, а ще за місяць на засіданнях випускових кафедр презентувати мету, задачі та методи дослідження.
     Нового підходу зазнає й перевірка магістерських робіт на плагіат, відповідно вимог нового законодавства щодо забезпечення академічної доброчесності.

  • Студенти університету демонструють суттєві успіхи на «зовнішніх орбітах»…

     …і це варто відзначити. Помітна зростаюча тенденція ефективності навчальної роботи за усіма показниками відносно попередніх років. Значно успішнішою стала участь нашої молоді у Всеукраїнській студентській олімпіаді 2016-2017 навчального року. Незважаючи на незначне зменшення кількості учасників другого етапу олімпіад, у 2017 році ми мали 35 переможців! Серед усіх університетів ми посіли третє місце, а серед вишів аграрного профілю – перші. Виділю у цьому напрямі успішну роботу факультетів агробіологічного, захисту рослин, біотехнології та екології, економічного, гуманітарно-педагогічного, аграрного менеджменту, тваринництва та водних біоресурсів. Серед студентів же особливо хочу відзначити, тих хто виборов перші місця: Вікторію Мацолу, Тетяну Липницьку, Любов Рудченко, Дмитра Царика, Ігоря Шайгородського, Ірину Вербельчук, Богдана Сіненка, Миколу Масюка та інших.

  • А скільки молодих фахівців – випускників університету поповнила ринок праці минулого року?

     У 2017 році завершили навчання в університеті та отримали диплом державного зразка 5290 фахівців − 2211 магістрів, 205 спеціалістів та 2874 бакалаври. Порівняно з 2016 роком загальна кількість випускників дещо знизилась (на 309 осіб) за рахунок зменшення цього показника за освітніми ступенями «Бакалавр» і ОКР «Спеціаліст». Разом з цим на 24 збільшилась кількість випускників магістратури.

  • Днями увага ЗМІ була прикута до питань заміни деякими вишами аудиторних годин дистанційними з метою економії коштів на комунальні платежі. Дистанційна освіта подавалася переважно в негативному світлі. Водночас світові тенденції засвідчують зростаючу популярність дистанційного навчання. Як у нашому університеті застосовуються ця форма, яке до неї ставлення?

     Дистанційне навчання – вимога сьогодення. Воно застосовується у всьому світі, все більш набираючи темпи. А оскільки ректорат тримає руку на пульсі сучасних тенденцій розвитку освіти − розвиваємо й дистанційні технології. Я очолюю координаційну групу з активізації дистанційного навчання, створену наказом ректора. Ми збалансували застосування он-лайн технологій і проведення аудиторних занять, у першу чергу для студентів заочної форми навчання. У минулому році університет закупив необхідне аудіовізуальне та телекомунікаційне обладнання, що встановлене в шести міжкафедральних навчальних лабораторіях (МНЛ) і на семи відповідних факультетах та інститутах. Його застосування дозволило довести частку занять, що проводяться для студентів МНЛ у он-лайн режимі, до 30-60% залежно від обраної спеціальності. Фактично співвідношення аудиторних і дистанційних занять для цих студентів сьогодні складає 50 на 50.
      І викладачі, і студенти залишилися задоволені нововведеннями. Подібну практику ми розвиватимемо й у майбутньому, додавши ще один важливий напрям – застосування дистанційних технологій для студентів із особливими освітніми потребами.

  • А які особливості мала робота відокремлених підрозділів НУБіП?

     Університет має розгалужену по Україні мережу відокремлених підрозділів, яка на сьогодні складається з 11 навчальних закладів – 2 інститути та 9 коледжів.
     Основне завдання 2017 року – приведення їх у відповідність до нового законодавства. Закон України «Про вищу освіту» чітко встановлює вимоги й до інститутів, й до коледжів. Згідно цих вимог було ліцензовано підготовку за магістерськими програмами в Ніжинському агротехнічному інституті, і він набрав на навчання перших у своїй історії магістрів. На прикладі Бережанського агротехнічного інституту ми переконались у реальності такого підходу: три роки поспіль вони набирають на навчання магістрів на 100% ліцензійного обсягу, успішно пройшли акредитацію, продемонструвавши високий рівень навчальних досягнень. Бережанський, Мукачівський, Ніжинський і Рівненський коледжі минулого року отримали ліцензії на підготовку бакалаврів. Наскільки виправданий цей підхід – покаже практика. Цього року вони вперше планують набирати студентів. А Немішаївський коледж, який вже кілька років здійснює підготовку за бакалаврськими програмами, демонструє гідний рівень підготовки студентів. Загалом сьогодні, коли чітко не визначено місце коледжів у освітній системі, що ускладнюється й невизначеністю їхнього фінансування, кожен заклад за безпосередньої підтримки університету визначається, шукає своє місце.
     Ліцензування нових спеціальностей – це не лише виконання вимог законодавства, а й один із шляхів подолання зменшення контингенту студентів. Адже протягом останніх років чітко простежується тенденція до його скорочення у переважній більшості відокремлених підрозділів (за винятком Бережанського агротехнічного, Мукачівського аграрного та Рівненського коледжів). Судячи з нерівномірної кількості скорочення контингенту в різних закладах, окрім ряду об’єктивних факторів (демографічна та соціально-економічна ситуація, збільшення кількості студентів, які здобувають вищу освіту за кордоном тощо), наявні й суб’єктивні (формальне проведення профорієнтаційної роботи, відсутність системи моніторингу регіонального ринку праці, попиту молоді на ті чи інші спеціальності тощо), які необхідно терміново виправляти. Слід пам’ятати: саме динаміка контингенту студентів у наш час є інтегрованим показником розвитку закладу освіти.
     Акцентував би увагу ще на одному питанні – роботі з кадрами. Це також багатоаспектний напрям. По-перше, 2017 року ми продовжили працювати з керівництвом наших відокремлених підрозділів. Окрім традиційних щомісячних нарад, звітування та узгодження планів роботи на рік, що вдруге пройшли в січні, ми провели два, як на мене, успішні заходи: семінари, де обговорили шляхи співпраці освіти та бізнесу (Заліщики) та перспективи організації підготовки за робітничими спеціальностями (Бережани). Такі семінари не лише збагачують новою інформацією наших керівників, а й дають можливість обговорити багато проблем із колегами, уникаючи потреби кожному вигадувати власний велосипед. По-друге, ми продовжили унікальну на сьогодні практику – атестацію педагогічних працівників коледжів комісією Міністерства освіти і науки, до складу якої входять більшість наших деканів і директорів інститутів. Такий підхід дає можливість відслідковувати якісне зростання викладачів, спрямовувати їх у необхідне русло. Так, на цей рік ми поставили умовою для отримання вищої категорії викладачами спецдисциплін не лише проходження підвищення кваліфікації, а й стажування на виробництві. Усе це робиться з метою забезпечення належної якості освіти в наших підрозділах, подальшого зростання їх конкурентоспроможності.

  • Насамкінець повернемося до того, з чого почали розмову, – вступної кампанії. Але вже 2018 року. Які прогнози?

     До нової вступної кампанії університет розпочав підготовку фактично з першого вересня. Йдеться про профорієнтаційну роботу. Вона проводиться як на рівні університету в цілому, так і на рівні факультетів, навчально-наукових інститутів, кафедр, науково-педагогічних працівників і студентів. Зокрема, традиційні зустрічі в школах, технікумах, коледжах. За кожним факультетом і ННІ закріплені певні регіони України. Викладачі беруть участь у заходах, організованих центрами зайнятості. Окремі кафедри, зокрема фінансів, використовують оригінальні методи такої роботи, розміщуючи рекламу на біг-бордах тощо.
     На загальноуніверситетському рівні НУБіП бере участь у багатьох освітніх виставках, семінарах, форумах. І доволі успішно! Так, на міжнародній виставці «Сучасні заклади освіти 2017» ми отримали Гран прі «Лідер вищої освіти». Брали участь у освітньому форумі «Успішний одинадцятикласник», у ІІ міжнародному форумі «Придніпров’я 2017» тощо.
     Студенти випускних курсів брали участь у цілій низці заходів: «Recruitment Day 2: Agro», «День молодого спеціаліста», «Твій професійний старт», де мали можливість познайомитись із роботодавцями та підшукати собі майбутнє місце працевлаштування.
     Хоча, якщо відверто, профорієнтаційна робота минулого року з ряду причин у певних регіонах і з певних спеціальностей очікуваних результатів не дала. Зараз усім підрозділам необхідно проаналізувати її минулорічну організацію, опрацювати помилки, аби уникнути їх цього року, і сформувати якісний контингент першокурсників зразка 2018 року.
     Однією з активних форм відбору і залучення кращих випускників шкіл на навчання є Всеукраїнська олімпіада, що незабаром знову стартує у НУБіП. Участь у олімпіаді дає унікальну можливість отримати до 20 балів до сертифікату ЗНО, які можуть стати вирішальними при вступі до нашого університету.
     У минулому році на перший (дистанційний) тур олімпіади ми отримали 412 конкурсних робіт від випускників загальноосвітніх шкіл, найбільше – з української мови і літератури та біології. До другого туру були допущені 152 учасники, 78 з них стали першокурсниками нашого університету. Найбільшою популярністю серед її переможців користувались такі спеціальності, як «Технологія виробництва та переробки продукції тваринництва», «Водні біоресурси», «Агрономія», «Захист і карантин рослин», «Геодезія та землеустрій».
     Цього року ми вже вдруге застосовуємо цю форму роботи. І розраховуємо на зростання кількості її учасників, що дасть можливість більшій кількості юнаків і дівчат з усіх регіонів України стати студентами Національного університету біоресурсів і природокористування України – третього у рейтингу київських університетів і восьмого Всеукраїнському рейтингу вишів.

  • Дякую за розмову.

Інтерв’ю підготував Валентин Обрамбальський

Регіональні навчальні заклади (синій)Набір на навчання (синій)_2015Захисти дисертацій

Натисніть «Подобається», щоб читати
новини НУБіП України в Facebook