НДІ фітомедицини, біотехнологій та екології розпочав марафон звітної компанії по НДР

6 грудня 2017 року

     Відповідно до наказу № 1051 від 31.10.2017 р. «Про підготовку звітів про науково-дослідну роботу за 2017р.» 4-5 грудня в НДІ фітомедицини, біотехнологій та екології відбулися заслуховування проміжних та заключних звітів про науково-дослідну роботу за 2017 рік.

     Звітували керівники наукових тем, які виконувались за кошти Державного бюджету, а також за ініціативними тематиками. Комісією у складі: Т.І. Патики, В.І. Бондарь, В.В. Отченашко, В.В. Самсонової, Л.М. Мацейко, М.М. Долі, В.А. Гайченко, О.Л. Кляченко, Л.О. Крючкової заслухано 9 фундаментальних та 4 прикладних науково-дослідних тематик, а також ініціативні НДР, в тому числі які завершуються в 2017 році.

     Напрям наукових досліджень НДІ фітомедицини, біотехнологій та екології за останні роки значно розширився і відповідає актуальним світовим науковим тенденціям:

 1. Створення ефективних способів конструювання штучних селективних сайтів для інструментальних аналітичних засобів нового покоління на основі принципів біосенсорики.
 2. Вивчення генетичних ознак та характер їх успадкування у гібридних популяцій при створенні сучасних конкурентоспроможних сортів пшениць ярих і тритикале.
 3. Розробка базових варіантів та алгоритмів використання оптичних біосенсорів для експресного контролю генотоксичності об’єктів довкілля.
 4. Розробка технології клонування in vitro гіркокаштана звичайного стійкого проти каштанової мінуючої молі.
 5. Закономірності впливу радіонуклідного забруднення території на біорізноманіття ґрунтової мікрофлори.
 6. Дослідження механізмів адаптогенної дії хітозан-меланінового комплексу на рослинно-мікробні системи.
 7. Оцінка структури та різноманіття мікробного метагеному чорнозему типового та дослідження еколого-біологічних механізмів формування його функціональних особливостей.
 8. Вивчення поведінки та прогнозування стану мікрофлори на об’єктах ядерного-паливного циклу Оцінка біорізноманіття та фітозахисних властивостей бактерій роду Bacillus для біоконтролю шкодочинних організмів.
 9. Адаптація агроекосистем в Україні до глобальних змін клімату.
 10. Розробка високоефективних бiопрепаратів з нематицидними і ентомопатогенними властивостями на основi метаболiтiв ґрунтових стрептомiцетiв (Р).
 11. Обгрунтування концепції створення урбофітоценозів з підвищеною стійкістю до біотичних та абіотичних чинників.
 12. Розробка оптичних біосенсорів для експресної діагностики ретровірусного лейкозу великої рогатої худоби.

     У 2017 році наукова тематика інституту підсилилась наступними науково-дослідними темами:

1) Діагностика кореневих гнилей пшениці (міжнародний проект, який виконується спільно з молдовськими вченими).
2) Теоретично-експериментальне обґрунтування механізмів комплексної взаємодії фітотоксичних чинників на процеси, що зумовлюють продуктивність сільськогосподарських культур (проект виконується молодими вченими інституту).
3) Особливості формування метагеному та структури прокаріотного комплексу чорнозему типового за різних систем землеробства (грант).
4) Оцінка структури та біорізноманіття мікробного метагеному чорнозему типового та дослідження його фінкціональних особливостей (грант Президента).

     Наукові дослідження за бюджетною, госпдоговірною та ініціативною тематиками здійснювали 77 виконавців; серед них штатних працівників – 24, докторів наук – 12, кандидатів наук – 33.
    Наукові розробки вчених НДІ за завершеними у 2017 р. темами впроваджені у виробничу практику та навчальний процес університету та провідних навчальних закладів України.

     Під науковим керівництвом М. Патики досліджено якісну структуру метагеному та біорізноманіття ґрунтових мікробних угруповань агрофітоценозів за різних агрозаходів.

     У рамках виконання науково-дослідної роботи під науковим керівництвом І. Григорюка виявлено рослини гіркокаштанів звичайних з унікальними ознаками фізіологічної адаптації і стійкості проти каштанової мінуючої молі та розроблена технологія їх клонального мікророзмноження в культурі in vitro.

     При виконанні науково-дослідної роботи під науковим керівництвом Т. Патики проведено скринінг різноманіття природних бактеріальних агентів р. Bacillus – продуцентів біологічно активних речовин та дана оцінка біологічних властивостей аксенічних культур з урахуванням метаболітних комплексів під час ферментації.

     Під науковим керівництвом О. Паренюк отримано нові дані щодо концентрації ДНК у зразках, відібраних зі зруйнованого 4-го енергоблоку ЧАЕС, визначено вміст радіонуклідів у зразках, розраховано дозове навантаження.

     За науково-дослідною темою І. Гудкова отримано зразки ґрунтів з зони відчуження АЕС «Фукусіма-1» та проведено секвенування ДНК зразків, розроблено методику обробки біоінформатичних даних.

     У ході виконання наукових досліджень (керівник С. Костенко) досліджено особливості видоспецифічних адаптивних реакцій в залежності від концентрації, молекулярної маси компонентів хітозан-меланінових комплексів.

     Під керівництвом О. Колодяжного розроблено зміст, структуру і послідовність операцій отримання оптичного біосенсора на основі поверхневого плазмонного резонансу. Відпрацьовано ефективні шляхи іммобілізації селективних структур на поверхневому плазмонному резонансі оптичного біосенсору.

     У рамках виконання науково-дослідної роботи під науковим керівництвом М. Горгана отримані найцінніші гібриди, форми та лінії, які передані в Генофонд держави. До Державного реєстру сортів рослин занесені сорти пшениці твердої ярої – Тера та тритикале ярого – Всеволод і Хлібороб. Сорт тритикале ярого Маріус визнаний перспективним для поширення в Україні.

     За науково-дослідною роботою М. Стародуба здійснено деталізований аналіз інформаційного рівня генотоксичності при визначенні його оптоволоконним SOS-типу клітинного біосенсору. За іншим науковим напрямом відпрацьовано шляхи формування матрично запрограмованих структур для визначення мікотоксинів, таких як Т2 та афлатоксин В1, потенціометричним та оптичним шляхом на основі принципу поверхневого плазмонного резонансу.

     Під керівництвом А. Бабича отримано експериментальні зразки нових композиційних препаратів нового покоління з біозахисними і імунопротекторними властивостями. Розроблена технологія виробництва препаратів Аверстім і Фітостім на основі продуценту Streptomyces avermitilis.

     У рамках виконання наукової роботи О. Бабича обґрунтовано, що створення сталих урбофітоценозів з підвищеною стійкістю до біотичних та абіотичних чинників має важливе природоохоронне та економічне значення.

     При виконанні науково-дослідних робіт під керівництвом В. Чайки досліджено, що зміни клімату вплинули на показники екологічної константності видів шкідливих фітофагів пшениці озимої, зокрема, зменшилась частота вияву на посівах таких шкідників, як опоміза, гессенська муха, озима совка, пшеничний трипс, а збільшилась – для хлібного пильщика.

    За звітний період підготовлено та опубліковано понад 100 статей, у тому числі 50 у фахових вітчизняних виданнях, 14 – іноземних виданнях які входять до наукометричних баз даних, 34 – Scopus, 2 – Web of Science, 4 монографії, 2 підручника і навчальних посібників, 5 науково-виробничих та науково-методичних рекомендацій.

     За результатами обговорення звітів науково-дослідних робіт за поточний рік підтверджено їх актуальність, інноваційну спрямованість та відповідність пріоритетним напрямам розвитку науки і техніки України.

Т. Патика,
директор НДІ фітомедицини, біотехнологій та екології
В. Бондарь,
вчений секретар НДІ фітомедицини, біотехнологій та екології

Захисти дисертаційРегіональні навчальні заклади (синій)Набір на навчання (синій)_2015