Забезпечення якості організації навчального процесу в 2017-2018 н.р. у полі зору навчально-методичної ради

26 вересня 2017 року

     У вересні розпочався навчальний процес і тому перше питання, якому присвятив виступ проректор з навчальної і виховної роботи Сергій Кваша – про забезпечення якості організації навчального процесу в 1 семестрі 2017-2018 н.р. Доповідач звернув увагу присутніх на те, що за останні роки і місяці було багато зроблено по наповненню нормативних документів, матеріально-технічної бази та кадрових питань для забезпечення навчального процесу. Маючи високі рейтинги серед інших ВНЗ України, тепер університет має приділити увагу підвищенню якості освіти починаючи з осіннього семестру 2017-2018 н.р.

     Ректор Станіслав Ніколаєнко, який взяв участь у засіданні навчально-методичної ради означив, що кафедра є головною цеглиною у формуванні якісного фундаменту освіти та навчання студентів, та викладачі кафедр мають не тільки передавати сучасні знання, а й бути прикладом особистості для студентів. Викладач самосвідомо має брати активну участь у всіх процесах та сферах діяльності, які відбуваються на кафедрі, факультеті, в університеті. У планах, зазначив він, на засіданнях вченої ради університету будуть заслуховувати завідувачів кафедр від факультетів та ННІ з доповідями про діяльність свого підрозділу.

     Наступним питанням, яке обговорювали декани було внесення змін до положення «Про організацію освітнього процесу у НУБіП України» стосовно організації навчання студентів контрактної форми. Після бурхливого обговорення про строки відпрацювання заборгованостей за екзаменаційні сесії студентами контрактниками це питання відклали для наступного засідання, присвяченого лише цьому питанню.
     Про внесення пропозицій до проекту Умов прийому на навчання до ВНЗ України в 2018 р. доповів відповідальний секретар приймальної комісії Віктор Шевчук. Він представив існуючі на цей момент умови та запропонував присутнім надсилати свої пропозиції протягом найближчих днів для внесення їх у проект.

     Начальник навчального відділу Оксана Зазимко підняла питання затвердження зразків дипломів про вищу освіту ОС «Бакалавр» та «Магістр» згідно рекомендацій МОН України. А також представила внесені факультетами та ННІ пропозиції щодо проведення на базі університету ІІ етапу Всеукраїнської студентської олімпіади у 2017-2018 н.р.

     Про орієнтовний перелік документів, що відображають роботу кафедри доповіла начальник навчально-методичного відділу Лариса Кліх. Вона відзначила, що перелік обов’язкових документів, які мають бути на кафедрі скорочений та оптимізований, але є обов’язковим під час перевірок кафедри напередодні доповіді завідувача кафедри на вченій раді університету.

     Про організаційні заходи щодо проведення профорієнтації у 2017-2018 н.р. доповів начальник новоствореного відділу Дмитро Мотринчук.

  

     Наступна низка питань присвячена реорагнізації кафедр. Так, першим виступив декан факультету ветеринарної медицини Микола Цвіліховський про приєднання кафедри патологічної анатомії до кафедри анатомії та гістології тварин ім. акад В.Г. Касяненка та перейменування її у кафедру анатомії, гістології та патоморфології тварин ім. акад В.Г. Касяненка. Директор ННІ післядипломної освіти Марія Кулаєць про об'єднання кафедр публічного управління та адміністрування і кафедру менеджменту інноваційної діяльності у кафедру публічного управління та інноваційної діяльності. Про зміну назви кафедри аграрного консалтингу та сервісу на аграрного консалтингу і туризму. Декан факультету захисту рослин, біотехнологій та екології Микола Доля про створення філії кафедри молекулярної біології, мікробіології та біобезпеки факультету захисту рослин, біотехнологій та екології НУБіП України на базі Інституту агроекології і природокористування НААН Україна. Всі доповідаючи підкреслили, що питання були обговорені на засідання вчених рад факультетів та одноголосно підтримані. Члени навчально-методичної ради одноголосно підтримали такі рішення та рекомендували клопотати перед вченою радою університету про затвердження таких змін.

     Марія Кулаєць запропонувала включити зміни у план-графік підвищення кваліфікації, керівників, спеціалістів АПК, педагогічних і науково-педагогічних працівників ВНЗ та включити у державне замовлення навчання-тренінги НПП з доступу до міжнародної наукометричної бази Web of Sciense. Перший проректор Ігор Ібатуллін просив підтримати таке рішення, тому що університет отримав безкоштовний доступ до даних наукометричної бази Web of Sciense, але викладачі наразі не використовують або не вміють використовувати всіх потужностей цієї бази у своїх наукових працях.

     Наступним доповідачем був заступник завідувача кафедри фізичного виховання В’ячеслав Пархоменко, який представив до затвердження ряд положень: «Про фізкультурно-масову роботу в НУБіП України», «Про 61 спартакіаду студентів НУБіП України», «Про 28 спартакіаду «Здоров’я» серед науково-педагогічних, наукових і педагогічних працівників НУБіП України», «Про спартакіаду студентів, що проживають в гуртожитках НУБіП України».

  

  

     Директор ВП НУБіП України «Боярський коледж екології і природних ресурсів» Сергій Кропивко представив на розгляд акредитаційну справу щодо діяльності з надання освітніх послуг у сфері вищої освіти ВП НУБіП України «Боярський коледж екології і природних ресурсів» з підготовка фахівців ОКР «Молодший спеціаліст» за спеціальністю 5.05010101 «Обслуговування програмних систем і комплексів» (з ліцензованим обсягом 25 осіб).

     Про конкурс на кращий підручник, навчальний посібник, довідкову літературу, які отримали визнання серед наукової та освітянської спільноти доповів секретар навчально-методичної ради. На розгляд ради було подано 3 видання, які отримали позитивні рекомендації вчених рад факультетів а саме: підручник «Право інтелектуальної власності» (автор Світличний О.П.); навчальний посібник «Технологічне обладнання та лінії молокопереробних підприємств» (автори – Сухенко Ю.Г., Сарана В.В., Сухенко В.Ю.); навчальний посібник «Екологічні біотехнології: теорія і практика» (автори – Іванова Т.В. та ін.).

     Традиційно останнім питанням розглянули підручники та навчальні посібники та вирішили клопотати перед вченою радою щодо рекомендації їх до друку у такій редакції:

- підручник «Неорганічна і біонеорганічна хімія» (автор – д.х.н., професор Копілевич В.А.);
- підручник «Органічна хімія» (автор – д.т.н., професор Нестерова Л.О., к.х.н., доцент Бухтіяров В.К.);
- підручник «Біоорганічна хімія» (автор – д.т.н., професор Нестерова Л.О., к.х.н., доцент Кротенко В.В., к.х.н., доцент Бойко Р.С.)
- підручник «Ботаніка» (автори – д.б.н., професор Якубенко Б.Є., к.б.н., доцент Шабарова С.І., к.б.н., доцент Алейніков І.М., к.б.н., доцент Машковська С.П.);
- підручник «Вища геодезія» (автори – к.е.н., професор Старовєров В.С., к.е.н. Опенько І.А., Ковальов М.В.);
- навчальний посібник «Організаторська робота у студентській групі» (автори – д.філол.н., професор Шинкарук В.Д., к.пед.н., доцент Ковальчук Т.І.);
- навчальний посібник «Кадровий менеджмент» (автори – к.пед.н., доцент Михайліченко М.В., к.пед.н., доцент Рудик Я.М.);
- навчальний посібник "Фінансова діяльність суб'єктів господарювання" (автори - д.е.н., професор Давиденко Н.М., к.е.н., доцент Буряк А.В.);
- навчальний посібник "Фінансові деривативи" (автори - д.е.н., професор Резнік Н.П., к.е.н., доцент Яворська В.О., к.е.н., старший викладач Слободянюк А.М., к.е.н., старший викладач Хміль Н.В.);
- навчальний посібник «Технологія виробництва продукції рослинництва» (автори – д.с.-г.н., професор Каленська С.М., к.с.-г.н., доцент Новицька Н.В., к.с.-г.н., доцент Бачинський О.В., к.с.-г.н., доцент Мокрієнко В.А.);
- навчальний посібник «Геодезія» (автори – к.е.н., доцент Жук О.П., к.е.н. Шевченко О.В., к.е.н. Опенько І.А.)
- навчальний посібник «Математичне моделювання електромагнітних пристроїв та електромеханічних перетворювачів енергії. Частина 2» (д.т.н., професор Заблодський М.М., к.т.н., доцент Мірських Г.О.);
- навчальний посібник «Математичне моделювання електротехнічних систем та їх елементів» (д.т.н., доцент Жильцов А.В., к.т.н., доцент Мірських Г.О., старший викладач Реутська Ю.Ю.);
- навчальний посібник «Філософія науки» (автори – д.філ.н., професор Гоян І.М., д.філ.н., доцент Сторожук С.В., к.філ.н., доцент Данилова Т.В., к.філ.н., старший викладач Матвієнко І.С.);
- навчальний посібник «Філософія» для аспірантів (автори – к.філ.н., професор Чекаль Л.А., к.філ.н., доцент Савицька І.М., к.філ.н., доцент Культенко В.П., к.філ.н., доцент Супрун А.Г., к.філ.н., старший викладач Кичкирук Т.В.);
- навчальний посібник «Методика навчання суспільно-гуманітарних дисциплін» (автор - к.пед.н., доцент Білан Л.Л.);
- навчальний посібник «Українська мова для іноземців" (автори - д.пед.н., професор Костриця Н.М., к.пед.н., доцент Василенко Н.В.);
- навчальний посібник «Lingua Latina agrobiologica» (латинська мова для агробіологів) (автори - д.філол.н., професор Шинкарук В.Д., к.пед.н. Балалаєва О.Ю., к.філол.н., доцент Вакулик І.І.);
- навчальний посібник «Малопоширені овочеві рослини» (частина 2) (автори - д.с.-г.н., професор Улянич О.І., к.с.-г.н., доцент Ковтунюк З.І., к.с.-г.н., доцент Кецкало В.В., к.с.-г.н., доцент Слободянюк Г.Я.);
- навчальний посібник «Практикум з біофізики" (частина І) (автори - к.фіз.мат.н., доцент Бойко В.В., к.біол.н., доцент Залоїло І.А., к.фіз.мат.н., доцент Годлевська О.О.);
- навчальний посібник «Veterinary clinical biochemistry» (англійською мовою "Ветеринарна клінічна біохімія") (автори - д.вет.н., професор Томчук В.А., д.вет.н., професор Грищенко В.А., к.біол.н., доцент Цвіліховський В.І.);
- навчальний посібник «Лабораторна діагностика та вакцинопрофілактика птахів» (автори - к.вет.н., доцент Бойко Н.І., к.вет.н., доцент Бойко Г.В., к.вет.н., доцент Литвиненко В.М., к.вет.н., доцент Напненко О.О.);
- навчальний посібник «Основи наукових досліджень у садівництві» (автор - д.с.-г.н., ст.наук.співробітник Меженський В.М.);
- навчальний посібник «Загальна та часткова помологія» (автори - д.с.-г.н., професор Кондратенко Т.Є., к.с.-г.н., доцент Андрусик Ю.Ю.);
- словник «Українсько-російсько-польського тлумачного словника етологічних термінів» (автори - д.вет.н., професор Шевченко Л.В., д.біол.н., професор Захаренко М.О., к.вет.н., доцент Михальська В.М., к.вет.н., доцент Поляковський В.М., к.вет.н., доцент Двилюк І.В.).Дмитро Касаткін,
секретар навчально-методичної ради

Регіональні навчальні заклади (синій)Захисти дисертаційНабір на навчання (синій)_2015

Натисніть «Подобається», щоб читати
новини НУБіП України в Facebook