Перший день конференції «Україна, Болгарія, ЄС: економічні та соціальні тенденції розвитку»: відкриття та пленарне засідання

14 вересня 2017, 12:00
 
Завершила роботу Міжнародна науково-практична конференція «Україна, Болгарія, ЄС: економічні та соціальні тенденції розвитку» в місті Бургас (Болгарія)залишивши по собі гарні враження та розкривши наукові можливості для подальших досліджень. Як це було, і які подальші можливості співпраці науковців НУБіП України та Університету «Проф. д-р Асен Златаров» викладемо у короткому дайджесті.
 
     
Приймаючи до уваги підписаний 7 липня 2015 р. протокол про взаємне співробітництво між Міністерством освіти і науки України та Міністерством освіти і науки Республіки Болгарія на 2016 - 2019 рр., де передбачені взаємозвязки між університетами двох країн 11 липня 2017 р. між Національним університетом біоресурсів і природокористування України було підписано угоду про співпрацю з Університетом «Проф. д-р Асен Златаров», м.Бургас, Болгарія.
Договор передбачав довгострокове співробітництво між університетами у сфері освітньої та наукової діяльності, а також у сфері використання передового досвіду і впровадження наукових розробок у навчальний процес, встановлення академічних, наукових і культурних зв'язків, спільну участь у розробці та реалізації інноваційних проектів, обмін навчальними і науковими матеріалами, двосторонню участь у конференціях, воркшопах та семінарах.
 
     
Саме в межах підписання даного договору пройшла Міжнародна науково-практична конференція «Україна, Болгарія, ЄС: економічні і соціальні тенденції розвитку» з 8 по 13 вересня 2017 р. на базі Університету «Проф. д-р Асен Златаров». В конференції прийняли участь представники 13 українських вищих навчальних закладів та 7 зарубіжних.
Учасники конференції провели активну роботу в питаннях управління національною економікою, економіки природокористування, фінансів, банківської справи та страхування, бухгалтерського обліку та аудиту, а також розглянули основні проблеми та перспективи впровадження інновацій у юридичній, педагогічній, гуманітарній сферах.
Партнерський навчальний заклад Університет «Проф. д-р Асен Златаров» зустрів учасників конференції гостинно, а ректор університету доцент Магдалена Міткова привітала усіх із початком наукової конференції, яка вперше проводиться спільно із українськими колегами. Також ректор відмітила актуальну тематику доповідей та тез учасників і жвавий інтерес науковців в ознайомленні з дослідженнями один одного. Проректор із наукової роботи доктор, професор Валентин Ненов представив основні здобутки Університету «Проф. д-р Асен Златаров», його структуру та можливості співпраці із НУБіП України.
 
     
Національний університет біоресурсів і природокористування представляв організаційний комітет конференції в складі завідувача кафедри фінансів, професора Давиденко Н. М., професора кафедри фінансів Пасічника Ю.В., доцентів кафедри фінансів Негоди Ю.В. та Титарчук І.М.
Із вступним словом з нагоди початку конференції виступив доктор, професор Університету «Проф. д-р Асен Златаров» – Іван Дімітров. Він зазначив, що дана конференція є можливістю налагодити тісну співпрацю науковців наших навчальних закладів та відмітив актуальність тематики конференції в світлі подій пов’язаних із безвізовим режимом та налагодженням стосунків України та ЄС.
 
     
Професор Давиденко Надія Миколаївна представила НУБіП України, розповіла про структуру навчального закладу, кількість НПП та студентів. Далі проф. Давиденко Н.М. ознайомила учасників із економічним факультетом нашого навчального закладу. Зокрема, зазначила, що навчальний процес на факультеті спрямований на ефективну індивідуальну підготовку висококваліфікованих фахівців, які здатні вирішувати сучасні виробничі та наукові завдання з економіки, фінансів, банківської справи, бухгалтерського обліку, оподаткування, біржової діяльності. Навчальні плани економічного факультету адаптовані до системи вищої освіти США, країн Європейського Союзу, Японії. Значна частина науково-педагогічних працівників економічного факультету пройшли стажування в провідних зарубіжних університетах.
В рамках тематики конференції проф. Давиденко Н.М. представила доповідь щодо фінансово – економічних особливостей розвитку кожної із країн учасників конференції (України, Болгарії, Грузії), спільні та відмінні риси господарювання, проблемні питання розвитку потенціалу цих країн та можливості співпраці як на державному рівні так і для окремих організацій та установ, в тому числі освітніх і наукових.
 
     
Актуальні питання економіки були висвітлені на пленарному засіданні, завідувачем кафедри економіки підприємств ім. І.Н.Романенка. професором Рогач С.М. Зокрема, Світланою Михайлівною було відмічено важливість застосування методичних підходів еколого-економічної оцінки підприємницької діяльності в аграрному секторі України, представлено розрахунок інтегральних показників досліджуваних підприємств за окремими складовими впливу, здійснено оцінку результатів підприємницької діяльності за інтенсивністю і ефективністю господарської діяльності, екологічними параметрами та соціальною направленістю.
 
     
Також із доповіддю щодо попередження кризових явищ на підприємствах виступив доктор Петко Янгьозов, Університет «Проф. д-р Асен Златаров». Він зазначив, що елементи системи антикризового управління доцільно впроваджувати як на підприємствах, які є благополучними і функціонують успішно з метою профілактики та недопущення кризи, так і на тих, які опинилися в кризі з метою їх оздоровлення. Сутність антикризового управління на підприємствах він представив у наступних положеннях:
– кризи можна передбачати, очікувати і викликати;
– кризи певною мірою можна випереджати та відсувати;
– до криз можна і необхідно готуватися;
– наслідки кризи можна пом’якшувати;
– управління в умовах кризи вимагає особливих підходів, спеціальних знань, досвіду і мистецтва;
– кризові процеси можуть бути до визначеної межі керованими;
– управління процесами виходу з кризи здатне прискорювати ці процеси і мінімізувати їх негативні наслідки.
 
Професор кафедри фінансів Пасічник Ю.В. в буквальному сенсі «окреслив» основні проблеми та перспективи покращення інвестиційного клімату України, відмітив спірні питання інвестиційного забезпечення аграрних підприємств, навів основні аспекти розвитку фінансової інфраструктури в умовах глобалізації.
Доцент кафедри біржової діяльності і торгівлі Кравченко Анна представила своє дослідження на тему «Розвиток біржового фондового ринку в Україні», де розкрила ряд проблем, що впливають на формування високоліквідного і досить капіталізованого біржового фондового ринку та шляхи їх вирішення.
 
     
Науковці Грузії були представлені трьома університетами, зокрема професор Абуселідзе Г. з університету ім. Шота Руставелі виступив із дослідженням питань девальвації та стагфляції. Він зазначив, що інфляція є однією з найбільш гострих проблем сучасного розвитку економіки в багатьох країнах світу, негативно впливаючи на всі аспекти життя суспільства. Вона знецінює результати праці, знищує заощадження юридичних і фізичних осіб, перешкоджає довгостроковим інвестиціям і економічному зростанню. Висока інфляція руйнує грошову систему, провокує втечу національного капіталу за кордон, послаблює національну валюту, сприяє її витісненню у внутрішньому обігу іноземною валютою, підриває можливості фінансування державного бюджету. Інфляція є найефективнішим засобом перерозподілу національного багатства − від бідніших верств суспільства до більш багатих, посилюючи тим самим його соціальне розшарування. Інфляція може проявляти себе у різних формах, починаючи від збільшення цін, знецінення грошової одиниці, зменшення валютного курсу національних грошей і т. д.
 
     
Доцент Ніколай Атанасов, Університет «Проф. д-р Асен Златаров, представив результати своїх досліджень на тему: «Сучасні трансформації та цифрові технології в сучасній економіці». Він зазначив, що економічна система та суспільство зазнають значного впливу інформаційних технологій, що стрімко розвиваються, та їх динамічним використанням в управління бізнес-процесами на підприємствах. Розвиток сучасних інформаційно-комунікаційних технологій (ІКТ) та збільшення кількості інформації є двома визначальними чинниками сучасної економічної системи. Відповідно до цього країни світу усвідомлюють необхідність нових підходів до власного розвитку та розуміють переваги інформаційної економіки. Світові глобалізаційні процеси значним чином посилюють інтерес до переосмислення особливостей інформаційної економіки та емпіричного вивчення впливу ІКТ на трансформацію соціально-економічних, політичних і культурних структур.
Доцент кафедри фінансів Негода Юлія представила дослідження макроекономічного характеру щодо особливостей формування бюджетів територіальних громад в Україні. Юлія Володимирівна навела основні аналітичні та статистичні розрахунки щодо формування доходної та видаткової частин бюджету територій, здійснила порівняльний аналіз видів фінансування (дотацій, субвенцій) та запропонувала основні шляхи ефективного наповнення та витрачання фінансових ресурсів на місцях.
Доктор економіки Тбіліського державного університету Рамаз Путкарадзе у своїй доповіді розглянув сучасні тенденції та зміни фінансових показників, причини та вплив цих змін.
 
     
Доцент Титарчук Ірина виступила із дослідженням на тему «Фінансування інновацій в аграрному секторі». Ірина Миколаївна навела основні напрями впровадження інноваційних технологій в аграрну сферу, проблемні аспекти їх використання та фінансування, успішні приклади застосування та розробки, шляхи фінансового забезпечення в контексті порівняння із європейськими країнами.
Дискусія щодо зазначених питань була жвавою та дозволила сформувати основні висновки першого дня конференції:
1.   Необхідність активної участі колег із зарубіжних навчальних закладів у співпраці по окремих темах, що дозволить обмінюватись досвідом та покращувати теоретичну і практичну складову наукових досліджень
2.   Важливість дослідження актуальних питань макро- та мікроекономічного характеру із врахуванням досвіду Європейського Союзу, що дозволить зменшити вплив негативних факторів на економічні процеси рівня держави та підприємств при активність співпраці України та зарубіжних країн
3.   Активне застосування моделювання та економетричних прогнозів у дослідженнях дозволить зменшити вплив негативних факторів на діяльність та сформувати можливі диференційовані варіанти виходу із кризи, чи то збалансування показників фінансової діяльності, тощо.
 
     
Робота першого дня була плідною та активною. Учасники після продуктивного робочого дня були запрошені на дружню вечерю, де кожен мав змогу представити свій начальний заклад. Від нашого університету учасників конференції привітала Кравченко Анна виконавши відому пісню із опери «Наталка Полтавка».
 

Організаційний комітет конференції

 

Регіональні навчальні заклади (синій)Набір на навчання (синій)_2015Захисти дисертацій

Натисніть «Подобається», щоб читати
новини НУБіП України в Facebook