НАУКОВО-ДОСЛІДНА РОБОТА ВИКЛАДАЧІВ ЯК ЗАСІБ ВДОСКОНАЛЕННЯ ПРОФЕСІЙНОЇ ПІДГОТОВКИ МАЙБУТНІХ ФАХІВЦІВ

11 травня 2017 року

   Важливим компонентом професійної діяльності викладачів є науково-дослідна діяльність, яка спрямовує їх творчий пошук на розробку нових  теоретичних концепцій, ефективних методик і технологій тощо. Впровадження результатів науково-дослідної роботи науково-педагогічного персоналу кафедри аквакультури у практику виробничих підприємств рибогосподарської галузі і навчальний процес вищого навчального закладу дозволяє піднімати рівень професійної підготовки майбутніх фахівців на якісно новий рівень. Так, науково-педагогічні працівники та аспіранти кафедри аквакультури у формі доповідей представили підсумки науково-дослідної роботи на 71ій науково-практичній конференції науково-педагочіних працівників, наукових співробітників та аспірантів факультету тваринництва та водних біоресурсів «Актуальні проблеми розвитку галузей твариннитцва та рибництва», яка відбулася 19 квітня 2017 р. в Національному університеті біоресурсів і природокористування України.

  В. Коваленко, доцент кафедри аквакультури, канд.с.-г.наук удоповіді на тему: «Підготовка спеціалістів для аквакультури: сучасні вимоги і шляхи реалізації», акцентував увагу щодо якісної підготовки спеціалістів для рибної галузі з урахуванням сучасних вимог виробництва як важливе завдання для науково-педагогічного колективу НУБіП України і найбільш переконлива форма підтвердження статусу університету, як провідного закладу з підготовки висококваліфікованих кадрів з вищою освітою для агропромислового комплексу нашої країни.

    І. Кононенко, асистент кафедри аквакультури у доповіді на тему: «Кріоконсервування сперми стерляді з метою отримання життєстійкого потомства», підкреслила актуальність досліджень в даному напрямку, яка обумовлена різким скороченням запасів цінних осетрових видів риб у природних водоймах. Єдина можливість відновлення чисельності осетрових риб сьогодні є штучне відтворення в умовах аквакультури із застосуванням біотехнологій.

   В. Шумова, асистент кафедри аквакультури у доповіді на тему: «Перспективи використання анестезії у роботі з плідниками білого товстолоба», зосередила увагу на актуальності використання анестезії при технологічних маніпуляціях з цінними об'єктами вітчизняної аквакультури – рослиноїдними рибами, що значно зменшує рівень стрес-реакції, збільшуючи термін продуктивного використання цих риб, сприяє збереженню племінного матеріалу і підвищенню ефективності селекційної роботи з ними.

   О. Поплавська, аспірант кафедри аквакультури доповіла на тему: «Порівняльна оцінка ефективності застосування препаратів для стимуляції нерестового стану риб в умовах штучного відтворення (на прикладі стерляді)». О. Поплавська наголосила, що штучне відтворення об'єктів рибництва - відповідальний етап технології виробництва продукції аквакультури, який потребує удосконалення шляхом заміни традиційного, але дефіцитного і високовартісного, препарату осетрових гіпофізів на його коропові аналоги та на препарати-стимулятори гонадотропної функції гіпофізу плідників риб для одержання потомства стерляді в заводських умовах рибницьких підприємств.

А. Ромаскевич і О. Охріменко, асистенти кафедри аквакультури, апробували наукові дослідження відповідно за темами: «Екологізація рибогосподарської освіти – потреба сьогодення» і «Геоінформаційні технології екологічного моніторингу рибогосподарських водойм».

А. Ромаскевич зауважила про нагальну потребу у фахівцях для сталого розвитку. Тому екологізація рибогосподарської освіти дозволить підготувати екологічно компетентного фахівця, здатного мінімізувати негативний вплив виробництва рибної галузі на довкілля.

О. Охріменко висвітлила питання застосування в екологічному моніторинзі рибогосподарських водойм ГІС-технології. Зокрема було зазначено, що поєднання даних наземних спостережень за станом якості води досліджуваної водойми з матеріалами дистанційного зондування Землі та їх подальший аналіз за допомогою системних методів на основі ГІС/ДЗЗ-технологій дає змогу оцінити та запобігти шкідливому антропогенному впливу на водний об’єкт.

Науково-дослідна робота викладачів кафедри аквакультури нерозривно пов'язана із залученням до неї студентів вищого навчального закладу як одного із напрямів підготовки висококваліфікованих спеціалістів рибогосподарської галузі. Апробацію наукових досліджень студенти факультету тваринництва та водних біоресурсів за напрямом 207 «Водні біоресурси та аквакультура» проходять на студентських наукових конференціях, які вважаються невід’ємною формою висвітлення підсумків наукової роботи і водночас ефективним засобом об’єктивного вияву обдарованої студентської молоді, реалізації набутих ними здібностей, стимулювання потреби у творчому оволодінні знаннями, активізації навчально-пізнавальної діяльності.

Чергова 71 Всеукраїнська науково-практична студентська конференція «Сучасні технології у тваринництві та рибництві: навколишнє середовище – виробництво продукції – екологічні проблеми» проходила на факультеті тваринництва та водних біоресурсів НУБіП України 29-30 березня 2017 р.

До загального відома усіх присутніх та учасників конференції, були представлені усні та стендові доповіді студентів за результатами наукової роботи під керівництвом досвідчених викладачів кафедри аквакультури, зокрема, д. с.-г. н., професора Вовк Н.І., к.с.-г.н, доцента Коваленка В.О., к. вет. н., доцента Кононенка Р.В., к.с.-г.н, доцента Базаєвої А.В., асистента Ромаскевич А.В.

    Належно організована науково-дослідна робота студентів у вищому навчальному закладі сприяє поглибленому засвоєнню навчальних дисциплін, виявленню індивідуальності, формуванню власної думки щодо конкретної дисципліни і є невід'ємною складовою підготовки висококваліфікованого фахівця.

Надія Вовк,

завідувач кафедри аквакультури

Набір на навчання (синій)_2015Регіональні навчальні заклади (синій)Захисти дисертацій

Натисніть «Подобається», щоб читати
новини НУБіП України в Facebook