ЗВІТИ ПРО НАУКОВО-ДОСЛІДНУ РОБОТУ НАУКОВЦІВ ФАКУЛЬТЕТУ

24 грудня 2016, 9:00

Згідно до наказу ректора № 1053 від 1.11.2016 р. про підготовку звітів про НДР за 2016 р. та з метою підведення підсумків про результати наукової та інноваційної діяльності університету в НДІ Здоров’я тварин факультету ветеринарної медицини проведено засідання комісій з розгляду звітів від науково-технічної ради.
До складу І-ї комісії входили:
Голова комісії: д.вет.н., професор кафедри ветеринарно-санітарної експертизи Ткачук С. А.
Члени комісії: Цвіліховський М. І. д.б.н., професор, декан факультету; Духницький В. Б. д.вет.н., професор, завідувач кафедри фармакології та токсикології; Малюк М. О. д.вет.н., доцент, в.о. завідувача кафедри хірургії імені академіка І. О. Поваженка; Томчук В. А. д.вет.н., професор, завідувач кафедри біохімії імені академіка М. Ф. Гулого.На засіданні першим було представлено звіт (проміжний) з НДР 110/63-ф за темою: «Розробити наукові основи біоморфології органів локомоції птахів», науковий керівник Мельник О. П. д.вет.н, професор, завідувач кафедри анатомії тварин імені академіка В. Г. Касьяненка. Строки виконання НДР з 2014 до 2018 р.р., обсяг фінансування 93370 грн. на 2016 р.

За результатами дослідження встановлено, що біоморфологічні особливості скелетних елементів тазостегнового суглоба птахів обумовлені специфічним біпедалізмом, що полягає у розташуванні осі тіла відносно тазових кінцівок та довжиною стегнової кістки відносно загальної довжини тазової кінцівки, що коливається від 11,8 до 35,9 %. Ступені розвитку окремих м’язів та м’язових груп тазостегнового суглоба і їх диференціації зумовлено дією функціональних навантажень внаслідок біоморфологічних адаптацій до пальцеходячого типу опори. Серед досліджених м’язів, що діють на тазостегновий суглоб, виявлені м’язи, що раніше не були описані. Певні відмінності розподілу функціональних навантажень на суглобову западину тазової кістки призводять до формування 4-х типів розташування компактної та губчастої речовин у ділянці суглобової западини тазової кістки.
Підготовлено 1 кандидатську дисертацію, а також 5 статей у фахових виданнях України; 2 статті, що входять до науко метричних баз даних; 3 тези; 2 патенти на корисну модель.
У подальшому був представлений звіт (проміжний) з НДР №110/76-ф за темою: «Дослідити особливості коригуючої дії введення стовбурових клітин на патологічно змінені структури і функції тканин в організмі тварин реципієнтів», науковий керівник Мазуркевич А. Й. д.вет.н, професор. Строки виконання НДР з 2015 до 2017 р.р., обсяг фінансування склав 126870 грн. на 2016 р. Співдоповідач к.вет.н., доцент Кладницька Л. В.

 

За основними результатами НДР №110/76-ф встановлено патоморфологічні особливості перебігу пухлинного процесу в організмі мишей з трансплантованою карциномою легень Льюїс за впливу алогенних мезенхімальних стовбурових клітин (МСК). Отримані результати досліджень засвідчують більш злоякісний перебіг пухлинного процесу в тварин за впливу МСК.  Розроблено метод виділення нейральних стовбурових клітин з нервової тканини тварин та їх культивування. Розроблено метод отримання адгезивної фракції клітин з високою проліферативною активністю з жирової тканини тварин. Встановлено, що біологічні властивості стовбурових клітин, отриманих з первинного матеріалу різного походження (кістковий мозок, жирова, нервова, фетальні тканини) мають суттєві відмінності жирнокислотного складу ліпідів. Визначено достовірні зміни показників експресії цитоплазматичних і ядерних білків стовбурових клітин за різних пасажів (ранніх та віддалених) культивування.

Далі заслухали звіт (заключний) з НДР 110/483-пр за темою «Вивчити патогенез, удосконалити методи діагностики, профілактики та лікування тварин за змішаних мікотоксикозів», науковий керівник Духницький В. Б. д. вет. н., професор, завідувач кафедри фармакології та токсикології. Строки виконання з 2014 до 2016 р.р., обсяг фінансування склав 140990 грн. на 2016 р. Співдоповідач к.вет.н., доцент Бойко Г. В.

Відповідно до теми роботи було вивчено патогенез змішаного охра- та дезоксиніваленолтоксикозу курчат-бройлерів, удосконалено методи визначення охратоксину А та дезоксиніваленолу. Здійснено пошук, апробовано та впроваджено нові сорбенти за змішаних мікотоксикозів курчат-бройлерів. Розроблено експертну систему «Мікотоксикози тварин».
На основі результатів науково-дослідної роботи розроблено науково-методичні рекомендації по застосуванню ентеросорбентів за мікотоксикозів курчат-бройлерів, які рекомендовані до друку науково-технічною радою НДІ здоров’я тварин
і вченою радою факультету ветеринарної медицини НУБіП України.
Результати науково-дослідної роботи впроваджені у СТОВ «Старинська птахофабрика».


Наступним було заслухано звіт (заключний) з НДР 110/496-пр за темою: «Вплив нервової системи тварин різного віку на імунну та антиоксидантну системи організму та їх корекція», науковий керівник Карповський В. І., д.вет.н., професор, завідувач кафедри фізіології, патофізіології та імунології тварин. Строки виконання НДР з 2015 до 2016 р.р., обсяг фінансування на 2016 р. склав 76470 грн.


Згідно теми НДР досліджено показники антиоксидантної та імунної систем організму свиней від народження до фізіологічної зрілості та вплив на ці процеси нервової регуляції. Розроблено спосіб корекції антиоксидантного та імунного захисту організму тварин на основі випоювання вітаміну Е (міцелярна форма з інкапсульованим α-токоферол ацетатом задається у водному розчині).
За результатами досліджень опубліковано: 1 методичні рекомендації;   2 монографії; 18 статей; 7 тез доповідей. Отримано 2 патенти України на корисну модель. Захищено 4 дисертації. Результати впроваджені в тваринницьких господарствах Чернігівської області.
У подальшому заслухали звіт (заключний) з НДР 110/512-пр за темою: «Розробити комплексний препарат (брикет) пролонгованої дії для забезпечення здоров’я лактуючих корів з різних біогеохімічних зон України», науковий керівник Засєкін Д. А., директор НДІ здоров’я тварин, д.вет.н., професор. Строки виконання з 2015 до 2016 р.р., обсяг фінансування на 2016 рік склав 77890 грн.


За наслідками НДР створено брикет-лизунець «Кенділакт» твердої форми для лактуючих корів. Отримано 2 патенти на корисну модель; опубліковано 2 статті; захищено 1 магістерську роботу та 1 докторську дисертацію. Розроблено та затверджено науково-практичні рекомендації щодо застосування лизунця лактуючих коровам в різних біогеохімічних зонах України. Одержано акти впровадження на розробку з позитивною економічною ефективністю.
Наступним представлено звіт (заключний) з НДР 110/520-пр за темою: «Науково-теоретичне обґрунтування оцінки та управління біологічними ризиками в харчовому ланцюзі», науковий керівник Якубчак О. М., д.вет.н., професор, завідувач кафедри ветеринарно-санітарної експертизи. Строки виконання НДР з 2015 до 2016 р.р., обсяг фінансування склав 76280 грн. на 2016 р.


Проведено розробку та виготовлення експрес-діагностикуму для імунофлуоресцентної індикації та ідентифікації Campylobacter jejuni, який виділений з вмістимого сліпої кишки великої рогатої худоби.
Проведено розробку системи оцінки та управління біологічними ризиками в харчовому ланцюзі, базуючись на Регламенті № 2073/2005 Комісії (ЄС) про мікробіологічні критерії, вживані до харчових продуктів.
Мікробіологічними дослідженнями різних проб м’ясних продуктів з яловичини, які позитивно прореагували під час проведення ПЛР, за допомогою селективних середовищ для виявлення Campylobacter отримано підтвердження, що дані мікроорганізми наявні в дослідних пробах, зокрема в яловичині у вакуумі та свіжій яловичині.
За результатами досліджень опубліковано: 1 монографію;
5 навчальних посібників; 12 статей у фахових виданнях, у тому числі 2 в науко метричних базах даних (Ринц); 3 методичні рекомендації; подано заявку на 1 патент.

До складу 2-ї комісії входили:
Голова комісії: д.вет.н., професор, завідувач кафедри паразитології та тропічної ветеринарії Сорока Н. М.
Члени комісії: Борисевич Б. В. д.вет.н., професор кафедри патологічної анатомії; Мазур Т. В. д.вет.н., професор, завідувач кафедри мікробіології, вірусології та біотехнології; Костюк В. К. д.вет.н., професор кафедри анатомії тварин імені академіка В. Г. Касьяненка; Шевченко Л. В. д.вет.н., професор кафедри гігієни тварин та санітарії імені професора А. К. Скороходька.
Заключний звіт про НДР 110/500-пр «Розробка методології епізоотологічного моніторингу особливо небезпечних та емерджентних хвороб тварин» представив д.вет.н., професор Недосєков В. В. Він охарактеризував нинішню епізоотичну ситуацію щодо небезпечних хвороб тварин в Україні, чим викликав багато запитань у членів комісії.
За результатами наукових досліджень захищено одну докторську та дві кандидатських дисертацій. Підготовлено 2 навчальні посібники. Опубліковано ряд наукових статей, тез доповідей на наукових конференціях та методичних вказівок і рекомендацій. Досить високо оцінив звіт рецензент, професор Скибіцький В. Г.

Проміжний звіт 110/525-пр «Розробка засобів діагностики та контролю вакцин проти сказу» також представив професор Недосєков В. В. Він зупинився на актуальності даного питання. Проінформував присутніх, що за  результатами досліджень готуються до захисту дві кандидатські дисертації. Опубліковано 1 навчальний посібник та 6 наукових статей у фахових виданнях.  Рецензент наукового звіту, професор Сорока Н. М. високо оцінила проведені дослідження та акуратне оформлення його матеріалів.
Заключний звіт 110/501-пр «Розробка сучасних науково обґрунтованих методів дослідження продукції тваринництва з метою попередження зараження людей збудниками основних протозойних хвороб (токсоплазмоз і неоспороз)» (науковий керівник, д.вет.н., професор Сорока Н. М.) представила співдоповідач к.вет.н., доцент Галат М. В.

Члени комісії з цікавістю слухали виступ. Задавали питання.

Рецензент, д.вет.н., професор Томчук В. А. високо оцінив проведені дослідження та акуратно оформлені матеріали звіту.
Проміжний звіт 110/524-пр «Розробка системи базових алгоритмів імунодіагностики протозойних хвороб на основі принципів біосенсорики» представила науковий керівник, к.вет.н., доцент Галат М. В.

За результатами досліджень опубліковано 6 статей у фахових наукових виданнях та видано 1 методичні рекомендації.
Рецензент, д.вет.н., професор Якубчак О. М. позитивно оцінила наукові дослідження та належне оформлення звіту.
Заключний звіт 110/513-пр «Створення новітньої технології конструювання інактивованої вакцини проти туберкульозу тварин» представив к.вет.н., доцент Шевчук В. М.

Виступ був досить цікавим.
За результатами досліджень науковці розробили дві вакцини, які викликали їх жваве обговорення членами комісії. Опублікували ряд наукових статей у і тез доповідей.

Рецензент, д.вет.н., професор Карповський В. І. позитивно оцінив результати досліджень та акуратно оформлені матеріали звіту.
Отже, всі наукові звіти були високо оцінені комісіями. У виступах науковців чітко прослідковувалась актуальність досліджуваної проблеми та новизна досліджень. Для заключних звітів була підготовлена і продемонстрована науково-технічна продукція (методичні рекомендації, технологічні розробки, монографії тощо), згідно попередньо передбаченого Договору. Результати всіх досліджень були впроваджені у виробничий та навчальний процес, про що свідчили наявні Акти. Матеріали всіх наукових звітів були акуратно і грамотно оформлені і відповідали вимогам ДСТУ 3008-95, про що говорили рецензенти.
 


                                            Засєкін Д. А., директор НДІ Здоров’я тварин,
                    Ткачук С. А., д.вет.н, професор

Регіональні навчальні заклади (синій)Захисти дисертаційНабір на навчання (синій)_2015