НУБіП успішно завершив ліцензування наукових спеціальностей!

17 липня 2016 року

Підвищення якості підготовки наукових кадрів є одним із ключових завдань, визначених у Програмі розвитку університету «Голосіївська ініціатива – 2020» за напрямом «Розвиток наукової та інноваційної діяльності».

 
Задекларовані у Законі України «Про вищу освіту» права автономії ВНЗ та академічні свободи (стаття 1), принципи державної політики у сфері вищої освіти (стаття 3) та вектори розвитку країни згідно з Указом Президента України «Про Стратегію сталого розвитку «Україна – 2020» повинні узгоджуватися із стратегією розвитку кожного вишу. 
 
       
 
Надання університетам та науковим установам реальних прав самим визначати відповідні програми підготовки докторів філософії (докторів наук) у межах спеціалізацій (дослідницьких груп, курикулумів), як це прийнято у провідних американських та європейських університетах, забезпечить формування унікальних дослідницьких траєкторій, у тому числі міждисциплінарного характеру, та високий рівень конкурентоспроможності вітчизняних науковців у глобалізованому світі.
 
На переконання Дрю Фауст (президент Гарвардського університету) і Джанет Наполітано (президент Каліфорнійського університету системи) нації і світу потрібні такі відкриття і уявлення, що плекають університети. Саме університети репрезентують інвестиції у ідеї та людей, які будують наше майбутнє.
 
Такі стратегічні завдання розвитку наукової діяльності визначені й у нашому університеті, що потребує відповідної перебудови уявлень кожного викладача, науковця, студента, аспіранта і докторанта за формулою очільниці Гарвардського університету: «Спокій набирає ваги  через зміну та через шторм».  
 
Власне така характеристика відповідає нинішньому складному періоду змін у нормативній і змістовій частині підготовки наукових кадрів. Об’єми такої роботи для університету є значними, адже ми маємо понад 500 аспірантів, 20 докторантів, здійснюємо підготовку аспірантів за 83, а докторантів – 64 науковими спеціальностями, охоплюючи 74 % галузей знань в Україні. 
 
Постановою Кабінету Міністрів України від 29.04.2015 р. №266 «Про затвердження переліку галузей знань і спеціальностей, за якими здійснюється підготовка здобувачів вищої освіти» та наказу МОН України від 06.11.2015 р. №1151 було запроваджено новий перелік галузей знань і наукових спеціальностей.
 
А у березні 2016 р. згідно з Постановою Кабінету Міністрів України  від 30.12.2015 р. №1187 «Про затвердження Ліцензійних умов провадження освітньої діяльності закладів освіти» університетом розпочато роботу з ліцензування  спеціальностей за підготовки докторів філософії, без чого подальший набір талановитої молоді для навчання в аспірантурі, починаючи з нового 2016-2017 навчального року, є неможливим.  
 
Завдяки активній праці деканів факультетів, директорів ННІ, НДІ, керівників груп університет успішно пройшов цей складний процес, адже вимоги до кадрового складу, матеріально-технічної бази, організаційних умов, інформаційного забезпечення здатні виконати далеко не всі виші.
 
Відповідні накази МОН України (№ 523 від 18.05.2016 р., № 590 від 30.05.2016 р, № 707 від 23.06.2016 р.)  підтвердили успішне завершення університетом ліцензування та є підставами для отримання ліцензій на підготовку докторів філософії за 34 науковими спеціальностями у 15 галузях знань.
 

Шифр

галузі

Галузь знань

Код спеці-

альності

Найменування спеціальності

Спеціалізація

01

Освіта

011

Науки  про освіту

Теорія та методика

навчання

Теорія і методика виховання

Інформаційно-комунікаційні технології в освіті

015

Професійна освіта (за спеціалізаціями)

Теорія і методика професійної освіти

03

Гуманітарні науки

032

Історія та археологія

Історія України

033

Філософія

Історія філософії

05

Соціальні та поведінкові науки

051

Економіка

Економіка та управ-ління національним

господарством

Економіка та управління підприємствами

Економіка природо-користування та охорони навколишнього середовища

Математичні методи, моделі та інформаційні технології в економіці

07

Управління та адміністру-вання

071

Облік і оподаткування

Бухгалтерський облік, аналіз та аудит

072

 

Фінанси, банківська справа та страхування

Гроші, фінанси і кредит

073

Менеджмент

Економіка та управ-ління національним

господарством

Економіка та управління підприємствами

074

 

Публічне управління та адміністрування

Механізми державного управління

075

Маркетинг

Економіка та управління підприємтвами

076

Підприємництво, торгівля та біржова діяльність

Економіка та управління підприємствами

08

Право

081

Право

Земельне право; аграрне право; екологічне право; природоресурсне право

Адміністративне право і процес; фінансове право; інформаційне право

09

Біологія

091

Біологія

Радіобіологія

Біохімія

Ботаніка

Фізіологія рослин

Фітопатологія

10

Природничі науки

101

Екологія

Екологія

102

Хімія

Неорганічна хімія

12

Інформаційні технології

122

Комп’ютерні науки та інформаційні технології

Інформаційні технології

13

Механічна інженерія

131

Прикладна механіка

Прикладна геометрія, інженерна графіка

133

Галузеве машинобудування

Піднімально-транспортні машини

Машини і засоби механізації с.-г. виробництва

136

Металургія

Металознавство та термічна обробка металів

14

Електрична інженерія

141

Електроенергетика, електротехніка та електромеханіка

Електротехнічні комплекси та системи

15

Автоматизація та приладо-будування

151

Автоматизація та комп’ютерно-інте-гровані технології

Автоматизація процесів керування

16

Хімічна та біоінженерія

162

Біотехнології та біоінженерія

Біотехнологія (технічні)

18

Виробництво та технології

181

Харчові технології

Технологія харчової продукції

182

Технології легкої промисловості

Технологія деревооб-робки, виготовлення меблів та виробів з деревини

20

Аграрні науки та продовольство

201

Агрономія

Загальне землеробство

Агрогрунтознавство і агрофізика

Агрохімія

Селекція і насінництво

Овочівництво

Рослинництво

Кормовиробництво і луківництво

Біотехнологія

202

Захист і карантин рослин

Ентомологія

Фітопатологія

Гербологія

203

Садівництво та виноградарство

Плодівництво

204

Технології виробництва і переробки продукції тваринництва

Розведення та селекція тварин

Годівля тварин і технологія кормів

Технологія виробництва продуктів тваринництва

205

Лісове господарство

Лісові культури та фітомеліорація

Лісовпорядкування і лісова таксація

Лісознавство і лісівництво

206

Садово-паркове господарство

Лісові культури та фітомеліорація

207

Водні біоресурси та аквакультура

Рибництво

208

Агроінженерія

Мікробіологія

21

Ветеринарна медицина

211

Ветеринарна медицина

Діагностика і терапія тварин

Патологія, онкологія і морфологія тварин

Ветеринарна мікробіологія, епізоотологія, інфекційні хвороби та імунологія

Ветеринарна фармакологія та токсикологія

Ветеринарна хірургія

Ветеринарне акушерство

Паразитологія

Біохімія

Фізіологія людини і тварин

212

Ветеринарна гігієна, санітарія і експертиза

Гігієна тварин та ветеринарна санітарія

(ветеринарні)

Ветеринарно-санітарна експертиза

 Володимир Отченашко,
начальник науково-дослідної частини
Захисти дисертаційНабір на навчання (синій)_2015Регіональні навчальні заклади (синій)

Натисніть «Подобається», щоб читати
новини НУБіП України в Facebook