Кафедра лісівництва

Науково-дослідна діяльність

 Традиційні напрями наукових досліджень кафедри:

 • лісова екологія та типологія;
 • природне поновлення лісів;
 • підвищення продуктивності та якості лісів;
 • рубки лісу;
 • оптимізація складу лісових насаджень;
 • комплексна механізація лісовідновлення та лісозаготівель;
 • інтегрований захист лісу від ентомошкідників та фітозбудників хвороб;
 • мисливський туризм, мисливські ресурси та продукція полювання.

Актуальні проблеми наукових досліджень кафедри:

 • застосування екологічно-безпечних та економічно ефективних способів несуцільних рубок лісових насаджень за умови збереження біорізноманіття;
 • розроблення основ господарювання у рекреаційно-оздоровчих лісах;
 • декоративно-захисне залісення териконів вугільних шахт Донбасу;
 • природне поновлення лісів у Поліссі та Лісостепу України;
 • використання та відновлення дикорослих лісових ягідних рослин;
 • удосконалення системи профілактичних заходів та охорони лісів від пожеж, в т.ч. на радіоактивно забруднених землях;
 • застосуванням польової ГІС Field Map у вивченні лісів;
 • удосконалення механізації лісосічних робіт та лісоексплуатації;
 • покращення стану дерев у лісових насадженнях;
 • визначення правильності та своєчасності призначення вибіркових і суцільних санітарних рубок;
 • визначення головних факторів, що спричиняють погіршення санітарного стану насаджень;
 • прогнозування динаміки популяцій небезпечних шкідливих комах та збудників хвороб для головних лісостворюючих деревних видів;
 • вивчення різноманіття і населення лісових звірів і птахів;
 • екологічні та етологічні дослідження диких тварин;
 • досконале вивчення мисливствознавства та мисливських угідь України;
 • шляхи збереження рідкісних та зникаючих представників фауни України.

   З першого лютого 2018 року на базі науково-дослідної частини Боярської ЛДС виконується комплексна міждисциплінарна науково-дослідна робота №110/9-пр-2018 «Науково-методичне забезпечення створення геопорталу для оцінювання ризику, прогнозування та попередження природних пожеж у Поліссі України», що фінансується Міністерством освіти та науки України. До виконання теми залучені співробітники кафедр лісівництва, лісового менеджменту, лісової таксації та лісовпорядкування, Регіонального Східноєвропейського центру моніторингу пожеж ННІ ЛіСПГ НУБіП України і співробітниками наукової частини Боярської ЛДС. Керівник теми: професор кафедри лісівництва, д.с.-г.н. Зібцев Сергій Вікторович.
   Метою роботи є створення за допомогою методів ДЗЗ, геостатистики та польових експериментальних досліджень вихідних наборів геопросторових даних та моделей, які описують основні параметри рослинного покриву та запасів горючих матеріалів у природних екосистемах Українського Полісся, в тому числі на територіях забруднених радіонуклідами внаслідок катастрофи на Чорнобильській АЕС.
  Результати НДР дозволять уточнити параметри глобальних пірологічних моделей для регіону Східної Європи, які на даний час характеризуються переважно експертними оцінками.
  У результаті виконання проекту буде опрацьовано методичну основу для моделювання пожеж в ландшафтах України та створено відповідні набори геопросторової інформації. Одержані результати в подальшому можуть використовуватися для інших природно-кліматичних зон за умови їхньої валідації та калібрування. На основі аналізу отриманих наборів геопросторових даних буде розроблено принципи та стратегію управління природними пожежами на рівні ландшафту з урахуванням особливостей землекористування та змін клімату.
   Новизна наукового проекту полягає в опрацюванні та реалізації у вигляді прототипу інформаційної основи для прогнозування ризиків природних пожеж у ландшафтах Полісся України. Задля вирішення цього завдання передбачається удосконалити існуючі алгоритми моделювання динаміки пожеж із урахуванням фактичних природно-кліматичних умов території досліджень. Із цією метою буде створено базовий набір геопросторових даних, який включає топографічні показники місцевості, типи земного покриву та параметри деревної рослинності. Важливим науковим доробком досліджень буде методика оцінки запасів горючих матеріалів в лісових екосистемах із використанням сучасних ГІС-технологій та супутникової зйомки.
    У проекті будуть застосовані принципово нові для вітчизняної лісопірологічної науки технології моделювання лісових пожеж. Зокрема, буде розроблено методичну основу дешифрування супутникових знімків для оцінки окремих показників насаджень, які визначають поведінку лісових пожеж. Безпосередньо це стосується породного складу та зімкнутості деревостанів.
   Одним із очікуваних результатів досліджень є вдосконалення методики оцінки наслідків пожеж за даними дистанційного зондування Землі. При цьому будуть опрацьовані принципи використання часових серій супутникових знімків, одержаних різними знімальними системами, з метою встановлення фактичних просторо-часових характеристик пожеж, картографування згарищ і визначення їхньої реальної площі. Одержані результати дозволять встановити найбільш вразливі території й опрацювати алгоритми імітаційного моделювання параметрів пожежі, способів управління ними за різних сценаріїв.
    Очікувані результати в 2018 році. Під час виконання НДР протягом 2018 року очікуються наступні результати: створення баз даних горимості та погодних умов, навчальної вибірки для дешифрування даних дистанційного зондування Землі за типами земного покриву дослідної території; розробка алгоритмів класифікації супутникових знімків за типами ландшафтів; узагальнення сучасного досвіду моделювання динаміки пожеж на ландшафтній основі; формування структури бази даних науково-дослідної інформації про запаси горючих матеріалів в ландшафтах Полісся України; створення набору тематичних шарів для імітаційного моделювання пожеж; вибір оптимальних програмних компонент, визначення функцій і складу веб-сторінок геопорталу; розробка технічного завдання на створення геопорталу; захист магістерської роботи та кандидатської дисертації за напрямом роботи за тематикою досліджень захист, а також опублікування статей.

  Триває моніторинг еталонного соснового насадження природного походження та багаторічні дослідження формування просторово-параметричної структури штучних соснових насаджень на стаціонарах Боярської ЛДС. Започатковано серію пробних площ у Чернігівській, Волинській та Вінницькій областях із демонстрацією екологічно-орієнтованого ведення лісового господарства на принципах сталого розвитку, в т.ч. прикладаються зусилля до впровадження несуцільних способів рубок головного користування та рубок переформування у виробництво. Створено мережу пробних площ щодо використання та відновлення дикорослих лісових ягідних рослин.

  Починаючи з 2009 року співробітники кафедри із студентами-дипломниками приймають участь у польових роботах щодо створення карт типів лісових біогеоценозів та виділення біотопів за європейськими методиками (із використання сучасних навігаційних приладів), а також у науково-практичних семінарах в рамках україно-чеського проекту «Системи диференційованого ведення господарства в лісових екосистемах Українських Карпат».

 Співробітники кафедри брали участь у розробці нових державних стандартів України: ДСТУ 4903:2007 „Лісокористування рекреаційне. Терміни та визначення понять”, ДСТУ 5035:2008: „Журавлина свіжа. Технічні умови”, ,,Брусниця свіжа. Технічні умови”, „Охорона та захист лісу. Терміни та визначення понять”.

   Кафедра здійснює підготовку докторів та кандидатів наук за спеціальністю 205 – „Лісове господарство”.
   До послуг студентів, аспірантів та викладачів працює кафедральна бібліотека, яка нараховує понад 300 інформаційних джерел, основу якої складає частина особистої бібліотеки академіка П.С. Погребняка.

 

 

Захисти дисертаційНабір на навчання (синій)_2015Регіональні навчальні заклади (синій)

Натисніть «Подобається», щоб читати
новини НУБіП України в Facebook