На механіко-технологічному факультеті завершився сезон відкритих лекцій весняного семестру

24 квітня 2024 року
  Відкрите заняття – важлива складова навчальної та методичної роботи науково-педагогічного працівника. Така форма управлінського контролю дозволяє проаналізувати якість освітньої діяльності, професійний рівень, педагогічну майстерність, наукову кваліфікацію викладача для подальшого їх удосконалення та підвищення рівня навчальних досягнень здобувачів вищої освіти. 
 У весняному семестрі 2024 року на механіко-технологічному факультеті було проведено п’ятнадцять відкритих лекції. Свою майстерність продемонстрували науково-педагогічні працівники кафедри тракторів і автомобілів, кафедри сільськогосподарських машин та системотехніки імені академіка П. М. Василенка, кафедри охорони праці та біотехнічних систем у тваринництві, кафедри технічного сервісу та інженерного менеджменту імені М. П. Момотенка та кафедри транспортних технологій і засобів у АПК.
  12 лютого 2024 року перспективи комплексної механізації та автоматизації машиновикористання у тваринництві студентам четвертого курсу спеціальності «Агроінженерія» висвітлив доцент кафедри охорони праці та біотехнічних систем у тваринництві Олег Заболотько. Під час заняття лектор акцентував увагу студентів на отриманих знаннях з інженерних дисциплін, які вивчалися у попередніх семестрах і слугують базовим інструментом для опанування напрямку механізації тваринництва. Четвертокурсникам продемонстровано групи основних машин та обладнання для тваринництва і птахівництва та їх поєднання у технологічних лініях за технологічними процесами. Завдяки потужній презентації та яскравим прикладам з практичного досвіду, здобувачі вищої освіти глибше осягнули та сприйняли важливість фахової орієнтації інженера у галузі тваринництва.
 
  13 лютого 2024 року другокурсники спеціальності «Транспортні технології (на автомобільному транспорті)» ознайомилися з критеріями прийняття рішень у сфері транспортного забезпечення на лекційному занятті професора кафедри транспортних технологій та засобів АПК Олега Загурського. Для кращого сприйняття навчального матеріалу здобувачами вищої освіти, лектор вдало використовував концепцію схем, графіків і діаграм. Такий підхід дозволив студентам якісно структуризувати отриману інформацію і засвоїти алгоритми ситуативних вирішень завдань у транспортних технологіях.
 
  14 лютого 2024 року студенти магістратури першого року навчання спеціальності «Менеджмент» засвоїли асортимент і будову зернових сівалок під час лекційного заняття доцента кафедри сільськогосподарських машин та системотехніки ім. академіка П.М. Василенка Віталія Курки. Використовуючи якісний презентаційний матеріал, лектор вдало висвітлив функціональність зернопосвіних машин, конструкції посівних апаратів та експлуатаційні чинники їх використання.
 
  Суть показників якості та асортименту палив для двигунів внутрішнього згоряння перед студентами другого курсу спеціальності «Агроінженерія» чітко була розкрита доцентом кафедри тракторів і автомобілів Олександром Лавріненком на лекційному занятті 23 лютого поточного року. Якісне та зрозуміле викладення матеріалу дало змогу здобувачам вищої освіти в повній мірі опанувати усі ключові моменти, котрі розглядалися на лекції та зосередити їхню увагу на сучасних методах виробництва паливно-мастильних матеріалів. Використання яскравої презентації в поєднанні з залученням відеоматеріалів і засобів унаочнення та наведення виробничих прикладів світового досвіду в паливній галузі, свідчить про високий рівень особистої підготовки лектора.
 
  12 березня 2024 року доцентом кафедри технічного сервісу та інженерного менеджменту імені М. П. Момотенка Олександром Надточієм для третьокурсників скороченого терміну навчання спеціальності «Агроінженерія» було проведено відкриту лекцію на тему «Планування технічного обслуговування машин». На основі графічних матеріалів студенти опанували аналітичні методи кількості і видів обслуговування техніки та методику розробки річного плану технічного обслуговування і ремонту тракторів, з визначенням трудомісткості робіт.
 
  14 березня 2024 року для студентів третього курсу спеціальності «Галузеве машинобудування» було проведене відкрите заняття на тему «Гідродвигуни» доцентом кафедри сільськогосподарських машин та системотехніки імені академіка П.М. Василенка Михайлом Волянським. Дякуючи педагогічній майстерності лектора, якісним презентаційним матеріалам та наочностям, студенти засвоїли будову і робочий процес гідрооб’ємних машин, їх налаштування та експлуатаційні показники. Викладач провів заняття, у постійному контакті з аудиторією.
 
  Вміння сконцентрувати увагу здобувачів на формуванні дієвого компоненту навчання, який мотивує до подальшого поглибленого вивчення лекційного матеріалу, отримання ключових компетенції для майбутньої професійної діяльності, використання власних напрацювань – яскраво продемонстрував завідувач кафедри тракторів і автомобілів, професор Євген Калінін на лекційному занятті для другокурсників спеціальності «Агроінженерія» 19 березня 2024 року. Студенти мали можливість заглибитись у конструкції передавачів руху сучасних автотранспортних засобів, проаналізувати їх роботу, зробити логічні висновки та сформувати свою точку зору, на вирішення проблемних завдань. Відкрита лекція набула яскравих ознак інноваційного стилю, науково-педагогічного мислення, готовності до широкого діалогу зі здобувачами, сприяння розкриттю їх інтелектуальних та творчих здібностей.
 
  Цікавим та пізнавальним досвідом для студентів другого курсу спеціальності «Водні біоресурси та аквакультура» 21 березня 2024 року слугувала лекція «Небезпечні і шкідливі виробничі фактори, умови праці та атестація робочих місць за умовами праці» доцента кафедри охорони праці та біотехнічних систем у тваринництві Євгенїї Марчишиної. Лекторка навела аналіз груп небезпечних і шкідливих чинників виробництва, які в результаті свого тривалого або короткочасного впливу на працівника, призводять до погіршення стану його здоров'я або до травм. Здобувачам вищої освіти роз’яснено значення атестації робочих місць за умовами праці на підприємстві, особливості її проведення та складання Карти умов праці. Також охарактеризовано умови праці працівників рибного господарства, наголошено на несприятливих показниках довкілля, важкості та напруженості праці під час проведення сезонних робіт із зариблення водойм та вилову риби. Висвітлена інформація викликала жваве обговорення серед студентів, вони задавали багато запитань, на які отримали змістовні відповіді, а обговорення цікавої теми продовжилось і після завершення лекції. Відкрите заняття отримало схвальні відгуки колег і студентів.
 
  Професор кафедри тракторів і автомобілів Олексій Степанов 22 березня 2024 року окреслив першокурсникам спеціальності «Транспортні технології (на автомобільному транспорті)» основні принципи системи технічного обслуговування та ремонту автомобілів. У результаті заняття, студентами та викладачами були зазначені постійний контакт лектора з аудиторією, динамічність викладу інформації, яскравість ілюстративного матеріалу, наведення прикладів з практичної діяльності, інноваційний початок та завершення лекції, її спрямованість на виконання здобувачами фахових завдань.
 
  Для першокурсників освітньо-професійної програми «Агрономія» 15 березня 2024 року, англійською мовою, було проведено відкриту лекцію на тему «Обприскувач польових культур» доцентом кафедри сільськогосподарських машин та системотехніки ім. академіка П.М. Василенка Борисом Онищенком. Варто підкреслити, що Борис Володимирович у поточному році підтвердив свій рівень володіння іноземною мовою перед комісією НУБіП України та отримав дозвіл проводити заняття з фахових дисциплін англійською мовою. В результаті заняття студенти засвоїли принцип роботи обприскувача, будову та функціонал різних типів розпилювачів для захисту аграрних культур. Діалог між викладачем і студентами відбувався також англійською мовою, що надало лекції оригінального обрамлення.
 
  Доцентом кафедри тракторів і автомобілів Іваном Колєсніком 21 березня поточного року була проведена відкрита лекція на тему «Гальмівні системи тракторів і автомобілів» для здобувачів вищої освіти спеціальності «Агроінженерія». Інформація, що висвітлювалася в ході заняття, мала логічний зв’язок із попереднім навчальним матеріалом. Лекція супроводжувалася презентаційними стендами, на яких були представлені деталі в розрізі, завдяки чому здобувачі мали можливість візуалізувати та розширити озвучену інформацію. Впродовж заняття, лектором наводились яскраві приклади, які сприяли засвоєнню матеріалу.
 
  Дізнатися про гігієнічну класифікацію праці за показниками шкідливості та небезпечності факторів виробничого середовища мали можливість студенти 2 курсу спеціальності «Облік і аудит» на відкритому занятті доцента кафедри охорони праці та біотехнічних систем у тваринництві Тамари Білько 21 березня 2024 року. Лекторка вдало розкрила перед здобувачами вищої освіти умови важкості та напруженості трудового процесу, окреслила оцінки ризиків, на виробництві та умови захисту здоров’я працівників.
  
  Перед другокурсниками спеціальності «Агроінженерія» 26 березня 2024 року відкрився простір машин для кормовиробництва на лекції доцента кафедри сільськогосподарських машин та системотехніки ім. академіка П.М. Василенка Ігоря Сівака. На занятті були розглянуті конструкції і функціонал машин, для виробництва сіна, сінажу, силосу і зелених кормів. Лектор використовував потужну презентацію, відеоматеріал та наочні макети технічних вузлів, зокрема, сегментно-пальцевого різального апарату і механізму коливальної шайби. Зацікавленість студентів викликала робота прес-підбирачів сіна, зокрема механізму обв’язування паків. За допомогою частини шпагатної нитки, лектор яскраво продемонстрував студентам процес утворення вузла в’язальним апаратом. Для кращого розвитку фахових здібностей молодих людей, заняття було проведено у стилі інженерного діалогу між викладачем і студентами.
 
  Зважаючи на дистанційну форму освіти студентів магістратури першого року навчання в поточному семестрі – дві останні відкриті лекції весняного сезону були проведені у середовищі Google Meet.
  Системи випуску і очищення відпрацьованих газів бензинових двигунів з розподіленою подачею і безпосередньою подачею палива в циліндр були продемонстровані студентам магістратури першого року навчання спеціальності «Галузеве машинобудування» на лекції асистента кафедри тракторів і автомобілів Дар’ї Лемішко 04 квітня поточного року. Заняття було проведене чітко у встановлений час з використанням якісної презентації та наданням можливості здобувачам конспектувати лекцію із доступністю та послідовністю викладання матеріалу, роз'яснення нових термінів і понять. Не зважаючи на дистанційний формат заняття, лекторці вдалося зацікавити студентів, аби вони поринули у запропоновану тему, проаналізували її і зробили логічні висновки. Присутні на занятті високо оцінили педагогічний хист викладачки.
 
  10 квітня 2024 року асистент кафедри тракторів і автомобілів Станіслав Костюк провів відкриту лекцію для студентів магістратури першого року навчання спеціальності «Транспортні технології (на автомобільному транспорті)» з дисципліни «Рециклінг автотранспортних засобів» на тему «Технології та обладнання утилізації та рециклінгу. Розбирання та очищення автотранспортних засобів та агрегатів». Лектор глибоко розкрив зміст кожного питання теми, а мультимедійна презентація посилила повноту викладення матеріалу лекції. Педагогічна майстерність, компетентність і активність лектора викликали позитивні враження та зацікавленість присутніх.
 
  Всі відкриті лекційні заняття відвідали науково-педагогічні працівники профільних кафедр, члени навчально-методичної комісії та представники адміністрації механіко-технологічного факультету.
  Лекції за структурою та методикою викладання повною мірою відповідають сучасним вимогам, що свідчить про професіоналізм та педагогічну майстерність лекторів. Студенти на лекційних заняттях активно приймали участь, наводили приклади та задавали тематичні запитання. За відгуками здобувачів вищої освіти, лектори повністю розкрили зміст кожного питання, а мультимедійні презентації підсилювали зрозумілість, логічність і повноту викладення матеріалу лекцій.
  Результати проведених лекцій обговорені на засіданнях відповідних кафедр, де лектори отримали оцінку продемонстрованої майстерності від своїх колег.
 
 Ігор Сівак,
доцент кафедри сільськогосподарських машин та
 системотехніки імені академіка П.М. Василенка,
 відповідальний за організацію і проведення відкритих лекцій

на механіко-технологічному факультеті 


Набір на навчання (синій)_2015Захисти дисертаційРегіональні навчальні заклади (синій)

Натисніть «Подобається», щоб читати
новини НУБіП України в Facebook