Обговорення освітніх програм спеціальності "Облік і оподаткування" у фокусі Всеукраїнського науково-методичного вебінару

14 березня 2024, 13:14
    12 березня 2024 року кафедрою обліку та оподаткування економічногофакультету організовано та проведено Всеукраїнський науково-методичний вебінар «Підвищення якості підготовки фахівців з обліку і оподаткування: реалії та виклики», на якому обговорювалися питання забезпечення якості вищої освіти як пріоритетної домінанти діяльності кафедри обліку та оподаткування НУБіП України.
     Захід спрямований на обмін досвідом з питань підвищення якості підготовки здобувачів першого (бакалаврського), другого (магістерського) та третього (освітньо-наукового) рівнів вищої освіти спеціальності 071 «Облік і оподаткування» між кафедрою обліку та оподаткування, представниками академічної спільноти українських закладів вищої освіти, стейкхолдерами.
   У роботі Всеукраїнського науково-методичного вебінару взяли участь науковці НУБіП України, Київського національного економічного університету імені Вадима Гетьмана, Державного університету «Житомирська політехніка», Київського національного університету імені Тараса Шевченка, Харківського національного економічного університету імені С. Кузнеця, Поліського національного університету, Уманського національного університету садівництва, Західноукраїнського національного університету, Миколаївського національного аграрного університету, Вінницького національного аграрного аграрного університету. У дискусії активну участь прийняли роботодавці, зокрема: Валерій Жук – голова ради Федерації аудиторів, бухгалтерів і фінансистів АПК України, Олег Канцуров – виконавчий директор Інспекції із забезпечення якості Органу суспільного нагляду за аудиторською діяльністю, Юлія Бездушна – директор Товариства з обмеженою відповідальністю «Всеукраїнський інститут права і оцінки», Микола Романюк – партнер з контролю якості Групи компаній «Nexia DK», Сергій Панарін – заступник директора департаменту – начальник відділу інспектування в аграрній галузі, екології та природокористування Департаменту контролю в аграрній галузі, екології та природокористування Держаудитслужби України, Марина Зайцева – координатор освітніх програм в офіційному представництві СІМА в Україні, Тетяна Чорна – головний бухгалтер Філії «Птахофабрика «Авіс» Приватного акціонерного товариства «Агрохолдинг Авангард», Наталія Гаєвська – директор з контролю якості ТОВ «ПКФ Україна», Віктор Колесник – директор Товариства з обмеженою відповідальністю «Розмай Агро». Серед учасників заходу – аспіранти, здобувачі першого (бакалаврського) та другого (магістерського) рівнів вищої освіти спеціальності «Облік і оподаткування».
   До учасників заходу із привітальним словом звернулась заступник декана економічного факультету, доктор економічних наук, професор Юлія Негода та в.о. завідувача кафедри обліку та оподаткування НУБіП України, кандидат економічних наук, доцент Володимир Литвиненко, які зазначили про важливість заходу метою якого є обмін досвідом щодо якісного забезпечення освітніх програм першого (бакалаврського), другого (магістерського) та третього (освітньо-наукового) рівнів вищої освіти; наголосивши, що структура усіх окремо взятих програм надає можливість якісно підготувати спеціалістів з обліку, аудиту, контролю, аналізу і оподаткування та бути затребуваними на ринку праці; звернули увагу викладачів, здобувачів, стейкхолдерів на важливі питання якості вищої освіти, перспективи удосконалення облікових дисциплін як основи підготовки фахівців спеціальності 071 «Облік і оподаткування» для потреб бізнесу.
    У своїй доповіді «Цифровізація бухгалтерського облікову як складова підготовки здобувачів спеціальності «Облік і оподаткування» для ринку праці» Володимир Литвиненко сконцентрував увагу на основних комп’ютерних програмах для автоматизації обліку й управління, які широко застосовуються на підприємствах, розкрив їх особливості та зазначив ті, які застосовуються в навчальному процесі.

   Валерій Жук – Голова ради Федерації аудиторів, бухгалтерів і фінансистів АПК України, академік НААН України, доктор економічних наук, професор, член ради роботодавців економічного факультету виступив з доповіддю «Посилення професійно-громадської статусності сучасного бухгалтера в освітніх програмах»; розкрив місію і функції громадських організацій; надав пропозиції щодо залучення здобувачів до громадських організацій для ефективнішого позиціювання себе на ринку праці; зазначив, що важливим є розширення зв’язків з такими організаціями шляхом проведення гостьових лекцій з їх представниками.
     З доповіддю «Міжнародні організації – стейкхолдери підготовки здобувачів з обліку і оподаткування» виступила Марина Зайцева – координатор освітніх програм в офіційному представництві СІМА в Україні, яка звернула увагу, що у 2024 р. до СІМА входить понад 760 000 членів та студентів, 250 000 компаній та роботодавців, 34 представництва у всьому світі, 45 міжнародно визнаних дипломів та сертифікатів. Зазначила про плідну співпрацю з НУБіП України; зауважила, що поєднання зусиль роботодавців, інститутів, навчальних закладів, які акредитовані СІМА повинні бути направлені на підвищення кваліфікації як здобувачів, так і викладачів вищих навчальних закладів. Співпраця здійснюється шляхом навчання здобувачів за спеціальними програмами професійної кваліфікації СІМА, проведенням міжнародних студентських конкурсів CGMAEmergingLeaders, онлайн бізнес-ігри, де за 2020 – 2023 рр. НУБіП України знаходиться в трійці лідерів, конкурсів викладачів СІМА ExcellenceAward (у конкурсі приймала участь і дійшла до фіналу д.е.н., професор кафедри обліку та оподаткування Гуцаленко Л.В.), грантів для дослідників, онлайн-зустрічі з академічними партнерами Friday`sFacultyHour.

     Сергій Легенчук – завідувач кафедри інформаційних систем в управлінні та обліку Державного університету «Житомирська політехніка», Академік Академії економічних наук, доктор економічних наук, професор (м. Житомир), експерт НАЗЯВО, розкрив переваги і особливості користування науково-метричними базами здобувачами третього (освітньо-наукового) рівня вищої освіти та зауважив про уміння аспірантами користуватися цифровими інструментами, мережами та платформами для здійснення наукових досліджень, використовувати нові підходи до пошуку нових знань.
    Обговорювалися актуальні питання щодо підготовки фахівців з обліку для аграрного сектору в доповіді «Реалізація спеціальних (галузевих) компетентностей здобувачами спеціальності «Облік і оподаткування» для контролю та аудиту діяльності аграрних підприємств» заступником директора департаменту – начальником відділу інспектування в аграрній галузі, екології та природокористування Департаменту контролю в аграрній галузі, екології та природокористування Держаудитслужби України Сергієм Панаріним. Також особливу увагу С. Панарін сконцентрував на важливості дисципліни «Державний фінансовий контроль» для магістрів з метою підготовки фахівців з умінням здійснювати державний фінансовий контроль в організаціях і установах державного сектору.

   Богдан Засадний – завідувач кафедри обліку і аудиту Київського національного університету імені Тараса Шевченка, доктор економічних наук, доцент, зазначив, що розроблений Стандарт вищої освіти містить багато переваг, але має певні рамки і обмеження; відмітив, що розроблене ОПП «Облік і аудит» для здобувачів другого (магістерського) рівня вищої освіти, навчальний план відображають особливості програми, які спрямовані на аграрний сектор; наголосив, повинна бути постійна комунікація між науково-педагогічними працівниками, науковою спільнотою, здобувачами, роботодавцями і такі обговорення кафедра обліку та оподаткування проводить постійно і плідно. Також закцентував увагу на недостатню кількість ECTS, визначену освітнім стандартом, що не дає можливість швидко в часі набути спектр знань з актуальних дисциплін, які відповідатимуть сучасним викликам. Зазначив про високий відсоток випускників, які працевлаштовані за спеціальністю, що є доказом якісної підготовки здобувачів магістратури.

    Юлія Бездушна – директорка Товариства з обмеженою відповідальністю «Всеукраїнський інститут права і оцінки» акцентувала увагу на питаннях оцінки вартості активів та підприємства як функціоналу бухгалтера. Юлія Сергіївна висловила вдячність університету за якісну підготовку фахівців з обліку, оподаткування, аналізу та аудиту, адже випускники спеціальності «Облік і оподаткування» є співробітниками очолюваного нею товариства.
    Активну участь в обговоренні освітніх програм прийняли стейкхолдери. Зокрема, Тетяна Чорна – головний бухгалтер Філії "Птахофабрика"Авіс" Приватного акціонерного товариства "Агрохолдинг Авангард" окреслила вимоги роботодавців в умовах так званого «кадрового голоду» на висококваліфікованих бухгалтерів для підприємств аграрного сектору економіки. Вона звернулася до магістрів і бакалаврів, акцентувавши увагу на необхідності постійного розвитку, підвищення свого професійного рівня, розвитку вмінь працювати і обробляти значний об'єм інформації, систематизувати його та вчасно забезпечувати необхідною інформацію керівництво для цілей управління.

    Станіслав Василишин – провідний вчений Відділення аграрної економіки і продовольства НААН, доктор економічних наук, професор, експерт НАЗЯВО, наголосив на розвиток у здобувачів Hard-slills та Soft-skills, оскільки професійні навички дають змогу якісно виконувати свою роботу, а особистісні – допомагають фахівцям краще презентувати і дорожче продати свій професіоналізм та досвід; зазначив, що важливим при підготовці фахівців з обліку, оподаткування, аудиту, контролю, аналізу важливим є уміння працювати в команді, інтелектуальність, стресостійкість, комунікативні навички, лідерські навички. Зазначив, що проєкти ОПП підготовки здобувачів усіх рівнів викликають безперечне схвалення, прослідковується їх особливість, яка орієнтована на підготовку конкурентоздатних фахівців і науковців, здатних розвивати аграрний сектор, як одну з головних галузей української економіки.

      В доповіді «Професійна підготовка фахівців-аудиторів та критерії працевлаштування: погляд стейкхолдерів», партнер з контролю якості Групи компаній «Nexia DK» Микола Романюк звернув увагу на постійну співпрацю з кафедрою обліку та оподаткування щодо постійних обговорень ОП, залучення здобувачів до проходження практик, на яких вони демонстрували достатньо високий рівень фахової підготовки; наголосив на сучасних проблемах в аудиті (кадрові питання, серед яких – конкуренція за кадри з іншими галузями; методологія аудиту, нормативна база); визначив основні підходи до розвитку та підготовки кадрів для аудиторських компаній та їх зацікавленості і вмотивованості безпосередньо на робочих місцях: професійне навчання персоналу, інформування персоналу, підтримка персоналу.
    Професор кафедри обліку та оподаткування, гарант ОНП «Облік і оподаткування» третього (освітньо-наукового) рівня вищої освіти за спеціальністю «Облік і оподаткування» Любов Гуцаленко виступила з доповіддю «Дослідницька доброчесність при підготовці доктора філософії в НУБіП України», в якій зупинилась на особливостях підготовки докторів філософії та періодах проведення досліджень аспірантами в зарубіжній практиці, зокрема США, Німеччині та Польші, акцентувавши, що у європейській та північноамериканській системі це вищий вчений ступінь. В доповіді вказано на особливості освітньо-наукової програми підготовки докторів філософії спеціальності 071 «Облік і оподаткування» в НУБіП України, зокрема її наповнення обов’язковими компонентами, які забезпечують загальнообов’язкові та спеціальні компетенції та програмні результати навчання, навела перелік вибіркових компонентів ОНП, що доповнюють та розширюють можливості здійснення досліджень здобувачів. Значну увагу в доповіді було приділено Положенню «Про академічну доброчесність у Національному університеті біоресурсів і природокористування України», вказавши на вимоги та складники щодо академічної доброчесності при проведенні досліджень здобувачами освітньо-наукового ступеня доктора філософії. Гарант наголосила на інформаційній грамотності, боротьбі з плагіатом, антикорупційних заходах, дотримання норм законодавства про авторське право. Акцентовано увагу також на дію Постанови Кабінету Міністрів України № 44 від 12.01.2022 р. «Про затвердження Порядку присудження ступеня доктора філософії та скасування рішення спеціалізованої вченої ради закладу вищої освіти, наукової установи про присудження ступеня доктора філософії», яка визначає вимоги, які здобувачам необхідно виконати до захисту.
    Доцентом кафедри обліку та оподаткування, гарантом ОП «Облік і аудит» першого (бакалаврського) рівня за спеціальністю «Облік і оподаткування» Наталією Кузик акцентовано увагу на цілях ОП, особливості (унікальності) цієї програми, на структурі та змісті ОП. У доповіді «Формування та реалізація індивідуальної освітньої траєкторії бакалаврами з обліку і оподаткування» зазначено, що пріоритетним завданням кафедри обліку та оподаткування є підготовка здобувачів вищої освіти, які здатні до саморозвитку та самореалізації в майбутній професійній діяльності. Наталія Петрівна ознайомила запрошених учасників із досвідом формування та реалізації індивідуальної освітньої траєкторії здобувача в НУБіП України в цілому, та за ОП «Облік і аудит» першого (бакалаврського) рівня вищої освіти, зокрема. Зазначено, шо індивідуальна освітня траєкторія, головним чином, peaлiзуєтьcя чepeз вapiaтивнi компоненти нaвчaльного плaну й ocвiтньої пpoгpaми, щo визнaчaє iндивiдyaльний ocвiтнiй мapшpyт здобувача, а також чepeз пeдaгoгiчнi тexнoлoгiï, види діяльностей здобувача, взаємодії зі стейкхолдерами. Н. Кузик зауважила на тому, що не лише самі вибіркові дисципліни забезпечують індивідуальну освітню траєкторію. Індивідуальний освітній маршрут формується, по суті, за кожним освітнім компонентом (навчальною дисципліною, курсовою роботою, навчальною практикою) і, за можливості, елементами неформальної освіти. Вагомим при цьому є сукупність індивідуально-психологічних здібностей кожного окремого здобувача. А тому важливим, на думку гаранта і членів проєктної групи, є забезпечення свідомого й відповідального вибору індивідуальної освітньої траєкторії здобувачами за участі НПП, які забезпечують реалізацію ОП, деканату, стейкхолдерів.

    Тамарою Гуренко, доцентом кафедри обліку та оподаткування НУБіП України, гарантом ОПП «Облік і аудит» другого (магістерського) рівня вищої освіти за спеціальністю «Облік і оподаткування» проведений науковий аналіз практичного стану підготовки бухгалтерів, висвітлені підходи до формування професійної компетентності майбутніх спеціалістів та доведений вдосконалений зміст і структура освітньо-професійної програми підготовки магістрів обліку і оподаткування відповідно до потреб та тенденцій ринку праці. Т.амара Олексіївна, відповідно до Програми розвитку НУБіП України на 2021-2025 роки «Голосіївська ініціатива – 2025», визначена відповідність ОП місії і стратегії Університету, а саме «створенні і поширенні сучасних наукових знань, отриманих в умовах воєнного стану з метою збереження життя і умов праці людей, продовження якісної підготовки фахівців європейського і світового фахового рівня». Зазначила, що підготовка обліковців на ОП націлена на формування економічно грамотного та соціально відповідального фахівця з високим рівнем наукової та інтелектуальної свідомості; опанування майбутніми фахівцями з обліку, аналізу, аудиту, контролю, оподаткування сучасними технологіями та методиками дозволяють стати затребуваними на ринку праці підприємств усіх форм власності, зокрема, аграрного сектору, що відповідає одній із місій університету. Гарант зазначила, що «теоретичне обґрунтування умов формування професійної компетентності майбутніх бухгалтерів полягає у забезпеченні моделювання процесу професійної підготовки майбутніх фахівців на компетентнісній основі, мотивування майбутніх бухгалтерів до оволодіння професією на адаптивних засадах, створення інформаційного освітнього середовища з формування професійної компетентності майбутніх бухгалтерів на основі інформаційно-бібліотечного та інформаційно-комунікаційного забезпечення, динамічна орієнтація варіативної системи змісту професійної підготовки бухгалтерів до вимог роботодавців».

    До дискусії доєднався Анатолій Венгер, здобувач третього (освітньо-наукового) рівня вищої освіти спеціальності 071 - Облік і оподаткування НУБіП України, висвітлив основні переваги освітньої та наукової складової при підготовці доктора філософії спеціальності 071-Облік і оподаткування, розкрив алгоритм визнання результатів навчання, здобутого шляхом неформальної освіти закладами вищої освіти.
 
      В обговоренні також прийняли участь представники академічної спільноти: Микола Бондар, декан факультету обліку та податкового менеджменту Київського національного економічного університету імені Вадима Гетьмана, доктор економічних наук, професор, Андрій Пилипенко, завідувач кафедри обліку і бізнес-консалтингу Харківського національного економічного університету імені С. Кузнеця, доктор економічних наук, професор (м. Харків), Василь Дерій, професор кафедри обліку і оподаткування, Західноукраїнський національний університет, доктор економічних наук, професор (м. Тернопіль), Марина Дубініна, завідувач кафедри обліку і оподаткування, Миколаївський національний аграрний університет, доктор економічних наук, професор (м. Миколаїв), Людмила Мельник, професор кафедри обліку і оподаткування, Уманський національний університет садівництва, доктор економічних наук, професор (м. Умань), Наталія Малюга, завідувач кафедри бухгалтерського обліку, оподаткування та аудиту, Поліський національний університет, доктор економічних наук, професор (м. Житомир), Наталія Здирко, директора Навчально-наукового інституту економіки та управління, Вінницький національний аграрний університет, доктор економічних наук, професор (м. Вінниця), Марія Шигун, професор кафедри бухгалтерського обліку та консалтингу Київського національного економічного університету імені Вадима Гетьмана, доктор економічних наук, професор.
    Обговорювалися питання щодо значимості і важливості введених сучасних дисциплін в освітні програми й навчальні плани для професійної підготовки бухгалтерів аграрного сектору економіки України, врахування професійних компетентностей при вивченні дисциплін як фахового, так і вибіркового спрямування в умовах воєнного часу та післявоєнного відновлення країни і забезпечення аграрного сектору висококваліфікованими спеціалістами, формування та оцінка фахових компетентностей бакалаврів і магістрів з обліку, аудиту, аналізу і оподаткування в умовах забезпечення потреб національного та закордонного ринків праці. У дискусіях прийняли участь роботодавці: Наталія ГаєвськаПочесний Президент ВПГО «Спілка аудиторів України», директор з контролю якості ТОВ «ПКФ Україна»; Олег Канцуроввиконавчий директор Інспекції із забезпечення якості Органу суспільного нагляду за аудиторською діяльністю, Віктор Колесникдиректор Товариства з обмеженою відповідальністю «Розмай Агро».
     Загалом, такі комунікативні заходи представників академічної спільноти, стейкхолдерів і здобувачів вищої освіти сприяють осучасненню вимог та підходів до підготовки висококваліфікованих конкурентоздатних молодих фахівців і науковців, готових до здійснення ефективної професійної та наукової діяльності. .
 

Тамара Гуренко,
Любов Гуцаленко,
Наталія Кузик,
гаранти освітніх програм
кафедри обліку та оподаткування

 

 

Захисти дисертаційНабір на навчання (синій)_2015Регіональні навчальні заклади (синій)

Натисніть «Подобається», щоб читати
новини НУБіП України в Facebook