На засіданні НМК ННІ непервинної освіти і туризму обговорили проєкти освітніх програм кафедри для вступників 2024 року

22 лютого 2024 року

   Актуальним питанням першого засідання Навчально-методичної комісії Навчально-наукового інституту неперервної освіти і туризму 2024 року було обговорення проектів освітньо-професійних програм.

  Голова НМК ННІ неперервної освіти і туризму д.е.н., професор Ольга Витвицька, представила порядок денний і гаранти освітньо-професійних програм здійснили аналіз і представили пропозиції, щодо вдосконалення програм.
  Гарант освітньої програми «Публічне управління та адміністрування» ОС "Бакалавр", в.о. завідувача кафедри публічного управління, менеджменту інноваційної діяльності та дорадництва, д.держ.упр., доцент Сергій Приліпко зазначив, що підготовка бакалаврів в НУБіП України здійснюється в урахуванням специфіки багаторівневого управління територіями на засадах забезпечення сталого розвитку, запровадження сучасних технологій цифровізації публічних послуг та євроінтеграційного курсу держави. Унікальністю освітньої програми є формування фахівця з публічного управління та адміністрування, який володіє додатковою компетентністю щодо здатності виявляти, аналізувати та знаходити шляхи вирішення проблем розвитку територій з урахуванням специфіки повоєнного відновлення. Такий підхід до визначення унікальності освітньої програми з підготовки публічних службовців обумовлений вивченням навчальних дисциплін “Планування розвитку територій”, “Регіональне управління”, “Місцеве самоврядування”, “Місцеві фінанси та контроль”, “Стратегічне управління розвитком територій”. Освітньо-професійна програма враховує міждисциплінарних підхід. Для забезпечення ПРН6. Знати основні нормативно-правові акти та положення законодавства у сфері публічного управління та адміністрування у проєкті ОП та навчальному плані на 2024 рік додатково передбачено вивчення студентами обов’язкової дисципліни "Конституційне право", а перелік вибіркових дисциплін доповнено курсом "Адміністративне право".
  Гарант освітньої програми підготовки магістрів за спеціальністю 281 "Публічне управління та адміністрування", д.держ. упр., доцент Оксана Євсюкова презентувала унікальність даної освітньої програми, що полягає у здатності майбутніми випускниками організовувати та здійснювати професійну діяльність у аграрній та природоохоронній сферах. Це досягається завдяки вивченню навчальних дисциплін “Державне та галузеве управління”, “Сучасні концепції та технології управління”, “Організація діяльності органів публічної влади“, “Державне регулювання аграрної сфери”, “Аграрна політика”, “Державне управління природокористуванням”, що підкреслюють специфіку діяльності ЗВО. До реалізації змісту освітньої програми залучаються відомі професіонали-практики та експерти з центральних органів законодавчої та виконавчої влади, органів місцевого самоврядування, всеукраїнських громадських об’єднань, міжнародні експерти, вчені та громадські діячі. За пропозицією Ради роботодавців ННІ неперервної освіти і туризму та у зв'язку з необхідністю кращої підготовки магістрів до складання ЄДКІ у проекті ОП та навчальному плані на 2024 рік дисципліну "Публічна політика та євроінтеграційні процеси" розподіллено на два окремі курси: "Публічна політика" та "Європейська інтеграція та євроатлантична співпраця".
  Гарант освітньо-професійної програми підготовки магістрів «Управління інноваційною та консалтинговою діяльністю» спеціальності 073 «Менеджмент» д.е.н., проф., Ольга Витвицька підвела підсумки обговорення проекту програми провідними науковцями, освітянами і членами ради роботодавців. В нову ОПП «Управління інноваційною та консалтинговою діяльністю» пропонується включити питання психології взаємовідносин та партнерства в інноваційному середовищі, міжкультурні комунікації, збільшити частину практичної складової у дисциплінах, активізувати роботу з інноваційними технологіями.
  Гарант освітньо-професійної програми «Готельно-ресторанний бізнес» підготовки здобувачів другого (магістерського) рівня вищої освіти д.е.н., професор Світлана Мельниченко, зазначила, що представлений проект ОП удосконалено з урахуванням пропозицій учасників освітнього процесу та стейкхолдерів, а також найкращих європейських практик.
  Під час обговорення ОП Міжнародний туристичний бізнес другого (магістерського) рівня вищої освіти на науково-методичній раді гарант програми д.е.н., проф. Інна Левицька рекомендувала врахувати зауваження, які були надані під час первинної акредитації ОП в листопаді 2023 р., зокрема:
  - приведення формулювання унікальності ОП у відповідність до її змісту і спеціальності було запропоновано ввести в навчальний план ВК 4 Курортологія;
  - перенести до обов’язкових освітніх компонентів ОК 11 Міжнародне право, задля набуття набуття СК 12;
  - започаткувати реалізацію програми подвійних дипломів за даною ОП;
 - запровадити для здобувачів ОП практику визнання результатів навчання, отриманих в інших ЗВО, зокрема під час академічної мобільності, що є доступними для всіх учасників освітнього процесу, та отриманих у неформальній/інформальній освіті;
  - з метою вдосконалення ОП в частині набуття компетентностей із застосуванням інформаційних та інноваційних технологій, експертною комісією під час проведення акредитаційної експертизи рекомендовано ВК9 Діджиталізація туризму перенести до обов’язкових освітніх компонентів ОК10;
  - використовувати практику залучення здобувачів до майданчиків неформальної освіти, таких як Prometheus, Coursera;
  - залучення професіоналів-практиків, експертів галузі, представників роботодавців до роботи в якості голів Екзаменаційних комісій задля більш активного заохочення до реалізації ОП.
  Ірина Кудінова, гарант спеціальності «Туризм і рекреація» ОС «бакалавр» зазначила, що враховуючи рекомендації стейкхолдерів і представників академічної спільноти вилучити з навчального плану курсову роботу з дисципліни «Статистика туризму», натомість ввести до навчального плану курсову роботу з дисципліни «Маркетинг у туризмі», а також зробити зміни щодо вивчення навчальних дисциплін по інших семестрах. Також наголошено на необхідності уточнення назв навчальних дисциплін.
  Всі рекомендації є слушними щодо подальшого вдосконалення освітньо-професійних програм і підтримані членами навчально-методичної ради.

  Затверджено ЕНК поданих на атестацію. Атестовані курси «Технологія обслуговування в оселях сільського зеленого туризму», «Професійна етика у публічному управлінні», «Методологія і організація наукових досліджень».
Секретар НМК ННІ неперервної освіти і туризму
Олена Москвічова
Регіональні навчальні заклади (синій)Захисти дисертаційНабір на навчання (синій)_2015

Натисніть «Подобається», щоб читати
новини НУБіП України в Facebook