Магістри економічного факультету успішно захистили випускні кваліфікаційні роботи

30 листопада 2023 року
  Підсумковим етапом підготовки фахівців освітнього ступеня «Магістр» є захист кваліфікаційних магістерських робіт. Тому протягом 17-24 листопада на економічному факультеті працювали екзаменаційні комісії із захисту магістерських робіт студентами заочної та денної форми навчання.

  17 листопада 2023 року в змішаному форматі відбувся захист магістерських кваліфікаційних робіт студентів денної форми навчання спеціальності 051 Економіка освітньо-професійної програми «Економіка підприємства».
  Від адміністрації економічного факультету до студентів звернувся декан, д.е.н., професор Анатолій Діброва, який представив склад атестаційної комісії та результати перевірки магістерських робіт на плагіат, ознайомив із порядком проведення захисту та побажав студентам успіху.

  Комісія у складі Миколи Ільчука, голови комісії, д.е.н., професора кафедри організації підприємництва та біржової діяльності та членів комісії ‒ Вікторії Байдали, завідувача кафедри економіки, д.е.н., професора, Тетяни Гуцул, гаранта ОПП «Економіка підприємства, к.е.н., доцента кафедри економіки, Тетяни Мірзоєвої, д.е.н., професора, доцента кафедри економіки, Віталія Нагорного, заступника декана, к.е.н., доцента кафедри економіки ознайомилася з кожною поданою до захисту магістерською кваліфікаційною роботою та заслухала доповіді здобувачів, підкріплені яскравими й інформаційно насиченими презентаціями. 

  Роботи, представлені на розгляд комісії, виконані на фундаментальні, інноваційні та неординарні теми і містять власне авторське бачення щодо напрямів підвищення економічної ефективності використання виробничих ресурсів і в цілому функціонування підприємств, підвищення економічної ефективності виробництва різних видів продукції, зокрема аграрної, та мінімізації ризиків господарської діяльності в складних умовах сьогодення. Усі пропозиції та рекомендації, представлені в дипломних роботах, підкріплені економічним обґрунтуванням, виконаним на високому рівні.  

  

  

  Тематика магістерських кваліфікаційних робіт виявилася актуальною й такою, що відповідає реаліям сьогодення. Дослідження магістрів, у яких присутні елементи наукової новизни та практичне спрямування, викликали жваву дискусію й предметні запитання членів комісії, на які здобувачі давали аргументовані та змістовні відповіді, демонструючи високий рівень професійної підготовки.  

    

  Доповіді на захисті дипломів, підкріплені презентаціями, були побудовані таким чином, що присутні могли скласти повне й правильне уявлення про виконані дослідження здобувачів вищої освіти. 

 

  Завітав на захист магістерських кваліфікаційних робіт і Вадим Ткачук ‒ проректор з науково-педагогічної роботи, міжнародної діяльності та розвитку НУБіП України, д.е.н., професор кафедри економіки, який привітав здобувачів, наголосив на перспективності професії «економіст» і побажав нових звершень і досягнень у майбутньому. 

  Голова екзаменаційної комісії, д.е.н., професор Микола Ільчук високо оцінив результати наукових досліджень магістрів кафедри економіки та роботу їх наукових керівників. Завідувач кафедри економіки Вікторія Байдала відмітила активну участь магістрів ОПП «Економіка підприємства» у наукових заходах кафедри й факультету та публікаційну активність. Зазначила, що важливою складовою підготовки магістрів виступає дуальна освіта, дієвість якої, зокрема, в черговий раз підтвердив досвід студентки Марини Гарбут. Вона, навчаючись в магістратурі на спеціальності «Економіка» працювала в компанії «Миронівський хлібопродукт», що дозволило їй надзвичайно вдало поєднати в магістерській роботі наукову та практичну складову. 

  Члени екзаменаційної комісії привітали студентів з успішним захистом магістерських кваліфікаційних робіт і побажали здійснення всіх планів і задумів у майбутньому. 

     20 листопада 2023 р. відбувся публічний захист магістерських кваліфікаційних робіт студентів спеціальності 076 «Підприємництво, торгівля та біржова діяльність» денної форми навчання. Перед початком заходу здобувачів привітав декан економічного факультету, д.е.н., професор Анатолій Діброва, який у своєму вступному слові відмітив, що студенти успішно виконали план навчання та побажав їм успішного захисту.

  Студенти презентували результати своїх досліджень перед екзаменаційною комісією у складі д.е.н., професора, завідувача кафедри економіки Вікторії Байдали (голова комісії), д.е.н., професора, завідувача кафедри організації підприємництва та біржової діяльності Миколи Ільчука (заступник голови), к.е.н., доцента Людмили Березовської (гарант освітньої програми), к.е.н., доцента Івана Коновала.

  Під час доповідей були висвітлені актуальні проблеми у сфері підприємництва, торгівлі та біржової діяльності та запропоновані напрями їх удосконалення. Студенти вільно володіли матеріалом з обраної тематики досліджень, на запитання членів комісії давали вичерпні відповіді, що є свідченням високого рівня їх теоретичної та практичної підготовки.

  Екзаменаційна комісія дійшла висновку, що магістерські кваліфікаційні роботи виконані на високому науково-методичному рівні, а студенти заслуговують присвоєння кваліфікації магістра з підприємництва, торгівлі та біржової діяльності.
  Голова та члени екзаменаційної комісії привітали студентів із успішним захистом, побажали натхнення, наполегливості для успішного працевлаштування та реалізації намічених планів!  

  22-24 листопада на економічному факультеті працювала екзаменаційна комісія із захисту магістерських робіт студентами спеціальності 072 «Фінанси, банківська справа і страхування» заочної та денної форми навчання.

  З вітальним словом до студентів звернувся декан економічного факультету Анатолій Діброва, який оголосив наказ ректора та представив комісію у складі: голови комісії – д.е.н., професора кафедри обліку та оподаткування Любов Гуцаленко, та членів комісії – д.е.н., професора, в.о. завідувача кафедри фінансів Наталії Швець, к.е.н., доцента, завідувача кафедри банківської справи та страхування Вікторії Костюк, д.е.н., доцента кафедри фінансів Олени Лемішко та к.е.н., доцента кафедри фінансів Оксани Стороженко. Анатолій Дмитрович побажав студентам на високому рівні представити результати своїх досліджень та вразити членів комісії ґрунтовними знаннями з обраної тематики дослідження.

  22-23 листопада були представлені результати наполегливої праці протягом усього періоду навчання під пильним керівництвом досвідчених науковців студентами заочної форми навчання.

  Протягом атестації здобувачі демонстрували високий рівень теоретичної та практичної підготовки, застосували сучасні наукові підходи і на високому рівні представили основні аспекти самостійно отриманих результатів. Тематика магістерських робіт актуальна, роботи цікаві і різноманітні. Фундаментального та інноваційного напрямів досліджень. Всі магістерські роботи по структурній побудові і змісту мають логічний послідовний характер викладання теоретичних положень досліджуваних процесів, аналізу виробництва та розрахунків на перспективу. В кінці кожної роботи коротко сформульовані висновки і пропозиції, вказано список використаної літератури.

 

  Членами комісії відмічено, що студенти продемонстрували глибокі знання з фахових дисциплін, набуті протягом навчання в університеті, а також теоретичну і практичну цінність отриманих студентами результатів досліджень.

  23-24 листопада до захисту було представлено 37 магістерських робіт студентів денної форми навчання. На розсуд комісії студенти представили власні цікаві та різнопланові дослідження, зокрема розглядалися питання механізму фінансування розвитку аграрних підприємств; розвитку страхового бізнесу в Україні в умовах воєнного стану; інвестиційної привабливості аграрного сектору економіки України; розвитку інноваційних банківських продуктів в Україні; забезпечення фінансової безпеки підприємств; взаємодії банківських установ та страхових організацій на фінансовому ринку України під час війни; фінансового контролю діяльності сільськогосподарських підприємств; управління кредитним портфелем банку; діагностики фінансового стану підприємства в системі контролінгу; формування ресурсної бази банків України; управління платоспроможністю аграрного підприємства.

  Члени комісії відмітили актуальність обраних тематик, високий рівень представлених досліджень та ґрунтовні знання майбутніх магістрів.

         

  Оголошуючи результати захисту випускних магістерських робіт голова екзаменаційної комісії відмітила високий рівень підготовки, актуальність дослідження та глибокі практичні знання. Побажала випускникам подальших звершень і досягнень, а також висловила щирі сподівання зустрітися в стінах нашого університету в якості майбутніх аспірантів та роботодавців.  

  Впродовж 20–24 листопада 2023 року на економічному факультеті відбулися захисти магістерських кваліфікаційних робіт здобувачами другого (магістерського) рівня вищої освіти спеціальності «Облік і оподаткування» освітньо-професійної програми «Облік і аудит» денної і заочної форм навчання.
  Протягом навчального періоду професорсько-викладацький склад систематично проводив консультації студентів із теоретичних питань, збору, аналізу облікової, економічної і статистичної інформації, пов’язаної з написанням магістерських кваліфікаційних робіт
  Всі здобувачі кафедри обліку та оподаткування і кафедри статистики та економічного аналізу були допущені до захисту перед Екзаменаційною комісією та мали змогу представити власні наукові дослідження, поділитися практичним досвідом та обмінятися цікавими ідеями.
  Із оголошенням наказів ректора Станіслава Ніколаєнка про склад екзаменаційної комісії та побажавши студентам успішного захисту магістерських кваліфікаційних робіт виступили декан економічного факультету, професор Анатолій Діброва та заступники декана економічного факультету Леся Воляк і Михайло Маршалок.

  Відповідно до наказу, до складу комісії увійшли: Віталій Радько, доктор економічних наук, професор кафедри організації підприємництва та біржової діяльності – голова комісії; члени комісії: доктор економічних наук, професор кафедри статистики та економічного аналізу, заступник голови Інна Лазаришина, в.о. завідувача кафедри обліку та оподаткування, кандидат економічних наук, доцент Володимир Литвиненко, гарант освітньої програми «Облік і аудит» другого (магістерського) рівня вищої освіти, кандидат економічних наук, доцент кафедри обліку та оподаткування Тамара Гуренко. Секретар комісії Наталія Ходжаєва – старший лаборант кафедри обліку та оподаткування.
  Студенти, як денної, так і заочної форм навчання, продемонстрували набуті ними фахові компетентності щодо володіння обліково-аналітичним, категорійно-понятійним та аналітично-дослідницьким апаратом, вміння обґрунтовувати результати дослідження, формулювати авторські висновки і вносити власні пропозиції.

  Здобувачі представили власні цікаві та різнопланові дослідження. Розглядалися актуальні питання сьогодення з обліку та контролю основних засобів, запасів, поточних біологічних активів, розрахунків з органами соціального страхування та бюджетом за податками в умовах фінансової кризи та економічної нестабільності, додаткової заробітної плати в умовах пандемії та воєнного стану, обліку та оподаткування діяльності фермерських господарств в умовах ризиків, формування облікової політики підприємства в системі управління запасами, теоретичні і практичні аспекти обліку та аналізу експортно-імпортних відносин, методики складання звітності у відповідності до вимог вітчизняних та міжнародних стандартів, аналізу фінансового стану підприємства тощо.

  

  Комісія відзначила, що всі магістерські кваліфікаційні роботи були написані на актуальні теми. Особливо виділені теми, пов’язані з обліком та внутрішнім контролем в управлінні інтелектуальним капіталом підприємства, формуванням фінансових результатів в умовах ризик-орієнтованого управління, обліком та внутрішнім контролем дебіторської заборгованості в умовах антикризового управління, обліково-аналітичним забезпеченням управління соціальною відповідальністю бізнесу та ін. Відзначено, що всі магістерські кваліфікаційні роботи мають логічну структуру та досить вдале обґрунтування висновків. У роботах проведені теоретичні узагальнення, здійснені аналітичні розрахунки на матеріалах досліджуваних підприємств та внесені пропозиції, які мають практичну значимість.

  Здобувачі на досить високому рівні представили науково-практичні результати власних досліджень і впевнено відповідали на поставлені запитання. Голова та члени комісії залишилися задоволені рівнем підготовки магістерських кваліфікаційних робіт, змістовними презентаціями, чіткими доповідями випускників та проведеною дискусією.

  Оголошуючи результати захисту магістерських кваліфікаційних робіт голова екзаменаційної комісії відмітив високий рівень підготовки, актуальність дослідження та глибокі практичні знання.

  Віталій Радько побажав випускникам подальших звершень і досягнень, а також висловив щирі сподівання зустрітися в стінах нашого університету в якості майбутніх роботодавців.

   Щиро вітаємо здобувачів другого (магістерського) рівня вищої освіти денної та заочної форм навчання з важливою подією – здобуттям ступеня вищої освіти «Магістр» та отриманням кваліфікації магістра.

Бажаємо міцного здоров’я, бажання розвиватися, жити і творити на благо України!

 

Леся Воляк, Віталій Нагорний,
заступники декана економічного факультету

 

 

Набір на навчання (синій)_2015Регіональні навчальні заклади (синій)Захисти дисертацій

Натисніть «Подобається», щоб читати
новини НУБіП України в Facebook