Магістри економічного факультету представили результати досліджень

12 листопада 2023 року
   10 листопада 2023 року на економічному факультеті відбулася постерна презентація результатів виконання  магістерських кваліфікаційних робіт.
    Студенти спеціальності "Облік і оподаткування» зробили постерну презентацію магістерських кваліфікаційних робіт в очному форматі у рамках проведення cтудентської науково-практичної конференції «Соціально-економічні аспекти розвитку України в умовах глобальних викликів» за напрямом «Обліково-аналітичний аспект в системі управління суб’єктами господарювання». 
    Хочеться зауважити, що захід пройшов у Міжнародний день бухгалтерії. Дата 10 листопада було обрано не випадково, адже саме 10 листопада 1494 у Венеції була опублікована книга «Все про арифметику, геометрії і пропорції», автором якої був Лука Пачолі, який у ній спробував підсумувати знання про математику того часу. Одна з глав цієї книги називалася «Про рахунки та інші записи». Пачолі описав використання журналів-ордерів і регістрів бухгалтерського обліку, також він зробив прогноз щодо того, що службовець не зможе спокійно лягти спати до тих пір, поки дебет не зійдеться з кредитом.
    Бухгалтерія – одна з точних і найважливіших професій. Без бухгалтерів-аналітиків зараз не можливо уявити собі життя, адже бухгалтерія так чи інакше стосується кожної цивілізованої людини.
      Від блискучих знань і досвіду наших бухгалтерів бухгалтерів-аналітиків залежить функціонування будь-якої економіки.
    Наукові напрацювання магістрів оцінювали відразу дві комісії: кафедри обліку та оподаткування ікафедри статистики та економічного аналізу.
  
    Згідно затверджених графіків 44 здобувачі другого (магістерського) рівня вищої освіти денної форми навчання змістовно доповідали про виконані магістерські дослідження, їх апробацію в практичній діяльності, обговорювали результати досліджень з викладачами та колегами.
     Захід дав можливість студентам здійснити обмін досвідом з виконання науково-дослідних робіт, підвищити свій науковий рівень фахового спрямування, вести публічні дискусії. Предметом дискусійного обговорення стали питання обліку, аналізу і внутрішнього контролю основних засобів, запасів, дебіторської та кредиторської заборгованості, доходів, витрат, фінансових результатів; оцінки об’єктів обліку в умовах законодавчих новацій; процесів виробництва продукції сільського господарства; обліково-аналітичне забезпечення управління розрахунків з оплати праці та управління соціально-відповідального бізнесу, та багато інших.
 
    Не залишались й поза увагою питання трансформації національного обліку до міжнародних стандартів, яка ще й досі триває, а також законодавчих зміни у сфері обліку, оподаткування, аудиту в умовах воєнного стану.
 
    На конференції були присутні: декан економічного факультету, д.е.н., професор Анатолій Діброва; в.о. завідувача кафедри обліку та оподаткування к.е.н., доцент Володимир Литвиненко, завідувач кафедри статистики та економічного аналізу, к.е.н., доцент Андрій Музиченко, гарант освітньої програми, к.е.н., доцент Тамара Гуренко, заступник начальника навчального відділу з магістерських програм к.е.н., доцент Олена Колеснікова, к.е.н., доценти кафедри обліку та оподаткування Оксана Ганяйло, Світлана Дерев`янко, Наталія Кузик, Тетяна Слєсар, к.е.н., старший викладач Любов Миськів, к.е.н., доценти кафедри статистики та економічного аналізу Леся Воляк, Тетяна Куць, Алла Чухліб.
        За результатами роботи комісій було обрано кращі доповіді, зокрема:
 • 1 місце: Марина Лазаренко;
 • 2 місце: Тетяна Патейчук та Ірина Кондаревич;
 • 3 місце: Тетяна Смецька, Катерина Мошкун, Анна Єфімчук. 
     Варто відмітити, що більшість досліджень виконані магістрами на матеріалах суб’єктів господарювання, де вони проходили виробничу практику та працюють за сумісництвом на посадах бухгалтерів (молодших і провідних), асистентів аудиторів, спеціалістів з документообігу.

    Учасники конференції – магістри та науково-педагогічні працівники переконались, що проведення такої конференції надає можливість студентам здійснити обмін досвідом з виконання науково-дослідних робіт, підвищити свій науковий рівень фахового спрямування, вести публічні дискусії.
   Студенти намагались продемонструвати набуття ними фахових компетентностей щодо володіння категорійно-понятійним та аналітично-дослідницьким апаратом, вмінь обґрунтовувати результати дослідження, формулювати авторські висновки і пропозиції. Вони переконані, що проведення такої конференції – це міні-тренінг з проходження захисту магістерських кваліфікаційних робіт, який незабаром на них очікує. Це ще один з можливих способів підвищення свого наукового рівня, фахового спрямування, набуття навиків публічної дискусії. 
 
   Магістри спеціальності 072 «Фінанси, банківська справа та страхування» освітньої програми «Фінанси і кредит» представили результати виконання магістерських робіт в очному форматі.
    Для оцінки якості проведення постерної презентації була створена комісія у складі: декана економічного факультету Анатолія Діброви; в.о. завідувача кафедри фінансів Наталії Швець; в.о. завідувача кафедри банківської справи та страхування Вікторії Костюк. 
 
  
 
 
 
 
 
 
    З вітальним словом до магістрів та викладачів звернувся декан економічного факультету Анатолій Діброва. Присутнім були нагадані вимоги до змісту та оформлення магістерських робіт, крім того було вказано особливості захисту наукових досліджень магістрів.
     Студенти-магістри представили комісії свої дослідження та показали наукову проблематику в сфері фінансів, банківської справи та страхування і шляхи її розв’язання. В ході постерних презентацій розвинулась жвава дискусія навколо наукової значимості та актуальності кожної магістерської роботи. Комісія зацікавилась актуальним змістом робіт та було звернуто увагу на практичне значення отриманих результатів в сфері фінансів банківської справи та страхування для розвитку фінансової системи України.
   Цікаві і актуальні дослідження представили магістри в сферах управління фінансами підприємств, державних фінансів, антикризового управління фінансами, управління інвестиційними процесами, інвестиційної привабливості аграрного сектору економіки, фінансового забезпечення аграрних підприємств, управління кредитним портфелем банку, функціонування та розвитку банківського сектору і страхування, управління кредитним портфелем банку, розвитку інноваційних банківських продуктів тощо.
      Комісією були відзначено найкращі роботи:
 • 1 місце - Віола Кіктєва «Управління грошовими потоками аграрних підприємств в Україні» (керівник доцент кафедри фінансів Юлія Біляк).
 • 2 місце - Сергій Кобець «Бюджетування в системі оперативного фінансового контролінгу» (керівник професор кафедри фінансів Наталія Швець); Євгеній Махновець «Управління портфелем цінних паперів банку» (керівник доцент кафедри банківської справи та страхування Олексій Муравський);
 • 3 місцеІрина Вербовенко «Управління кредитним портфелем банку» (керівник доцент кафедри банківської справи та страхування Олена Жарікова); Юрій Кожановський «Фінансове забезпечення аграрних підприємств» (керівник професор кафедри фінансів Юлія Негода); Євген Козловський «Взаємодія банківських установ та страхових організацій на фінансовому ринку під час війни» (керівник доцент кафедри банківської справи та страхування Руслана Опальчук).
    Підбиваючи підсумки постерної презентації магістерських робіт комісія відмітила високий рівень їх підготовки та закцентувала увагу на деякі недопрацювання окремих студентів у підготовці до захисту і необхідності врахування висловлених пропозицій та зауважень, які були зазначені.
    Проведений захід був корисним для студентів, оскільки дав їм змогу під іншим кутом поглянути на власний доробок, поділитися отриманими результатами, опанувати навички доповідача, які їм знадобляться не тільки під час основного захисту магістерських робіт, а й у майбутній професійній діяльності.
       
    На захисті результатів виконання наукових робіт студентами магістратури 2-го року навчання спеціальності 051 «Економіка» ОП Економіка підприємства були присутні науково-педагогічні працівники кафедри економіки на чолі із завідуючою кафедри професором, д.е.н. Вікторією Байдалою, гарант магістерських програм к.е.н., доцент Тетяна Гуцул та магістри 2-го року навчання.  
 
 
  Основною метою такої зустрічі є перевірка відповідності змісту виконаних досліджень встановленим вимогам, обраній темі роботи, оцінка практичної значущості магістерського дослідження, що є свідченням готовності магістрів до захисту.  
 
     Студенти представили результати своїх наукових досліджень та наполегливо й впевнено доводили їх актуальність і достовірність., акцентуючи увагу на інноваційних розробках в галузі економіки. Доповіді супроводжувалися показовими постерами, які відображали основні результати виконаної роботи.  
  
  
    Предметом обговорення стали питання ефективності використання відходів сільського господарства для виробництва енергії; еколого-економічні проблеми використання земельних ресурсів в сільськогосподарських підприємствах в сучасних умовах; розвиток кооперації праці в сільськогосподарському виробництві; ризики агробізнесу та управління ними на інноваційних засадах; формування прибутку підприємства та резерви його збільшення.
     Не залишились поза увагою й питання економічної ефективності виробництва зерна, насіння соняшнику, овочевої продукції, молока, олійних культур; розвиток малих форм господарювання в аграрному секторі економіки; формування системи мотивації праці; ефективності використання людських ресурсів; організація соціальної корпоративної відповідальності тощо.
    Під час захисту постерних презентацій здобувачам було поставлено низку запитань, що викликало жваве обговорення та супроводжувалося пропозиціями вдосконалення магістерської роботи.  
  
   
   Представлені презентації з освітньої програми «Економіка підприємства» показали, що магістри кафедри економіки оволоділи основними знаннями, та показали високий рівень своїх наукових досліджень, які були проведені під час написання магістерської кваліфікаційної роботи
    Серед представлених результатів дослідження відзначено роботи таких студентів: Катерина Бобровська «Ефективність використання відходів сільського господарства для виробництва енергії»; Марина Гарбут «Ризики агробізнесу та управління ними на інноваційних засадах»; Ірина Куценко «Виробничі ресурси сільськогосподарського підприємства і обґрунтування рішень щодо ефективного їх використання»; Аліна  Мосур «Економічна ефективність виробництва продукції тваринництва у сільськогосподарському підприємстві»; Ярослав Посвященний  «Економічна ефективність молочного скотарства».  
 
    Бажаємо магістрам успішного підтвердження своєї професійної компетенції під час захисту магістерських кваліфікаційних робіт, а в подальшому – підвищення їх конкурентоспроможності та мобільності на ринку праці. 
 
    Магістри другого року навчання спеціальності 076 «Підприємництво, торгівля та біржова діяльність» представили результати своїх досліджень з обраних тем магістерських робіт комісії у складі: завідувача кафедри організації підприємництва та біржової діяльності, д.е.н., професора Миколи Ільчука, гаранта другого (магістерського) рівня ОПП «Підприємництво, торгівля та біржова діяльність», к.е.н., доцента кафедри, Людмили Березовської та к.е.н., доцента кафедри Валентини Яворської. Комісія розглянула та оцінила представлені постерні презентації студентів-магістрів, а також звернула увагу студентів на сильні та слабкі сторони їхніх робіт. 
Декан економічного факультету, д.е.н., професор Анатолій Діброва також прийняв активну участь в обговоренні здобутків студентів ОПП «Підприємництво, торгівля та біржова діяльність».
       Після представлення постерних презентацій студентами, комісією були відмічені найкращі роботи, а саме:
 • 1 місце - «Розвиток біржової торгівлі деривативами на валютні курси та криптовалюти», Володимира Орачова, науковий керівник, к.е.н., доц. Людмила Березовська;
 • 2 місце - «Формування системи управління витратами підприємницької діяльності», Владислава Стасюка, науковий керівник, к.е.н., доц. Сергій Нікітченко;
 • 3 місце - «Розвиток біржової торгівлі деривативами на енергоресурси», Назарія Деркача, науковий керівник, к.е.н., доц. Ольга Томашевська.
   
 
 
  Підводячи підсумки проведеного заходу можна з впевненістю сказати, що він був корисним для здобувачів магістерського рівня, оскільки дав їм змогу під іншим кутом зору поглянути на власний доробок, поділитися отриманими результатами, опанувати навички доповідача, які їм знадобляться не лише під час основного захисту магістерських робіт, а й у майбутній професійній діяльності.
Бажаємо нашим здобувачам результативної підготовки та успішного захисту кваліфікаційних робіт на здобуття освітнього ступеня «Магістр» за обраними спеціальностями!
Леся Воляк, Віталій Нагорний,
заступники деканан еклономічного факультету

 

Захисти дисертаційНабір на навчання (синій)_2015Регіональні навчальні заклади (синій)

Натисніть «Подобається», щоб читати
новини НУБіП України в Facebook