Всеукраїнський круглий стіл «Практико-орієнтована підготовка фахівців з обліку і оподаткування: реалії та виклики»

10 листопада 2023 року
  08 листопада 2023 року кафедрою обліку та оподаткування організовано та проведено Всеукраїнський круглий стіл «Практико-орієнтована підготовка фахівців з обліку і оподаткування: реалії та виклики», де обговорювалися питання забезпечення якості вищої освіти як пріоритетної домінанти діяльності кафедри обліку та оподаткування економічного факультету НУБіП України. Метою заходу став обмін досвідом між кафедрою, роботодавцями, стейкхолдерами, представниками академічної спільноти з питань підвищення якості підготовки здобувачів першого (бакалаврського), другого (магістерського) та третього (освітньо-наукового) рівнів вищої освіти зі спеціальності 071 «Облік і оподаткування».

  У роботі Всеукраїнського круглого столу взяли участь науковці НУБіП України, Державного університету «Житомирська політехніка», Київського національного університету імені Тараса Шевченка, Харківського національного економічного університету імені С. Кузнеця, Західноукраїнського національного університету, Миколаївського національного аграрного університету, Уманського національного університету садівництва, Поліського національного університету, Вінницького національного аграрного університету, а також роботодавці, аспіранти та магістри спеціальності «Облік і оподаткування».

  Із вітальним словом виступив декан економічного факультету Анатолій Діброва, який відмітив важливість заходу, метою якого є обмін досвідом із забезпечення освітньо-професійних програм першого (бакалаврського), другого (магістерського) та третього (освітньо-наукового) рівнів вищої освіти, наголосив на актуальності дисциплін ОПП, що дає можливість якісно підготувати спеціалістів обліковців, які є затребуваними на ринку праці.

  В.о. завідувача кафедри обліку та оподаткування Володимир Литвиненко звернув увагу викладачів, здобувачів, стейкхолдерів на важливі питання якості вищої освіти, перспективи удосконалення облікових дисциплін як основи підготовки фахівців спеціальності 071 «Облік і оподаткування» для потреб бізнесу.

  У своїй доповіді «Діджиталізація облікових дисциплін – траєкторія підготовки фахівців спеціальності 071 «Облік і оподаткування» для потреб бізнесу» Володимир Литвиненко сконцентрував увагу на основних комп’ютерних програмах для автоматизації обліку й управління, які широко застосовуються на підприємствах, а також розкрив їх особливості, можливостей застосування в навчальному процесі.

  Професор кафедри обліку та оподаткування гарант ОНП «Облік і оподаткування» третього (освітньо-наукового) рівня вищої освіти за спеціальністю «Облік і оподаткування» Любов Гуцаленко розкрила особливості навчання через дослідження у підготовці доктора філософії та наголосила на тому, що підготовка наукових кадрів є важливим фактором підвищення наукових досліджень у різних сферах діяльності. Гарант зауважила, що післявоєнне відновлення сільськогосподарських підприємств та підприємств промисловості потребуватиме нових підходів до ведення обліку, оновлення оподаткування, розвитку аудиту. Також надзвичайно важливою є наукова складова підготовки здобувачів третього (освітньо-наукового) рівня вищої освіти, збереження спеціальності «Облік і оподаткування» та права на життя підготовки доктора філософії за даною спеціальністю.

  Визначені основні проблемні питання підготовки бакалаврів, магістрів та доктора філософії, надані пропозиції, рекомендації, побажання, з якими виступили Олег Канцуров, виконавчий директор Інспекції із забезпечення якості Органу суспільного нагляду за аудиторською діяльністю, який зазначив про важливість координації і кооперації між тими здобувачами, кого готуємо і тими, хто вже робить професійну кар’єру, наголосив на важливості компетентностей, якими повинен володіти бухгалтер та запропонував співпрацю щодо розробки професійних стандартів, підтримки молоді та їх залучення до дискусій, спільних наукових заходів.

  Наталія Гаєвська – доктор економічних наук, доцент, Почесний президент ВПГО «Спілка аудиторів України», член Методради Мінфіну, голова Комісії з питань професійної етики аудиторів ВПГО «Спілка аудиторів України», директор з контролю якості ТОВ «ПКФ Україна», член проєктної групи ОП «Облік і аудит» першого (бакалаврського) рівня вищої освіти зосередила увагу на ефективності підготовки високоякісних фахівців широкого профілю із глибокими знанням обліку, аудиту, оподаткування, які можуть якісно виконувати різнопланові завдання, зазначила, що зміст ОПП забезпечує дають широкі можливості для отримання знань та набуття професійних компетнтостей здобувачами.

    Сергій Легенчук, завідувач кафедри інформаційних систем в управлінні та обліку Державного університету «Житомирська політехніка», академік Академії економічних наук, доктор економічних наук, професор (м. Житомир), експерт Національного агентства із забезпечення якості вищої освіти звернув увагу на проблемне питання «Чи має право на життя підготовка доктора філософії зі спеціальності 071 «Облік і оподаткування» та підтримав погляди науковців, освітян щодо необхідності підготовки доктора філософії зі спеціальності «Облік і оподаткування». Також звернув увагу на можливості удосконалення методології наукових досліджень та структури наукових робіт.

   Доцентом кафедри обліку та оподаткування, гарантом ОП «Облік і аудит» першого (бакалаврського) рівня вищої освіти за спеціальністю «Облік і оподаткування» Наталією Кузик в доповіді «Траєкторії працевлаштування випускників ОП «Облік і аудит»: реалії та перспективи» зосереджено увагу на взаємодії кафедри обліку та оподаткуванні із випускниками ОП «Облік і аудит», яка відбувається за такими важливими напрямами: формування інформаційної бази випускників, співпраця з випускниками-працедавцями, благодійність і спонсорство, формуванні асоціації випускників.

  Наталія Петрівна відмітила, що кафедра обліку та оподаткування постійно проводить моніторинг працевлаштування та кар’єрного зростання випускників, здійснює аналіз ефективності їх працевлаштування. Інформація про кар’єрний шлях та основні траєкторії працевлаштування випускників є предметом обговорення на кафедрі та враховується під час оновлення ОП усіх рівнів вищої освіти.
  Доповідачка наголосила на ефективності проведеннях гостьових лекцій за участі випускників кафедри, роботодавців, успішних представників бізнесу. Гарант зупинилася на обговоренні суттєвих елементів практико-орієнтованої підготовки і сконцентрувала увагу на підвищенні мотивації студентів до діяльності, збільшення їх практичної підготовки, що дасть можливості розвинути у них комунікативні навички, креативність та здатність до критичного мислення. Наталія Кузик надала пропозицію щодо вивчення теорії бухгалтерського обліку здобувачами-бакалаврами вже на 1-му курсі 2-го семестру, що дасть їх можливість зрозуміти сутність, специфіку спеціальності «Облік і оподаткування» та забезпечить поєднання теоретичного навчання з роботою за фахом, як способу реалізації окремих елементів дуальної освіти.

  Тамарою Гуренко – доцентом кафедри обліку та оподаткування, гарантом ОП «Облік і аудит» другого (магістерського) рівня вищої освіти за спеціальністю «Облік і оподаткування» проведений науковий аналіз практичного стану підготовки бухгалтерів, висвітлені підходи до формування професійної компетентності майбутніх спеціалістів та доведений вдосконалений зміст і структура освітньо-професійної програми підготовки магістрів обліку і оподаткування відповідно до потреб та тенденцій ринку праці. Тамара Олексіївна виокремила критерії до показників оцінювання рівнів сформованості професійної компетентності бухгалтерів, серед яких: мотиваційно-ціннісний, особистісний, знаннєвий, організаційно-технологічний та розкрила можливості формування професійної компетентності облікових кадрів на рівнях: елементарного, базового, достатнього і оптимального. Гарант зазначила, що теоретичне обґрунтування педагогічних умов формування професійної компетентності майбутніх бухгалтерів полягає у забезпеченні моделювання процесу професійної підготовки майбутніх бухгалтерів на компетентнісній основі, мотивування майбутніх бухгалтерів до оволодіння професією на адаптивних засадах, створення інформаційного освітнього середовища з формування професійної компетентності майбутніх бухгалтерів на основі інформаційно-бібліотечного та інформаційно-комунікаційного забезпечення, динамічна орієнтація варіативної системи змісту професійної підготовки бухгалтерів до вимог роботодавців, орієнтація до вимог та викликів ринку, потреб суспільства з урахуванням можливостей, природних здібностей здобувачів освіти, аналіз інформації про поточний стан формування їхньої професійної компетентності засобами кваліметричного інструментарію.

  До обговорення доєднався Владислав Альошин, здобувач третього (освітньо-наукового) рівня вищої освіти зі спеціальності 071 «Облік і оподаткування» НУБіП України висвітлив основні переваги освітньої та наукової складової при підготовці доктора філософії.

  В обговоренні також прийняли участь представники академічної спільноти: Василь Дерій, професор кафедри обліку і оподаткування підприємницької діяльності, Західноукраїнський національний університет, доктор економічних наук, професор (м. Тернопіль), Марина Дубініна, завідувач кафедри обліку і оподаткування, Миколаївський національний аграрний університет, доктор економічних наук, професор (м. Миколаїв), Людмила Мельник, професор кафедри обліку і оподаткування, Уманський національний університет садівництва, доктор економічних наук, професор (м. Умань), Наталія Малюга, завідувач кафедри бухгалтерського обліку, оподаткування та аудиту, Поліський національний університет, доктор економічних наук, професор (м. Житомир), Наталія Здирко, в.о директора Навчально-наукового інституту економіки та управління, Вінницький національний аграрний університет, доктор економічних наук, професор (м. Вінниця).

  Порушувалися питання щодо значимості і важливості введених сучасних дисциплін в освітньо-професійні програми й навчальні плани для професійної підготовки бухгалтерів аграрного сектору економіки України; врахування професійних компетентностей при вивченні дисциплін як фахового, так і вибіркового спрямування в умовах воєнного часу та післявоєнного відновлення країни і забезпечення аграрного сектору висококваліфікованими спеціалістами; формування та оцінка фахових компетентностей бакалаврів і магістрів з обліку, аудиту, аналізу і оподаткування в умовах забезпечення потреб національного та закордонного ринків праці.
  В активному обговоренні освітньо-професійних програм першого (бакалаврського), другого (магістерського) та третього (освітньо-наукового) рівнів вищої освіти прийняли участь роботодавці, члени проектних груп, представники груп забезпечення освітніх програм першого (бакалаврського), другого (магістерського) та третього (освітньо-наукового) рівнів вищої освіти.
  Зазначимо, що попри складності воєнного часу, захід пройшов успішно, з визначенням основних підходів забезпечення освітніх програм необхідними дисциплінами, які дадуть можливість підготувати висококваліфікованих фахівців з обліку, аудиту, аналізу та оподаткування.

 

Тамара ГУРЕНКО та Наталія КУЗИК,
доцентки кафедри обліку та оподаткування

Регіональні навчальні заклади (синій)Захисти дисертаційНабір на навчання (синій)_2015

Натисніть «Подобається», щоб читати
новини НУБіП України в Facebook