Практична підготовка – як запорука майбутнього успіху фахівців економічного профілю

9 листопада 2023 року
  Виробнича практика студентів є одним із важливих видів навчальної роботи і здійснюється з метою набуття виробничих навиків приймати самостійно рішення в реальних виробничих умовах. Вона покликана підготувати майбутніх спеціалістів до реальної практичної роботи, забезпечити належний рівень їхньої професійної підготовки.

  Метою виробничої практики є закріплення теоретичних знань, які були отримані в процесі навчання, формування професійного вміння приймати самостійні рішення в певних виробничих умовах, оволодіння сучасними методами, формами організації, знаряддями праці в галузі майбутньої спеціальності, виховання потреби систематично поновлювати свої знання та творчо їх застосовувати на практиці в умовах конкретної установи.
  Згідно наказу декана економічного факультету №986 «С» від 08.06.2023 р. та графіку навчального процесу виробнича практика для магістрів спеціальності 051 "Економіка" (Економіка підприємства) тривала з 10 липня 2023 р. по 28 жовтня 2023 р. Під час проходження практики магістранти мали можливість виявити та практично розширити свої Soft skills та перевірити набуті в університеті Hard skills при виконанні професійних завдань у практичному спрямуванні.

  У відповідності до робочого навчального плану та наказів ректора «Про організацію практичного навчання студентів у другому семестрі 2022/2023 навчального року» від 24.01.2023 р. № 40, «Про направлення на виробничу практику» від 08.06.2023 р. № 988 «С», магістри проходили виробничу практику з фаху на базі підприємств різної форми власності.

  Перед початком виробничої практики з фаху гарант магістерської програми к.е.н., доцент, доцент кафедри економіки Тетяна Гуцул разом із завідувачем кафедри д.е.н., проф. Вікторією Байдалою та керівниками практики провели детальний інструктаж щодо алгоритму проходження практики в умовах воєнного стану, обговорили ключові питання написання і оформлення звіту за результатами практичної підготовки.
  30 жовтня 2023 р. на кафедрі економіки відбувся захист звітів за результатами виробничої практики з фаху.

  Під час захисту здобувачі другого (магістерського) рівня вищої освіти спеціальності 051 «Економіка» (Економіка підприємства) другого року підготовки презентували свої результати досліджень, сформованих у процесі виконання основних пунктів програми виробничої практики з фаху, акцентуючи при цьому увагу на пропозиціях щодо вирішення актуальних питань за темами майбутніх магістерських кваліфікаційних робіт.

  Виробнича практика готує майбутніх спеціалістів до самостійного виконання обов’язків на першій посаді, де вони працюватимуть. Внесок молодих спеціалістів у практичну діяльність підприємств, установ, організацій відповідної галузі прямо залежить від їхньої підготовленості до роботи, теоретичного кругозору й практичних навичок.
  Своїми відповідями на запитання, участю у обговоренні дискусійних питань здобувачі другого (магістерського) рівня вищої освіти спеціальності 051 «Економіка» (Економіка підприємства) другого року підготовки засвідчили достатній рівень теоретичних знань і практичної підготовки, що дали можливість поглибити професійні компетентності, необхідні для успішної роботи за обраною спеціальністю.
  Захист звітів проходив у форматі діалогу учасників та керівників практики, тож у ході зустрічі студенти активно відповідаючи на поставлені питання, довели наявність професійних умінь і навичок для прийняття самостійних економічних рішень, здатність вирішувати проблеми, пов'язані плануванням, прогнозуванням подальшої господарської діяльності з метою отримання прибутку в сучасних підприємствах в реальних соціально-економічних умовах. Практика залишила у студентів гарні враження про їхню майбутню професійну діяльність.

  Члени комісії позитивно оцінили результати проходження виробничої практики з фаху і, відповідно, звіти як такі, що містять обґрунтовані висновки відповідно до визначених завдань та окресленої мети.  
  Сучасний фахівець з обліку і оподаткування – це не лише фахівець з бухгалтерського обліку, а одночасно – бухгалтер-фінансист, бухгалтер-юрист, бухгалтер-менеджер, бухгалтер-аналітик. Випускник університету може своєю практичною роботою та вмінням орієнтуватися у ринковому середовищі, допомогти суб’єкту господарювання досягти фінансової стабільності та економічного зростання.
       Основними завданнями проходження практики є:

  • ознайомлення з діяльністю суб’єктів господарювання, що є базою виробничої практики з фаху;
  • здобуття навичок самостійної практичної діяльності з обраної спеціальності;
  • самостійне виконання завдань керівника практики з відповідних питань;
  • отримання нових знань, умінь і навичок під час виконання конкретних практичних завдань;
  • закріплення теоретичних знань, отриманих з дисциплін: «Організація бухгалтерського обліку», «Облік і фінансова звітність за міжнародними стандартами», «Бухгалтерський облік в управлінні підприємством», «Внутрішній, зовнішній контроль та управління ризиками», «Електронний документообіг» тощо;
  • визначення напрямків вдосконалення за об’єктом дослідження по магістерській кваліфікаційній роботі.

  Перед початком виробничої практики зі спеціальності 071 "Облік і оподаткування" гарант магістерської програми к.е.н., доцент, доцент кафедри обліку та оподаткування Тамара Гуренко разом із в.о.завідувача кафедри к.е.н., доц. Володимиром Литвиненком та керівниками практики провели детальний інструктаж щодо алгоритму проходження практики в умовах воєнного стану, обговорили ключові питання написання і оформлення звіту за результатами практичної підготовки.
  30 та 31 жовтня 2023 р. на кафедрі обліку та оподаткування відбувся захист звітів за результатами виробничої практики з фаху.

  Під час захисту здобувачі другого (магістерського) рівня вищої освіти спеціальності 071 «Облік і оподаткування» (ОП «Облік і аудит») другого року підготовки презентували свої результати теоретико-прикладних досліджень, сформованих у процесі виконання основних пунктів програми виробничої практики з фаху, акцентуючи при цьому увагу на пропозиціях щодо вирішення актуальних питань за темами майбутніх магістерських кваліфікаційних робіт.

  Голова комісії – доцент кафедри обліку та оподаткування Тетяна Слєсар та члени комісії – доценти кафедри Оксана Ганяйло, Оксана Данілочкіна та Світлана Дерев’янко, заслухавши представлені звіти й оцінивши презентативний матеріал, задали уточнюючі запитання. 

 

  Своїми відповідями на запитання, участю у обговоренні дискусійних питань здобувачі другого (магістерського) рівня вищої освіти спеціальності 071 «Облік і оподаткування» (ОП «Облік і аудит») другого року підготовки засвідчили достатній рівень теоретичних знань і практичної підготовки. Студенти довели наявність професійних умінь і навичок з фаху «Облік і оподаткування» для прийняття самостійних управлінських рішень, здатність вирішувати проблеми, пов'язані із управлінням сучасними організаціями в реальних соціально-економічних умовах. Проходження практики дало можливість поглибити професійні компетентності, необхідні для успішної роботи за обраним фахом.

 

  Атмосфера довіри, доброзичливості з боку НПП кафедри, додавала завзяття магістрам наполегливо, з ентузіазмом захищати звіти та ділитись досвідом проходження виробничої практики, висловлювати свої побажання та бачення щодо покращення діяльності підприємств.
  Члени комісії позитивно оцінили результати проходження виробничої практики з фаху і, відповідно, звіти як такі, що містять обґрунтовані висновки відповідно до визначених завдань та окресленої мети. В результаті всі студенти отримали незамінний досвід впровадження на практиці теоретичних знань.
  30 жовтня 2023 року студенти спеціальності 071 "Облік і оподаткування" результати проходження практики висвітлили в своїх звітах та підтвердили рівень своєї практичної підготовки під час їх захисту, що проходив в онлайн форматі на кафедрі статистики та економічного аналізу.

 

  В складі комісії із захисту практики були: голова комісії в.о. завідувача кафедри статистики та економічного аналізу Андрій Музиченко, члени комісії доценти кафедри Леся Воляк та Тетяна Куць.

        

  Студенти проходили практику на підприємствах різних форм господарювання та комерційних банках. Члени комісії позитивно оцінили результати проходження виробничої практики з фаху. 

  Згідно наказу декана економічного факультету та графіку навчального процесу виробнича практика для магістрів спеціальності 072 "Фінанси, банківська справа та страхкування" тривала з 10 липня 2023 р. по 28 жовтня 2023 р. Під час проходження практики магістранти мали можливість проявити свої лідерські якості при виконанні професійних завдань у практичному спрямуванні.

  Для забезпечення ефективної практичної складової у підготовці фахівців, відповідно до робочого навчального плану, бази практики було встановлено у змішаному форматі для студентів освітнього ступеня Магістр, спеціальності 072 «Фінанси, банківська справа та страхування» освітньої програми «Фінанси і кредит».

  30 жовтня на кафедрі фінансів та 01 листопада на кафедрі банківської справи та страхування відбувся захист звітів з виробничої практики в онлайн-форматі. Звіти студенти представили у вигляді презентацій. В складі комісії були: д.е.н., професор, в.о. завідувача кафедри фінансів Швець Наталія Романівна та к.е.н., доцент, в. о. завідувача кафедри банківської справи та страхування Костюк Вікторія Анатоліївна, а також були присутні члени комісії та члени кафедри фінансів і кафедри банківської справи та страхування – керівники магістерських робіт.

  Магістри самостійно обирали бази практик після проведених консультацій з їхніми науковими керівниками. В цілому виробнича переддипломна практика дає студентам можливість отримати професійні компетентності та зібрати аналітичні матеріали для написання магістерської роботи. Бази практик були різноманітними: аграрні підприємства, фінансово-кредитні установи, зокрема банки та страхові компанії.

  Студенти-фінансисти проходили практику в: ТОВ «ГРАНТЕХ ІНЖИНІРИНГ», АТ КБ «ПриватБанк», АТ «Таскомбанк», АТ «Страхова компанія ARX», ТОВ «Компанія з управління активами «ПАЛЛАДІУМ КАПІТАЛ»», ТОВ «Гранде Дольче», ДП «Висоцьке лісове господарство», ТОВ Аудиторська Компанія «Кроу Україна», ТОВ «Фард Стандарт», «ВЕП-АГРО-ПЛЮС» та інші.

 

  Під час захисту звітів магістри показали високий рівеь знань як у сфері кредитно-фінансової системи, зокрема банків та страхових компаній, так і аграрних підприємств. В цілому виробнича практика сформувала у майбутніх фахівців спеціальні знання з організації роботи банків, страхових компаній, аграрних підприємств та вміння використовувати набуті знання в практичній діяльності суб’єктів господарювання.

 

  31.10.2023 р. на кафедрі організації підприємництва та біржової діяльності в дистанційному форматі відбувся захист звітів з виробничої практики магістрів спеціальності 076 «Підприємництво, торгівля та біржова діяльність».

  Виробничу практику здобувачі освітнього ступеня «магістр» денної форми навчання спеціальності 076 «Підприємництво, торгівля та біржова діяльність» проходили в період з 10.07 по 28.10.2023 р. на вітчизняних підприємствах та організаціях, а також у фізичних осіб суб’єктів підприємницької діяльності, що досягли підприємницького успіху.

  До основних завдань, що були визначені перед початком практики, відносились:

  • ознайомлення з організаційно-виробничою структурою підприємств, функціями окремих підрозділів та їх взаємовідносинами, здійснення аналізу господарської діяльності підприємства (організації, фірми) та розробка пропозицій щодо її удосконалення;
  • ознайомлення зі структурою товарних і фондових бірж в процесі організації і здійснення біржових торгів, організацією вітчизняного біржового товарного і фондового ринків.

  Перед початком виробничої практики з фаху, гарант ОПП «Підприємництво, торгівля та біржова діяльність» другого (магістерського) рівня Людмила Березовська ознайомила студентів з програмою виробничої практики, порядком її проходження, а також проінформувала про особливості написання звіту про практику.
  Захист звітів з виробничої практики відбувався в дистанційному форматі перед комісією у складі к.е.н., доцентів кафедри організації підприємництва та біржової діяльності Людмили Березовської, Івана Коновала та Валентини Яворської.
  Під час захисту звітів здобувачі другого (магістерського) рівня вищої освіти спеціальності 076 «Підприємництво, торгівля та біржова діяльність» розповідали про особливості господарської діяльності баз практики, акцентуючи при цьому увагу на пропозиціях щодо її поліпшення, та відповідали на запитання членів комісії.

  Звіти перед захистом були перевірені керівниками практики від університету на відповідність вимогам Положення про практичну підготовку студентів НУБіП України та робочій програмі виробничої практики. Деякі студенти отримали зауваження, що стосувалися оформлення звітів та пропозиції щодо їх удосконалення.
  Після доопрацювання та захисту звіти про проходження виробничої практики були передані в електронній формі для розміщення у репозитарії економічного факультету.
  Проходження практики дало можливість поглибити професійні компетентності, що необхідні для успішної роботи за обраною спеціальністю.
  Після захисту звітів комісією було зроблено висновок, що основне завдання практики – сформувати у здобувача освітнього ступеня «Магістр» професійні уміння та навички приймати самостійні рішення на конкретній ділянці роботи в реальних виробничих умовах шляхом виконання обов'язків, властивих майбутній професійній діяльності в процесі проходження практики було виконано.

  Бажаємо всім мирного неба та успіхів в написанні та захисті магістерської кваліфікаційної роботи!

 

Леся Воляк, Віталій Нагорний,
заступники декана економічного факультету

Регіональні навчальні заклади (синій)Захисти дисертаційНабір на навчання (синій)_2015

Натисніть «Подобається», щоб читати
новини НУБіП України в Facebook