Знайомство першокурсників з освітньо-професійною програмою «Менеджмент»

10 жовтня 2023 року
Кафедра адміністративного менеджменту та зовнішньоекономічної діяльності

 Для ознайомлення із особливостями освітнього процесу здобувачів першого (бакалаврського) рівня вищої освіти зі спеціальності 073 «Менеджмент» гарант освітньо-професійної програми «Менеджмент» д.е.н., доцент  Бутенко В.М. провела ряд зустрічей зі студентами першого курсу.

Гарант розповіла про те, що освітньо-професійна програма (ОПП) «Менеджмент» розробляється для першого (бакалаврського) рівня вищої освіти на основі Стандарту вищої освіти України щодо підготовки здобувачів першого (бакалаврського) рівня вищої освіти зі спеціальності 073  «Менеджмент». ОПП містить комплекс освітніх компонентів (навчальних дисциплін, індивідуальних завдань, практик, контрольних заходів тощо) на першому (бакалаврському) рівні вищої освіти в межах спеціальності 073 «Менеджмент», , перелік навчальних дисциплін і логічну послідовність їх вивчення, кількість кредитів ЄКТС, необхідних для виконання ОПП.

Більш детально Віра Михайлівна зосередила увагу на очікуваних результатах навчання, загальних та спеціальних (фахових) компетентностях, якими повинен оволодіти здобувач першого (бакалаврського) рівня вищої освіти. Вона зазначила, що освітня програма «Менеджмент» спрямована, насамперед на те, щоб підготувати випускника до роботи в сучасних умовах, навчити їх розв’язувати складні спеціалізовані задачі та практичні проблеми, які характеризуються комплексністю і невизначеністю умов, у сфері менеджменту.

Гарант підкреслила, що цілі ОПП «Менеджмент» відповідають місії та стратегії НУБіП України, визначаються з урахуванням позицій та потреб зацікавлених сторін (стейкхолдерів), а також тенденцій розвитку спеціальності, ринку праці, галузевого та регіонального контексту, а також досвіду аналогічних вітчизняних та іноземних освітніх програм.

Здобувачі освіти також були детально ознайомлені із переліком освітніх компонентів (навчальних дисциплін), які складають логічну взаємопов’язану систему та в сукупності дозволяють досягти заявлених цілей та програмних результатів навчання.

Велику увагу було приділено питанню про можливість формування індивідуальної освітньої траєкторії, зокрема, через індивідуальний вибір здобувачами навчальних дисциплін в обсязі, передбаченому законодавством.

Згадала Віра Михайлівна і про набуття соціальних навичок soft skills (уміння комплексно вирішувати проблеми, критично мислити; координувати з іншими; емоційний інтелект; уміння приймати рішення; гнучкість та інші), які допоможуть здобувачам  вищої освіти стати кваліфікованими спеціалістами.

Ознайомила гарант ОПП учасників зустрічі і з принципами академічної доброчесності, якими мають керуватися  у своїй діяльності всі учасники освітнього процесу.

 

Наприкінці зустрічі Бутенко В.М. побажала здобувачам вищої освіти першого (бакалаврського) рівня успішного опанування всіх освітніх компонентів  програми та цікавого студентського життя.

Альона Тюріна, к.е.н., доцент кафедри адміністративного менеджменту та зовнішньоекономічної діяльності 

Набір на навчання (синій)_2015Регіональні навчальні заклади (синій)Захисти дисертацій

Натисніть «Подобається», щоб читати
новини НУБіП України в Facebook