Якість практичної підготовки: успішно завершилася виробнича (переддипломна) практика магістрів-гуманітаріїв у закладах вищої освіти

18 вересня 2023 року

Для забезпечення ефективної практичної складової у підготовці фахівців,  відповідно до робочого навчального плану та наказу від 08.06.2023 р. № 583 «Про організацію практичного навчання студентів у першому семестрі 2023-2024 навчального року» з 14 серпня по 15 вересня 2023 р. відбулась виробнича (переддипломна) практика магістрантів 2 року навчання освітньої програми «Інформаційно-комунікаційні технології в освіті», групи ІКТО-22001м.

Мета виробничої (переддипломної) практики - закріплення і поглиблення теоретичних фахових знань здобувачів другого (магістерського) рівня вищої освіти, опанування професійних прийомів і навичок діяльності, набуття професійних компетентностей для подальшого їх використання у реальних виробничих умовах, виховання потреби систематично поновлювати свої знання та творчо застосовувати їх у практичній діяльності.

Базами практичного навчання студентів університету є навчальні, навчально-наукові, навчально-науково-виробничі лабораторії базового закладу університету та його відокремлених підрозділів, у першу чергу – навчально-дослідних господарств (далі – НДГ), де проводяться лабораторні, практичні, навчальні, виробничі, технологічні, науково-дослідні та інші види практик.

Перед початком виробничої (переддипломної) практики із студентами проведено інструктаж з техніки безпеки, який вже декілька років проводить справжній фахівець своєї справи, доцент Тетяна Зубок, доцент кафедри охорони праці та біотехнічних систем у тваринництві. Майже півтори години, студенти із захопленням дослуховуються до кожного слово чудової фахівчині, яка допомогає студентам зрозуміти не просто як вижити, а й допомогти тим, хто опинився в скрутній ситуації.

Виробнича (переддипломна) практика забезпечує безперервну технічну та технологічну підготовку студентів, взаємозв'язок між теоретичною та практичною підготовкою, між навчальними дисциплінами, курсовим проектуванням, науковою працею студентів та дипломним проектуванням. Виробнича (переддипломна) практика є одним з важливих елементів навчальної роботи, покликана максимально підготувати майбутніх фахівців до професійної діяльності, підвищити рівень їх професійної підготовки, забезпечити набуття навиків роботи в трудових колективах.

Завданням виробничої (переддипломної) практики студентів є поглиблення практичної підготовки студентів та вдосконалення навичок науково-дослідницької роботи, а саме:

 • самостійного пошуку необхідної наукової та спеціальної літератури;
 • опрацювання та критичного аналізу першоджерел;
 • вибору та застосування відповідних методів аналізу фактичного матеріалу, що досліджується;
 • оволодіння теоретичними фаховими знаннями;
 • оволодіння способами наукового викладу результатів проведеного дослідження;
 • підготовки наукової доповіді та презентації;
 • закріплення знань, умінь і навичок, здобутих у процесі вивчення дисциплін за магістерською програмою;
 • оволодіння сучасними методами збирання, аналізу та оброблення наукової інформації.

Під час проходження практики студенти оволодівають уміннями:

 • виконувати завдання з науково-дослідної роботи;
 • працювати з фаховою літературою;
 • підготувати наукову доповідь та презентацію для захисту магістерської роботи.

Проходження переддипломної практики – це самостійна робота студентів безпосередньо на робочих місцях, обладнаних сучасною комп’ютерною технікою, виконання ними конкретних службових обов’язків. Набуваючи практичних знань на робочих місцях, студенти здійснюють:

 • фізичну, апаратну та програмну реалізацію протоколів каналів зв’язку ETHERNET, GPRS, Wi-Fi, USB, CAN, USART, аналіз можливості обміну інформацією між мікроконтролером та комп’ютером за допомогою різних інтерфейсів;
 • проектування і моделювання цифрових та аналогових пристроїв на основі мікроконтролерних систем з подальшим їх виготовленням як робочих макетів.

Для проходження виробничої (переддипломної) практики магістрів направляють у заклади освіти та організації, сфера діяльності яких пов’язана з тематикою дипломної роботи магістра, в яких працюють найбільш кваліфіковані та досвідчені спеціалісти, і забезпечується високий рівень організації та обслуговування інформаційно-комунікаційних систем. Базами проходження практики магістрів можуть бути і місця можливого майбутнього працевлаштування магістрів.

Випускова кафедра педагогіки за 30 днів до початку виробничої (переддипломної) практики доводить до відома магістрів перелік баз практики із вказівкою можливої кількості практикантів на кожній з них, магістрів знайомлять також з переліком тем магістерських робіт, які можуть бути розроблені на тій чи іншій базі. Протягом 10 днів магістри зобов’язані вибрати місце практики. Свій вибір магістр повинен засвідчити заявою на ім’я завідувача випускової кафедри. 

Виробнича (переддипломна) практика магістрів завжди залишається у полі зору куратора групи  групи ІКТО-22001м, доктора педагогічних наук, професора Олександра Кучая, завідувача кафедри педагогіки професора Руслана Сопівника, а також декана гуманітарно-педагогічного факультету НУБіП України Інни Савицької, а також заступників декана факультету.

Виробнича (переддипломна) практика надзвичайно посилює мотивацію до майбутньої професії, до інформаційної і цифрової діяльності. Як цікаво було спостерігати, наскільки наші студенти покращили свою професійну компетентність, особистісні здобутки. Як приємно було бачити, що в них горять очі від захоплення однією найцікавіших і актуальніших професій, як радісно відчути іх оптимізм з приводу оволодіння новітніми технологіями за яким перспективне майбутнє не тільки усього світу, але й нашої країни. Під час виробничої (переддипломної) практики студенти ознайомились з існуючими методиками ефективного застосування інформаційних технологій для вирішення задач, що виникають у реальних умовах функціонування закладів та установ освіти.

За час, відведений на виробничу практику, магістри занурились у корпоративну культуру закладу освіти, істотно покращили свої знання в сфері інформації і комунікацій, що має важливе значення для майбутнього працевлаштування. Студенти висловлюють вдячність адміністраціі Київського професійно-педагогічного коледжку ім. А. МакаренкаВСП «Боярський фаховий коледж Національного університету біоресурсів і природокористування України», всім керівникам підрозділів і відділів за організацію практики, можливість ознайомитися з реальними виробничими процесами, а також за досвід  спілкування і турботливу атмосферу в трудових колективах.

Василь Базелюк,
доцент кафедри управліня та освітніх технологій

Захисти дисертаційНабір на навчання (синій)_2015Регіональні навчальні заклади (синій)

Натисніть «Подобається», щоб читати
новини НУБіП України в Facebook