Ph.D. Анонс реалізації освітньої складової аспірантів першого року навчання. Подяка ректорату за всебічне сприяння

12 серпня 2023 року
  Один із найпріоритетніших напрямів особистісного та професійного розвитку сучасного здобувача освітнього ступеня «Доктор філософії» акумулює в собі інноваційну академічну та дослідницьку складові підготовки, що з часом трансформується в наукову діяльність аспіранта під усебічним супроводом наставника-керівника.
  Наразі завершується вступна кампанія до аспірантури НУБіП України за 37 ОНП, з яких 30 є успішно акредитованими. Більшість абітурієнтів, обравши свою освітньо-наукову програму, вже сьогодні визначились зі сферою майбутньої професійної діяльності загалом і дослідницьким сегментом, зокрема.
  Майбутні здобувачі набуватимуть загальнонаукових компетентностей, традиційно їх опановуватимуть у перебігу першого року навчання шляхом вивчення комплексу обов’язкових академічних компонентів, що є освітньою складовою кожної ОНП, здатної підсилювати в аспірантів низку психолого-педагогічних знань, умінь, навичок і здатностей. Насамперед, мова йде про такі дисципліни як: «Педагогіка та управління закладами вищої освіти», «Організація проведення наукових досліджень», «Іноземна мова за професійним спрямуванням», «Філософія науки». 
  Слід зазначити, що відділ аспірантури виступає координаційним центром для всієї аспірантської спільноти університету, відповідає за організацію освітнього процесу з урахуванням можливостей сучасних інформаційних технологій навчання. Крім того, функція підрозділу не обмежується вищезазначеним, а розширює свою інтеракцію з аспірантами в частині формування освіченої, всебічно розвиненої особистості майбутнього науковця, викладача та здійснює системний і комплексний моніторинг стану сформованості їх мотивованості та зацікавленості у вивченні загальнообов’язкових навчальних компонентів.
  Головним наставником в досягненні вище зазначених завдань виступає ректор НУБіП України, Міністр освіти і науки України (2005-2007), професор, доктор педагогічних наук, академік Національної академії педагогічних наук України, академік аграрних наук України – Станіслав Миколайович Ніколаєнко.
 
  Під час лекцій з дисципліни «Педагогіка та управління закладами вищої освіти» (модуль «Управління закладами вищої освіти») Станіслав Миколайович акцентує увагу здобувачів освіти на необхідності невпинного оновлення наукових знань, професійній мобільності та швидкій адаптації до змін і надскладних викликів у контексті світових та національних тенденціях управління розвитком освіти загалом і вищої школи, зокрема. У перебігу занять аспіранти знайомляться з надактуальними та пізнавальними темами, що повною мірою розкривають специфіку поліаспектної діяльності керівника сучасного закладу вищої освіти: вимоги та професійно-кваліфікаційні характеристики; роль і місце особистісно-професійного іміджу, стилі управління, типологія стилів лідерства; принципи та прийоми в діяльності керівника; виявлення, попередження і розв’язання етичних проблем в освітньому процесі тощо.
  Також варто відзазначити надзвичайно вагомий ґрунтовний досвід лекторів цієї дисципліни д.п.н., професора Ігоря Михайловича Буцика та д.п.н, професора Наталії Ігорівни Гречаник, котрі відповідають за модуль «Педагогіка вищої школи» та ефективно забезпечують його впровадження. Основою педагогічної взаємодії зі здобувачами в перебігу викладання цієї дисципліни став компетентнісно-професіографічний підхід, який дозволив реалізувати дуальність підготовки докторів філософії у формуванні їхньої педагогічно-професійної складової через актуалізацію загальних і спеціальних здатностей. Так, у перебігу практичних занять наскрізно і концентрично формувались здатність добирати і застосовувати методичний супровід із метою формування «професійної компетентності» майбутніх фахівців, в основі якого лежать професійно-зорієнтовані закономірності, принципи та правила.
 
  Поряд із цим, упродовж навчання аспіранти опановують лекції з дисципліни «Організація проведення наукових досліджень», яку викладають наші шановні проректори (проф. Сергій Миколайович Кваша, проф. Василь Дмитрович Шинкарук, проф. Вадим Анатолійович Ткачук, проф. Вадим Миколайович Кондратюк), а також керівники відділу докторантури та атестації кадрів, а також відділу аспірантури. Дана дисципліна має на меті сформувати в аспірантів академічні компетентності відповідно до чинного законодавства України з питань підготовки та атестації кадрів вищої кваліфікації та вимог до написання, оформлення та прилюдного захисту кваліфікаційної роботи у форматі дисертації.
  Завдяки унікальному лекторському складу та академічному контенту, котрий викладається в межах освітньо-наукових програм, аспіранти мають можливість сформулювати й виокремити низку висновків і суджень про взаємопов’язаність особливостей ринкових відносин у сучасних умовах при написанні наукових текстів; необхідність дотримання академічної доброчесності; дослідницькі можливості нашого університету в частині міжнародної академічної мобільності та важливість формування наукового світогляду.
  Варто зазначити, що вступний екзамен з іноземної мови (англійська, німецька, французька) до аспірантури НУБіП України за всіма ОНП охоплює такий зміст і обсяг, який відповідає рівню В2 «Загальноєвропейських рекомендацій з мовної освіти».
  Тому не викликає здивування той факт, що наш університет приділяє багато уваги саме дисципліні «Іноземна мова за професійним спрямуванням». Нашим здобувачам освіти пощастило, адже завдяки професійному підходу таких викладачів, як д.п.н., професор Амеліна Світлана Миколаївна, к.п.н., доцент Яременко Наталія Віталіївна, к.п.н., доцент Качмарчик Світлана Григорівна та їх умінню подати інформацію кожен аспірант із різних галузей знань може успішно підсилити свій рівень володіння іншомовною компетентністю та гарантовано опанувати інтегральну (здатність розв’язувати завдання дослідницького або інноваційного характеру у будь-яких сферах діяльності), загальну та спеціальну компетентності. Освоєння таких знань, умінь, навичок і здатностей в майбутньому стане запорукою успішної наукової комунікації в написанні міжнародних наукових статей і стажувань за кордоном. Саме партнерський підхід у викладанні зазначених вище дисциплін став практичним інструментом в успішному розв’язанні всіх освітніх завдань.
  Також важливим є опанування аспірантами дисципліни «Філософія науки», викладачем якої є гарант ОНП «Філософія» – д.ф.н., професор Віра Іванівна Додонова. Передусім, цей курс має на меті не лише ознайомлення молодих фахівців із теоретичними доробками у філософській царині, а й мотивувати їх до розширення осмислення предмету дослідження зокрема і наукової діяльності, загалом. Пояснюючи матеріал, професорка доводить аспірантам цінність, важливість, запитуваність їх наукової діяльності та відповідальність за її результати. Тож майбутні дослідники активно залучаються до наукової спільноти шляхом ознайомлення з досягненнями і проблемами світового наукового середовища.
  Цільова аудиторія аспірантів надзвичайно цікава та має широке представництво в різних галузях, що відображає різносторонні інтереси досліджень та інтелектуальну сферу діяльності кожного. Зазначене є неабияким викликом для НПП, які забезпечують навчальні дисципліни майбутнім докторам філософії.
  Тож висловлюємо щиру вдячність кожному лектору освітнього процесу підготовки здобувачів ступеня Ph.D. за надання якісної та корисної інформації, що ґрунтується на базі життєвого досвіду та результатів власних наукових досліджень.
 

  Щиро запрошуємо майбутніх талановитих дослідників приєднатись до лав перспективних діячів на ниві освіти нашого університету і бажаємо подальших інтелектуальних звершень на шляху до виконання своїх дисертаційних робіт та успішного наукового майбутнього в мирній і процвітаючій Україні!

 
Віталій Вакуленко,

завідувач відділ аспірантури 


Набір на навчання (синій)_2015Регіональні навчальні заклади (синій)Захисти дисертацій

Натисніть «Подобається», щоб читати
новини НУБіП України в Facebook