На економічному факультеті проведено І тур Всеукраїнського конкурсу студентських наукових робіт

3 травня 2023 року
    Відповідно до листа державної наукової установи «Інститут модернізації змісту освіти» від 30 січня 2023 р. № 21/08-118 «Про проведення Всеукраїнського конкурсу студентських наукових робіт з галузей знань і спеціальностей у 2022/2023 навчальному році» в Національному університеті біоресурсів і природокористування України було оголошено І тур Всеукраїнського конкурсу студентських наукових робіт з галузей знань і спеціальностей у 2022/2023 навчальному році. Конкурс проводиться щороку з метою створення умов для розвитку інтелектуального потенціалу талановитої молоді, підтримки наукової та творчої роботи студентів, стимулювання їх інтересу до дослідницької роботи, оволодіння ними інноваційними технологіями.
    Порядок проведення І туру конкурсу визначено наказом ректора НУБіП України від 13 березня 2023 року № 201 «Про проведення І туру Всеукраїнського конкурсу студентських наукових робіт з галузей знань і спеціальностей у 2022/2023 навчальному році».
   Метою конкурсу є розвиток інтелектуального потенціалу талановитої молоді; активізація та підтримка наукової роботи студентів як найважливішого фактора формування фахівців нового типу; стимулювання їх інтересу до дослідницької роботи, участі у наукових програмах, проектній, конструкторській та інших формах науково-дослідної діяльності; оволодіння ними інноваційними технологіями.
    Основними завданнями конкурсу – виявлення та розвиток обдарованих студентів, сприяння реалізації їх здібностей; стимулювання творчого самовдосконалення студентської молоді; популяризація досягнень науки, техніки та інноваційних технологій; залучення провідних вчених, наукових, науково-педагогічних працівників до творчої роботи з обдарованою молоддю.
   Для проведення конкурсу та оцінки наукових результатів учасників зі спеціальності «Облік і оподаткування», за розпорядженням декана економічного факультету Анатолія Діброви, була створена комісія у складі: Любов Гуцаленко – завідувача кафедри обліку та оподаткування, доктор економічних наук, професора, голова комісії; члени комісії – доценти Світлана Дерев’янко та Володимир Литвиненко.
 
        Для участі у І турі конкурсу студенти спільно з науковими керівниками підготували наукову роботу з актуальних проблем зі спеціальності 071 «Облік і оподаткування», яка є пошуковою за своїм характером. Конкурсна комісія розглядала та здійснювала їх рецензування. Кожна наукова робота рецензувалась двома рецензентами. Всього було заслухано наукові роботи, які були підготовлені учасниками студентських гуртків «Діджитал облік» та «Проблеми методики та організації обліку, контролю та аналізу».
 
       Конкурсна комісія підбила підсумки І туру Конкурсу та прийняла рішення про визначення переможців та відзначення їх дипломами.
      31 березня 2023 року на кафедрі фінансів був проведений І тур Всеукраїнського конкурсу наукових робіт за спеціальністю 072 «Фінанси, банківська справа та страхування» в очно-дистанційному форматі.
       Богдан Максименко представив свої дослідження на тему «Управління кредитним потенціалом банку в сучасних умовах» (науковий керівник д.е.н., проф. Давиденко Н.М.). В роботі проведено аналіз управління кредитним потенціалом банку, а також запропоновані рекомендації щодо оптимізації використання грошових коштів банками та підвищення ефективності кредитування.. Як зазначив студент, діяльність банків вимагає якісного управління кредитною діяльністю для збільшення прибутку, тому необхідно виявляти особливу обережність при формулюванні кредитної політики, та враховувати внутрішні та зовнішні впливи.
    Розвиток інновацій розглянуто у роботі Кристина Коляда (науковий керівник к.е.н., доц. Буряк А.В.) «Фінансове забезпечення інноваційної діяльності підприємства». Студентка поставила за мету обґрунтувати комплексний підхід до оцінки забезпечення інноваційної діяльності підприємства та знайти шляхи покращення фінансування інновацій. В роботі проаналізовано обсяг нетрадиційних джерел фінансування інновацій та запропоновані шляхи покращення фінансового забезпечення інноваційних проектів.
     Вплив фінансових ризиків на діяльність суб’єктів господарювання представила під час свого виступу Анна Наровіцька (науковий керівник доц. Тітенко З.М.). Студентка детально дослідила вплив ризиків на фінансові результати діяльності досліджуваного підприємста. Для більш детального аналізу було проаналізовано ефект фінансового важеля, який виражає взаємозалежність між співвідношенням позикового і власного капіталу та прибутком.
      Формування фінансової стратегії у своїй роботі розглянула Анастасія Лазебна (науковий керівник д.е.н., доц. Лемішко О.О.). На прикладі ТОВ «ТД «Київхліб» розкрила етапи формування та методи оцінки фінансової стратегії підприємства, здійснила оцінку формування фінансової стратегії, аналіз фінансових можливостей підприємства. За результатами аналізу запропонувала впровадити антикризову фінансову стратегію на ТОВ «ТД «Київхліб» для забезпечення достатнього рівня фінансової стійкості підприємства, нейтралізації можливих негативних наслідків фінансових ризиків, збалансування і забезпечення синхронності грошових потоків, здійснення необхідних заходів фінансової санації підприємства в умовах його кризового розвитку.
   Інвестиційну привабливість аграрного сектору економіки України у своїй науковій роботі розглянула Ірина Ясковець (науковий керівник к.е.н., доц. Скрипник Г.О.) Проаналізувала динаміку надходжень прямих іноземних інвестицій в аграрний сектор за 2017-2021 рр. за регіонами та джерелами фінансування. Зазначивши, що сільське господарство України має потенційні можливості для поліпшення своїх конкурентних позицій на світових ринках, але для його зміцнення необхідно здійснити ряд кроків, а саме орієнтувати всі позики та цільову допомогу в Україні на реалізацію інноваційних проектів у конкретних сферах розвитку виробництва, включаючи інноваційну інвестиційну підтримку сільськогосподарських підприємств.
   Катерина Костюк дослідила питання сутності гендерної культури та аспекти гендерної політики в закладах вищої освіти в Україні та ЄС і презентувала їх у доповіді: «Гендерні особливості в освіті» (науковий керівник д.е.н., професор Негода Ю.В.) .
    Софія Редька презентувала дослідження на тему: «Гендерний аудит в закладах освіти» (науковий керівник д.е.н., професор Негода Ю.В.), що здійснювалося на економічному факультеті Національного університету біоресурсів і природокористування України з метою вивчення ситуації щодо оцінки співробітниками/співробітницями актуальності питань гендерної рівності та забезпечення на факультеті рівних можливостей для чоловіків та жінок.
   Тетяна Гордієнко представила роботу «Поведінкові фінанси: теоретичні засади та закономірності їх використання в реальному секторі економіки» (науковий керівник к.е.н., доцент Біляк Ю.В.), де ознайомила присутніх з можливістю концептуалізації біхевіористичної концепції фінансів та її використання в економіці.
    Крістіна Петришин досліджувала роль державних підприємств в розвитку національної економіки та наданням державного інструментарію для здійснення ефективної політики. Тема конкурсної роботи «Управління фінансовою стійкістю державних підприємств в Україні» (науковий керівник к.е.н., доцент Олійник Л.А.).
    В ході жвавої дискусії та обговорення кращі наукові роботи були рекомендовані до участі у ІІ турі Всеукраїнського конкурсу наукових робіт за відповідними галузями знань і спеціальностями. 
     5 квітня 2023 року на кафедрі економіки був проведений І тур Всеукраїнського конкурсу наукових робіт за спеціальністю - 051 «Економіка» в очному форматі. На розсуд комісії студенти представили власні різнопланові дослідження.    
    Аліна Ященко представила  роботу на тему «Ефективність діяльності м’ясопереробного підприємства при удосконаленні рецептур ковбасних виробів», керівник к.т.н., доц. Чередніченко О.О.  В роботірозглянуто практичні аспекти ефективності виробничої діяльності м’ясопереробного підприємства та обґрунтовано економічну доцільність виробництва ковбасних виробів удосконаленої рецептури з використанням нетрадиційної сировини.Об’єктом дослідження обрано процеси підвищення економічної ефективності виробництва продукції м’ясопереробного підприємства ТОВ «Савин Продукт» Козелецького району Чернігівської області.
  Анастасія Белогурова представила роботу на тему «Економічний механізм прибуткового виробництва зернових культур в сільськогосподарському підприємстві», науковий керівник – к.е.н., доц. Суліма Н.М. В роботі досліджено механізм прибуткового виробництва зернових культур, здійснено комплексну оцінку їх економічної ефективності та розроблено практичні  рекомендації щодо резервів зростання прибутковості даних культур. Об’єктом дослідження виступають процеси та шляхи збільшення прибуткового виробництва зерна в ТОВ «НАДІЯ» Чорнобаївського району Черкаської області.   
 
   Володимир Молнар представив роботу на тему «Ефективність виробництва технічних культур та забезпечення їх конкурентоспроможності», науковий керівник – к.е.н.,доц. Степасюк Л.М. В роботі проаналізовано  сучасний стан та динаміку розвитку виробництва технічних культур  в сільськогосподарському  підприємстві,  здійснено оцінку їх економічної ефективності та конкурентоспроможності,  та розкрито їх інноваційну складову.Об’єктом даного дослідження виступають  процеси підвищення ефективності  виробництва технічних культур   в  СТОВ «Деренківець» Корсунь-Шевченківського  району Черкаської області. 
      Також в конкурсі взяли участь і  інші студенти, які досить креативно представляли свої роботи.
    І тур Всеукраїнського конкурсу студентських наукових робіт на кафедрі глобальної економіки відбувся в 2 етапи. До 10 квітня 2023 року учасники конкурсу, студенти спеціальності 051 «Економіка», ОП «Міжнародна економіка», які є членами гуртків кафедри глобальної економіки, відправили свої роботи на пошту кафедри. Комісія кафедри глобальної економіки розглянула 4 роботи. Зокрема, роботи: Ярослава Бойко: «Європейські економічні фонди підтримки галузі рибництва та аквакультури: тенденції та перспективи для України», науковий керівник – к.е.н., доц. Михальчишина Л.Г.; Тетяни Свенціцької: «Торговельна економічна політика в умовах європейської інтеграції», керівник к.е.н., доц. Кірейцева О.В.; Владислави Скороход: «Розвиток європейської інтеграції України», науковий керівник – к.е.н., доц. Михальчишина Л.Г.; Сохана Івана Володимировича, «Розвиток агропродовольчого ринку в контексті інтеграції з Європейським Союзом», керівник к.е.н., доц. Кірейцева О.В.
   21 квітня комісія кафедри глобальної економіки відібрала найкращу роботу з представлених - Свенціцької Тетяни Вікторівни: «Торговельна економічна політика в умовах європейської інтеграції», керівник к.е.н., доц. Кірейцева О.В. і оголосила студентам-учасникам результат конкурсу.
    Результати наукових робіт, підготовлених на кафедрі статистики та економічного аналізу були заслухані та обговорені створеною комісією на чолі з завідувачкою кафедри Лазаришиною І.Д.
    Переможцями І туру Всеукраїнського конкурсу студентських наукових робіт з напряму «Економічна аналітика та статистика» цьогоріч стали:
    Едуард Гізетдінов, студент економічного факультету, 2 курсу, 1 групи (спеціальність 051 «Економіка (Економіка підприємства)»).Тема наукової роботи: «Інформаційно-статистичне забезпечення як складова ефективного виробництва жита в Україні». Науковий керівник: канд.екон.наук, доц. Чухліб А. В.
    Тетяна Свенціцька, студентка економічного факультету, 2 курсу, 2 групи (спеціальність 051 «Економіка (Міжнародна економіка)»). Тема наукової роботи: «Аналіз вітчизняного ринку соняшникової олії: стан та оцінка розвитку».  Науковий керівник: канд.екон.наук., доц. Макарчук О. Г.
 
   Наукова конкурсна робота Едуарда Гізетдінова:  «Інформаційно-статистичне забезпечення як складова ефективного виробництва жита в Україні» присвячена теоретико-методичним та прикладним питанням формування ефективної системи інформаційно-статистичного забезпечення оцінки і управління виробництвом жита. В роботі здійснено оцінку сучасного стану, тенденцій та перспектив виробництва жита в Україні, встановлено ступінь залежності ефективності виробництва жита від ендогенних та екзогенних чинників, здійснено прогнозування індикаторів виробництва жита з метою формування повної та достовірної інформаційно-статистичної компоненти, що виступає підґрунтям для управління виробництвом хлібних культур.
 
   Наукова конкурсна робота Тетяни Свенціцької:  «Аналіз вітчизняного ринку соняшникової олії: стан та оцінка розвитку» присвячена аналізу стану і тенденцій на ринку соняшникової олії, виявлення взаємозв’язків у контексті підвищення результативності основних показників на досліджуваному ринку. У роботі використано методику дослідження та аналізу ринку за Д. Аакером, яка складається з таких етапів: розмір ринку (поточний та майбутній); структура ринку; темпи зростання ринку; прибутковість ринку; структура витрат галузі; канали розподілу товару; ринкові тренди (тенденції); ключові чинники. Варто відзначити, що на підсумковому етапі дослідження ринку соняшникової олії було визначено ключові чинники успіху на даному ринку, зокрема: забезпечення необхідною кількістю сировини; зростання попиту та цін на світовому ринку (90% Україна експортує соняшникової олії); сприятливе географічне розташування; галузь представлена великими виробниками, тому досягається економія від ефекту масштабу; вплив технічного прогресу (удосконалення обладнання); зростання попиту на високоолеїнову олію, таким чином можливі входження у нові ринки реалізації продукції.
 
     Голова комісії та члени комісії високо оцінили підготовлені наукові роботи Гізетдінова Е. і Свенціцької Т. й побажали подальших здобутків на науковому шляху. 
    20 квітня 2023 року на кафедрі банківської справи та страхування відбулося підведення підсумків І туру конкурсу наукових робіт студентів. До першого туру журі у складі: голови – в.о. завідувача кафедри банківської справи та страхування, доцента Вікторії Костюк та членами журі, професором Любов Худолій та доцентами Русланою Мамчур, Лідією Аврамчук, Оленою Жарікова та Ольгою Файчук було допущено 8 наукових робіт, що підготовлені студентами бакалаврату, магістратури та членами наукового гуртка «Банки, фінансові ринки та агробізнес: виклики сьогодення». Учасники туру представили основні здобутки, які висвітлені у наукових роботах за відповідними напрямками.

Перший напрям «Фінансова екосистема»
    Юлія П’яскорська  - студентка 1 курсу СТ спеціальності 072 «Фінанси, банківська справа та страхування», науковий керівник – к.е.н., доцент кафедри банківської справи та страхування Файчук Ольга Валеріївна. Тема доповіді: «Перспективи страхових екосистем як важливого вектору підвищення ефективності та трансформації страхового ринку України».
    Євген Козловський  - магістр 1 року навчання спеціальності 072 «Фінанси, банківська справа та страхування», науковий керівник – к.е.н., доцент кафедри банківської справи та страхування Мамчур Руслана Миколаївна. Тема доповіді: «Синергетичний ефект взаємодії банків та страхових компаній України».
Другий напрям «Страхування»
   Наталія Десятник  - студентка 4 курсу спеціальності 072 «Фінанси, банківська справа та страхування», науковий керівник – к.е.н., доцент кафедри банківської справи та страхування Костюк Вікторія Анатоліївна. Тема доповіді: «Убезпечення життя та ставлення студентів до ризику старості».

   Наталія Бондар  - магістр 1 року навчання спеціальності 072 «Фінанси, банківська справа та страхування», науковий керівник – к.е.н., доцент кафедри банківської справи та страхування Мамчур Руслана Миколаївна. Тема доповіді: «Роль медичного страхування у покращенні доступності та якості медичних послуг в Україні».

   Максим Моргун  – магістр 1 року навчання спеціальності 072 «Фінанси, банківська справа та страхування», науковий керівник – к.е.н., доцент кафедри банківської справи та страхування Мамчур Руслана Миколаївна. Тема доповіді: «Новітні технології в страхуванні та їх вплив на розвиток ринку страхування в Україні».

Третій напрям «Банківська справа»
   Тетяна Гребенюк  - студентка 2 курсу СТ спеціальності 072 «Фінанси, банківська справа та страхування», науковий керівник – к.е.н., доцент кафедри банківської справи та страхування Жарікова Олена Борисівна. Тема доповіді: «Іпотечне кредитування як інвестиційний центр в Україні: банкінг під час війни та двигун для повоєнної відбудови».
   Яна Гедіна - студентка 3 курсу спеціальності 072 «Фінанси, банківська справа та страхування», науковий керівник – к.е.н., доцент кафедри банківської справи та страхування Костюк Вікторія Анатоліївна. Тема доповіді: «Цифровий банкінг в Україні під час війни».
    Ананстасія Лазебна  - студентка 1 курсу СТ спеціальності 072 «Фінанси, банківська справа та страхування», науковий керівник – к.п.н., доцент кафедри банківської справи та страхування Аврамчук Лідія Андріївна. Тема доповіді: «Особливості кредитування малого та середнього бізнесу в Україні».
    Всі представлені на конкурс роботи студентів були підготовлені на актуальні теми, мають практичну доцільність для банківської системи та страхових компаній. В роботах юних науковців чітко підмічені новітні процеси, які розпочалися в фінансовій системі в останні роки і які матимуть перспективи найближчими десятиліттями, є власне бачення щодо прискорення прогресивних процесів у фінансовій сфері України.
     
Щиро дякуємо учасникам І туру Всеукраїнського конкурсу студентських наукових робіт за активну участь!  Нехай ця перемога не буде останньою, нехай кожне Ваше старання і наполеглива праця обов’язково призводять до заслужених нагород!
 
Юлія Негода,
заступник декана економічного факультету

 

Регіональні навчальні заклади (синій)Набір на навчання (синій)_2015Захисти дисертацій

Натисніть «Подобається», щоб читати
новини НУБіП України в Facebook