Відбулося засідання Ради роботодавців факультету аграрного менеджменту

21 березня 2023 року
Кафедра адміністративного менеджменту та зовнішньоекономічної діяльності

 16.03.2023 р. відбулось розширене засідання Ради роботодавців факультету аграрного менеджменту Національного університету біоресурсів та природокористування України. На засідання були також запрошені представники академічної спільноти, які разом з членами проектної групи визначали напрями подальшої співпраці та можливості щодо покращення освітньо-професійної програми «Менеджмент» першого (бакалаврського) рівня вищої освіти за спеціальністю 073 «Менеджмент» галузі знань 07 «Управління та адміністрування».

Модератор заходу заступник голови Ради роботодавців факультету аграрного менеджменту, к.е.н., доц. Ковтун Олена Анатоліївна презентувала огляд освітньо-професійної програми «Менеджмент» (цілі, фокус, особливості, перелік обов’язкових та вибіркових освітніх компонентів) та передала слово Голові Ради для розгляду питань порядку денного засідання і обговорення.

Тарас Висоцький

Відкрив засідання Ради роботодавців факультету аграрного менеджменту Голова Ради Висоцький Тарас Олександрович - перший заступник Міністра аграрної політики та продовольства України. Голова відзначив необхідність вчасного реагування освітнього середовища на виклики воєнного часу. Разом з цим, було відзначено, що різнобічний досвід членів Ради і їх внесок у формі проведення лекцій, підвищення рівня практичної підготовки здобувачів вищої освіти, сприяння працевлаштуванню кваліфікованих здобувачів, безумовно, є надзвичайно корисним і сприяє розвитку сучасної освіти, науки і практики на факультеті аграрного менеджменту НУБіП України.

Ukraine Invest залучає інвесторів, що створює можливості для подання проектів, підготовлених здобувачами в сфері міжнародного бізнесу для аграрного сектору економіки України англійською мовою, та включення їх у бюлетень організації для підтримки реалізації.

Олександр Перехожук

Коментар стосовно ОК Фізичне виховання – закладом вищої освіти мають бути забезпечені умови для здобувачів вищої освіти набувати компетентностей щодо використання різних видів та форм рухової активності для активного відпочинку та ведення здорового способу життя (як, наприклад, спеціальні центри спортивної підготовки). При цьому, витрати обсягу кредитів та ресурсів університету на забезпечення викладання даної ОК обмежує можливості задоволення високої потреби ринку у володінні здобувачами вузьких фахових спеціальних компетенцій та забезпечення відповідних програмних результатів навчання.

Коментар стосовно ОК Філософія – сучасні освітні програми європейських університетів мають високий рівень автономії щодо прийняття рішення стосовно ОК і не містять такої навчальної дисципліни. Разом із тим, здобувачам освіти за спеціальність 073 Менеджмент галузі знань 07 Управління та адміністрування вкрай необхідними є спеціальні компетенції з розуміння природи бізнесу.

Коментар стосовно ОК Іноземна мова – разом із високою необхідністю володіння іноземною мовою сучасним фахівцем, зокрема англійською, не всі здобувачі вищої освіти європейського простору демонструють високу зацікавленість у поглибленому обов’язковому вивченні навчальної дисципліни Іноземна мова. Закладам вищої освіти України варто впровадити практику організації мовних центрів, що спроможні забезпечити потребу в опануванні іноземної мови на професійному рівні згідно міжнародних стандартів. Це може стати як джерелом якісних знань і вмінь для здобувачів, так і джерелом наповнення спеціального фонду закладу вищої освіти.

Тарас Висоцький

Здобувачі вищої освіти запрошуються для підготовки Cover Letter та Personal Statement англійською мовою та надання їх голові Ради з метою поширення серед роботодавців та працевлаштування.

Здобувачі вищої освіти 4 року підготовки, які беруть участь у заходах з міжнародної академічної мобільності за програмами Erasmus +, по мірі закінчення навчання і повернення в Україну запрошуються для подання резюме голові Ради з метою поширення серед роботодавців та працевлаштування.

В контексті вже озвучених питань, заступнику голови Ради пропонується оновити план роботи Ради на 2023 рік, поширити його членам Ради для затвердження та одразу приступити до реалізації.

Володимир Лапа

Особливістю реалізації ОПП Менеджмент на факультеті аграрного менеджменту є її світоглядна орієнтація, урахування сучасних викликів та формування нової культури навчання на основі досвіду членів Ради.

Стосовно попередньо поставленого питання щодо ОК Філософія – сучасні вимоги ринку праці вимагають від фахівців глибокого розуміння природи та принципів підприємницької діяльності, що має ґрунтуватись на вивченні історії економічної думки. Усі компетентності та програмні результати навчання в межах ОПП Менеджмент мають передбачати здатності та знання з філософії бізнесу.

Володимир Осадчук

Факультет аграрного менеджменту при підготовці та реалізації ОПП Менеджмент динамічно реагує на зміни зовнішнього середовища. Тим важливішим стає орієнтація навчання в медах ОПП Менеджмент на післявоєнну відбудову України, економіка якої функціонує, незважаючи на величезні виклики. Також орієнтуватись необхідно на бачення щодо переходу від відновлення до трансформаційного періоду реконструкції та вступу до ЄС.

Олександр Журавель

Вкрай необхідним є перехід від застарілих підходів до формування компетенцій сучасних фахівців, що передусім вбачаються у розумінні природи побудови сучасного бізнесу в контексті поставлених на даному засіданні питань. В цьому світлі, в навчальний процес необхідно впровадити ОК філософія бізнесу, що розглядає фундаментальні принципи, які лежать в основі становлення та функціонування підприємства, характер і мету бізнесу, а також моральні зобов'язання суб’єктів бізнесу.

Стосовно ОК Іноземна мова – доцільним є зосередження зусиль на формуванні практичних навичок використання мови як інструменту професійної комунікації в діловому середовищі. Отже, для навчальної дисципліни іноземна мова необхідним є поглиблення практичної підготовки в реальному бізнесовому середовищі.

Максим Шеремет

Нині на ринку є суттєва невизначеність, що супроводжується відсутністю візії далекого майбутнього і на сьогоднішній день доцільно говорити лише про задачі на короткострокову перспективу. Тому, після завершення війни, варто переосмислити стратегії 2021 року і імплементувати нові орієнтири в вищу освіту.
Блок вибіркових дисциплін, що формує індивідуальну освітню траєкторію з менеджменту зовнішньоекономічної діяльності потребує спрямування на формування розуміння сучасними учасниками ринку європейського законодавства. Зокрема поглибленого вивчення потребують фітосанітарні, ветеринарні обмеження, логістичні умови. Також, перегляду потребують базові умови постачання в контексті вивчення зовнішньоекономічної діяльності підприємства з орієнтацією на реалії сьогодення, оскільки зараз право власності на продукцію передається після проходження Босфору та клірингу.

Ольга Ходаківська

Важливими характеристиками ОПП Менеджмент є гнучкість вибіркового блоку, що відповідає потребам ринку та влучно пристосовується до викликів. Такі освітні компоненти як інформаційні технології та інформаційні системи, фінансово-економічна безпека тісно пов’язані з практичним полем діяльності підприємств. Це тим важливіше в контексті необхідності постійного посилення практичної складової підготовки здобувачів вищої освіти.

Заклад вищої освіти, звісно, має пропонувати здобувачу можливості для ведення здорового способу життя, використання різноманітних форм рухової активності, але конкретні форми та методи має обирати сам здобувач.

Спілкування в широких професійних колах дозволяє сформувати вимоги до компетентностей фахівців з менеджменту щодо володіння іноземною мовою. По-перше, це володіння спеціальною економічною термінологією, вузька спеціалізація. Далі, практика за усіма способами використання мови: сприйняття на слух, читання, письмо, говоріння.

Результати обговорення передані проектній групі ОПП Менеджмент, випусковим кафедрам для розгляду та прийняття рішень стосовно змін в ОПП.

Віталій Луцяк,

завідувач кафедри адміністративного менеджменту та ЗЕД,

гарант ОПП "Менеджмент"

Олена Ковтун,

доцент кафедри адміністративного менеджменту та ЗЕД,

член робочої групи з підготовки до акредитації ОПП "Менеджмент"

Захисти дисертаційРегіональні навчальні заклади (синій)Набір на навчання (синій)_2015

Натисніть «Подобається», щоб читати
новини НУБіП України в Facebook