Обговорення зі стейкхолдерами освітньо-наукової програми «Менеджмент» для підготовки фахівців третього рівня вищої освіти зі спеціальності 073 «Менеджмент»

3 березня 2023 року

   2 березня 2023 року в змішаному форматі відбулося обговорення проєкту освітньо-наукової програми «Менеджмент» для підготовки фахівців третього рівня вищої освіти зі спеціальності 073 Менеджмент, на якому були присутні декан факультету аграрного менеджменту к.е.н., доцент Остапчук Анатолій Дмитрович, к.е.н., завідувач відділу аспірантури Вакуленко Віталій Леонідович, к.е.н., доцент, доцент кафедри адміністративного менеджменту та зовнішньоекономічної діяльності, заступник декана факультету аграрного менеджменту Ковтун Олена Анатоліївна, гарант освітньо-наукової програми к.е.н., професор, завідувач кафедри менеджменту ім. професора Й.С. Завадського Балановська Тетяна Іванівна, члени проєктної групи д.е.н., доцент, доцент кафедри економічної теорії, заступник декана факультету аграрного менеджменту Бутенко Віра Михайлівна, д.е.н., професор, в.о. завідувача кафедри виробничого та інвестиційного менеджменту Дєліні Марина Миколаївна,  д.е.н., професор, завідувач кафедри адміністративного менеджменту та зовнішньоекономічної діяльності Луцяк Віталій Васильович, здобувач третього рівня вищої освіти зі спеціальності 073 Менеджмент Бєляєва Єлизавета Романівна та запрошені стейкхолдери: д.е.н., професор, член-кореспондент НААН, заступник директора з науково-проектної роботи ННЦ  «Інститут аграрної економіки», експерт ФАО в Україні Ходаківська Ольга Василівна, д.е.н., професор, головний науковий співробітник відділу форм і методів господарювання в агропродовольчому комплексі ДУ «Інститут економіки та прогнозування» Попова Ольга Леонтіївна, д.е.н., професор, професор кафедри менеджменту Державного університету телекомунікацій Гудзь Олена Євгенівна, д.е.н., професор, професор кафедри економіки підприємства, завідувач відділу навчально-науково-інноваційної діяльності ВП НУБіП України «Бережанський агротехнічний інститут» Судомир Світлана Михайлівна, старший науковий співробітник Лейбніц-Інституту аграрного розвитку у країнах з перехідною економікою (IAMO) Перехожук Олександр Павлович, к.с.-г.н., менеджер з розвитку аграрних ринків Програма USAID з аграрного і сільського розвитку (АГРО) Бакун Юрій Олексійович, к.т.н., старший науковий співробітник Інституту технічної теплофізики НАН України, експерт Біоенергетичної асоціації України Драгнєв Семен Васильович, начальник відділу методології ціноутворення та аналізу цінової ситуації управління цінової політики департаменту розвитку реального сектору економіки Міністерства економіки України Прокопенко Роман Андрійовиич,  начальник Управління аграрного експорту та логістики Міністерство аграрної політики та продовольства України Мороз Микола Анатолійович, керівник проекту Сіті Експрес в АТ «Укрзалізниця» Красноштан Олександр Михайлович. 

   Відкрив обговорення освітньо-наукової програми «Менеджмент» декан факультету аграрного менеджменту Анатолій Дмитрович Остапчук, відзначивши нагальну необхідність підвищення якості підготовки здобувачів вищої освіти ступеня доктора філософії. Він подякував всім присутнім за цінні думки, пропозиції та підтримку.

   Гарант освітньо-наукової програми «Менеджмент» Балановська Тетяна Іванівна презентувала короткий огляд ОНП, наголосила на меті програми, визначила основні компетентності та програмні результати, охарактеризувала різні компоненти навчального плану та їх забезпечення. Вона відзначила, що всі ці позиції були приведені у відповідність до «Стандарту вищої освіти зі спеціальності 073 Менеджмент галузі знань 07 Управління і адміністрування для третього (освітньо-наукового) рівня вищої освіти», затвердженого наказом Міністерства освіти і науки України 24 грудня 2021 р. № 1436.

   Також Тетяна Іванівна наголосила на необхідності тісної співпраці всіх зацікавлених сторін для забезпечення якісної підготовки висококваліфікованих фахівців.
   Віра Михайлівна Бутенко представила зміни у навчальному плані підготовки здобувачів ступеня доктора філософії у блоці дисциплін спеціальної (фахової) підготовки. Зокрема, було зазначено, що в результаті вивчення досвіду здійснення підготовки здобувачів ступеня доктора філософії у провідних вітчизняних та зарубіжних закладах вищої освіти оновлено назви та зміст  дисциплін. Запропоновано у блок дисциплін спеціальної (фахової) підготовки ввести дисципліни «Управлінська економіка», «Інновації в менеджменті та інтелектуальна власність» та «Методологія наукового дослідження в менеджменті».
   Вона також зазначила, що дисципліна «Управлінська економіка» є прогресивним курсом сучасної мікроекономіки та макроекономіки, доповнений елементами, інструментарієм, методами з арсеналу теорії ігор, теорії інвестицій, фінансового менеджменту та деяких інших дисциплін. Це поєднання сучасної економічної теорії та теорії управління.
   Віталій Леонідович Вакуленко коротко охарактеризував зміст та наповнення дисципліни «Інновації в менеджменті та інтелектуальна власність», зазначивши, що головною метою цієї навчальної дисципліни є оволодіння здобувачами сучасними теоретичними основами та практичними навичками управління інноваційною діяльністю підприємства. Також сьогодні важливим для науковців є питання інтелектуальної власності, яка тісно пов’язана з інноваціями.

   Віталіій Васильович Луцяк зазначив, що надзвичайно важливим питанням для сучасного менеджера та науковця є вміння працювати з інформаційними джерелами, великими обсягами даних у прикладних програмах, використовуючи при цьому різноманітні методи. Саме ці питання будуть розглядатися в рамках дисципліни «Методологія наукового дослідження в менеджменті». Також курс передбачає вивчення структури дисертації, формулювання наукової новизни, правила академічної доброчесності та ін.

   Олександр Перехожук поділився досвідом підготовки здобувачів ступеня доктора філософії в Німеччині. Він розповів про правила прийому до аспірантури, про особливості  оформлення результатів наукових досліджень у вигляді дисертації, структуру навчального плану, який включає можливість для аспірантів взяти участь у міжвузівських наукових програмах з вивчення певних курсів. Також  він зазначив, що вивчення таких  дисциплін обов’язкового блоку, як «Філософія науки» та «Іноземна мова  за професійним спрямуванням», на його думку, є недоцільним, оскільки до аспірантури вступають особи, які вже  мають знання з цих предметів.
   Також він високо оцінив зміни в структурі навчального плану, зокрема звернувши увагу на те,  введення дисципліни «Управлінська економіка», яка передбачає вивчення практичних аспектів мікроекономіки та макроекономіки, є базою для проведення наукових досліджень, а вивчення дисципліни «Методологія наукового дослідження в менеджменті» формує навички написання наукової роботи, вміння працювати з інформаційними джерелами тощо.

 

   Олена Євгенівна Гудзь  відмітила високий рівень підготовки здобувачів вищої освіти всіх рівнів на факультеті аграрного менеджменту. Зокрема, на її думку, проєктна група підготувала логічну, структуровану, гармонійну освітньо-наукову програму «Менеджмент» для підготовки здобувачів третього рівня вищої освіти зі спеціальності 073 Менеджмент. Також вона зазначила, що вказана програма забезпечує підготовку менеджера широкого профілю, а не обмежується лише аграрною сферою, що наближає її до світових стандартів. 
   Ольга Василівна Ходаківська, зазначила, що якість і структура змістової складової освітньо-наукової програми не викликають сумнівів, характеризуються логічністю й послідовністю. Зокрема, вона відмітила, що дана ОНП не повторює рівень підготовки бакалаврів та магістрів. Також вона позитивно оцінила зміни структури навчального плану, зазначивши, що використання новітніх інструментів при проведенні досліджень є дуже важливим у формуванні висококваліфікованого фахівця. 
   Роман Андрійович Прокопенко  відзначив комплексність та наповненість програми підготовки здобувачів третього рівня вищої освіти зі спеціальності 073 Менеджмент, зауваживши на необхідності здійснення акценту на інноваційних підходах до управління на всіх рівнях економіки.
   Семен Васильович Драгнєв наголосив на необхідності підготовки фахівців, які вміють у своїй діяльності поєднати економічні та екологічні аспекти, обізнані з передовими світовими трендами, знайомі з принципами сталого розвитку, зеленими угодами. Також він відмітив тісну співпрацю факультету аграрного менеджменту та Біоенергетичної асоціації України, зазначивши, що саме фахівці з менеджменту потрібні підприємствам. 
   Юрій Олексійович Бакун дав високу оцінку освітньо-науковій програмі «Менеджмент», відзначивши, що у програмі підготовки фахівців висвітлено стратегічні питання розвитку аграрного сектору економіки у руслі зеленого курсу, принципів сталого розвитку, що знайшло своє відображення у дисциплінах «Біоекономіка» та «Екологічний менеджмент». 
   Він також відмітив,  що підвищення рівня володіння іноземною мовою є необхідним упродовж всього навчання в аспірантурі, оскільки ринок праці вимагає спеціалістів, котрі вміють співпрацювати з іноземними партнерами  та реалізовувати міжнародні проєкти.
   Світлана Михайлівна Судомир при обговоренні ОНП відмітила структурованість підготовки спеціалістів з менеджменту на факультеті, оскільки кожен рівень їх підготовки доповнює один одного. Також вона позитвно оцінила  зміни ОНП та зазначила, що  результатом навчання є випуск висококваліфікованих фахівців.
   Олена Анатоліївна Ковтун запропонувала на майбутнє обговорити з іноземними партнерами університету можливість вивчення окремих блоків навчальних дисциплін здобувачами ступеня доктора філософії за кордоном, що буде сприяти інтернаціоналізації навчання.
    Гарант програми та члени проектної групи щиро подякували  всім учасникам за участь в обговоренні та конструктивні рекомендації, які буде враховано в подальшому доопрацюванні ОНП.
 
Віра Бутенко
заступник декана факультету аграрного менеджменту
 
 
Набір на навчання (синій)_2015Захисти дисертаційРегіональні навчальні заклади (синій)

Натисніть «Подобається», щоб читати
новини НУБіП України в Facebook