Кафедра терапії і клінічної діагностики

Навчальна література

Електронні навчальні курси
для студентів ОКР “Бакалавр” та ОКР “ Спеціаліст ” з дисциплін:
Клінічна діагностика хвороб тварин
Внутрішні хвороби тварин
Для студентів ОКР “ Магістр”
Профілактика хвороб та терапія тварин
Незаразні хвороби тварин (інтегрована дисципліна)
Клінічна діагностика хвороб тварин
 

Навчальна література

Підручники та навчальні посібники

1.    Цвіліховський М.І., Береза В.І., Січкар В.С., Чумаченко В.Ю., Колтун Є.М., Макарін А.О., Голопура С.І. Внутрішні хвороби тварин. Практикум.- 2-ге вид. перероблене та доповнене. – За ред. проф. Цвіліховського. – К., Арістей. – 2005. – 148 с.
2.    Герасименко В.Г., Герасименко М.О., Цвіліховський М.І, Коцюмбас І.Я., Захаренко М.О., Ображей А.Ф., Головко А.М. Біотехнологія. Підручник. – Під заг. ред. проф. В.Г. Герасименка. – К.: Фірма «ІНКОС». – 2006. – 647 с.
3.    Колесник В.Я., Михайлюк М.М., Любецький В.Й. Лікування дрібних тварин із застосуванням нетрадиційних методів. – Навч. посібник. – К., ПП «Графіка». - 2006. – 61 с.
4.    Костюк В.К., Цвіліховський М.І., Любецький В.Й. та ін. Тестові завдання для визначення мінімальних ознак професійної кваліфікації випускників вищих навчальних закладів ІІІ-ІV рівнів акредитації Мін АП України освітньо-кваліфікаційного рівня «Спеціаліст» напряму підготовки 1305 «Ветеринарна медицина». – К.: Аграрна освіта. – 2007. – 44 с.
5.    Береза В.І., Білан Л.Л., Цвіліховський М.І., Методика ведення ветеринарних дисциплін. – К., Арістей. – 2010. – 158 с.
6.    Козачок В.С., О.О.Скиба, Цвіліховський М.І. Клінічне дослідження екзотичних тварин.  – К., Арістей. – 2010. – 248 с.
7.    Руденко А.Ф., Цвіліховський М.І., Руденко А.А., Руденко П.А., Якимчук О.М., Немова Т.В. Диференціальна діагностика хвороб великої і дрібної рогатої худоби. – Луганськ, Вид-во Еталон-2. – 2012. – 412 с.
8.    Левченко В.І., Кондрахін І.П., , Влізло В.В., Головаха В.І., Судаков М.О., Мельник Й.Л, Чумаченко В.Ю., Богатко Л.М., Лисенко В.В., Папченко І.В. Внутрішні хвороби тварин: Підручник. –  Біла Церква, 2012. – 528 с.
9.    Руденко А.Ф., Цвіліховський М.І., Недосєков В.В., Руденко П.А., Руденко А.А.,Грушанська Н.Г., Костенко В.М. Диференційна діагностика хвороб свиней: навчальний посібник –  Луганськ: «Еталон-2», 2013 – 360 с.
10.    Цвіліховський М.І., Береза В.І., Січкар В.С., Голопура С.І., Грушанська Н.Г., Скиба О.О., Лазаренко П.В., Руденко А.А. Внутрішні хвороби тварин: Підручник. – 3-є видання, перероблене та доповнене – К.: Аграрна освіта, 2014. – 514 с.
11.    Цвіліховський М.І., Береза В.І., Немова Т.В., Палюх Т.А., Канівець О.М. Професійна підготовка фахівців ветеринарної медицини: навчальний посібник –  К.: «Компрінт», 2014. – 187 с.
12.     Цвіліховський М.І., Костюк В.К, Сорока Н.М. Тестві завдання для проведення зовнішнього незалежного оцінювання якості підготовки фахівців ОКР «Бакалавр» напряму «Ветеринарна медицина». – К.: «Аграр Медіа Груп», 2014. – 239 с. 

 

Науково-методичні розробки

1.    Цвіліховський М.І., Мельничук С.Д., Грушанська Н.Г., Голопура С.І., Бойко Н.І., Скиба О.О., Терещенко С.В. Методи роботи з лабораторними щурами в наукових експериментах // Метод. вказівки для студентів спеціальності «Ветеринарна медицина» ОКР 8.130501 – Магістр. – К., Вид. центр. НАУ. – 2007. – 29 с.
2.    Цвіліховський М.І., Бондар В.О., Шестопалка Р.І., Грушанська Н.Г., Якимчук О.М., Левищенко Т.І., Голопура С.І., Січкар В.С. Методичні вказівки до проведення практичних занять по спеціальних методах дослідження тварин для студентів та магістрантів факультету ветеринарної медицини. - Ч.2. – К., Вид.центр НАУ. – 2007.– 23 с.
3.    Цвіліховський М.І., Павленко О.І., Колесник В.Я., Береза В.І., Чумаченко В.Ю., Січкар В.С. Академічна історія хвороби тварини (курсовий проект). – Метод. вказівки для ВНЗ аграр. профілю ІІІ-ІV рівнів акредитації за спеціальністю «Ветеринарна медицина». – К.. Вид. центр НАУ. – 2007. – 46 с.
4.    Цвіліховський М.І., Чумаченко В.Ю., Павленко О.І., Колесник В.Я., Січкар В.С., Бондар В.О., Долецький С.П., Бойко Н.І., Голопура С.І., Титаренко А.М. Ординаторська історія хвороби (методичні вказівки з виконання і оформлення). - К., Вид. центр НАУ. – 2007. – 22 с.
5.    Цвіліховський М.І., Чумаченко В.Ю., Павленко О.І., Береза В.І., Колесник В.Я., Січкар В.С., Долецький С.П., Макарін А.О., Голопура С.І., Бойко Н.І., Скиба О.О. Щоденник і звіт (програма виробничої практики з дисципліни «Внутрішні хвороби тварин» та методичні вказівки по оформленню документації виробничої практики студентами ОКР «Спеціаліст» спеціальності 7.130501 – ветеринарна медицина). – К., Вид. центр НАУ. – 2007. – 62 с.
6.    Цвіліховський М.І., Якимчук О.М., Левищенко Т.І., Бондар В.О., Грушанська Н.Г. Курсова робота з дисципліни «Клінічна діагностика хвороб тварин» (методичні вказівки для написання і оформлення). – К., Вид. центр НАУ. – 2008. – 36 с.
7.    Медведєв К.С. Методичні вказівки з діагностики хвороб шкіри дрібних домашніх тварин. – Для підгот. фахівців ОКР «Магістр» спеціальності «Ветеринарна медицина» - К., Вид. центр НАУ. – 2008. – 25 с.
8.    Tsvilikhovskiy M.I., Skyba O.O., Golopura S.I., Grushanska N.I., Boyko N.I. Methods of drug administration in animals // Methodical guidelines for higher establishments. – Speciality Veterinary Medicine. – K., - Publ. Centr of NAU. – 2008. – 29 р.
9.    Tsvilikhovskiy M.I., Bondar V.O., Shestopalka R.I., Grushanska N.G., Yakimchuk O.M., Levischenko T.I., Nemova T.V., Sichkar V.S., Vorobyova O.V. General Animal Examination. -Methodological Instructions for laboratory classes with the students on “Clinical Diagnostics of Intenal Animal Diseases” on specialty “Veterinary Medicine” of educational-qualification level Master of Science. - K., - Publ. Centr of NAU. – 2008. – 34 p.
10.    Цвіліховський М.І., Мазуркевич А.Й., Духницький В.Б., Лакатош В.М. Магістерські програми ННІ ветеринарної медицини та якості і безпеки продукції тваринництва у 2008-2009 навчальному році. - К., Вид. центр НАУ. – 2008. – 58 с.
11.    Medvedev K.S. Diagnostic approaches to small animal skin diseases.- Metod. instruct. for labor. Classes with the students of master's program of educationaldiscipline “Small animall diseases”. – K., 2009. – 20 p.
12.    Tsvilihovskii M.I., Levischenko T.I., Jakimchuk O.M., Pogyrskiy I.G. Endoscopy of the gastrointestinal tract in dogs and cats.- Metod. instruct. for students of “Vet. Medic”, spesiality in “Clinical diagnostics of animall diseases”, Master's educational-qualification degree 98.130501) – K., 2009. – 20 p.
13.    Цвіліховський М.І., Січкар В.С., Костенко В.М., Грушанська Н.Г. Патологія нервової системи у собак. – метод. Вказ. Для підгот. Фахівців ОКР “Магістр” за спец. “Ветеринарна медицина.” – К., Вид. центр НУБіП України. – 2009. – 38 с.
14.    Медведєв К.С. Методичні вказівки з цитологічних досліджень поверхневих уражень шкіри у дрібних домашніх тварин. – Для підгот. фахівців ОКР «Магістр» - К., Вид. центр НУБіП України. – 2009. – 20 с.
15.    Tsvilihovskii M.I., Jakimchuk O.M., Gryshchenko V.A. Levischenko T.I., Bondar V.O., Grushanska N.G. Microscopic research of urinary sediment of animals.- Metod. instruct. for labor. lessons with the students on discipline “Clinical diagnostics of animall diseases” of educational qualification level “Magister” (8.130501) – K., 2009. – 36 p.
16.    Щоденник і звіт (програма виробничої практики з дисципліни «Внутрішні хвороби тварин» та методичні вказівки з оформлення виробничої практики студентами спеціальності «Ветеринарна медицина» / М.І.Цвіліховський, О.І.Павленко, В.І. Береза [та ін.]. – К., Вид. центр НУБіП України. – 2010. – 16 с.
17.    Академічна історія хвороби. Методичні вказівки з написання і оформлення курсової роботи студентами ВНЗ ІІІ-ІV рівнів акредитації за спеціальністю «Ветеринарна медицина» / М.І.Цвіліховський, О.І.Павленко, В.І. Береза [та ін.] . – К., Вид. центр НУБіП України. – 2010. – 46 с.
18.    Ординаторська історія хвороби тварини. Методичні вказівки з написання і оформлення курсової роботи студентами ВНЗ ІІІ-ІV рівнів акредитації за спеціальністю «Ветеринарна медицина» / М.І.Цвіліховський, О.І.Павленко, В.С.Січкар [та ін.] . – К., Вид. центр НУБіП України. – 2010. – 23 с.
19.    Робочий зошит з дисципліни «Клінічна діагностика хвороб тварин» / М.І.Цвіліховський, О.М.Якимчук, Т.І.Левищенко [та ін.]. – К., Вид. центр НУБіП України. – 2010. – 36 с.
20.    Щоденник з проходження навчальної практики з дисципліни «Клінічна діагностика хвороб тварин» / М.І. Цвіліховський, О.М.Якимчук,  Т.І. Левищенко [та ін.] . – К., Вид. центр НУБіП України. – 2010. – 26 с.
21.    Методичні вказівки для написання курсової роботи  з дисципліни «Клінічна діагностика хвороб тварин» / М.І. Цвіліховський, О.М. Якимчук, Т.І. Левищенко [та ін.]. – К., Вид. центр НУБіП України. – 2010. – 36 с.
22.    Цифрова рентгенологія. Методи отримання зображення і переваги перед традиційними технологіями. Методичні вказівки  для підготовки фахівців ОКР «Магістр» за спеціальністю 8.130501 – Ветеринарна медицина. – М.І.Цвіліховський, В.О. Бондар, В.М. Костенко [та ін.] . – К., Вид. центр НУБіП України. – 2010. – 36 с.
23.    Tsvilikhovskiy M.I. Blood Indexes of animals under Pathology. – Methodological Juidelines for «Clinical Diagnosis of Animal Diseases» Classes for the students of Veterinary Medicine specialty in Master’s educational qualification level (8.130501) / M.I. Tsvilikhovskiy, O.M. Yakymchuk, T.I.  Levischenko.  –  K., Publ. centr of NUBiP. – 2010. – 29 p.
24.    Береза В.І. Використання методологічних знань в процесі навчання ветеринарним дисциплінам (методична розробка) / В.І. Береза, М.І.Цвіліховський. – К., 2010. – 24 с.
25.    Костенко В.М Клінічна електроенцефалографія тварин / В.М Костенко, Н.Г. Грушанська,  М.І. Цвіліховський. - К., Вид. центр НУБіП України. – 2010. – 37 с.
26.     Цвіліховський М.І., Левищенко Т.І., Грищенко В.А. та ін. Лабораторне дослідження сечі. Метод. вказівки для провед. лабор. занять з дисципліни Клінічна діагностикиа хвороб тварин із студентами ОКР «Бакалавр». – К., Вид. центр НУБіП України. – 2010. – 37 с.
27.    Бойко Н.І., Голопура С.І., Скиба О.О., Макарін А.О.  Терапевтична техніка у собак і котів – К., Вид. центр НУБіП України. 2010. – 52 с.
28.   Бойко Н.І. Методичні вказівки для самостійного вивчення дисципліни «Хвороби птиці»  за магістерською програмою «Профілактика та терапія продуктивних тварин». – Для студентів ОКР «Магістр» / Н.І.Бойко. - К., Вид. центр НУБіП України. – 2010. – 24 с.
29.    Цвіліховський М.І., Береза В.І., Бойко Н.І.  Геморагічні діатези в тварин (клініко-гематологічна діагностика, лікування та профілактика). – Методичні вказівки для студентів ОКР «Магістр» - К., Вид. центр НУБіП України. – 2010. – 32 с.
30.    Цвіліховський М.І., Якимчук О.М. Визначення імунного статусу у бройлерів. –  Методичні вказівки для студентів спеціальності ветеринарна медицина  ОКР «Магістр» запрогромою «Хвороби птиці» – К., Вид. центр НУБіП України. 2010. – 28 с.
31.    Цвіліховський М.І., Якимчук О.М., Левищенко Т.І., Бондар В.О., Немова Т.В. Status praesents з дисципліни «Клінічна діагностика хвороб тварин». – К., Вид.центр НУБіП України. – 2011. – 36 с.
32.    Цвіліховський М.І., Якимчук О.М., Левищенко Т.І., Бондар В.О., Немова Т.В. Щоденник з проходження навчальної практики з дисципліни «Клінічна діагностика хвороб тварин». – К, Вид. центр НУБіП України. – 2011. – 26 с.
33.    Береза В.І., Немова Т.В., Цвіліховський М.І. Зміна методологічних орієнтирів у сучасній підготовці магістра ветеринарної медицини  (методичні вказівки). - К, Вид. центр НУБіП України. – 2011. – 22 с.
34.    Береза В.І., Немова Т.В., Цвіліховський М.І. Організаційно-методичні основи та методологічні особливості теоретичної підготовки магістрів з дисциплін ветеринарної медицини (методичні вказівки). - К, Вид. центр НУБіП України. – 2011. – 22 с.
35.    Береза В.І., Немова Т.В.,  Палюх Т.А., Цвіліховський М.І. Організація самостійної роботи та методика виконання індивідуальних занять студентами магістратури спеціальності «Ветеринарна медицина» (методичні вказівки). -  К, Вид. центр НУБіП України. – 2011. – 26 с.
36.    Цвіліховський М.І., Костюк В.К., Антонік І.І. Положення про огляд-конкурс на кращу навчально-науково-виробничу клініку ветеринарної медицини аграрного вищого навчального закладу ІІІ-ІV рівнів акредитації. Затв. Департаментом науково-освітнього забезпечення АПВ та розвитку сільських територій Мін АП України та продовольства України 23 серпня 2011 р. – 8 с.
37.     Береза В.І., Немова Т.В., Цвіліховський М.І. Дидактичні принципи та інноваційно-технологічні засоби при навчанні студентів магістратури дисциплінам ветеринарної медицини – метод. вказ. для підгот. фахівців фахівців ОКР «Магістр» спеціальності «Ветеринарна медицина» – К., Вид. центр НУБіП України. – 2012. – 24 с.
38.    Медведєв К.С., Костюк О.С.,Якимчук О.М., Немова Т.В. Методичні вказівки  з ультразвукової діагностики  хвороб серця  в собак і котів. – для підгот. фахівців ОКР «Магістр» спеціальності «Ветеринарна медицина» – К., Вид. центр НУБіП України. – 2012. – 32 с.
39.    Береза В.І., Якимчук О.М.,  Немова Т.В., Цвіліховський М.І. Логіка та принципи побудови діагнозу– метод. вказ. для підгот. фахівців фахівців ОКР «Магістр» спеціальності «Ветеринарна медицина» – К., Вид-во ЦП «Компринт». – 2012. – 12 с.
40.    Цвіліховський М.І., Голопура С.І., Костенко В.М., Грушанська Н.Г., Бойко Н.І. Ветеринарні превентивні технології за внутрішньої патології високопродуктивних корів. – метод. вказівки для підготовки фахівців ОКР «Магістр» спеціальності «Ветеринарна медицина» – К., Вид-во ЦП «Компринт». – 2012. – 79 с.
41.    Цвіліховський М.І., Грищенко В.А., Грушанська Н.Г., Костенко В.М. Лабораторна діагностика функціонального стану печінки. – метод. вказівки для підготовки фахівців ОКР «Магістр» спеціальності «Ветеринарна медицина» – К., Вид-во ЦП «Компринт». – 2012. – 71 с.
42.    Бойко Н.І., Голопура С.І., Грушанська Н.Г., Макарін А.О., Якимчук О.М., Скиба О.О., Костенко В.М., Шестопалка Р.І., Павелиця О.О. Історія хвороби (академічна) – метод. вказівки для підготовки фахівців ОКР «Магістр» спеціальності «Ветеринарна медицина» – К., Вид-во ЦП «Компринт». – 2012. – 48 с.
43.    Бойко Н.І., Голопура С.І., Скиба О.О., Костенко В.М., Грушанська Н.Г., Макарін А.О. Терапевтична техніка у собак і котів) – метод. вказівки для підготовки фахівців ОКР «Магістр» спеціальності «Ветеринарна медицина» – К., Вид-во ЦП «Компринт». – 2012. – 42 с.
44.    Цвіліховський М.І., Прус М.П., Бойко Г.В. Наскрізна програма практик студентів факультету ветеринарної медицини, галузь знань 1101 «Ветеринарія», спеціальність 8.11010101 «Ветеринарна медицина» (за видами). – К., Вид-во ЦП «Компринт». – 2013. – 64 с.
45.    Цвіліховський М.І., Прус М.П., Бойко Г.В. Наскрізна програма практик студентів факультету ветеринарної медицини, галузь знань 1101 «Ветеринарія», спеціальність 8.11010101 «Ветеринарна медицина». – К., Вид-во ЦП «Компринт». – 2013. – 120 с.
46.    Береза В.І., НемоваТ.В., Палюх Т.А., Цвіліховський М.І. Організаційні форми навчання та якість знань студентів магістратури з дисциплін ветеринарної медицини (методичні вказівки). – К., Вид-во ЦП «Компринт». – 2013. – 17 с.
47.    Береза В.І., Палюх Т.А., НемоваТ.В., Якимчук О.М., Цвіліховський М.І. Організаційно-педагогічні засади професійної підготовки фахівця ветеринарної медицини (методичні вказівки). – К., Вид-во ЦП «Компринт». – 2013. – 24 с.
48.     Якимчук О.М., Левищенко Т.І., Бондар В.О., Немова Т.В., Палюх Т.А.,  Маринюк. М.О. Загальне і спеціальне дослідження хворої тварини. Методичні вказівки до написання курсової роботи з дисципліни «Клінічна діагностика хвороб тварин» для студентів 2 курсу ОКР «Магістр» за спеціальністю 8.11010101 – «Ветеринарна медицина» – К., Вид-во ЦП «Компринт». – 2013. – 33 с.
49.    Якимчук О.М., Левищенко Т.І., Бондар В.О., Немова Т.В., Палюх Т.А.,  Маринюк. М.О. Фізикальні та інструментальні методи дослідження хворої тварини. Методичні вказівки до написання курсової роботи з дисципліни «Клінічна діагностика хвороб тварин» для студентів 3 курсу ОКР «Бакалавр» за спеціальністю 6.110101 – «Ветеринарна медицина». – К., Вид-во ЦП «Компринт». – 2013. – 34 с.
50.    Якимчук О.М., Левищенко Т.І., Бондар В.О., Немова Т.В., Палюх Т.А.,  Маринюк. М.О. Щоденник з проходження навчальної практики з дисципліни «Клінічна діагностика хвороб тварин». – Методичні вказівки для студентів ОКР «Магістр» за спеціальністю 8.11010101 – «Ветеринарна медицина». – К., Вид-во ЦП «Компринт». – 2013. – 26 с.
51.    Якимчук О.М., Левищенко Т.І., Бондар В.О., Немова Т.В., Палюх Т.А.,  Маринюк. М.О. Щоденник з проходження навчальної практики з дисципліни «Клінічна діагностика хвороб тварин». – Методичні вказівки для студентів ОКР «Бакалавр» за спеціальністю 8.11010101 – «Ветеринарна медицина». – К., Вид-во ЦП «Компринт». – 2013. – 22 с.
52.    Цвіліховський М.І., Грищенко В.А., Грушанська Н.Г. Діагностика функціонального стану печінки. Методичні вказівки для підготовки сфахівців ОКР «Магістр» з дисциплін «Ветеринарні превентивні технології забезпечення здоров’я тварин» і «Клінічна ветеринарна гематологія» за спеціальностями 8.11010101 – «Ветеринарна медицина» (за видами) та 8.11010205 – «Лабораторна діагностика хвороб тварин» – К., Вид-во ЦП «Компринт». – 2013. – 60 с.
53.    Цвіліховський М.І., Прус М.П., Засєкін Д.А., Данілов В.Б., Соломон В.В. Професіограма лікаря ветеринарної медицини для абітурієнтів, студентів ОКР «Бакалавр» та «ОКР Магістр» спеціальності 6.110101 – «Ветеринарна медицина»  – К., Вид-во ПП «Дірект Лайн». – 2013. –  15 с.
54.    Цвіліховський М.І., Якимчук О.М., Маринюк М.О. Ультразвукова діагностика печінки та жовчного міхура у дрібних домашніх тварин (методичні вказівки) – К., Вид-во ЦП «Компринт». – 2013. – 34 с.
55.    Цвіліховський М.І., Бондар В.О., Якимчук О.М та ін. Ультразвукова діагностика хвороб нирок у дрібних тварин (методичні вказівки). – К., Вид-во ЦП «Компринт». – 2013. – 44 с.
56.    Голопура С.І., Бойко Н.І., Грушанська Н.Г. Академічна історія хвороби. Методичні вказівки для написання курсової роботи з дисципліни «Внутрішні хвороби тварин». – К., Вид-во ЦП «Компринт». – 2013. – 46 с.
57.    Tsvilikhovskiy M.I., Grushanska N.G., KostenkoV.M., Skyba O.O. Clinical examination of thepig. For students of department «Veterinary medicine». – К., Вид-во ЦП «Компринт». – 2013. – 30 с.
58.    Бондар В.О., Якимчук О.М., Немова Т.В., Павелиця О.О., Палюх Т.А. Ультразвукова діагностика хвороб нирок у дрібних домашніх тварин. Методичні вказівки для студентів ОКР «Магістр» за спеціальністю 6.11010101 – «Ветеринарна медицина» (за видами).
59.    Цвіліховський М.І., Бондар В.О., Якимчук О.М., Немова Т.В., Павелиця О.О., Палюх Т.А. Методичні вказівки до проведення практичних занять по спеціальних методах дослідження тварин для підготовки фахівців ОКР «Бакалавр» спеціальності 6.11010101 – «Ветеринарна медицина» Частина 2. – К., Вид-во ЦП «Компринт». – 2014. – 136 с.
60.    Якимчук О.М., Левищенко Т.І., Бондар В.О., Немова Т.В., Палюх Т.А., Маринюк. М.О., Іванченко Н.Ю. STATUS PRAESENS. Методичні вказівки до написання курсової роботи з дисципліни «Клінічна діагностика хвороб тварин» для студентів 3 курсу ОКР «Бакалавр» за спеціальністю 6.110101 – «Ветеринарна медицина». – К., Вид-во ЦП «Компринт». – 2014. – 33 с.
61.    Якимчук О.М., Левищенко Т.І., Бондар В.О., Немова Т.В., Палюх Т.А., Маринюк. М.О., Іванченко Н.Ю. Щоденник з проходження навчальної практики з дисципліни «Клінічна діагностика хвороб тварин» Методичні вказівки для студентів ОКР «Бакалавр» за спеціальністю 6.110101 – «Ветеринарна медицина». – К., Вид-во ЦП «Компринт». – 2014. – 22 с.
62.    Цвіліховський М.І., Бондар В.О., Якимчук О.М., Немова Т.В., Палюх Т.А. Сучасні методи діагностики у ветеринарній медицині дрібних  домашніх тварин (комп’ютерна і магнітно-резонансна томографія) Методичні вказівки для студентів ОКР «Магістр» за спеціальністю 6.110101 – «Ветеринарна медицина» (за видами). – К., Вид-во ЦП «Компринт». – 2014. – 84 с.
63.    Цвіліховський М.І., Костенко В.М., Голопура С.І., Грушанська Н.Г. Ветеринарні превентивні технології за внутрішньої патології молодняку жуйних тварин. Методичні вказівки для студентів ОКР «Магістр» за спеціальністю 6.11010101 – «Ветеринарна медицина» (за видами). – К., Вид-во ЦП «Компринт». – 2014. – 70 с.
64.    Цвіліховський М.І., Грушанська Н.Г., Костенко В.М., Скиба О.О. Ветеринарні превентивні технології за внутрішньої патології свиней. Методичні вказівки для студентів ОКР «Магістр» за спеціальністю 6.11010101 – «Ветеринарна медицина» (за видами). – К., Вид-во ЦП «Компринт». – 2014. – 65 с.
65.    Голопура С.І., Бойко Н.І., Грушанська Н.Г., Макарін А.О., Костенко В.М., Якимчук О.М., Скиба О.О., Павелиця О.О., Палюх Т.А. Академічна історія хвороби. Методичні вказівки для написання курсової роботи з дисципліни «Внутрішні хвороби тварин». – К., Вид-во ЦП «Компринт». – 2014. – 46 с.
66.    Павленко О.І., Січкар В.С., Голопура С.І., Бойко Н.І., Долецький С.П., Скиба О.О., Грушанська Н.Г., Костенко В.М., Немова Т.В., Павелиця О.О., Палюх Т.А. Ординаторська історія хвороби. Методичні вказівки для написання курсової роботи з дисципліни «Внутрішні хвороби тварин». – К., Видавничий центр НУБіП України. – 2014. –  20 с.
67.    Якимчук О.М., Левищенко Т.І., Бондар В.О., Немова Т.В., Палюх Т.А., Маринюк. М.О. Щоденник з проходження навчальної практики з дисципліни «Клінічна діагностика хвороб тварин» Методичні вказівки для студентів ОКР «Магістр» за спеціальністю 6.11010101 – «Ветеринарна медицина. – К., Вид-во ЦП «Компринт». – 2014. – 26 с.
68.    Якимчук О.М., Левищенко Т.І., Бондар В.О., Немова Т.В., Палюх Т.А., Маринюк. М.О., Іванченко Н.Ю.  Загальне і спеціальне дослідження хворої тварини. Методичні вказівки до написання курсової роботи з дисципліни «Клінічна діагностика хвороб тварин» для студентів 2 курсу ОКР «Магістр» за спеціальністю 8.11010101 – «Ветеринарна медицина». – К., Вид-во ЦП «Компринт». – 2014. – 37 с.
69.    Береза В.І., Немова Т.В., Палюх Т.А., Цвіліховський М.І. Методичні вказівки для написання курсової роботи  з дисципліни «Методика навчання ветеринарних дисциплін». – К., Вид-во ЦП «Компринт». – 2014. – 15 с.
70.    Береза В.І., Немова Т.В., Палюх Т.А., Цвіліховський М.І. Методологічна основа походження помилок фахівця ветеринарної медицини (методична розробка). – К., Вид-во ЦП «Компринт». – 2014. – 25 с.
71.    Береза В.І., Палюх Т.А., Немова Т.В., Якимчук О.М., Бондар В.О., Цвіліховський М.І. Як уникнути помилок при дослідженні та побудові діагнозу за хвороб системи дихання тварин? Методичні вказівки для студентів ОКР «Магістр» за спеціальністю 6.11010101 – «Ветеринарна медицина». – К., Вид-во ЦП «Компринт». – 2014. – 33 с.
72.    Береза В.І., Палюх Т.А., Немова Т.В., Павелиця О.О., Бондар В.О., Цвіліховський М.І. Здорове і хворе серце у запитаннях і відповідях Методичні вказівки для студентів ОКР «Магістр» за спеціальністю 6.11010101 – «Ветеринарна медицина». – К., Вид-во ЦП «Компринт». – 2014. – 40 с.
73.    Бойко Н.І., Голопура С.І., Скиба О.О., Терапевтична техніка у собак і котів Методичні вказівки для студентів ОКР «Магістр» за спеціальністю 6.11010101 – «Ветеринарна медицина». – К., Вид-во ЦП «Компринт». – 2014. – 45 с.
74.    Цвіліховський М.І., Голопура С.І., Костенко В.М., Грушанська Н.Г., Бойко Н.І. Ветеринарні превентивні технології за внутрішньої патології високопродуктивних корів: методичні вказівки для студентів ОКР «Магістр» за спеціальністю 6.11010101 – «Ветеринарна медицина» (за видами). – К., Вид-во ЦП «Компринт». – 2014. – 71 с.
 

Наукові рекомендації

1.    Палюх Т.А., Береза В.І., Дикий О.І., Кравченков А.А., Цвіліховський М.І.   Науково-практичні рекомендації з діагностики, лікування і профілактики порушень мінерального обміну в норок. – Затв.  Наук. метод. радою Державної ветеринарної та фіто санітарної служби України, 21.12.2011 р., протокол  № 4. – К., Вид-во ЦП «Компринт». – 2012. – 26 с.
2.    Бугай А.О.,    Духницький В.Б.,     Цвіліховський М.І. Застосування каротиноїдів з метою підвищення метаболічного статусу організму курчат-бройлерів. Науково-прктичні рекомендації. – Затв.  Наук. метод. радою Державної ветеринарної та фіто санітарної служби України, 21.12.2011 р., протокол  № 4. – К., Вид. центр НУБіП України. – 2012. – 22 с.
3.    Руденко Є.В., Долецький С.П., Іванов І.А., Цвіліховський М.І., Жукорський О.М., Шаповалов С.О., Варчук С.С., Долгая М.М. Вміст есенціальних мікроелементів і важких металів у кормах різних регіонів України та мінеральне живлення тварин за сучасних екологічних умов. - Науково-прктичні рекомендації. – Затв.  Наук. метод. радою Державної ветеринарної та фіто санітарної служби України, 21.12.2011 р., протокол  № 4. – К., Вид. центр НУБіП України. – 2012. – 24 с.
4.    Руденко А.А.,  Шестопалка Р.І., Цвіліховський М.І. Дагностика і терапія кардіоміопатій у собак. - Науково-прктичні рекомендації. – Затв.  Наук. метод. радою Державної ветеринарної та фіто санітарної служби України, 21.12.2011 р., протокол  № 4. – К., Вид. центр НУБіП України. – 2012. – 32 с.
5.    Цвіліховський М.І., Бойко Н.І., Бойко Г.В., Саяпін С.П. Експертна система «Внутрішні хвороби тварин: методи діагностики, лікування і заходи профілактики». – Науково-методичні рекомендації. – Затв.  Наук. метод. радою Державної ветеринарної та фіто санітарної служби України, 21.12.2011 р., протокол  № 4. – К., Вид. центр НУБіП України. – 2012. – 25с.
6.    Цвіліховський М.І., Грушанська Н.Г., Костенко В.М., Обруч М.М. Алгоритм легеневого рисунка за комп’ютерної рентгенографії собак. – Науково-методичні рекомендації Затв.  Наук. метод. радою Державної ветеринарної та фіто санітарної служби України, 21.12.2012 р., протокол  № 1. – К., Вид-во ЦП «Компринт». – 2013. – 26 с.
7.    Бойко Г.В., Бойко Н.І., Саяпін С.П., Цвіліховський М.І. Експертна система «Внутрішні хвороби тварин: методи діагностики, лікування і заходи профілактики». – Науково-методичні рекомендації Затв.  Наук. метод. радою Державної ветеринарної та фіто санітарної служби України, 21.12.2012 р., протокол  № 1. – К., Вид-во ЦП «Компринт». – 2013. – 23 с.
8.    Цвіліховський М.І., Маринюк М.О., Немова Т.В., Голопура С.І., Якимчук О.М., Палюх Т.А. Регуляція рівня колос трального імунітету у новонароджених телят. – Науково-методичні рекомендації Затв. Наук. метод. радою Державної ветеринарної та фіто санітарної служби України, 25.12.2014 р., протокол  № 1. – К., Вид-во ЦП «Компринт». – 2014. – 20 с.
9.    Цвіліховський М.І., Грушанська Н.Г., Костенко В.М., Якимчук О.М., Бондар В.О.  Променева діагностика патології черевної порожнини у собак і котів. – Науково-методичні рекомендації Затв. Наук. метод. радою Державної ветеринарної та фіто санітарної служби України, 25.12.2014 р., протокол  № 1. – К., Вид-во ЦП «Компринт». – 2014. – 25 с.
 

Регіональні навчальні заклади (синій)Набір на навчання (синій)_2015Захисти дисертацій

Натисніть «Подобається», щоб читати
новини НУБіП України в Facebook