Збірник матеріалів та рекомендації учасників ІІ Всеукраїнського круглого столу «Від теорії до практики в управлінні та врядуванні»

12 липня 2022 року

 

 

 

    Вже декілька разів поспіль кафедра публічного управління, менеджменту інноваційної діяльності та дорадництва разом з Радою роботодавців ННІ неперервної освіти і туризму (секція «Публічне управління та менеджмент») НУБіП України виступає організатором дискусійних платформ під час проведення всеукраїнських круглих столів «Від теорії до практики в управлінні та врядуванні», на яких зустрічаються відомі вчені, практики, експерти, науково-педагогічні працівники та здобувачі вищої освіти, залучені до реалізації освітніх програм «Публічне управління та адміністрування». 
   За результатами проведення 21 червня 2022 р. ІІ Всеукраїнського круглого столу «Від теорії до практики в управлінні та врядуванні» у Національному університеті біоресурсів і природокористування України, редакційною колегією кафедри публічного управління, менеджменту інноваційної діяльності та дорадництва у складі докторів наук з державного управління Приліпка С.М., Грищенко І.М., Олійника В.В., доктора економічних наук Витвицької О.Д. та кандидата наук з державного управління Галушки В.Ю. підготовлено та видано збірник матеріалів, у якому опубліковано тези доповідей учасників за напрямами:
  1. Формування сучасного освітнього середовища на засадах практико-орієнтованого та компетентнісного підходів для підготовки здобувачів вищої освіти.
  2. Актуальні питання публічного управління та адміністрування в умовах сучасних викликів та загроз.
  3. Формування та розвиток державного управління.
  4. Регіональне управління та місцеве самоврядування в Україні. 
 
   У збірнику висвітлено результати наукових досліджень 40 практиків, експертів, науково-педагогічних працівників, студентів та аспірантів щодо підвищення якості підготовки здобувачів вищої освіти за спеціальністю 281 «Публічне управління та адміністрування», удосконалення компетентностей посадових осіб органів публічної влади, законодавчих ініціатив з питань освіти державних службовців, забезпечення національної безпеки держави, інвестиційно-інноваційного розвитку, організації діяльності публічних службовців, цифровізації публічних послуг, інструментів регулювання інформаційного простору та протидії дезінформації в умовах воєнного стану, механізмів взаємодії влади з представниками бізнесу та громадськості у процесі реалізації реформи децентралізації та ін.       
 
   Заслухавши доповіді та виступи учасників пленарного засідання «Формування сучасного освітнього середовища на засадах практико-орієнтованого та компетентнісного підходів для підготовки здобувачів вищої освіти за спеціальністю 281 «Публічне управління та адміністрування» і панельної дискусії «Актуальні питання публічного управління та адміністрування в умовах сучасних викликів та загроз», обговоривши їх змістове наповнення, висвітлені проблеми та основні напрями їх вирішення, відзначаючи високу зацікавленість та практичну значимість підготовки здобувачів вищої освіти для органів публічної влади, інститутів громадянського суспільства, закладів вищої освіти в період реалізації реформ в усіх сферах життєдіяльності суспільства, зокрема і реформи державного управління та децентралізації, а також враховуючи ключову роль висококваліфікованих фахівців органів публічної влади у забезпеченні реалізації цих реформ, за результатами роботи учасниками Круглого столу підготовлені рекомендації:
 
   1. Органам публічної влади:
 • удосконалити механізми забезпечення реалізації права рівного доступу громадян до публічної служби в Україні;
 • оптимізувати структуру державних органів влади й інших суб’єктів сфери публічного управління та адміністрування з урахування сучасних викликів і загроз, які стоять перед українською державою в умовах дії військового стану та післявоєнного відновлення країни;
 • підвищити ефективність роботи та забезпечити раціональний розподіл повноважень публічних службовців, одночасно трансформувавши значну частину публічних послуг на цифрові платформи та зменшивши розмір витрат на утримання державного апарату;
 • розвивати технологічні інновації у сфері публічного управління та адміністрування щодо підвищення рівня цифровізації суспільства, удосконалити форми дистанційного надання публічних послуг та вчасного реагування посадових осіб на запити громадян з використанням систем е-документообігу;
 • розробити стандарти та правила, що чітко регламентуватимуть діяльність публічних службовців в умовах воєнного стану;
 • поглибити міжнародне співробітництво з країнами-партнерами у різних сферах публічного управління та адміністрування, продовжити курс на європейську та євроатлантичну інтеграцію;
 • сприяти запровадженню зарубіжного досвіду комплексного відновлення країн у повоєнний та післявоєнний періоди, залучати усі види міжнародних інвестицій та грантових коштів на умовах співфінансування;
 • розробити механізми налагодження взаємодії органів державної влади й органів місцевого самоврядування з комунальними службами та іншими суб’єктами господарювання для відновлення пошкоджених об’єктів житлової, виробничої, сервісної, інженерної інфраструктури внаслідок проведення бойових дій;
 • запровадити розроблення паспортів безпекового середовища територіальних громад, узгодити їх зі стратегіями та програмами соціально-економічного розвитку;
 • враховувати потреби мешканців територіальної громади з особливими потребами при укладанні інвестиційних та інших договорів щодо здійснення підприємницької діяльності, ремонту дорожньо-транспортної мережі, функціонування інфраструктурних об’єктів житлово-комунальної та соціально-гуманітарної сфер;
 • запровадити на законодавчому рівні інноваційні механізми протидії інформаційній атаці та дезінформації на інформаційно-комунікаційному просторі, визначити інструменти їх реалізації у діяльності органів публічної влади;
 • розглянути питання запровадження та функціонування інтегрованого органу публічного управління, який включатиме у себе суб’єктів владних відносин і громадянського суспільства, утворюватиметься та функціонуватиме на тимчасовій або постійній основі для вирішення важливих проблем формування й реалізації публічної політики на різних рівнях управління;
 • удосконалити систематизацію методів взаємодії органів місцевого самоврядування з суб’єктами підприємницької діяльності;
 • використати кращі елементи позитивного французького досвіду функціонування інституту префекта для його адаптації у систему державного управління в Україні.
 
    2. Закладам вищої освіти, що здійснюють підготовку здобувачів вищої освіти за спеціальністю 281 «Публічне управління та адміністрування», Центрам підвищення кваліфікації, що забезпечують надання освітніх послуг для посадових осіб органів публічної влади:
– удосконалити методи практико-орієнтованого навчання, передбачивши варіативність форм і засобів навчання;
– забезпечити раціональне співвідношення лекційних, практичних та індивідуальних занять з урахуванням індивідуальної освітньої траєкторії;
– збільшити питому вагу викладення змісту навчальних дисциплін та курсів підвищення кваліфікації у форматі case-study, розглядати на заняттях конкретні практичні ситуації і напрями вирішення проблем;
– використовувати в освітньому процесі метод проєктів, спрямований на застосування інтерактивних, проблемно-орієнтованих, розвивальних (ігрових) та інших технологій для кращого засвоєння матеріалу, розвитку колективної взаємодії та критичного мислення;
– удосконалити зміст існуючих освітніх компонентів в освітніх програмах та курсах для набуття фахівцями важливих компетенцій в умовах постійних змін під час дії військового стану та після його завершення, поглибити засвоєння цифрових компетентностей, підвищити рівень мовної підготовки здобувачів вищої освіти та публічних службовців;
– посилити формування нових компетентностей здобувачів вищої освіти та публічних службовців в умовах дії воєнного стану та у післявоєнний період відбудови країни, зокрема: організація цивільного захисту населення та забезпечення власної безпеки життєдіяльності; психологія спілкування, конфліктологія, стресостійкість, комунікація з постраждалими особами внаслідок втрати майна, заподіяння шкоди здоров’ю громадян та їх близьким особам; надання першочергової медичної допомоги постраждалим громадянам;
– передбачити у змістовому наповненні освітніх компонентів освітніх програм підготовки здобувачів вищої освіти та інших курсах питання забезпечення національної безпеки, захисту національних інтересів, патріотичного виховання молоді, здійснення волонтерського руху та організації гуманітарних місій;
– підвищити рівень професіоналізації публічних службовців за короткостроковими та професійними (сертифікатними) програмами підвищення кваліфікації з питань управління змінами, лідерства та командної роботи, прийняття ефективних рішень та цифрової грамотності.
 
   З повним текстом доповідей учасників ІІ Всеукраїнського круглого столу «Від теорії до практики в управлінні та врядуванні» та рекомендаціями можна ознайомитися у збірнику матеріалів:
 
   Від теорії до практики в управлінні та врядуванні : матеріали ІІ Всеукраїнського круглого столу, 21 червня 2022 р. (до Дня державної служби) / за заг. ред. С.М. Приліпка, І.М. Грищенко. Київ : НУБіП, 2022. 144 с.
 
   Усі учасники пленарного засідання і панельної дискусії Всеукраїнського круглого столу одержали сертифікати.
 
 
   Учасників  Всеукраїнського круглого столу, присвяченому Дню державної служби, об’єднала спільна мета – науково-практичне опрацювання актуальних питань теорії і практики у сфері публічного управління та адміністрування для обміну практичним досвідом посадових осіб органів публічної влади,  відомих експертів та вчених з науково-педагогічними працівниками,  студентами та аспірантами, напрацювання рекомендацій щодо механізмів забезпечення національних інтересів України, сталого розвитку економіки, різноманітних засобів впливу громадянського суспільства на прийняття управлінських рішень, інструментів підвищення рівня підготовки здобувачів вищої освіти у закладах вищої освіти та Центрах підвищення кваліфікації для посадових осіб органів державної влади та органів місцевого самоврядування, активізації залучення громадян до процесів децентралізації та реалізації реформ державного управління, що відбуваються в українському суспільстві. Плануємо надалі організовувати всеукраїнські та міжнародні заходи щодо спільного вирішення проблем у сфері публічного управління та адміністрування, відбудови та розвитку української держави.
 
 
Сергій Приліпко,
в.о. завідувача кафедри публічного управління,
менеджменту інноваційної діяльності та дорадництва
 

 

 

Регіональні навчальні заклади (синій)Набір на навчання (синій)_2015Захисти дисертацій

Натисніть «Подобається», щоб читати
новини НУБіП України в Facebook