Всеукраїнська науково-практична онлайн-конференція «Наукові читання професора Григорія Герасимовича Кірейцева» (до 90-річчя від дня народження)

24 лютого 2022 року
      Головною подією, що відбулась цього тижня не лише на кафедрі обліку та оподаткування економічного факультета НУБіП України, а й для українських науковців економічного спрямування стала Всеукраїнська науково-практична онлайн-конференція «Наукові читання професора Григорія Герасимовича Кірейцева», присвячена 90-річчю від дня народження.
   22 лютого 2022 року 90 років з дня народження Заслуженого працівника освіти і науки України, доктора економічних наук, професора, член-кореспондента Міжнародної академії аграрної освіти, Заслуженого професора Національного університету біоресурсів і природокористування України, та інших провідних вузів.
    Окрім активної викладацької діяльності, професор Г.Г. Кірейцев невтомно працював на науковій ниві. Постійно брав участь у наукових семінарах, виступав на наукових конференціях, публікувався в наукових журналах. Григорій Герасимович Кірейцев – автор понад 200 наукових праць.
    Григорій Герасимович був членом спеціалізованих вчених рад по захисту кандидатських і докторських дисертацій у НУБіП України, Київському національному економічному університеті імені Вадима Гетьмана, Інституті аграрної економіки НААН України. Вчений постійно виголошував промови за тематикою, що розглядалася радами, активно впливаючи на формування професійного потенціалу, розвиток науки про бухгалтерський облік.
    Його виступи завжди викликали високу зацікавленість, оскільки були безцінним джерелом для роздумів, наукових пошуків, розуміння величі науки та представлених ідей.
     Глибинна сутність вченого проявляється через виявлення ним гносеологічної сутності та онтологічного змісту бухгалтерського обліку, його місії як «суспільної науки та інтегрованої багатофункціональної господарської практики, як путівника людини в її прагненні перейти від інтуїтивного сприйняття оточуючого соціального, економічного та екологічного середовища до раціонального…».
      Основну увагу професор концентрував на актуальних питаннях теоретико-методологічних засад розвитку бухгалтерського обліку та проблемах підготовки облікових кадрів у системі вищої агроекономічної освіти.
     Праці професора особливі тим, що в них простежуються два аспекти проблем розвитку бухгалтерського обліку та визначення шляхів їх вирішення:
    • теоретико-методологічний, в якому автор наголошує на актуальності розкриття глибинної сутності економічних та облікових категорій і на цій основі акцентує увагу на можливостях забезпечувати високий науковий рівень бухгалтерського відображення кількісних параметрів об'єктів спостереження;
     • функціональний, де обґрунтовується потреба наукового бачення змін, і тенденцій та закономірностей поведінки об'єктів обліку.           Метод бухгалтерського обліку розглядається в цьому контексті як система прийомів реалізації функцій обліку та вирішення задач, що ставляться перед ним. Функціональний аспект вимагає підвищувати якість підготовки фахівців з обліку та аналізу господарської діяльності.
     Професор Кірейцев Г.Г. підготував 32 кандидати та 2 доктори економічних наук, був опонентом при захисті дисертацій багатьох науковців протягом двох десятиліть.
   Одним серед перших професор Г.Г. Кірейцев дослідив функції бухгалтерського обліку. Ним виявлено і сформульовано нову зовнішню регулюючу облікову функцію, реалізація якої може бути як корисною (за умови забезпечення потрібного наукового рівня облікових процедур), так і шкідливою (за умови нехтування вимогами методології економічної науки).
    Обґрунтована легітимна реалізація регулюючої функції бухгалтерського обліку, яка складає основу креативного обліку процесів відтворення засобів життєдіяльності людини.
     Тому започаткований проф. Г.Г. Кірейцевим функціональний аспект дослідження бухгалтерського обліку одержав визнання як новий напрям бухгалтерської науки. Подальший розвиток цей напрям отримав у провідних дослідницьких колективах за спеціальністю «Бухгалтерський облік, аналіз та аудит».
     Вчений розробив концепцію підготовки спеціалістів з бухгалтерського обліку і аудиту у вищих сільськогосподарських навчальних закладах, яку було схвалено в 1997 р. на міжнародному семінарі завідувачів кафедр бухгалтерського обліку і фінансів сільгоспвузів.
   Основним організатором «Наукових читань професора Григорія Герасимовича Кірейцева» присвячених 90-річчю від дня народження виступили колишні учні, а нині провідні НПП кафедри обліку та оподаткування економічного факультету Національного університету біоресурсів і природокористування України.
    В роботі конференції взяли участь більше 130 учасників, серед яких – представники 34 закладів вищої освіти із різних регіонів України та Федерації аудиторів, бухгалтерів і фінансистів АПК України.
      На пленарному засіданні з привітаннями та актуальними науковими доповідями виступили провідні вітчизняні фахівці.
     Із вступним, привітальним словом виступила заступник декана економічного факультету, доктор економічних наук, доцент
Юлія Негода.


    З подякою за долучення до пам’ятної конференції та участь у науковому зростанні українських обліковців звернулась до учасників завідувач кафедри обліку та оподаткування НУБіП України, д.е.н., професор Любов Гуцаленко.
    Також Любов Василівна в своїй доповіді «Земна місія професора Григорія Кірейцева» окреслила життєвий шлях професора Г.Г. Кірейцева та його наукові надбання, зокрема підготовлену плеяду науковців для вищої школи.
    Академік-секретар відділення економіки і продовольства НААН, академік Національної академії аграрних наук, Герой України, доктор економічних наук, професор Петро Саблук, висловив захоплення та повагу до наукових надбань великого вченого в доповіді «Пам’яті Кірейцева Г.Г.: його теоретичні і практичні надбання розраховані на майбутнє поколінь».
    Голова ради Федерації аудиторів, бухгалтерів і фінансистів АПК України, академік НААН України, доктор економічних наук, професор Валерій Жук розкрив дослідження питань про «Економічні теорії у розвитку бухгалтерського обліку (до пам’яті про наукову спадщину Кірейцева Г.Г.)»

    Заслужений діяч науки і техніки України, професор кафедри обліку, контролю, аналізу та оподаткування, ректор Львівського торговельно-економічного університету (м. Львів), доктор економічних наук, професор Петро Куцик в доповіді «Облікова система в управлінні бізнес-процесами підприємства» зосередив увагу, що облікову систему слід розглядати як відокремлену сукупність взаємодіючих між собою елементів, яка утворює визначену цілісність, володіє певними інтегральними властивостями, що дає змогу їй виконувати в середовищі визначені функції, як зазначав професор Кірейцев Г.Г.

   Професор кафедри аудиту та підприємництва, Національної академії статистики, обліку та аудиту (м. Київ), доктор економічних наук, професор Володимир Шевчук у виступі «Теоретико-економічні детермінанти розвитку сучасної парадигми обліку за проф. Г.Г. Кірейцевим» наголосив, що варто воскрешати думки і наміри професора Г. Кірейцева щодо розвитку обліку.
     Професор кафедри обліку і оподаткування, Західноукраїнського національного університету (м. Тернопіль), доктор економічних наук, професор Василь Дерій в доповіді «Розвиток теорії та методології обліку і звітності у працях професора Кірейцева Г.Г. та інших українських та зарубіжних науковців» окреслив вагомі досягнення на науково-педагогічній ниві заслужено шанованого професора та його роль для науковців прийдешніх поколінь.

    Долучився до наукових спогадів проректор з науково-педагогічної роботи та розвитку НУБІП України, академік Національної академії аграрних наук, заслужений діяч науки і техніки України, Відмінник освіти і науки України, д.е.н., професор Сергій Кваша, який підкреслив фундаментальність та високоцінність поглядів Григорія Герасимовича, особливий внесок вченого у розвиток теорії бухгалтерського обліку.
    Декан економічного факультету НУБІП України, д.е.н., професор Анатолій Діброва розповів про важливість вшанування наукової пам’яті шанованого всією науковою спільнотою професора Кірейцева Г.Г., який залишив великий творчий доробок та заслуговує на продовження досліджень його учнями.
   Академік Академії економічних наук України, завідувач кафедри інформаційних систем в управлінні та обліку Державного університету «Житомирська політехніка» (м. Житомир), доктор економічних наук, професор Сергій Легенчук в доповіді «Роль професора Г.Г. Кірейцева в розвитку теоретичних засад обліку» високо оцінив співпрацю Григорія Герасимовича з Житомирською науковою школою та його внесок в підготовку науковців з бухгалтерського обліку.
     Професор кафедри фінансів і кредиту Державного університету «Житомирська політехніка» (м. Житомир), доктор економічних наук, професор Олександр Петрук, відзначив не лише роль професора Кірейцева Г.Г. в розвиток прогностичної функції науки про бухгалтерський облік, а й в становлення наукової школи «Житомирської політехніки».

    Професор кафедри статистики та економічного аналізу НУБІП України, доктор економічних наук, професор Василь Савчук в доповіді «Обліковий імператив інформаційної системи менеджменту підприємства» окреслив особливість та глибину наукової думки професора Г.Г. Кірейцева, акцентувавши увагу на роль обліку в системі менеджменту, вказавши низку його фундаментальних праць, які отримали найвищу оцінку.

     Доктор економічних наук, професор, товариш по життю та однодумець наукових поглядів Олексій Гудзинський відзначив плідну співпрацю не лише на адміністративній, а й на науковій ниві. Відзначивши їх спільну думку про необхідність підготовки кадрів з глибоким аналітичним мисленням. Спільна творчість сприяла розвитку ідей про роль обліку в управлінні узагальнена в монографіях.

  Заслухавши і обговоривши виступи, учасники конференції погодили наукову та практично-орієнтовану позицію щодо фундаментальних підходів з творчого спадку Кірейцева Г.Г. та їх практичної реалізації в умовах глобальних викликів, які узагальнені в резолюції конференції.
    Старший викладач Олег Криворот висловив віршованими рядками любов і повагу усіх НПП кафедри обліку та оподаткування й університету до Чудового Вчителя і Людини.
Дев’яносто років Видатній Людині,
Згадуємо з шаною всі ми,
Кірейцева праці актуальні й нині,
В них проміння світла серед тьми!
Зроблено багато, совісно і чесно,
По життю був Справжній Правдолюб,
Весело було з ним, дуже інтересно,
Добрі очі, посивілий чуб…
Ясний, світлий розум, дружні настанови,
Лекції найвищий пілотаж,
Гуморист від Бога, щирий Майстер слова,
У науці Свій, в освіті Наш!
Досвід величезний був у Педагога,
Вміло учням він передавав,
Тож у дисертантів успішна дорога,
В океані знань у морі справ!
Ключові посади, звання, нагороди,
Були у Професора в житті,
Завжди своя думка попри перешкоди,
І як результат на Висоті!
Сім’янин чудовий, вірний Друг, колега,
Від Всевишнього такі Учителі,
Працював сумлінно, не шукав «ковчега»,
Гордо йшов по матінці землі!
З Ним було приємно, часом геть не просто,
Залишив безцінний внесок Він,
Прекрасній Людині рівно Дев'яносто,
Вічна Пам’ять і Низький Уклін…


Любов Гуцаленко,
завідувач кафедри обліку та оподаткування,
Тетяна Слєсар, 
доцент кафедри обліку та оподаткування
 

 

Регіональні навчальні заклади (синій)Захисти дисертаційНабір на навчання (синій)_2015

Натисніть «Подобається», щоб читати
новини НУБіП України в Facebook