На економічному факультеті відбувся І етап Всеукраїнського конкурсу студентських наукових робіт

24 січня 2022 року
   Відповідно до наказу Міністерства освіти і науки України від 05.11.2021 р. № 1179 «Про проведення Всеукраїнського конкурсу студентських наукових робіт з галузей знань і спеціальностей у 2021/2022 навчальному році» та наказу ректора Національного університету біоресурсів і природокористування України (№ 1293 від 24.11.2021 р.) 17 січня 2022 року на економічному факультеті відбувся І етап конкурсу студентських наукових робіт.

  Метою конкурсу є розвиток інтелектуального потенціалу талановитої молоді; активізація та підтримка наукової роботи студентів як найважливішого фактору формування фахівців нового типу; стимулювання їх інтересу до дослідницької роботи, участі у наукових програмах, проектній, конструкторській та інших формах науково-дослідної діяльності; оволодіння ними інноваційними технологіями.

    Гуртківці кафедри фінансів на розсуд комісії представили 16 різнопланових та неординарних робіт.

    Андрій Волков, магістр 1 курсу під керівництвом д.е.н., проф. Давиденко Н.М., дослідив «Механізм обслуговування державного боргу», де визначив індикатори боргової безпеки, вплив зовнішнього боргу України на фінансову безпеку та побудував прогнозну модель.
   Магістр 1 курсу Ангеліна Ворона під керівництвом к.е.н., доц. Тітенко З.М., представила дослідження на тему «Вплив податкових надходжень на доходи Державного бюджету», у якому проаналізувала роль податків у формуванні дохідної частини державного бюджету і, за допомогою побудованої моделі, запропонувала практичні рекомендації для зростання податкових надходжень до бюджетів усіх рівнів.
     Богдан Невгад представив дослідження на тему «Оцінка фінансового стану підприємства», яке проводив під керівництвом д.е.н., доц. Лемішко О.О. В роботі детально проаналізовано методики оцінки фінансового стану підприємства та запропоновано шляхи його покращення.

   Студентка 3 курсу Ніна Конончук під керівництвом к.е.н., доц. Тітенко З.М., представила наукову роботу «Управління прибутком аграрних підприємств». Студентка детально дослідила вплив окремих факторів на величину прибутку досліджуваного підприємства. Для більш детального аналізу було проаналізовано ефект фінансового важеля, який виражає взаємозалежність між співвідношенням позикового і власного капіталу та прибутком. 
    Організаційне забезпечення інвестиційного менеджменту дослідила Ольга Мельник (науковий керівник - к.е.н., доц. Біляк Ю.В.). У роботі проаналізовано структуру джерел фінансування інвестицій в аграрному секторі економіки України, визначено напрямки підвищення інвестиційної привабливості.

    Студетнка 3 курсу Юлія Шохіна під керівництвом д.е.н., доц. Негоди Ю.В., доповіла про основні проблеми, які були досліджені в її роботі «Сучасний стан і перспективи імплементації угоди про асоціацію України та ЄС». Студентка відмітила, що для України європейська інтеграція – це шлях модернізації економіки, подолання технологічної відсталості, залучення іноземних інвестицій і новітніх технологій, створення нових робочих місць, підвищення конкурентоспроможності вітчизняного товаровиробника, вихід на світові ринки, насамперед на ринок ЄС.
    Лізингові відносини у забезпеченні аграрних підприємств представила Даяна Міщенко (науковий керівник - к.е.н., доц. Скрипник Г.О.), де із акцентом на специфікці галузі, проаналізовано сучасний стан та тенденції розвитку лізингових відносин аграрних підприємств, а також проведено економічну оцінку лізингових операцій в аграрних підприємствах.
    Діана Бондар представила наукову роботу на тему «Фінансові кризи в контексті циклічності економічного розвитку» (науковий керівник - к.е.н., доц. Мрачковська Н.К.) у якій здійснений аналіз найбільших світових лідерів у фінансовому секторі, а також визначено зміну ринкової капіталізації найбільших банків Європи за період пандемії, повязаної з COVID-19 та визначено перспективи розвитку світової економіки в країнах.

    Студентка 2 курсу Яна Гедін (науковий керівник - к.е.н., доц. Шевченко Н.Ю.) представила своє дослідження на тему «Розвиток фінансової системи України». У роботі проаналізовано сутність фінансової системи та її складові елементи. Визначено основні проблеми та заходи щодо їх вирішення, розглянуто перспективи розвитку фінансової системи України. У своєму дослідженні «Казначейська система виконання бюджету» Христина Кульпач разом з керівником к.е.н., доц. Мрачковською Н.К. висвітлили обслуговування державного та місцевих бюджетів за доходами та видатками органами казначейства.
    Цікаву з наукової точки зору роботу на тему «Вплив зміни клімату на інвестиційну привабливість підприємств», яка вирізнялася сміливими підходами та креативністю, представив Богдан Максименко (науковий керівник - д.е.н., проф. Давиденко Н.М.), у якій дослідив та обґрунтував вплив зміни клімату на інвестиційну привабливість аграрного сектору економіки.
  Студентка 3 курсу Кристина Коляда (науковий керівник - д.е.н., проф. Давиденко Н.М.) представила результати дослідження на тему «Забезпечення фінансової безпеки в контексті раціонального землекористування». У роботі відмічено, що сучасні земельні відносини базуються на ринкових засадах, коли головним мотивом діяльності землекористувачів стає систематичне одержання прибутку в умовах конкуренції. Саме в цих умовах і виникає різноманітність ризиків та загроз фінансовій безпеці аграрних підприємств, пов’язаних із використанням земельних ресурсів.

    На кафедрі банківської справи та страхування відбулося підведення підсумків І туру конкурсу наукових робіт студентів – членів наукового гуртка «Банки, фінансові ринки та агробізнес: виклики сьогодення» (науковий керівник - к.е.н., доцент Костюк В.А.).

    Всі представлені на конкурс роботи гуртківців були підготовлені на актуальні теми, носять пошуковий характер, мають практичну цінність для банківської системи та страхових компаній. В роботах юних науковців чітко підмічені новітні процеси, які розпочалися в фінансовій системі в останні роки і які матимуть перспективи найближчими десятиліттями, є власне бачення щодо прискорення прогресивних процесів у фінансовій сфері України.
    Комісія відмітила, що студентські роботи підготовлені відповідно до вимог Положення про конкурс. Членами комісії було визначено 4 найкращі роботи, які будуть направлені для участі у ІІ турі конкурсу студентських наукових робіт у базові заклади.
     Переможцями І туру конкурсу стали:

  1. Смалюх Марина Сергіївна, студентка 4 курсу спеціальності 072 «Фінанси, банківська справа та страхування» з роботою про перспективи розвитку банківських продуктів (науковий керівник - к.е.н., доцент Костюк В.А.).
  2. Коновал Назарій Анатолійович, магістр І року спеціальності 072 «Фінанси, банківська справа та страхування» з роботою про взаємодію банків з іншими фінансовими установами (науковий керівник - к.е.н., доцент Мамчур Р.М.).
  3. Ткач Діана Едуардівна, студентка 4 курсу спеціальності 072 «Фінанси, банківська справа та страхування», що підготувала свою роботу разом із Лещенко Мариною Анатоліївною, магістром 1 року ДПУ за тематикою про функціонування страхових екосистем (наукові керівники - к.е.н., доц. Файчук О.В., к.е.н. і проф. Тринчук В.В.).
  4. Десятник Наталія Олександрівна, студентка 3 курсу спеціальності 072 «Фінанси, банківська справа та страхування» разом із Ясенюк Анастасією Сергіївною, магістром 1 курсу ДПУ, що представили спільну роботу з формування пенсійної культури студентської молоді (наукові керівники - к.е.н., доц. Костюк В.А. та к.е.н., проф. Тринчук В.В.).

     На розсуд комісії студенти спеціальності «Економіка підприємства» представили свої дослідження у вигляді доповідей з презентаціями.

    Комісія обрала кращі наукові роботи, які будуть рекомендовані до участі у ІІ турі Всеукраїнського конкурсу наукових робіт за відповідними галузями знань і спеціальностями.

     На розсуд комісії студенти, які навчаються за спеціальністю 071 «Облік і оподаткування» (освітня програма «Облік і аудит»), представили свої різнопланові дослідження. Всього було заслухано 11 робіт, які були підготовлені учасниками студентських гуртків «Проблеми методики та організації обліку, контролю та аналізу» та «Бухгалтерський облік у сучасних умовах господарювання» кафедри обліку та оподаткування. В ході жвавої дискусії та обговорення кращі наукові роботи були рекомендовані до участі у ІІ турі Всеукраїнського конкурсу наукових робіт за відповідними галузями знань і спеціальностями. Отож, переможцями стали здобувачі другого (магістерського) рівня вищої освіти Марія Ніколенко (НУБіП) та Катерина Назаренко (МНАУ), які під спільним керівництвом д.е.н., проф. Гуцаленко Л.В. (НУБіП) та д.е.н., проф. Дубініної М.В. (МНАУ) представили дослідження на тему «Функції обліку у формуванні стимулюючих виплат в умовах ризиків».

   Метою дослідження було обґрунтування теоретичних положеннь щодо ролі облікових функцій в управлінні підприємством, зокрема інформаційної, контрольної, оцінювальної, аналітичної та прогностичної, а також сформувати механізм стимулюючих виплат за погодинною та відрядною формою оплати праці в умовах ризиків, з якими зустрілися більшість підприємств внаслідок запровадження карантинних обмежень.

    Студентка 4 курсу Вікторія Карасюк під керівництвом к.е.н., доц. Ганяйло ОМ., представила неординарне дослідження на тему «Оподаткування стартапів: міжнародний та національний досвід». Метою дослідження стало вивчення тенденцій розвитку стартапів та особливостей їх оподаткування в Україні та світі, зокрема, визначено перелік проблем, які потребують державної підтримки для покращення інноваційної екосистеми для стартапів в Україні. Проаналізувавши діючі системи оподаткування стартапів в Україні та проблеми, які мають місце при застосуванні загальної і спрощеної системи оподаткування та нового для України податкового режиму Дія Сіty, обґрунтовано пропозиції, що дозволять стартапам обирати оптимальну систему оподаткування та приймати обґрунтовані управлінські рішення.

    Молоді науковці, які навчаються за спеціальністю «Підприємництво, торгівля та біржова діяльність» представили ґрунтовні доповіді та презентації своїх досліджень з актуальних питань сьогодення. Так, студентка 3 курсу Софія Грабіна під керівництвом к.е.н., доц. Панкратової Л.Л., підготувала наукову роботу: «Торгівля пшеницею в Україні та на світовому ринку». Було проведено аналіз кон’юнктури світового та вітчизняного ринку пшениці, й зокрема проблеми торгівлі з метою виявлення нагальних проблем та прогнозування цін. Результати наукової роботи були заслухані на Раді Аграрного Союзу України й отримали схвальні відгуки. За результатами дослідження опубліковано статтю у науковому журналі «Біоекономіка і аграрний бізнес» (том 11 (4), 2020).

    Студент 4-го курсу Сергій Додачко під керівництвом к.е.н., доцента Анастасії Кириченко, представив роботу на тему «Розвиток європейської електронної комерції», в якій підкреслив, що мета роботи полягає в системному дослідженні сфери європейської електронної комерції в умовах пандемії COVID-19 та в виділенні перспектив розвитку української електронної комерції в контексті співробітництва з ЄС.

   Студентка 1-го курсу магістратури Марина Черниш під керівництвом к.е.н., доц. Нікітченка С.О. представила своє дослідження на тему «Розвиток підприємництва в новостворених територіальних громадах».

    Студентка 2-го курсу Христина Манько під керівництвом к.е.н., доц. Нікітченка С.О. доповіла про основні проблеми, які були досліджені в її роботі: «Перспективи малого підприємництва в сфері послуг».

    Сергій Істомін, студент 2 курсу представив дослідження на тему «Організація каналів збуту та перспективи виведення їх в окремий вид підприємницької діяльності», яке проводив під керівництвом к.е.н., доц. Нікітченка С.О. В роботі детально проаналізовано методику побудови каналів збуту на основі впровадження принципів MLM.

     Студент 2-го курсу Іля Муляр під керівництвом к.е.н., доц. Нікітченка С.О. представив наукову роботу «Перспективи розвитку ринку криптовалют». Студент ознайомив з історією зародження даної сфери, сучасними тенденція та особливостями законодавчого регулювання вказаного ринку в Україні, а також з розробленим прогнозом напрямів та динаміки розвитку цього ринку.

      Ми пишаємося успіхами наших студентів і бажаємо їм перемоги у ІІ турі Конкурсу! До нових звершень!

Юлія Негода,
заступник декана з наукової роботи

Захисти дисертаційНабір на навчання (синій)_2015Регіональні навчальні заклади (синій)

Натисніть «Подобається», щоб читати
новини НУБіП України в Facebook