Звіт декана факультету захисту рослин, біотехнологій та екології Юлії Коломієць про результати діяльності у 2021 році та пріоритетні завдання на 2022 рік

28 грудня 2021 року
  23 грудня 2021 року відбулися збори трудового колективу факультету захисту рослин, біотехнологій та екології, на яких було заслухано звіт декана Юлії Коломієць «Про результати діяльності факультету захисту рослин, біотехнологій та екології у 2021 році та завдання на 2022 рік».

  На зборах був присутній проректор з науково-педагогічної роботи, міжнародної діяльності та розвитку Вадим Ткачук, члени Вченої ради, науково-педагогічні працівники, представники лаборантського складу та студентства факультету.
  У своєму виступі Юлія Коломієць звітувала про роботу колективу факультету у 2021 році в складних умовах, що викликані пандемією COVID-19, закцентувала увагу на основних аспектах та окреслила головні завдання факультету на 2022 рік у напрямках навчальної, наукової, міжнародної, виховної та інноваційної діяльності в рамках виконання програми розвитку НУБіП України «Голосіївська ініціатива – 2025».

  Незважаючи на цьогорічні виклики, а саме карантинні обмеження, успішно було реалізовано вступну кампаніюстудентами факультету стало 259 осіб (з них 77 особи за рахунок коштів фізичних і юридичних осіб). Наразі у кожного НПП є завдання максимально мобілізуватися для проведення профорієнтаційної роботи.
  Інтегральні, загальні і фахові компетенції фахівці зі спеціальностей здобувають на 7 кафедрах факультету. Для проведення наукових досліджень функціонує 3 навчально-наукові лабораторії, науково-дослідна, 6 навчально-науково-виробничих лабораторій, освітньо-науковий центр «Здоров’я рослин».
  У розрізі критеріїв оцінювання якості ефективного провадження освітньої і наукової діяльності підготовки фахівців є успішність захисту дипломних робіт. Кожного року зростає середній показник успішності захисту магістерських робіт, який в 2021 році складає:
   • за спеціальністю 202 «Захист і карантин рослин» – 4,6
   • 162 «Біотехнології та біоінженерія» – 4,8
   • 101 «Екологія» – 5,0.
    Звісно, цю позитивну тенденцію факультет буде підтримувати та одночасно посилювати.

  Щорічно відбувається розгляд навчальних планів підготовки фахівців ОС «Бакалавр» і «Магістр» гарантом, проєктною групою і навчально-методичною радою факультету, адже перелік дисциплін має відповідати унікальності та особливості освітньо-професійної програми. Нові тенденції лягли в основу створення на ОС «Бакалавр» і «Магістр» спеціальності 162 «Біотехнології та біоінженерія» нових вибіркових блоків «Промислова біотехнологія» і «Фітобіотехнологія», на ОС «Бакалавр» спеціальності 101 «Екологія» нових вибіркових блоків «Охорона навколишнього середовища» та «Радіоекологія», на ОС «Магістр» освітньо-професійної програми «Екологічний контроль та аудит» нових вибіркових блоків «Екологічний контроль» та «Екологічний аудит», на ОС «Магістр» освітньо-професійної програми «Екологія та охорона навколишнього середовища» нових вибіркових блоків «Екологічний контроль та охорона довкілля» і «Радіоекологія та радіобіологія».
  В умовах пандемії особлива увага приділяється атестації електронних навчальних курсів, показник атестованих курсів по факультету 32% потребує посиленої уваги з боку науково-педагогічних працівників кафедр факультету.
   Важливою для факультету є тенденція, що спостерігається в підготовці студентських наукових робіт зі спеціальностей. Одним з пріоритетних завдань є активізувати роботу з підготовки до всеукраїнського конкурсу студентських наукових робіт. Позитивну тенденцію маємо при участі студентів у всеукраїнських і міжнародних конференціях, наукових семінарах та інших наукових заходах.

  Обов'язковою частиною професійної підготовки фахівців є переддипломна практика. Практика студентів проводиться в профільних наукових установах, зокрема державних установах: Інститут харчової біотехнології та геноміки НАН України, Інститут клітинної біології та генетичної інженерії НАН України, Інститут продовольчих ресурсів НААН України, Інститут захисту рослин НААН України. А також на сучасних підприємствах таких, як ТОВ «Біотестлаб», група компаній «Біонорма», ТОВ «Енвімонітор» та підрозділах університету – Українська лабораторія якості і безпеки продукції АПК, ННІ лісового і садово-паркового господарства. Для забезпечення сучасними базами практик факультет ефективно співпрацює з представниками бізнесу, випускниками і радою роботодавців.
  На факультеті значна увага приділяється розвитку творчих та спортивних здібностей студентів, які активно приймають участь в загальноуніверситетських заходах, зокрема у 2021 році взяли участь у легкоатлетичному кросовому забігу «Золота осінь», військово-спортивних змаганнях з нагоди Дня збройних сил України. Від факультету Нікіта Шкромида брав участь у 4-му чемпіонаті Європи з карате кіокушин і виборов перше місце у вазі до 90 кг. Студент-еколог, який навчається на 3-му курсі, Ілля Фурса виборов 2 срібні нагороди серед юніорів та серед дорослих на чемпіонаті України з гирьового спорту.
  Упродовж останніх років професійний рівень науково-педагогічних працівників випускових кафедр зростає, як через захисти дисертацій співробітників і аспірантів, так і через запрошених на роботу досвідчених фахівців. В той же час потребує серйозної зміни кадровий склад випускових кафедр спеціальності 162 «Біотехнології та біоінженерія», що пов’язано з недостатньою кількістю фахівців за спеціальністю «Біотехнологія». На випускових кафедрах сьогодні працює 18 докторів наук та 48 кандидатів.

  У розрізі критерій оцінювання ефективної провадження наукової діяльності структурних підрозділів в якості підготовки наукових кадрів успішність захисту наших аспірантів. На 1 грудня 2021 року в аспірантурі навчається 28 здобувачів. У 2021 році захищено 5 докторських і 11 кандидатських дисертацій.
  На початку року, на засіданні вченої ради факультету проведено розподіл доведеної суми плану надходжень до спецфонду за виконання наукових досліджень, міжнародних наукових проєктів та надання наукових послуг у розрізі кафедри факультету. У 2021 році кафедрами факультету до спецфонду було залучено коштів на загальну суму понад двох мільйонів гривень.
  У 2021 році найважливіші результати науково-дослідних робіт опубліковані у 17 підручниках, 15 навчальних посібниках, 11 науково-виробничих та науково-методичних рекомендаціях, 100 навчально-методичних рекомендаціях, монографіях та інтегровані у цикл лабораторно-практичних занять фахових дисциплін при підготовці фахівців зазначених спеціальностей.
  Проведено роботу з осучаснення наукових видань факультету. Науково-практичний журнал «Біологічні системи: теорія та інновації» отримав категорію «Б» зі спеціальностей біологія, біотехнології та біоінженерія, екологія, захист і карантин рослин.
  Ще одним показником провадження наукової діяльності є публікаційна активність науково-педагогічних працівників у виданнях що входять до наукометричних баз даних Scopus, Web of Science. Станом на 1 листопада 2021 року викладачі опублікували 60 статей: 37 – в Scopus, 23 – Web of Science. Переважна кількість викладачів має h-index (індекс Гірша) до 4, лише один викладач має h-index 25 – завідувач кафедри фізіології, біохімії рослин та біоенергетики, доктор біологічних наук Світлана Прилуцька. Пріоритет в цьому напрямі наступний: наявність у кожного викладача публікацій у Web of Science або Scopus, а також збільшення кількості викладачів, що мають 5 публікацій та h-index понад 5.

  Співпраця через угоди, гранти з міжнародними партнерами також напрям, який потребує посиленої уваги при підготовці фахівців. Нині факультет є учасником міжнародної програми DAAD «Диджиталізація аграрної освіти України» та спільного Україно-Норвезького проєкту з радіоактивності довкілля. Завдяки співпраці з Вагенінгенським університетом 22 студенти пройшли стажування за кордоном. У 2021 році від факультету подано в міжнародній колаборації (Іспанія, Італія, Швеція, Франція, Україна) проєкт «Горизонт» за тематикою «Розробка механізмів переходу сільськогосподарського підприємства від традиційних до агроекологічних методів виробництва в умовах зміни клімату».
  Факультет працює над модернізацією і оновленням наукових лабораторій, адже оновлення матеріально-технічної бази є одним із пріоритетних напрямків для підготовки фахівців. За підтримки Станіслава Ніколаєнка і ректорату проведено капітальний ремонт навчально-наукової лабораторії «Біотехнології та клітинної інженерії» і закуплено обладнання на суму понад один мільйон гривень. Лабораторія є ключовою базою для проведення лабораторних робіт зі спеціальних дисциплін «Загальна біотехнологія», «Біохімія», «Інструментальні методи аналізу», «Біотехнологія рослин», «Генетична інженерія», «Промислова біотехнологія» та виконання дипломних робіт студенти зазначеної спеціальності.

  Для набуття фахових компетентностей щодо здатності розробляти та вдосконалювати комплексні технології у сфері екології, охорони довкілля та збалансованого природокористування на кафедрі екології агросфери та екологічного контролю наказом ректора №712 від 29 червня 2021 року, створено навчально-науково виробничу лабораторію «Екологічного контролю довкілля» та придбано обладнання до трьох сотень тисяч гривень.
  Приділяється увага щорічному оновленню матеріально-технічної бази факультету. У 2021 році створено нову залу для засідання вченої ради факультету (4 корпус 16 аудиторія), покращуються соціально-побутові умови проживання в гуртожитку №3, відремонтовано 15 кімнат для студентів першого курсу за посильної допомоги коменданта гуртожитку Тетяни Нагорної.
  Більш детально, Юлія Коломієць зупинилась на завданнях, що стоять перед колективом у 2022 році:
 • оновлення цілей, методів та форм профорієнтаційної роботи, створення навчального центру факультету в м. Славута Хмельницької області;
  • підвищення якості теоретичного навчання, щорічний перегляд змісту освітніх програм, позбавлення їх від застарілих знань, недопущення повторів;
 • ефективне удосконалення методик дистанційного навчання, створення віртуальної лабораторії для запису лабораторних і практичних робіт (аудиторія 75 корпус 4);
 • провести зміну кадрового складу кафедр екобіотехнології та біорізноманіття, фізіології, біохімії рослин та біоенергетики, зокрема запросити фахівців зі спеціальності «Біотехнологія»;
 • атестувати всі електронні навчальні курси дисциплін електронного порталу НУБіП України, що їх викладають науково-педагогічні працівники факультету;
 • активізувати роботу навчально-наукового центру «Сучасні технології захисту рослин», освітньо-наукового центру «Здоров’я рослин», навчально-наукового центру «Великообухівське»;
 • активізувати і систематизувати підготовку фахівців ОС «Бакалавр» для поглибленого вивчення іноземної мови з метою якісної підготовки до здачі ЄВІ з іноземної мови шляхом введенням дисципліни «Іноземна мова» на 3 і 4 курсах.

  Науково-інноваційну діяльність факультету спрямовувати на:
 • розширення наукових тематик кафедр факультету шляхом підготовки якісних проєктів науково-дослідних робіт в галузі захисту і карантину рослин, біотехнології, екології;
  • залучення коштів до спеціального фонду за рахунок надходжень від госпрозрахункових підрозділів;
  • відкриття освітньо-наукової програми підготовки фахівців за ІІІ рівнем вищої освіти докторів філософії зі спеціальності 162 «Біотехнології та біоінженерія»;
  • розробку міжуніверситетських наукових проєктів фундаментального і прикладного спрямування;
  • поліпшення якісного складу викладачів, збільшивши кількість викладачів, які вільно володіють іноземними мовами та мають публікації у виданнях Web of Science, Scopus;
  • успішну акредитацію у 2022 р. освітньо-наукових програм «Біологія», «Захист і карантин рослин», «Екологія»;
  • подальший розвиток наукового журналу «Біологічні системи: теорія та інновації»;
  • активізацію роботи колективу на здобуття державних, галузевих та іменних премій.

  Поліпшення матеріально-технічної бази факультету шляхом:
  • здійснення пошуку нових шляхів (гранти, у т.ч. міжнародні, спецкошти від госпдоговірних угод, діяльність ННВЛ, випускники факультету, партнери, благодійні фонди, тощо) для постійного покращення матеріально-технічної бази факультету через придбання лабораторного обладнання та приладів, для проведення занять зі студентами з метою набуття ними практичних навичок та формування відповідних компетенцій;
   • спрямування господарської діяльності на проведення поточних ремонтних робіт у приміщеннях, закріплених за факультетом;
 • щорічне оновлення матеріально-технічної бази випускових кафедр, зокрема навчально-наукових лабораторій «Біохімії та фітобіотехнології», «Промислової біотехнологїі», «Біотехнології рослин», «Моніторингу пестицидів у технологіях захисту рослин»;
   • продовження співпраці з бізнесом, виробництвом, установами та організаціями профільних напрямів.

  Для активної міжнародної співпраці необхідно:
 • систематично моніторити h-index за версією Scopus, Web of Science та Google Scholar кожного науково-педагогічного працівника факультету;
  • поглиблювати та розширювати наявні контакти із закордонними університетами-партнерами, зокрема з Вагенінгенським університетом;
  • посилити профорієнтаційну роботу щодо залучення на навчання іноземних студентів за спеціальністю 162 «Біотехнології та біоінженерія»;
 • активізувати пошук та отримання наукових міжнародних грантів за європейськими програмами «Горизонт Європа», Erasmus+, НАТО «Наука заради миру та безпеки».
  В обговоренні взяли участь завідувач кафедри загальної екології, радіобіології та безпеки життєдіяльності Алла Клепко, завідувач кафедри інтегрованого захисту та карантину рослин Микола Доля, завідувач кафедри ентомології ім. проф. М.П. Дядечка Ярослав Лікар, асистент кафедри фітопатології ім. акад. В.Ф. Пересипкіна Данило Оліфер та голова студентської організації факультету Яна Маценко.    Доповідачі позитивно оцінили роботу колективу у 2021 році, наголосили на важливості подальшого розвитку в усіх видах діяльності факультету.

  Проректор з науково-педагогічної роботи, міжнародної діяльності та розвитку Вадим Ткачук у своєму виступі звернув увагу на те, що необхідно зберегти присутній контингент студентів та успішніше проводити профорієнтаційну роботу. Також, необхідно спрямувати наукові проєкти на «зелену» енергетику та посилити міжнародну наукову колаборацію.


  Після обговорення, звіт декана факультету захисту рослин, біотехнологій та екології Юлії Коломієць було одноголосно схвалено.

Петро Дрозд,
заступник декана з навчальної роботи
і господарської діяльності

Регіональні навчальні заклади (синій)Захисти дисертаційНабір на навчання (синій)_2015

Натисніть «Подобається», щоб читати
новини НУБіП України в Facebook