Магістри економічного факультету у постерних презентація представили результати виконаних робіт

26 листопада 2021 року
    25 листопада 2021 року на всіх кафедрах економічного факультету  НУБіП України відбулася традиційна постерна презентація результатів виконання наукових робіт студентами магістратури 2-го року навчання. Окрім безпосередніх учасників, а саме студентів магістратури та співробітників кафедр, до постерних презентацій доєднався заступник начальника відділу регіонального розвитку, координації діяльності ВСП, дистанційної освіти та заочного навчання Богдан Опальчук. З урахуванням пандемічної ситуації захід відбувся в онлайн форматі.
    Основна метою цього заходу є перевірка відповідності змісту виконаних досліджень встановленим вимогам, обраній темі роботи, оцінка практичною значущості та алгоритму проведення магістерського дослідження, що є свідченням готовності магістрів до захисту.
    На кафедрі економіки відбулася постерна презентація наукових робіт студентів магістратури 2-го року навчання освітньої програми «Економіка підприємства» спеціальності «Економіка».

     До магістрів з вітальним словом звернулася завідувачка кафедри економіки Вікторія Байдала, яка побажала їм успіхів.
   Передзахист був представлений широким спектром досліджуваних проблем: мотивація праці персоналу, реінжиніринг бізнес-процесів підприємства, формування прибутку підприємства та резерви його збільшення, система ціноутворення підприємства, формування трудового потенціалу аграрного сектору, рівень життя сільського населення та напрями його підвищення, оптимізація витрат на виробництво та ін.
 
 

 

   Молоді здобувачі другого рівня вищої освіти наполегливо і впевнено доводили актуальність своїх досліджень та достовірність отриманих результатів. Доповіді студентів супроводжувалися показовими постерами, які відображали основні результати виконаної роботи.

 

 

 

   Представлені постерні презентації з освітньої програми «Економіка підприємства» показали, що студенти кафедри економіки оволоділи основними знаннями і навичками у своїй спеціальності та готові до захисту магістерських робіт.
     Магістри освітньої програми "Прикладна економіка" представили результати своїх наукових досліджень у вигляді постерної презентації на кафедрі
глобальної економіки.
    Перед початком проведення постерних презентацій до магістрів з вітальним словом звернулась завідувач кафедри глобальної економіки, доктор економічних наук, професор Наталія Вдовенко, яка наголосила про чудову нагоду на цьому заході обмінятись думками, почути нові ідеї: для студентів - представити свої результати 1,5-річної роботи, звернутись за допомогою; для викладачів – поділитись досвідом, дати слушну пораду, допомогти знайти правильне рішення складних завдань.

  Студенти в постерах представили результати своїх наукових досліджень, де продемонстрували інноваційні розробки у галузі економіки та зпрогнозували результати їх впровадження, показавши очікуваний економічний ефект.

 

 

   Кафедрою обліку та оподаткування  проведено постерну презентацію магістерських досліджень студентів зі спеціальності 071 «Облік і оподаткування» (освітня програма «Облік і аудит»)
    Наукові напрацювання здобувачів вищої освіти другого (магістерського) рівня оцінювали дві окремі комісії, до складу яких ввійшли науково-педагогічні працівники кафедри обліку та оподаткування: Л. Гуцаленко, Є. Калюга, О. Ганяйло, Т. Гуренко, О. Данілочкіна, С. Деревянко, Н. Кузик, В. Литвиненко К. Шевчук, О. Колеснікова, С. Олійник, Л. Мельянкова, Л. Миськів, О. Боярова, Т. Слєсар, О. Криворот. 
     Постерна конференція мала дискусійний характер, під час якої члени комісії разом зі студентами, обговорили напрацьовані ними результати досліджень. Проведення такої конференції – це тренінг з проходження захисту магістерських кваліфікаційних робіт, який незабаром на них очікує, це один із додаткових способів підвищення свого наукового рівня, фахового спрямування, набуття навиків публічної дискусії. Предметом обговорення стали питання обліку, аналізу і внутрішнього контролю формування і використання пенсійного забезпечення відповідно до національного та міжнародного законодавства; нарахування заробітної плати відповідно до новацій трудового законодавства; розрахунків з оплати праці в умовах застосування комп’ютерних технологій; малоцінних та швидкозношувальних предметів в прикладних програмних рішеннях. Не залишались й поза увагою питання щодо; операцій з трансфертного ціноутворення в умовах євроінтеграційних процесів України; адаптації національної системи бухгалтерського обліку і фінансової звітності до міжнародних стандартів; динамічності законодавчих зміни у сфері обліку, оподаткування, аудиту.
 
   Переважна більшість досліджень виконані магістрами на матеріалах суб’єктів господарювання, де вони проходили виробничу практику, і, найголовніше, - вже працюють (за сумісництвом) на посадах бухгалтерів (молодших і провідних), асистентів аудиторів, спеціалістів по документообігу, а також на інших посадах за фахом в аграрних, промислових, торгівельних підприємствах, аудиторських, інвестиційних та страхових компаніях, консалтингових фірмах та ін.
 

   Загалом, студенти продемонстрували належний рівень набутих ними фахових компетентностей й володіння категорійно-понятійним та аналітично-дослідницьким апаратом, а також вміння професійно презентувати отримані результати дослідження, власні висновки й пропозиції.
     До магістрів спеціальності  071 "Облік і оподаткування" з вітальним словом звернулася завідувач кафедри статистики та економічного аналізу, д.е.н., проф. Лазаришина І.Д. та побажала плідної праці, творчих та наукових успіхів. На заході магістри другого року навчання оприлюднили результати своїх наукових досліджень.

 

 

 

 

   Магістри 2-го року навчання, спеціальності 072 «Фінанси, банківська справа та страхування» представили постерні презентації за результатати своїх магістерських досліджень на кафедрі фінансів.

       З вітальним словом до учасників постерної сесії, звернулася завідувачка кафедри фінансів д.е.н., професор Надія Давиденко.

     Цього року магістри представили 21 презентацію. Слід відмітити, що виключно всі роботи були цікавими, науково обґрунтованими, з глибоким фінансовим аналізом та застосування прогнозних моделей. Особливо приємно, що студенти сміливо обирають нову тематику, досліджують питання венчурного фінансування, «тіньового» сектору економіки, оптимізації оподаткування через офшорні юрисдикції, циклічності фінансових криз, їх прогнозування та ін., а результати досліджень опублікують у наукових фахових виданнях.

 

   Офшорна фінансова діяльність посіла значне місце у світовій фінансовій системі, зазначила Олена Коцюруба. Значний обсяг фінансових операцій проходить через офшорні юрисдикції та вагомий розмір капіталу осідає в них. Вже протягом багатьох років міжнародні спільноти намагаються стримати і контролювати офшорну діяльність задля збереження податкових надходжень всередині національних економік. Проте, за даними дослідження 99 зі 100 найбільших європейських та 83 з 100 найбільших американських корпорацій мають свої дочірні компанії в офшорних юрисдикціях. Окрім цього, найбагатші люди світу тримають близько 11 трлн дол. США в офшорах (це приблизно дорівнює рівню ВВП США чи Євросоюзу). Світова економіка, в середньому, втрачає біля 10% надходжень через офшорні схеми (це від 7 до 20 трлн дол.США щороку).
    Владислав Слюсаренко зазначив, що питання про те, чи здатна сучасна економіка розвиватися без криз, залишається неоднозначним і дискусійним. Історія ж говорить про те, що світова економіка виявилася не в силах уникнути як мінімум тих серйозних спадів, які можна було спостерігати протягом трьох останніх десятиліть Аналіз наслідків глобальної фінансової кризи для ринків, що розвиваються, дав змогу магістрові зробити висновок, що ринки були затронуті фінансовою кризою 2008-2009 рр. особливо сильно. Також багато країн, що розвиваються, вступили у кризу 2020 р. з високим рівнем заборгованості, який неминуче зростатиме в ході пандемії. З відновленням світової економічної активності прогнозується зростання обсягів світової торгівлі приблизно на 8 відсотків у 2021 році. Відновлення торгівлі послугами, як очікується, йтиме повільнішими темпами, ніж відновлення обсягу торгівлі товарами, що відповідає зниженій активності у сфері міжнародного туризму та ділових поїздок. Країни, що розвиваються, як прогнозується, характеризуватимуться розбіжностями в динаміці відновлення економіки. Особливо складні перспективи в даній групі складаються у країн – експортерів нафти та країн, що спираються на туризм, враховуючи очікувану повільну нормалізацію міжнародних поїздок та стримані перспективи щодо цін на нафту.

    В умовах сучасних викликів підтримка фінансової безпеки банківського сектору, на думку Вікторії Колодяжної займає вагоме місце в аспекті соціально-економічного розвитку держави, адже банківська система виступає одним з ключових елементів фінансової системи країни. Зважаючи на це, питання забезпечення стабільного функціонування українського банківського сектору в умовах сучасності вимагає особливої уваги та детального аналізу, що дасть змогу попередити загрозу впливу негативних факторів на результати його діяльності та рівень фінансової безпеки.

 

     Під час проведення постерних презентацій задавалося багато питань та відбувалося жваве обговорення.
     Підсумовуючи зустріч, Надія Миколаївна побажала магістрам і надалі проявляти цікавість до дослідження, наполегливість до праці та побажала результативного захисту магістерських робіт перед екзаменаційної комісією.
      Здобувачі ОС «Магістр» спеціальності 072 "Фінанси, банківська справа та страхування" також представили свої наукові дослідження у вигляді постерів на кафедрі банківської справи та страхування.
     Активну участь в обговоренні здобутків студентів прийняли викладачі кафдери банківської справи та страхування: кандидати економічних наук, доценти Аврамчук Л.А., Бронін О.В., Жарікова О.Б., Костюк В.А., Мамчур Р.М., Муравський О.А., Файчук О.В., які наголосили про вимоги, що висуваються університетом до кваліфікаційних магістерських робіт та робили акценти в запитаннях на актуальність проблеми та шляхи їх вирішення.
    Було представлено наступні доповіді студентів: Бобирець Ярини «Розвиток довгострокового банківського кредитування аграрних підприємств»;
Бовкун Аліни «Розвиток українського страхового ринку»; Булиги Владислава «Розвиток системи міжбанківських розрахунків»; Куроченка Артема «Розвиток страхового бізнесу в Україні»; Моргун Альони «Управління депозитним портфелем банку»; Омельченка Владислава «Управління лізинговими операціями банку»; Поліщук Яни «Управління кредитним портфелем банку»; Стеренчука Михайла «Управління доходами і витратами банку»; Томашевського Владислава «Розвиток ринку автострахування в Україні»; Черкесенко Катерини «Інтеграція банків та страхових компаній в Україні»; Шевчука Дмитра «Стратегічний розвиток банківської системи України».

 

 

 

    Викладачі кафедри відмітили, що в цілому майбутні магістри показали високий рівень своїх наукових досліджень, які були проведенні під час написання кваліфікаційної магістерської роботи. Побажали їм успішного подальшого захисту, впровадження знань та компетенцій, що вони отримали, навчаючись на економічному факультеті НУБіП України у своїй професійній діяльності.
    На кафедрі організації підприємництва та біржової діяльності відбулась постерна презентація випускних робіт студентів магістратури 2-го року навчання спеціальності 076 «Підприємництво, торгівля та біржова діяльність», під час якої було здійснено оцінку готовності роботи в цілому, ступеня та глибини висвітлення теми дослідження.

  Здобувачам було поставлено низку запитань, а також заслухано відгуки наукових керівників про якість та стан готовності роботи до захисту. Кожна постерна презентація супроводжувалась жвавою дискусією, обговоренням та побажаннями. Атмосфера наукового спілкування під час таких заходів має позитивний ефект, оскільки дає можливість представити на широкий загал власний науковий доробок, а дискусійні моменти і поради слугують підґрунтям для вдосконалення останнього.

 

    Серед представлених результатів дослідження відзначено роботи таких студентів: Чирка Максима Юрійовича на тему «Алгоритмічна торгівля на біржовому фондовому ринку» (науковий керівник – к.е.н., доцент Яворська В.О.);  Петриковича Євгена Олексійовича на тему «Ціноутворення на зерно пшениці на світових біржах та спотовому ринку України» (науковий керівник – к.е.н., доцент Панкратова Л.Л.);  Павського Віктора Петровича на тему «Організація підприємницької діяльності в сфері розважальних послуг» (науковий керівник – к.е.н., доцент Маршалок М.С.).

 

     У цілому постерна конференція показала, що магістрантам за допомогою використання сучасного науково-методичного інструментарію вдалося глибоко дослідити широке коло економічних проблем, а ґрунтовні висновки й пропозиції засвідчили високий рівень підготовки студентів та їх готовність до захисту магістерських робіт перед екзаменаційною комісією.
 
   Бажаємо магістрам  успішного підтвердження своєї професійної компетенції під час захисту магістерських кваліфікаційних робіт, а в подальшому – підвищення їх конкурентоспроможності та мобільності на ринку праці!

 

Юлія Негода, 
заступник декана економічного факультету
 

 

Набір на навчання (синій)_2015Регіональні навчальні заклади (синій)Захисти дисертацій

Натисніть «Подобається», щоб читати
новини НУБіП України в Facebook