Відбулися збори трудового колективу та розширене засідання вченої ради механіко-технологічного факультету

29 серпня 2019 року
Механіко-технологічний факультет

29 серпня 2018 року на механіко-технологічному факультеті  відбулися збори трудового колективу та розширене засідання вченої ради. 

 

Декан факультету Михайлович Ярослав Миколайович привітав присутніх з новим навчальним роком та перейшов до основного питання зборів – підсумків діяльності колективу за 2018-2019 рік та завдання на 2019-2020 навчальний рік. Ярослав Миколайович наголосив, що факультет підтримує новий курс університету і готовий докласти зусилля для його реалізації.

Факультет цього року став одним з найбільших в університеті, який збільшив обсяги державного замовлення. Порівняно з 2018 роком збільшилось число як тих, хто вступив на ОС «Бакалавр» за державним замовленням, так і на ОС «Магістр». Звісно, немаловажною стала  профорієнтаційна робота, яка проводилася впродовж року. Краще інших була організована профорієнтація робота кафедрами сільськогосподарських машин та системотехніки, механізації тваринництва, тракторів, автомобілів та біоенергосистем. 

Вченою радою факультетів приділяється значна увага розвитку наукової та дослідницької діяльності. Однак, не всі кафедри працюють рівнонапружено у цьому напрямку. У 2019 році  зменшилось фінансування наукових досліджень на 37,1 % порівняно з 2018 роком і становить сьогодні 516 тис. грн. 

Зросла кількість публікацій у міжнародних виданнях, що входять до наукометричних баз Scopus та WoS – 24, що є одним із основних показників рейтингу університету.  Станом на серпень 2019 року з 52 науковців факультету 7 мають п’ять і більше публікацій. Сумарний індекс Гірша (по Scopus) науково-педагогічного персоналу факультету у 2018 році становив 7, а у серпні 2019 року згаданий показник зріс майже у три рази і склав 19. За 2018/2019 н.р. науковцями видано 28 монографій та 56 авторських свідоцтв на винахід. 

Щодо міжнародної діяльність факультету за 2018-2019 навчальний рік викладачі факультету взяли участь декількох у міжнародних заходах. Пройшли міжнародне стажування викладачі механіко-технологічного факультету: В’ячеслав Братішко - Університет Гаддерсфілда (Великобританія); Геннадій Голуб та Катерина Сєра – Технічний університет Йлдиз (Туреччина); Віталій Курка – Вища школа бізнесу - National Louis University (Польща); Любов Шимко - Західно-Фінляндський Коледж та Університет прикладних наук Сатакунта (Фінляндія); Оксана Ачкевич та Тетяна Сліпуха – Молдавський державний аграрний університет (Молдова). 

У минулому навчальному році вдосконалювалась виховна, патріотична, спортивно-масова робота.  З боку факультету приділяється постійна увага соціальній роботі, умовам проживання студентів. Відремонтовано своїми силами 12 кімнат для першокурсників.


З урахуванням рішення Вченої ради університету основними напрямками діяльності механіко-технологічного факультету Національного університету біоресурсів і природокористування України на 2019-2020 навчальний рік  є:

1. Для забезпечення ефективної профорієнтаційної роботи продовжити успішну практику проведення «Дня відкритих дверей» для випускників шкіл, ліцеїв і коледжів.  Ініціювати нові підходи  до відкриття мережі профільних ліцеїв, районних наукових шкіл, науково-освітніх центрів забезпечивши в них роботу гуртків за спеціальностями. Враховуючи результати вступної кампанії вченій раді факультету, провести ретельний аналіз профорієнтаційної роботи кафедрами факультету.

2. Постійно удосконалювати та  впроваджувати нові форми навчальної та виховної роботи, що враховують сучасні тенденції розвитку суспільства, метою яких є формування фахівців з високим професійним та загальнокультурним рівнем, знаннями здорового способу життя.

3. Продовжувати пошук баз практичного навчання для фахівців ОС «Магістр» та заключати договори з господарствами, організаціями та аграрними вітчизняними та зарубіжними фірмами, які відповідають сучасним вимогам господарювання. Продовжити впровадження під час навчання в магістратурі елементів дуальної освіти, надаючи студентам індивідуальні графіки навчання.  Зробити більш дієвою співпрацю з виробництвом та бізнесом через діяльність Ради роботодавців факультету.

4. Завершити до кінця 2019 року наповнення електронних курсів дисциплін на навчальному порталі університету і підтримувати їх в актуальному стані. Продовжити розміщення актуальних версій робочих програм дисциплін на сайтах кафедр, забезпечити підвищення якості викладання лекцій через використання відеозасобів. До кінця 2020 року встановити на кафедрах та у деканаті відео-контроль за  проведенням навчального процесу.

5. Навчально-методичній раді факультету розробити механізми зацікавленості студентів у підвищенні рівня отриманих знань.  Проаналізувати зміст магістерських програм, знайти підхід усунення дублювання тематики. Розробити з урахуванням реалій сьогодення новий порядок навчання магістрів, розширити можливості і права здобувачів вищої освіти на вільний вибір дисциплін. 

6. Продовжити удосконалення матеріально технічної бази факультету шляхом заключення угод активної співпраці з різними вітчизняними та зарубіжними організаціями та установами.

7. Забезпечити постійний контроль з боку деканату відвідування занять студентами всіх освітніх ступенів, активізувавши роботу наставників та керівників дипломних проектів та магістерських робіт студентів.

8. Здійснювати пошук і розвиток нових та перспективних напрямів фундаментальних і прикладних досліджень та науково-технічних розробок, розширити джерела залучення коштів на проведення наукових досліджень за популяризації наукових розробок, активної співпраці з різними організаціями та установами.

9. Постійно збільшувати кількість та цитованість наукових публікацій НПП факультету у міжнародних наукометричних баз Scopus, Web of Science, посиливши увагу до наявності публікацій іноземних партнерів.  

10. Зобов’язати вчених факультету до більш ефективної роботи з підготовки наукових кадрів через аспірантуру з числа перспективної молоді, окрема переможців і призерів міжнародних та всеукраїнських студентських олімпіад, конкурсів студентських наукових робіт. Забезпечити високий рівень експертизи та вимогливості під час розгляду дисертацій на рівні кафедр та науково-технічної ради НДІ «Техніки і технологій»

11. Активізувати роботу щодо розширення співпраці із зарубіжними навчальними закладами, розробити навчальні плани для проведення взаємообміну студентами з метою отримання подвійних дипломів. Розробити план заходів щодо підвищення кваліфікації науково-педагогічних працівників факультету у провідних зарубіжних закладах освіти та науки з метою сприяння отриманню вчених звань. Розробити та подати грантові заявки на 5 НПП від факультету за програмами ЄС (ERASMUS PLUS, HORIZON - 2020). 

12. Постійно удосконалювати та  впроваджувати нові форми виховної роботи,  метою яких є формування фахівців з високим професійним та загальнокультурним рівнем, знаннями здорового способу життя.

 В обговоренні звіту взяли участь: професор Войтюк Валерій, заступник декана з наукової роботи Роговський Іван, завідувач кафедри механізації тваринництва Хмельовський Василь, завідувач кафедри сільськогосподарських машин та системотехніки Гуменюк Юрій, завідувач кафедри тракторів, автомобілів та біоенергосистем Голуб Геннадій. 
 

 

Регіональні навчальні заклади (синій)Захисти дисертаційНабір на навчання (синій)_2015

Натисніть «Подобається», щоб читати
новини НУБіП України в Facebook