КУРИЛО ВОЛОДИМИР ІВАНОВИЧ

Завідувач кафедри адміністративного та фінансового права
КУРИЛО ВОЛОДИМИР ІВАНОВИЧ
доктор юридичних наук, професор, академік Академії наук вищої освіти України та Міжнародної кадрової академії, заслужений юрист України, Лауреат Премії Ярослава Мудрого, відмінник освіти України.
віце-президент Академії наук вищої освіти України

 

В.І. Курило – відомий вітчизняний вчений-правознавець. Він є автором (співавтором) понад 270 наукових та навчальних праць, у т.ч. 16 монографій, 9 підручників, 25 навчальних посібників; під його науковим керівництвом підготовлено 5 докторських та понад 50 кандидатських дисертацій з юридичних наук, чим започаткована та розвивається школа науково-правових досліджень в аграрній та природоресурсній сферах.

Народився 10 листопада 1961 року у с. Яблунів Канівського району Черкаської області.
1979-1981 рр. проходив строкову військову службу у підрозділах ВМФ.
В 1986 р. закінчив УСГА (нині НУБіП України), кваліфікація – економіст-організатор с/г виробництва; в 1994 р. – УАВС (нині НАВС), кваліфікація – юрист.
2003 р. – присуджено науковий ступінь кандидата юридичних наук.
2004 р. – присвоєно вчене звання доцента по кафедрі адміністративного та фінансового права.
2008 р. – присуджено науковий ступінь доктора юридичних наук.
2008 р. – присвоєно вчене звання професора по кафедрі адміністративного права.
2009 р. – Почесний професор Запорізького національного університету.
Є головою та членом редколегій низки наукових видань юридичного та землевпорядного профілю.
Загальний трудовий стаж 37 років, на науково-педагогічній роботі з 1996 року: пройшов шлях від асистента кафедри аграрного права до першого проректора НУБіП України та виконувача обов’язків ректора Вінницького національного університету (2015 р.).
З 1 липня 2016 р. обраний за конкурсом завідувачем кафедри адміністративного та фінансового права НУБіП України.
2007-2010 рр. – академік секретар Відділення права Академії наук вищої освіти України: з 2010 р.- дотепер є віце-президентом Академії наук вищої освіти України.
З 2015 р. – керівник секції правового забезпечення аграрної сфери та земельних відносин Відділення аграрної економіки та продовольства Національної академії аграрних наук України.
За успіхи у професійній діяльності присвоєно Почесне звання «Заслужений юрист України», нагороджений Почесною Грамотою КМ України, нагородами МОН (нагрудний знак «Відмінник освіти України, Почесна Грамота), Держкомзему України, Почесною Грамотою та Подякою Київського міського голови, чисельними академічними нагородами. У 2011 р. присуджена Премії імені Ярослава Мудрого.

Ветеран війни. Нагороджений медаллю «Захиснику Вітчизни», відомчими нагородами МВС, МО, нагородами вітчизняних, міжнародних та іноземних правоохоронних та військових громадських організацій.
За вагомий особистий внесок у відродження духовності українського народу нагороджений Орденами Святого Архистратига Михаїла, Святого Миколая Чудотворця, Святого Рівноапостольного Князя Володимира 2-го та 3-го ступенів Української Православної Церкви Київського Патріархату.

Підручники за авторством та співавторством Курила В.І.

1. Аграрне право України: підручник / В.М.Єрмоленко, О.В.Гафурова, М.В.Гребенюк та ін.; за заг.ред.В.М.Єрмоленка. – К: Інтерком Інтер, 2010. – 608 с. (Курило В.І., Піддубний О.Ю. Державні сільськогосподарські інспекції – органи державного контролю в АПК. Розділ 9. – С. 176-190. Курило В.І., Світличний О.П. Юридична відповідальність за правопорушення в аграрному секторі економіки України. Розділ 10. – С. 191-204) (Гриф МОН)
2. Правові засади зовнішньоекономічної діяльності суб’єктів агробізнесу. Підручник / В.І.Курило, І.В.Ковальчук, А.О.Сільнова, І.В.Гиренко; за заг.ред. д.ю.н.,проф. В.І.Курила. – К.: Магістр-ХХІ сторіччя, 2011. – 280 с. (Гриф МОН)
3. Державна реєстрація речових прав на нерухоме майно та їх обмежень: Підручник / В.І. Курило, І.В.Гиренко, К.М. Куркова, С.С. Овчарук; за заг. ред. В.І.Курила. – К.: Магістр ХХІ сторіччя, 2011. – 194 с. (Гриф МОН)
4. Основи права інтелектуальної власності: навчальний посібник / В.І. Курило, О.П.Світличний, І.В.Гиренко; за заг.ред. О.П.Світличного. – Донецьк: Донбас, 2012. – 263 с. (Гриф МОН)
5. Адміністративна юрисдикція в АПК. Підручник / Кол.авторів: В.І. Курило, О.Ю. Піддубний, М.Ю. Кравчук. Під заг. ред. В.І.Курила. - К.: ІРІДІУМ, 2012. – 228 с. (Гриф МОН)
6. Аграрне право України: договірні відносини у сільському господарстві. Підручник. Змістовий модуль 5 / В.І.Курило, З.П.Білошкурська, С.І.Бурлака, І.В.Гиренко. – Умань: ВПЦ «Візаві», 2012. – 437 с. (Гриф МОН)
7. Грохольський В.Л., Курило В.І. Управління агропромисловим виробництвом / Адміністративне право України. Особлива частина. Академічний курс: [підручник] / за заг. ред. акад. НАПрН України О.М.Бандурки. – Х.: Золота миля, – 2013. – 840 с.
8. Аграрне право України: майнова основа аграрного господарювання. Підручник. / В.І.Курило, З.П.Білошкурська, С.І.Бурлака, О.М.Бурлака, І.В.Гиренко; за заг. ред. В.І.Курила. – Умань: ВПЦ «Візаві», 2013. – 462 с. (Гриф МОН)
9. Аграрне право України: відповідальність за правопорушення у сфері сільськогосподарського виробництва. Підручник. Змістовий модуль 6 / В.І.Курило, З.П.Білошкурська, С.І.Бурлака, О.М.Бурлака, І.В.Гиренко; за заг. ред. В.І.Курила. – Умань: ВПЦ «Візаві», 2013. – 278 с. (Гриф МОН)


Навчальні посібники за авторством та співавторством Курила В.І.

1. Єрмоленко В.М., Курило В.І. Основи правознавства. Посібник для самостійної підготовки абітурієнта. К.: Видавничий центр НАУ. – 2002. – 108 с.
2. Курило В.І. Правові засади охоронної діяльності: Навчальний посібник. – К.: Кондор. - 2005. – 182 с. (Гриф МОН)
3. Порадник керівникові сільськогосподарського підприємства: Навчальний та науково-практичний посібник” / Кол. авт.; За ред. акад. А.П.Гетьмана, В.З. Янчука. – К.: Юрінком Інтер, 2005.– 624 с.
4. Правові основи майнових і земельних відносин: Навчальний посібник / Кол. авт.; За заг. ред. В.М. Єрмоленка. – К.: Магістр - XXI сторіччя, 2006. – 384 с. (Гриф МОН)
5. Земельне право України: Практикум: Навчальний посібник / Курило В.І., Миронець І.М., Харланович А.В., Ковальський Д.В.; За заг. ред. В.І.Курила. – К.: Магістр - XXI сторіччя, 2006. – 144 с. (Гриф МОН)
6. Курило В.І., Моторіна Т.С. Основи земельного права України: Навч. посіб. / За заг. ред. В.З.Янчука. - К.: Магістр XXI сторіччя, 2006. – 160 с. (Гриф МОН)
7. Основи правознавства. Навчальний посібник / Кол. авт. За заг. ред. С.І.Бурлаки та В.І.Курила. – К.: видавництво НАУ, 2006. – 168 с.
8. Правознавство. Навчальний посібник. За заг. ред. проф. Пастухова В.П. К.: Алерта. - 2006. – 398 с. (Гриф. МОН)
9. Курило В.І., Михайлов О.Є., Яра О.С. Кримінологія: Загальна частина. Курс лекцій. Навчальний посібник. - К.: - Кондор, 2006. -192 с. (Гриф. МОН)
10. Курило В.І., Єрмоленко В.М. Законодавство з питань регулювання земельних відносин: Навчально-методичний посібник. – К.: Держкомзем України - Проект МБРР. 2007. – 59 с.
11. Курило В.І., Кичилюк Т.С. Охорона і раціональне використання земельних ресурсів: Навчально-методичний посібник. – К.: Держкомзем України - Проект МБРР. 2007. – 78 с.
12. Правове забезпечення охорони та раціонального використання земельних ресурсів: Навч. посіб. для студ. вищ. навч. закл. / В.М.Єрмоленко, В.І.Курило, Т.С.Кичилюк; За заг. ред. В.І.Курила. - К.: Магістр- XXI ст., 2007. – 248 с. (Гриф МОН)
13. Курило В.І., Шкарупа В.К., Піддубний О.Ю. Адміністративна юрисдикція в АПК України: Навчальний посібник / Під ред. В.К.Шкарупи. - К.: Магістр XXI століття, – 2008. – 688 с. (Гриф МОН)
14. Основи теорії держави і права: Навчальний посібник / В.П.Пастухов, В.Ф.Пеньківський, В.І.Курило, В.В.Севрюков; За заг.ред. В.П.Пастухова. – К.: НАУ, 2008. – 150 с. (Гриф МОН)
15. Словник-довідник правових, політологічних, соціологічних та економічних термінів: Навчальний посібник / Укладачі: І.П.Байрак, В.К.Збарський, О.В.Грабовський, В.І.Курило, Л.І.Курило. – К.: Міленіум, 2008. – 284 с. (Гриф МОН)
16. Курило В.І., Світличний О.П. Господарське законодавство: [навчальний посібник] / В.І. Курило, О.П. Світличний. – К.: ІРІДІУМ, 2009. – 360 с. (Гриф МОН)
17. Словник-довідник правових, політологічних, соціологічних та економічних термінів: Навчальний посібник. Доповнений. / Укладачі: І.П.Байрак, В.К.Збарський, О.В.Грабовський, В.І.Курило, Л.І.Курило. – К.: Міленіум, 2009. – 298 с. (Гриф МОН)
18. Хронологія української земельної конституції: зб.норм.-прав.актів / [Курило В.І., Безчастний В.М., Заріцька І.М. та ін.]; за ред. В.І.Курила. - Донецьк: ДЮІ ЛДУВС ім. Е.О.Дідоренка, 2010. – 324 с. (Навчальний посібник - Гриф МОН)
19. Практичний посібник сільського голови: містобудівні та правові аспекти: навчальний посібник / кол.авт.; за заг.ред. В.І.Курила і Г.К.Лоїка. – Ніжин: НДУ ім. М. Гоголя, – 2013. – 115 с. (Гриф МОН)
20. Курило В.І., Гиренко І.В., Тенкач Л.А. Мова законодавсвтва США: навчальний посібник / кол.авт.; за заг.ред. В.І.Курила. – К.: МВЦ «Медінформ, – 2013. – 678 с. (Гриф МОН)
21. Курило В.І., Чиж Ю.В. Адміністративна відповідальність посадових осіб у сфері земельних відносин: навч.посіб. / В.І.Курило, Ю.В.Чиж; за заг. ред. В.І.Курила. – К.: НУБіП України, 2014. – 128 с.
22. Фінансове право: навч. посіб. / В.І.Курило, З.П.Білошкурська, С.І.Бурлака, О.М.Бурлака, С.В.Слюсаренко, О.С.Яра. – Умань: ВПЦ «Візаві» (Видавець «Сочінський»), 2014. – 775 с. (Гриф МОН)
23. Довідник для сільського та селищного голови / кол.авт.; редакція та упорядкування: В.К.Терещенко, Г.О.Черкаська, М.М.Лисенко, Л.І.Лисенко, Н.О.Парецька, Н.В.Гринь. – Всеукраїнська асоціація сільських та селищних рад, Проект USAID АгроІнвест, – 2014. – 529 с.
24. Екологічне право України. Загальна частина: навч. посіб.; за ред. В.І.Курила / В.В.Курзова, А.І.Берлач, В.І.Курило та ін. – К.: Алерта, 2015. – 620 с.
25. Курило В.І., Голуб Ю.М., Большаков В.Н., Бабенко В.Г. Підрозділи спеціального призначення та їх спеціальні операції: історія, розвиток, заходи, досвід. – К. 2015. – 232 с.

Монографії за авторством та співавторством Курила В.І.

1. Курило В.І. Охоронний бізнес в Україні: загальна характеристика, стан та шляхи вдосконалення правового регулювання. Монографія. – К.: Видавничий центр НАУ, 2003. – 232 с.
2. Курило В.І. Організаційно-правові аспекти схоронності майна сільськогосподарських підприємств. Монографія – К.: НАУУ, 2005. – 92 с.
3. Курило В.І. Адміністративні правочини у сільському господарстві України: сучасна парадигма. Монографія. - К.: Магістр XXI сторіччя, 2007. – 312 с.
4. Курило В.І., Мамочка В.В. Адміністративно-правові гарантії місцевого самоврядування в Україні: проблеми теорії та практики реалізації: Монографія / За заг. ред. д.ю.н., професора В.І. Курила. – К.: Магістр ХХІ сторіччя, 2011. – 140 с.
5. Курило В.І. Проблеми правового забезпечення національної продовольчої безпеки України / Гуманітарні та ресурсні проблеми національної безпеки України: монографія. Книга 2. – К.: ВПК «Експрес-поліграф», 2012. – 368 с. – С. 121- 132.
6. Курило В.І., Мушенок В.В. Фінансово-правове регулювання державної підтримки сільськогосподарського виробництва в Україні: стан та перспективи удосконалення: [Монографія] / В.І. Курило, В.В. Мушенок. За заг.ред. д.ю.н., проф. В.І. Курила. – Ніжин: Видавець ПП Лисенко М.М., 2012. – 160 с.
7. Volodymyr Kurylo. Local self government and its officials as a factor of sustainable Development of Regions / Towards structuring regional economy: police  practice. Edited by: Krzysztof Malik. – Opole: Politechnika Opolska, 2012. – 170 с. – С. 155-169.
8. Проблеми правового регулювання співробітництва України з міжнародною організацією ЮНЕСКО у сфері правового забезпечення розвитку інформаційного суспільства в Україні [текст]: монографія / І.В. Арістова, В.І. Курило, І.Ю. Крегул. – К.: Центр учбової літератури, 2013. – 216 с.
9. Курило В.І., Тригуб А.Ю. Адміністративно-правове забезпечення продовольчої безпеки України: Монографія / В.І.Курило, А.Ю.Тригуб. За заг.ред. д.ю.н., проф. В.І.Курила. – Ніжин: НДУ ім. М.Гоголя, 2013. – 159 с.
10. Курило В.І., Славна О.В. Адміністративно-правові проблеми забезпечення прав і свобод людини і громадянина в Україні в умовах євроінтеграції: монографія / В.І.Курило, О.В.Славна; за заг. ред. В.І.Курила. – К.: НУБіП України, 2014. – 144 с.
11. Впровадження інформаційно-комунікаційних технологій в аграрний сектор економіки України: організаційно-правовий аспект [текст]: монографія / І.В.Арістова, В.І.Курило, О.Ю.Калугін / За заг. ред. Арістової І.В. – К: НУБіП України, 2014. – 193 с.
12. Адміністративна відповідальність за порушення порядку провадження господарської діяльності: сучасний стан та шляхи удосконалення: монографія / В.І.Курило, Є.В.Фурманчук; за заг. ред. Курила В.І. – К.: НУБіП України, 2014. – 187 с.
13. Проблеми адміністративно-правового регулювання земельних відносин в Україні: монографія / В. І. Курило, О. П. Світличний, Т. С. Кичилюк, Ю. В. Чиж [за заг. ред. д.ю.н., проф. В.І. Курила та д.ю.н. О.П.Світличного]. – К.: НУБіП України, 2014. – 568 с.
14. Екологічна та біологічна безпека держави в умовах глобалізації: монографія / О.В. Волосянко, В.Ю. Кассіч, В.В. Курзова, В.І. Курило, В.В. Недосєков; за заг.ред. Волосянко О.В. та Курила В.І. – К.: НУБіП України, 2014. – 446 с.
15. Kurylo, O.Slavna. Administrative and legal regulation of the protection of human rights and freedoms of mam and citizen in Ukraine in terms of European integration: Monograph / Under the general editorship of V. Kurylo. - Kyiv: Magistr XXI centure. 2015. – 169 р.
16. Курило В.І., Гоцуляк Є.М., Мушенок В.В. Провадження по справах про адміністративну відповідальність за невиконання податкового обов’язку: Монографія / В.І. Курило, Є.М.Гоцуляк, В.В.Мушенок; за заг.ред. В.І.Курила. – Ніжин НДУ ім. М.Гоголя, 2015. – 169 с.

Науково-практичні коментарі до законодавчих актів

1. Земельний кодекс України. Науково-практичний коментар [текст]. Станом на 1 березня 2013 р. / За заг. ред. В.І. Курила. – К.: «Центр учбової літератури», 3013. – 536 с.
2. Земельний кодекс України. Науково-практичний коментар [текст]. Видання друге перероблене Станом на 20 січня 2016 р. / За заг. ред. Курила В.І. – К.: «Центр учбової літератури», 2016. – 480 с.


Збірники нормативно-правових актів, довідники, інформаційні видання, навчальні плани та програми

1. Правове регулювання надання охоронних послуг в Україні: збірник нормативно-правових актів / Упорядник к.ю.н. В.І.Курило. – К.: НАУУ. – 2003. – 972 с.
2. Адміністративне право України: Бібліографічний довідник: Методичний посібник. Упорядник к.ю.н. В.І.Курило. – К.: НАУУ. - 2004. – 36 с.
3. Адміністративне право України: Бібліографія. // Юридичний вісник України. Інформаційно-правовий банк. – № 17(461), 24-30 квітня 2004 р. – С. 19-32.
4. Навчальні плани та програми підготовки фахівців. В 2-х частинах. – К.: Видавничий центр НАУ. – 2006. – 668 с.
5. Українське козацтво сьогодні: правове регулювання діяльності. Збірка нормативно-правових актів. Уклад.: В.І. Курило та ін. – К.: Магістр-XXI ст., 2007. – 112 с. – Бібліогр.: с. 107-111.
6. Загальні засади правового регулювання сільського господарства України: Збірник нормативно-правових актів / Упоряд.: В.І. Курило, В.М. Єрмоленко, С.І. Марченко, Л.В. Головій, І.В. Курило, С.В. Слюсаренко. – К.: , 2008. – 516 с.
7. Законодавство України про державний контроль за використанням та охороною земель: Зб. нормат.-прав. актів: Станом на 30 берез. 2007 р. / Уклад.: В.І.Курило та ін. - К.: Магістр XXI ст., 2008. – 384 с.
8. Магістерські програми навчально-наукового інституту земельних ресурсів та правознавства: Навчально-методичний посібник для викладачів аграрних вищих навчальних закладів з підготовки фахівців напрямів 0801 – «Геодезія, картографія та землеустрій» та 1301 – «Право»: - К.: НУБіП України. - 2009. – 36 с.
9. Каталог магістерських програм НУБіП України 2011 року // К.: Видавничий центр НУБіП України. – 2011. - 187 с.
10. Науково-методичні рекомендації з проведення моніторингу в АПК України (для працівників Міністерства аграрної політики і продовольства України та його підрозділів, підприємств АПК та навчальних закладів з підготовки фахівців аграрного профілю): науково-методичний посібник / В.І. Курило, П.В. Діхтієвський, В.В. Ладиченко, Ю.М. Голуб, В.Н. Большаков. – К.: УкрНДІСВД, 2011. – 36 с.
11. Навчальна програма «Особиста безпека та виховання громадянської культури у студентів ВНЗ» / За заг.ред. академіка НАН та НААН України Мельничука Д.О. – К.: Видавничий центр НУБіП України, 2013. – 76 с.
12. Комплексний план безпеки / За заг.ред. Мельничука Д.О., Курила В.І., Демуса А.В. – К.: Видавничий центр НУБіП України, 2013. – 54 с.
13. Словник-довідник термінів з бюджетного законодавства / Упорядники: Курило В.І., Слюсаренко С.В. – К.: ЦК «КОМПРИНТ», 2013. – 312 с.

Захисти дисертаційРегіональні навчальні заклади (синій)Набір на навчання (синій)_2015

Натисніть «Подобається», щоб читати
новини НУБіП України в Facebook