Співробітники кафедри

Завідувач кафедри, доктор сільськогосподарських наук, професор, член-кореспондент Національної академії аграрних наук
ДОЛЯ МИКОЛА МИКОЛАЙОВИЧ

Тел.: (044) 527-82-12

 

Нагороджений Почесною грамотою Верховної Ради України (2004р.)

Напрям наукових досліджень: фітосанітарний моніторинг при вирощуванні сільськогосподарських культур в ресурсозберігаючих технологіях землеробства. Автор понад 200 науково – методичних праць.

 

 

Доктор біологічних наук, професор, академік НААН України
ФЕДОРЕНКО ВІТАЛІЙ ПЕТРОВИЧ

Тел.: (044) 527-82-12

 

Народився 29 січня 1949 р. у м. Біла Церква Київської області. У 1972 р. з відзнакою закінчив факультет захисту рослин Української сільськогосподарської  академії.

Упродовж 1972-1980 рр. – старший  науковий співробітник лабораторії

ентомології, а в 1980-1989 рр. – завідувач відділу захисту рослин Білоцерківської дослідно-селекційної  станції; 1989 – 1993 рр. – докторант Інституту цукрових буряків УААН. Протягом  1993-1999 рр. -  заступник директора з наукової роботи Білоцерківської дослідно-селекційної станції і з 1994 р. – професор кафедри захисту рослин Білоцерківського аграрного університету за сумісництвом; 1999-2000 рр. – професор, а з 2000 р. – завідувач кафедри захисту рослин Білоцерківського  аграрного  університету.  З  2003 р. – директор  Інституту  захисту  рослин УААН, із вересня 2011 року – завідувач кафедри ентомології факультету захисту рослин Національного університету  біоресурсів і природокористування Укураїни.

У 1979 р. в інституті зоології НАНУ захистив дисертацію на здобуття наукового  ступеня  кандидата  біологічних  наук  на  тему:

«Біологічне обґрунтування і розробка  заходів  боротьби з кореневою буряковою  попелицею  в  зоні  Правобережжя  УРСР»,  у 1993 р.  в  Українському державному  аграрному університеті (НАУ – НУБіП) – докторську дисертацію на тему: «Екологічні закономірності динаміки ентомокомплексу бурякового агробіоценозу та  принципи  його  регуляції  в Центральному  Лісостепу  України». Має  вчене  звання  професора  з  2001 р. 

В.П.Федоренко – фахівець високої кваліфікації з питань захисту сільськогосподарських рослин  від  шкідників і хвороб. Він провів глибокі дослідження  біології шкідників цукрових буряків. За його безпосередньою  участю проведено всебічне та широкомасштабне впровадження у  виробництво принципово нового прийому захисту сходів цукрових буряків – інтоксикації рослин, що дало можливість надійно захистити цю культуру від шкідників на початку  її  вегетації,  виключити  щорічні  пересіви  на  значних  площах  і  у  кілька разів  знизити  інсектицидне  навантаження  на  агробіоценоз.

Відомі фундаментальні праці вченого із вивчення багаторічної динаміки ентомокомплексу в агробіоценозі зерно-бурякової сівозміни, здійснення системного підходу до пізнання закономірностей зв’язку і взаємодії фауни шкідливих і корисних комах з метою розробки та впровадження екологічно орієнтованих прийомів управління динамікою популяцій з урахуванням вимог охорони  довкілля.

Опублікував понад 400 наукових праць, у тому числі 14 монографій, 5  підручників, брошури, декілька рекомендацій,  має  патенти  і  винаходи.

Під  науковим керівництвом  вченого  підготовлено двох докторів  та 24 кандидата наук, готують до захисту свої роботи ще 10 аспірантів та пошукачів.

В.П. Федоренко  систематично  виступає на міжнародних конференціях. Він – учасник багатьох науково-практичних семінарів з питань захисту рослин, оптимізації  методів  виявлення  шкідників  і хвороб  та  складання  прогнозу їхнього поширення.

В.П.Федоренко – доктор біологічних наук, професор, Президент Українського ентомологічного товариства, Член Президії  Міжнародної  організації  біологічного захисту  рослин (МОББ), голова спеціалізованої вченої ради Д 26.376.01, член пецрад в  інституті зоології НАНУ та НУБіП, Головний  редактор  фахових  видань: журналу  «Карантин  і  захист  рослин»;  збірника  «Захист  і  карантин  рослин»; «Українського  ентомологічного  журналу»;  члена  редколегії  часописів: «Archives of phytopatology and Plant Protection, (Berlin), «Защита и карантин растений» (Москва)  тощо, заслужений  діяч  науки  та  техніки  України, Лауреат премії в галузі біології ім. І.І. Шмальгаузена, Лауреат золотої відзнаки Польського ентомологічного товариства, Почесний член Російського ентомологічного товариства.

 

 

 

 

Доктор сільськогосподарських наук, професор
ДРОЗДА ВАЛЕНТИН ФЕДОРОВИЧ

Тел.:

Автор фундаментальних досліджень з проблем популяційної екології, ентомології,  технологій  інтегрованого захисту сільськогосподарських рослин та лісових насаджень. Дрозда В.Ф. є автор 1029 наукових праць, серед яких 11 монографій та 442 авторських свідоцтва, патенти. Пріоритетні дослідження в галузі біотехнології, масового  вирощування і використання ентомофагів. Вченим запропоновано оригінальні технології отримання  та використання біопрепаратів на основі ентомопатогенних мікроспоридій, грибів та вірусів, біологічного захисту плодово-ягідних, зернових, технічних і овочевих культур для господарств різних форм власності. 

 

 

доцент кафедри, кандидат сільськогосподарських наук
БАБИЧ АНАТОЛІЙ ГРИГОРОВИЧ

Тел.: (044) 527-82-12

 

Кандидат сільськогосподарських наук, доцент
СИКАЛО ОКСАНА ОЛЕКСІЇВНА

Тел.: (044) 527-82-12

 

Народилася 22 лютого 1971 року в м. Пологи Запорізької області.

У 1993 р. з відзнакою закінчила Київський державний педагогічний інститут ім. М.П.Драгоманова за спеціальністю “Географія та біологія”.

У 1998 р. успішно захистила кандидатську дисертацію за спеціальністю 03.00.09 – ентомологія при Національному аграрному університеті.

Загальний стаж педагогічної роботи у НУБіП України – понад 20 років.

Основні етапи педагогічної діяльності:

- з 1.09.1997 до 02.01.2002 р. – асистент кафедри карантину рослин;

- з 02.01.2002 до теперішнього часу – доцент кафедри інтегрованого захисту та карантину рослин.

З 2009 по 2014 рр. була заступником декана та виконувала обов'язки декана факультету захисту рослин

Співавтор та розробник стандартів зі спеціальностей магістрів "Захист рослин", "Карантин рослин".

Розробник спеціальності "Карантин рослин".

Читає курси лекцій та веде заняття з дисциплін: „Основи карантину рослин”, “Карантинні шкідливі організми”, “Зовнішній та внутрішній карантин рослин”, “Методи огляду та експертизи підкарантинних матеріалів”.

Опублікувала понад 50 наукових та навчально-методичних робіт, співавтор підручників: „Основи карантину рослин” та “Карантинні шкідливі організми”.

 

 

 

Кандидат біологічних наук, доцент
ДМИТРІЄВА ОЛЬГА ЄВГЕНІВНА

Тел.: (044) 527-82-12

 

Народилася 21 квітня 1965 року в місті Києві.

В 1990 році з відзнакою закінчила факультет захисту рослин УСГА.

З 1992 по 1995 рр. навчалась в очній аспірантурі кафедри сільськогосподарської і лісової ентомології Національного аграрного університету. В 1995 р. під керівництвом доктора біологічних наук, професора М.П.Дядечка захистила кандидатську дисертацію на тему: „Афідофаги та ентомопатогени плодово-ягідних насаджень центрального Лісостепу України”.

З 1995 р. працює на кафедрі загальної ентомології та зоології спочатку на посаді асистента, а з 2005 року – на посаді доцента кафедри інтегрованого захисту та карантину рослин. У 2006 році їй присвоєне наукове звання доцента. Автор близько 30 наукових праць.

Напрям наукової діяльності – хімічний і біологічний захист рослин.

Читає курс лекцій та веде заняття на факультетах захисту рослин, агробіологічному.

Приймає активну участь у громадському житті кафедри, факультету захисту рослин, ННІ рослинництва та університету.

 

 

Кандидат сільськогосподарських наук, доцент
БОНДАРЄВА ЛЕСЯ МИХАЙЛІВНА

Тел.: (044) 527-82-12

Електронна пошта: [email protected]

 

У 1992 закінчила Український державний педагогічний університет ім. М.П. Драгоманова за спеціальністю «Георгафія - Біологія».

З 2001 по 2004 рр. навчалася в аспірантурі у Національному аграрному університеті на кафедрі загальної ентомології і зоології.

У 2004 році захистила кандидатську дисертацію на тему: «Біологічне обґрунтування захисту яблуні від яблуневого плодового пильщика в умовах Північного Лісостепу України» за спеціальністю 16.00.10- ентомологія.

З 2004 року працює на кафедрі інтегрованого захисту та карантину рослин, з 2011 року - доцентом цієї кафедри.

Основні наукові інтереси присвячені вивченню прикладних наукових проблем сільськогосподарської акарології, родентології, ентомології і дослідженням з хімічного захисту рослин. З 2004 року – член Українського ентомологічного товариства.

Є керівником ініціативної теми: «Наукове обґрунтування контролю чисельності кліщів (Acari) на декоративних культурах урбофітоценозів».

Дисципліни за викладання яких є відповідальним:

ОКР «Бакалавр» напряму 202 «Захист і карантин рослин»

·                       Хімічний захист рослин (з основами токсикології).

·                       Кліщі та нематоди.

·                       Родентологія.

ОКР «Магістр» напряму 202 «Захист і карантин рослин»

·   Фізіологічні зміни в живих організмах при застосуванні засобів захисту рослин.

Забезпечує високоякісне викладання навчальних дисциплін. Під час викладання застосовує сучасні методи, форми та засоби навчальної роботи.

Автор понад 120 наукових і науково-методичних праць. Серед них: 4 навчальних посібника; 1 монографія; 8 типових програм; 3 статті у міжнародних виданнях, що індексуються в БД Scopus; 8 навчально-методичних розробок.

Співпрацює з Інститутом Захисту рослин НААН України, Інститутом садівництва НААН України, Ботанічним садом ім. Фоміна Національного університету ім. Т.Шевченко.

Займається науково-дослідною роботою зі студентами, підготовкою студентів до Всеукраїнських та Міжнародних науково-практичних конференцій та симпозіумів.

 

 

Кандидат сільськогосподарських наук, в.о. доцента
ЧЕРНЕГА ТЕТЯНА ОЛЕКСАНДРІВНА

Тел.: (044) 527-82-12

 

Народилась 8 листопада 1975 р. в місті Києві.

В 1998 р. закінчила з відзнакою факультет захисту рослину Національного аграрного університету. В 1998-2001 рр. навчалась в очній аспірантурі при кафедрі хімічного і біологічного захисту рослин під керівництвом доктора с.-г. наук, професора В.М. Жеребка.

З 2001 р. зарахована асистентом кафедри карантину рослин, а з червня 2004 р. – асистент кафедри інтегрованого захисту та карантину рослин Національного аграрного університету.

В 2005 р. успішно захистила дисертацію на здобуття вченого ступеня кандидата с.-г. наук за спеціальністю 06.01.13 – гербологія на тему: „Технологія захисту посівів сої від багаторічних бур’янів у Лісостепу України”.

В 2007 р. обрана в.о. доцента кафедри інтегрованого захисту та карантину рослин. Опублікувала 22 наукові та навчально-методичні праці, у т.ч. рекомендації „Технологія вирощування та захисту посівів сої” (2006).

Веде заняття та читає курс з фітофармакології, карантину рослин, фітосанітарного моніторингу для бакалаврів та магістрів факультетів захисту рослин, агробіологічного.

 

 

Завідувач лабораторії
ДІДКОВСЬКА ВІРА ВАСИЛІВНА

Тел.: (044) 527-82-12

 

В 1975 році (відразу після закінчення середньої школи) прийшла працювала в Українську СГА на посаду лаборанта кафедри загальної ентомології та зоології. Під керівництвом професора М.М.Синицького приймала участь у дослідній роботі кафедри по вивченню моновольтильних форм тутового і дубового шовкопрядів. В 1981 році без відриву від виробництва закінчила факультет захисту рослин.

Загальний трудовий стаж роботи на кафедрі складає понад 33 роки, у т.ч. 25 років завідувачем лабораторії кафедри інтегрованого захисту та карантину рослин, забезпечує навчальний процес підготовки бакалаврів і магістрів необхідним ілюстративним та наочним матеріалом, бере активну участь у громадському житті кафедри і факультету захисту рослин.

 

 

 


.

Тел.:

 
Регіональні навчальні заклади (синій)Набір на навчання (синій)_2015Захисти дисертацій

Натисніть «Подобається», щоб читати
новини НУБіП України в Facebook