Співробітники кафедри

Завідувач кафедри, доктор сільськогосподарських наук, професор, член-кореспондент Національної академії аграрних наук
ДОЛЯ МИКОЛА МИКОЛАЙОВИЧ

Тел.: (044) 527-82-12

Нагороджений Почесною грамотою Верховної Ради України (2004р.)

Напрям наукових досліджень: фітосанітарний моніторинг при вирощуванні сільськогосподарських культур в ресурсозберігаючих технологіях землеробства. Автор понад 200 науково – методичних праць.

 

Інформація про наукову діяльність

 

Доктор біологічних наук, професор, академік НААН України
ФЕДОРЕНКО ВІТАЛІЙ ПЕТРОВИЧ

Тел.: (044) 527-82-12

 


Народився 29 січня 1949 р. у м. Біла Церква Київської області. У 1972 р. з відзнакою закінчив факультет захисту рослин Української сільськогосподарської  академії.

Упродовж 1972-1980 рр. – старший  науковий співробітник лабораторії

ентомології, а в 1980-1989 рр. – завідувач відділу захисту рослин Білоцерківської дослідно-селекційної  станції; 1989 – 1993 рр. – докторант Інституту цукрових буряків УААН. Протягом  1993-1999 рр. -  заступник директора з наукової роботи Білоцерківської дослідно-селекційної станції і з 1994 р. – професор кафедри захисту рослин Білоцерківського аграрного університету за сумісництвом; 1999-2000 рр. – професор, а з 2000 р. – завідувач кафедри захисту рослин Білоцерківського  аграрного  університету.  З  2003 р. – директор  Інституту  захисту  рослин УААН, із вересня 2011 року – завідувач кафедри ентомології факультету захисту рослин Національного університету  біоресурсів і природокористування Укураїни.

У 1979 р. в інституті зоології НАНУ захистив дисертацію на здобуття наукового  ступеня  кандидата  біологічних  наук  на  тему:

«Біологічне обґрунтування і розробка  заходів  боротьби з кореневою буряковою  попелицею  в  зоні  Правобережжя  УРСР»,  у 1993 р.  в  Українському державному  аграрному університеті (НАУ – НУБіП) – докторську дисертацію на тему: «Екологічні закономірності динаміки ентомокомплексу бурякового агробіоценозу та  принципи  його  регуляції  в Центральному  Лісостепу  України». Має  вчене  звання  професора  з  2001 р. 

В.П.Федоренко – фахівець високої кваліфікації з питань захисту сільськогосподарських рослин  від  шкідників і хвороб. Він провів глибокі дослідження  біології шкідників цукрових буряків. За його безпосередньою  участю проведено всебічне та широкомасштабне впровадження у  виробництво принципово нового прийому захисту сходів цукрових буряків – інтоксикації рослин, що дало можливість надійно захистити цю культуру від шкідників на початку  її  вегетації,  виключити  щорічні  пересіви  на  значних  площах  і  у  кілька разів  знизити  інсектицидне  навантаження  на  агробіоценоз.

Відомі фундаментальні праці вченого із вивчення багаторічної динаміки ентомокомплексу в агробіоценозі зерно-бурякової сівозміни, здійснення системного підходу до пізнання закономірностей зв’язку і взаємодії фауни шкідливих і корисних комах з метою розробки та впровадження екологічно орієнтованих прийомів управління динамікою популяцій з урахуванням вимог охорони  довкілля.

Опублікував понад 400 наукових праць, у тому числі 14 монографій, 5  підручників, брошури, декілька рекомендацій,  має  патенти  і  винаходи.

Під  науковим керівництвом  вченого  підготовлено двох докторів  та 24 кандидата наук, готують до захисту свої роботи ще 10 аспірантів та пошукачів.

В.П. Федоренко  систематично  виступає на міжнародних конференціях. Він – учасник багатьох науково-практичних семінарів з питань захисту рослин, оптимізації  методів  виявлення  шкідників  і хвороб  та  складання  прогнозу їхнього поширення.

В.П.Федоренко – доктор біологічних наук, професор, Президент Українського ентомологічного товариства, Член Президії  Міжнародної  організації  біологічного захисту  рослин (МОББ), голова спеціалізованої вченої ради Д 26.376.01, член пецрад в  інституті зоології НАНУ та НУБіП, Головний  редактор  фахових  видань: журналу  «Карантин  і  захист  рослин»;  збірника  «Захист  і  карантин  рослин»; «Українського  ентомологічного  журналу»;  члена  редколегії  часописів: «Archives of phytopatology and Plant Protection, (Berlin), «Защита и карантин растений» (Москва)  тощо, заслужений  діяч  науки  та  техніки  України, Лауреат премії в галузі біології ім. І.І. Шмальгаузена, Лауреат золотої відзнаки Польського ентомологічного товариства, Почесний член Російського ентомологічного товариства.

 

 

 

 

 

Доктор сільськогосподарських наук, професор
ДРОЗДА ВАЛЕНТИН ФЕДОРОВИЧ

Тел.:

Автор фундаментальних досліджень з проблем популяційної екології, ентомології,  технологій  інтегрованого захисту сільськогосподарських рослин та лісових насаджень. Дрозда В.Ф. є автор 1029 наукових праць, серед яких 11 монографій та 442 авторських свідоцтва, патенти. Пріоритетні дослідження в галузі біотехнології, масового  вирощування і використання ентомофагів. Вченим запропоновано оригінальні технології отримання  та використання біопрепаратів на основі ентомопатогенних мікроспоридій, грибів та вірусів, біологічного захисту плодово-ягідних, зернових, технічних і овочевих культур для господарств різних форм власності. 

 

 

доцент кафедри, кандидат сільськогосподарських наук
БАБИЧ АНАТОЛІЙ ГРИГОРОВИЧ

Тел.: (044) 527-82-12

Народився 2 лютого 1958 року в с. Сивки Чернігівського району Чернігівської області.

В 1983 році з відзнакою закінчив факультет захисту рослин Української сільськогосподарської академії.

У 1990 році захистив кандидатську дисертацію за спеціальністю 06.01.11 – захист рослин від шкідників і хвороб.

У 1994 році отримав вчене звання доцента.

З 1988 року – асистент кафедри загальної ентомології та зоології,  з 1994 року – доцент кафедри хімічного і біологічного захисту, а нині доцент кафедри інтегрованого захисту та карантину рослин. З 2015 р. по 2020 р. завідувач цієї кафедри.

Автор понад 300 наукових праць, у тому числі 8 монографій, 1 навчального посібника, 36 методичних рекомендацій і вказівок, 29 патентів і авторських свідоцтв, учасник понад 40 міжнародних і всеукраїнських конференцій. Під науковим керівництвом підготовлено 1 кандидата біологічних наук.

Напрям наукової діяльності – фітонематологія.

Читає курси лекцій і проводить лабораторні заняття на факультеті захисту рослин, біотехнологій та екології для магістрів спеціальностей «Захист рослин» та «Карантин рослин».

Інформація про наукову діяльність

 

 

 

Кандидат сільськогосподарських наук, доцент
СИКАЛО ОКСАНА ОЛЕКСІЇВНА

Тел.: (044) 527-82-12

Народилася 22 лютого 1971 року в м. Пологи Запорізької області.

У 1993 р. з відзнакою закінчила Київський державний педагогічний інститут ім. М.П. Драгоманова за спеціальністю “Географія та біологія”.

У 1998 р. успішно захистила кандидатську дисертацію за спеціальністю 03.00.09 – ентомологія при Національному аграрному університеті.

Загальний стаж педагогічної роботи у НУБіП України – понад 20 років.

Основні етапи педагогічної діяльності:

- з 1.09.1997 до 02.01.2002 р. – асистент кафедри карантину рослин;

- з 02.01.2002 до теперішнього часу – доцент кафедри інтегрованого захисту та карантину рослин.

З 2009 по 2014 рр. була заступником декана та виконувала обов'язки декана факультету захисту рослин. З 2018 р. - заступник декана факультету захисту рослин, біотехнологій та екології.

Співавтор та розробник стандартів зі спеціальностей магістрів "Захист рослин", "Карантин рослин", спеціальності 202 "Захист і карантин рослин".

З 2019 р. - експерт Національного агентства із забезпечення якості вищої освіти (НАЗЯВО).

Розробник спеціальності "Карантин рослин".

Читає курси лекцій та веде заняття з дисциплін: „Основи карантину рослин”, “Карантинні шкідливі організми”, “Зовнішній та внутрішній карантин рослин”, “Методи огляду та експертизи підкарантинних матеріалів”.

Опублікувала понад 50 наукових та навчально-методичних робіт, співавтор підручників: "Основи карантину рослин" , "Карантинні шкідливі організми", навчальних посібників "Аналіз ризику карантинних шкідливих організмів", "Нормативні документи, що використовуються при викладанні дисциплін спеціальності "Захист і карантин рослин" та інші.

Автор і розробник електронних навчальних курсів зі спеціальних дисциплін освітніх програм "Захист рослин" і "Карантин рослин".

Гарант ОПП " Карантин рослин"

 

 Інформація про наукову діяльність

 

 

 

 

Кандидат біологічних наук, доцент
ДМИТРІЄВА ОЛЬГА ЄВГЕНІВНА

Тел.: (044) 527-82-12

Народилася 21 квітня 1965 року в місті Києві.

В 1990 році з відзнакою закінчила факультет захисту рослин УСГА.

З 1992 по 1995 рр. навчалась в очній аспірантурі кафедри сільськогосподарської і лісової ентомології Національного аграрного університету. В 1995 р. під керівництвом доктора біологічних наук, професора М.П. Дядечка захистила кандидатську дисертацію на тему: „Афідофаги та ентомопатогени плодово-ягідних насаджень центрального Лісостепу України”.

З 1995 р. працює на кафедрі загальної ентомології та зоології спочатку на посаді асистента, а з 2005 року – на посаді доцента кафедри інтегрованого захисту та карантину рослин. У 2006 році їй присвоєне наукове звання доцента. Автор близько 30 наукових праць.

Напрям наукової діяльності – хімічний і біологічний захист рослин.

Читає курс лекцій та веде заняття на факультетах захисту рослин, агробіологічному. 

 

          Інформація про наукову діяльність 

 

Кандидат сільськогосподарських наук, доцент
БОНДАРЄВА ЛЕСЯ МИХАЙЛІВНА

Тел.: (044) 527-82-12

Електронна пошта: [email protected]

Закінчила Український державний педагогічний університет ім. М.П. Драгоманова (1992 р.) за спеціальністю «Георгафія - Біологія».

З 2001 по 2004 рр. навчалася в аспірантурі у Національному аграрному університеті на кафедрі загальної ентомології і зоології.

У 2004 році захистила кандидатську дисертацію на тему: «Біологічне обґрунтування захисту яблуні від яблуневого плодового пильщика в умовах Північного Лісостепу України» за спеціальністю 16.00.10- ентомологія.

З 2004 року працює на кафедрі інтегрованого захисту та карантину рослин, з 2011 року - доцент цієї кафедри.

Основні наукові інтереси присвячені вивченню прикладних наукових проблем сільськогосподарської акарології, родентології, ентомології і дослідженням з хімічного захисту рослин. З 2004 року – член Українського ентомологічного товариства.

Керівник ініціативної теми: «Наукове обґрунтування контролю чисельності кліщів (Acari) на декоративних культурах урбофітоценозів».

Викладає навчальні дисципліни: Хімічний захист рослин (з основами токсикології), Кліщі та нематоди, Родентологія, Фізіологічні зміни в живих організмах при застосуванні засобів захисту рослин.

Автор понад 120 наукових і науково-методичних праць, навчальних посібників; 1 монографії; навчальних програм.

 

Інформація про наукову діяльність

 

 

Кандидат сільськогосподарських наук, доцент
ЧЕРНЕГА ТЕТЯНА ОЛЕКСАНДРІВНА

Тел.: (044) 527-82-12

1998 р. закінчила Національний аграрний університет, факультет захисту рослин, біотехнологій та екології, спеціальність «Захист та карантин рослин» .

1998-2001 рр. – аспірантура Національного університету біоресурсів та природокористування України, кафедра біологічного та хімічного захисту рослин .

2005 р. – захистила дисертацію на здобуття вченого ступеня кандидата с.-г. наук за спеціальністю 06.01.13 – гербологія на тему: „Технологія захисту посівів сої від багаторічних бур’янів у Лісостепу України”.

2001 р. -  асистент кафедри карантину рослин.

2004 р. – асистент кафедри інтегрованого захисту та карантину рослин Національного аграрного університету.

З 2007 р. - доцент кафедри інтегрованого захисту та карантину рослин. 

202 « Захист рослин і карантин рослин»  ОС» Бакалавр». Контроль бур’янів (денна і заочна форми навчання).

202 «Захист і карантин рослин» ОС «Магістр».  Знезараження об’єктів, регулювання  (денна і заочна форми навчання).

Є автором та співавтором 40 наукових публікацій присвячених захисту та карантину рослин, 1 монографія, 3 навчальних посібників, 8 навчально-методичних видань.

Опублікувала 22 наукові та навчально-методичні праці, у т.ч. рекомендації «Технологія вирощування та захисту посівів сої» (2006).

Виконавець державної теми «Концепція створення урбофітоценозів підвищеною стійкістю абіотичних та біотичних чинників» (2018 р.)

Автор 40 наукових праць, з них 10 статей у фахових наукових виданнях, 8 методичних рекомендацій до лабораторно-практичних занять для студентів.

Чернега Т.О. приймає активну участь в суспільному житті кафедри.

Викладає курси для студентів освітнього ступеня «Бакалавр» і «Магістр»:

«Знезараження об’єктів регулювання» , «Карантинні шкідливі організми», «Основи карантину рослин», «Хімічний захист рослин

 

ПІДВИЩЕННЯ КВАЛІФІКАЦІЇ ТА СТАЖУВАННЯ

1.            Свідоцтво ( про підвищення педагогічної кваліфікації ). Вересень 2017 р. - червень 2018 р. підвищення кваліфікації, науково-методичний семінар наставників студентських груп.

2.            НПП аграрних закладів вищої освіти з організації самостійної роботи на основі технологій Веб. 2.61. Реєстраційний номер 7769. Свідоцтво про  підвищення кваліфікації СС 00493706/007769-18

 

        Інформація про наукову діяльність

 

 

Завідувач лабораторії
ДІДКОВСЬКА ВІРА ВАСИЛІВНА

Тел.: (044) 527-82-12

В 1975 році (відразу після закінчення середньої школи) прийшла працювала в Українську СГА на посаду лаборанта кафедри загальної ентомології та зоології. Під керівництвом професора М.М.Синицького приймала участь у дослідній роботі кафедри по вивченню моновольтильних форм тутового і дубового шовкопрядів. В 1981 році без відриву від виробництва закінчила факультет захисту рослин.

Загальний трудовий стаж роботи на кафедрі складає понад 33 роки, у т.ч. 25 років завідувачем лабораторії кафедри інтегрованого захисту та карантину рослин, забезпечує навчальний процес підготовки бакалаврів і магістрів необхідним ілюстративним та наочним матеріалом, бере активну участь у громадському житті кафедри і факультету захисту рослин.

 

 

 

 

 

 

 
Набір на навчання (синій)_2015Регіональні навчальні заклади (синій)Захисти дисертацій

Натисніть «Подобається», щоб читати
новини НУБіП України в Facebook