Кафедра аграрного, земельного та екологічного права імені академіка Василя Зіновійовича Янчука

Історія кафедри

     Історія кафедри має давнє коріння, коли група викладачів-правників, починаючи з 50-х років минулого століття, працювала у складі кафедри економіки Української сільськогосподарської академії. Кардинальні зміни в економіці аграрного сектору, актуальні потреби села, аграрного виробництва, проведення земельної реформи у державі встановили нові орієнтири у концептуальному підході до правового забезпечення цих глобальних процесів. Безпосередньо саме життя поставило вимогу про розширення викладання правових дисциплін у нашому виші, а відтак – і створення окремої кафедри, яка б забезпечувала викладання всіх юридичних дисциплін.
     Так народилась кафедра аграрного права, що була створена в 1996 році на факультеті аграрного менеджменту. Її очолила кандидат економічних наук, доцент О.М. Карасик. У 2000 році кафедру було перейменовано на кафедру правознавства (а зі створенням у серпні 2001 р. юридичного факультету – на кафедру аграрного, земельного та екологічного права), завідувачем якої став видатний вчений та педагог, фундатор вітчизняної школи колгоспного та аграрного права, доктор юридичних наук, професор, заслужений діяч науки і техніки України, академік Академії правових наук України В.З. Янчук, який очолював кафедру до останніх днів свого життя. У пам’ять про визначного педагога та науковця зазначеній кафедрі у 2006 р. присвоєно ім’я академіка В.3. Янчука.     Зі створенням юридичного факультету НУБіП України став провідним навчальним закладом з підготовки фахівців у галузі аграрного та земельного права. Цьому посприяла діяльність кафедри, широко відомої своїми науковими здобутками та продовженням наукових традицій, започаткованих видатним вченим В.З. Янчуком, який був науковим керівником багатьох дисертаційних досліджень, підготовлених співробітниками, аспірантами та докторантами нашого університету. Так, під керівництвом В.З. Янчука в межах кафедри аграрного, земельного та екологічного права досліджувалися проблеми правового регулювання майнових відносин на селі, права та обов’язки членів сільськогосподарських виробничих кооперативів, правовий статус спеціалістів у сільському господарстві та багато інших актуальних тем аграрно-правової тематики.

     Сьогодні кафедра аграрного, земельного та екологічного права ім. академіка В.З. Янчука структурно входить до складу юридичного факультету НУБіП України. З вересня 2006 р. кафедру очолює доктор юридичних наук, професор В.М. Єрмоленко, який є членом Вченої ради Національного університету біоресурсів і природокористування України, а також головою спеціалізованої вченої ради К 26.004.16 із захисту дисертацій на здобуття наукового ступеню кандидата юридичних наук. В.М. Єрмоленко є автором понад 200 наукових і навчально-методичних праць, в тому числі 5 монографій, 4 навчальних посібників та підручників з грифом МОН України. Під його керівництвом підготовлено 1 доктора і 13 кандидатів юридичних наук за спеціальністю 12.00.06 – земельне право; аграрне право; екологічне право; природоресурсне право.

     Навчальний процес на кафедрі спрямований на ефективну індивідуальну підготовку та виховання сучасного фахівця-юриста, здатного реально вирішувати повсякденні питання юридичного обслуговування різноманітних сфер людської діяльності з акцентом на аграрні та земельні правовідносини та плідний розвиток юридичної науки. Якісний навчальний процес на сьогодні забезпечують штатні 3 доктори та 6 кандидатів юридичних наук за спеціальністю «12.00.06 – земельне право; аграрне право; екологічне право; природоресурсне право», які повністю відповідають профілю і напрямам діяльності кафедри.     Співробітники кафедри проводять наукові дослідження з широких питань юридичної науки, віддаючи перевагу проблемам аграрного, земельного та екологічного права, зокрема у сфері: правового забезпечення сталого розвитку села; екологічної безпеки; предмету і системи природоресурсного права; правового забезпечення консолідації земель; правового становища сільськогосподарських підприємств ринкового типу; юридичної відповідальності за порушення земельного та екологічного законодавства; аграрно-договірних зобов’язань та зміцнення договірної дисципліни; правового становища спеціалістів сільського господарства тощо.


     Викладачами кафедри регулярно готуються до друку: монографії, наукові статті, тези конференцій, збірники наукових праць, а також методичні вказівки (рекомендації) з навчальних дисциплін. Підготовлено низку підручників і навчальних посібників, зокрема «Практикум з аграрного права» (В.З. Янчук, А.О. Крикунов, С.І. Марченко, 2001 р.), «Порадник керівникові сільськогосподарського підприємства: Навчальний та науково-практичний посібник» за редакцією академіків А.П. Гетьмана, В.З. Янчука (2005 р.); «Правові основи майнових і земельних відносин: навчальний посібник» за загальною редакцією В.М. Єрмоленка (2006 р.) (з грифом МОН України); «Основи земельного права України: навчальний посібник» за загальною редакцією В.З. Янчука (2006 р.). Також вийшли друком підручники з грифом МОН України за редакцією В.М. Єрмоленка: «Аграрне право України» (2010 р.), нагороджений у 2011 р. премією ім. Ярослава Мудрого Національної Академії правових наук України, а в 2015 р. – підручник «Ветеринарне право».
   Науковий доробок кафедри складають одноосібні монографії: В.М. Єрмоленка «Майнові правовідносини приватних сільськогосподарських підприємств: теорія, законодавство, практика» (2006 р.) та «Теоретичні проблеми аграрних майнових правовідносин» (2008 р.); О.В. Гафурової «Сільськогосподарські виробничі кооперативи: права та обов’язки членів» (2006 р.) та «Соціальний розвиток села в Україні: теорія та практика правого регулювання» (2014 р.); Ю.А. Краснової «Правове регулювання забезпечення екологічної безпеки в галузі цивільної авіації України» (2011 р.); Ю.С. Петлюка «Правовий режим земель оздоровчого призначення: теорія, законодавство, практика» (2011 р.); Л.О. Святченко «Правове регулювання цукробуряківництва в Україні» (2011 р.); Т.С. Новак «Правове регулювання охорони праці у сільському господарстві України: сучасний стан та напрями вдосконалення» (2013 р.); О.Ю. Піддубний «Проблеми правовідносин у сфері біотехнологій» (2014 р.). Вийшли друком колективні монографії «Інвестиційна діяльність у сільському господарстві: правові питання» (2008 р.), «Правові засади інноваційного розвитку в сільському господарстві України» (2010 р.) та «Проблеми розвитку аграрного та земельного права України» (2012 р.), співавторами яких є професори В.М. Єрмоленко та О.В. Гафурова. Крім того, викладачами і аспірантами кафедри опубліковано понад 250 статей у визначених МОН України фахових виданнях і понад 300 тез конференцій різного рівня.

     За час існування кафедри її викладачами підготовлено та захищено 13 кандидатських і 3 докторські дисертації з аграрного, земельного та екологічного права. Над написанням докторських і кандидатських дисертацій нині працює ряд науково-педагогічних працівників та аспірантів. За кафедрою закріплені такі фундаментальні правові дисципліни, як «Аграрне право», «Земельне право», «Екологічне право», «Трудове право», «Право соціального забезпечення», які викладаються для студентів ОКР «Бакалавр» юридичного факультету.


     Кафедра є випускаючою для магістрів за напрямом «Право» магістерських програм «Аграрне право» і «Земельне право», для забезпечення яких викладаються спецкурси «Актуальні проблеми аграрного права», «Проблеми екологічного права», «Актуальні проблеми земельного права», «Земельно-процесуальні відносини», «Проблеми правового регулювання іпотеки землі», «Правові засади експертної оцінки земель», «Проблеми правового регулювання діяльності аграрних бірж», «Правові проблеми біоресурсів і природокористування» «Правові форми контролю у сільському господарстві», «Правове забезпечення якості і безпеки сільськогосподарської продукції», «Правові форми контролю у сільському господарстві», «Проблеми правовідносин у сфері біотехнологій», «Право екологічної безпеки», «Організація правової роботи в сільському господарстві та природокористуванні», «Особливості правового регулювання трудових відносин у сільському господарстві», «Актуальні проблеми водного права» та ін.


     Крім того, кафедрою забезпечується викладання курсу «Аграрне, земельне, екологічне право», «Природоохоронне законодавство та екологічне право», «Правове забезпечення якості і безпеки сільськогосподарської продукції», «Правове регулювання тваринництва в Україні», «Стандартизація і правознавство у захисті рослин», «Основи соціально-правового захисту» для випускників магістратури неюридичних спеціальностей університету.
    Для забезпечення належного рівня навчального процесу кафедра має в своєму розпорядженні сучасні науково-методичні розробки, новітні нормативно-правові документи, зокрема, правові бази даних на електронних носіях. Практичні заняття проводяться із застосуванням сучасних технічних засобів.

 

Набір на навчання (синій)_2015Регіональні навчальні заклади (синій)Захисти дисертацій

Натисніть «Подобається», щоб читати
новини НУБіП України в Facebook