Співробітники кафедри

Завідувач кафедри
Малюк Микола Олексійович

Тел.: (044) 267-88-68; (096) 214-99-31

Електронна пошта: [email protected]

   Народився 19.05.1973 р. в с. Лебедин, Шполянського р-ну, Черкаської обл. Освіта вища. Закінчив Національний аграрний університет за спеціальністю Ветеринарна медицина у 1995 році.
   Доктор ветеринарних наук зі спеціальності 16.00.02 – патологія, онкологія і морфологія тварин, доцент.
   Малюк М.О. після закінчення НАУ 2 роки працював на виробництві та 2 роки молодшим науковим співробітником кафедри нормальної та патологічної фізіології НАУ. З 1999 по 2002 рр. перебував в аспірантурі при названій кафедр. Після закінчення аспірантури та успішного захисту кандидатської дисертації з 2002 по 2006 рр.., працював асистентом кафедри патофізіології та імунології тварин. З 2006 по 2016 рр. Малюк М.О. працював на посаді доцента кафедри фізіології, патофізіології та імунології тварин. З 16 листопада 2016 р. переведений на посаду доцента кафедри хірургії і одночасно виконуючого обов’язки завідувача цієї кафедри. З 1 березня 2016 р. М. Малюк переведений на посаду професора кафедри хірургії ім. І.О. Поваженка. 24 травня 2017 р. обраний завідувачем кафедри хірургії ім. акад. І.О. Поваженка. Він проводить заняття з дисциплін “Патофізіологія тварин” для студентів 2 курсу (скорочений термін навчання) та 3 курсу факультету ветеринарної медицини, “Ветеринарна імунологія” для студентів 2 курсу факультету ветеринарної медицини. Він читає лекції з окремих розділів дисципліни “Патофізіологія тварин”, «Загальна і спеціальна хірургія» студентам 3 і 4 курсів факультету ветеринарної медицини. Також Малюк М.О. читає лекції для студентів ОС «Магістр» з дисципліни «Молекулярні механізми клітинного і гуморального імунітету».
   Малюк М.О. опублікував більше 150 наукових праць, в тому числі є науково-методичні рекомендації, патенти на винахід, книги, посібники. З 2008 по 2011 рр. займав за сумісництвом посаду заступника директора НДІ здоров’я тварин з наукової та інноваційної діяльності. З 2011 по 2016 роки виконував докторську дисертацію на тему: «Властивості стовбурових клітин та науково-експериментальне використання їх у ветеринарній медицині», яку успішно захистив у 2016 р. Він є розробником у співавторстві магістерської програми наукового спрямування «Клітинні технології у ветеринарній медицині та біології». Він постійно підвищує свій професійний рівень, проводить наукову роботу, являється відповідальним виконавцем державних наукових тематик протягом 2005–2016 рр.
   Малюк М.О. являється науковим керівником шести магістрів наукового спрямування і двох аспірантів.
   У 2017 році був головою державної екзаменаційної комісії у Національному аграрному університеті. Член редакційної колегії Наукового вісника Національного аграрного університету. Зараз є членом спеціалізованої вченої ради Д 26.004.03 у Національному університеті біоресурсів і природокористування України.
   За ініціативи М.О. Малюка при кафедрі хірургії ім. акад. І.О. Поваженка створена навчально-наукова лабораторія «Банк крові тварин». На базі цієї лабораторії проводиться гемотрансфузія дрібним тваринам за анемії різного ґенезу.
   Напрям наукових досліджень – біологічні властивості стовбурових клітин, гемотрансфузія.

Scopus

Web of Science

Google Scholar

Orcid

 

Доктор ветеринарних наук, професор, академік НААН України, Заслужений діяч науки і техніки України, академік Академії наук вищої освіти України
Мазуркевич Анатолій Йосипович

Тел.: (044) 267-88-68

Електронна пошта: [email protected]

Мазуркевич Анатолій Йосипович (18.09.1940, с. Травлин  Шепетівського р-ну, нині Хмельницької обл.) – ветеринарний лікар. Д-р вет. н. (1993), проф. (1993), чл.-кор. НААНУ (1995). Заслуж. діяч н. і т. України (1998). Закінч. Укр. с.-г. академію (Київ, 1966), лауреат Міжнародної премії «Дружба» (1996), відзначений Подякою Кабінету  Міністрів України (2005), Почесною Грамотою Міністерства агрополітики України (2005),. В рейтингу “Символ професійності” у 2005 р. відзначений в номінації “За вклад в науку” (2005) та «Внесок в підготовку фахівців ветеринарної медицини» (2010), відзнакою Американського біографічного Інституту «Золота медаль для України» (2009), а також медаллю “1500-річчя Києва”, лауреат премії ім. С. З. Ґжицького Національної академії аграрних наук України. Голова Всеукраїнського товариства ветеринарних патологів з 1996 р.
Пройшов підготовку в аспірантурі (1968-1971) при кафедрі фармакології і паразитології, науковий керівник професор С.В. Баженов. Після закінчення аспірантури (1971) успішно захистив дисертацію з присвоєнням наукового ступеня кандидата ветеринарних наук (1972), залишений для роботи  в НАУ асистентом (1971-1977), потім старший викладач (1977-1978), доцент (1978-1993), старший науковий співробітник (1988-1991), доцент (1991-1993)  кафедри фармакології і патофізіології.
У 1993 р. успішно захистив дисертації з присвоєнням наукового ступеня доктора ветеринарних наук. Очолював кафедру фармакології і патофізіології (1993), а згодом – новостворену кафедру нормальної і патологічної фізіології (1993-2005). Вчене звання професора присвоєне у 1993 р. За   сумісництвом працював на посаді  заступника декана (1976-1984),  декана  факультету ветеринарної медицини (1984-1988; 1994 –2000).
З 2001 по 2008 рр. перебував на виборній посаді академіка-секретаря відділення ветеринарної медицини УААН та за сумісництвом – професора кафедри в НАУ (2005-2008).
З 2008 по 2010 рр. працював в НУБіП України директором науково-дослідного інституту здоров’я тварин, проректором  НУБіП України з наукової та інноваційної діяльності  (2010-2011) та по сумісництву - професором кафедри фізіології, патофізіології та імунології тварин. З 2011 р. і по цей час є  професором кафедри фізіології, патофізіології та імунології тварин, науковим керівником проблемної наукової лабораторії фізіології та експериментальної патології тварин.
Підготовив 6 докторів наук, із яких: Сорока Н. М. (2004) – завідувачка кафедри в НУБіП України; Замазій М.Д. (2004) – завідувачка кафедри в Сумському НАУ: Ніщеменко М. П. (2005) – завідувач кафедри в Білоцерківському НАУ; Чумаченко В. В. (2007) – завідувач відділом в ДНДКІ біотехнології штамів мікроорганізмів МінАП України; Карповський В.І. (2010) – завідувач кафедри в НУБіП України; Трокоз В.О. –  професор кафедри НУБіП України (2013). Під керівництвом проф. Мазуркевича А.Й. пройшли підготовку і успішно захистили кандидатські дисертації: Чмель  А. Л. (1990), Данілов В. Б. (1993), Сорока Н. М. (1994), Солонін П. К. (2000), Розстальний А. В. (2001), Голопура С. І. (2002), Малюк М. О. (2003), Василик Н. С. (2004), Грищук А. В. (2006), Журенко О. В. (2007).
Діяльність проф. Мазуркевича А. Й. в науці розпочалась у 1968 р., коли він став аспірантом тодішньої Української сільськогосподарської академії, де під керівництвом проф. Баженова С.В. він захистив кандидатську дисертацію  за темою: «Показатели межуточного обмена азотистых веществ и углеводов в печени крупного рогатого скота при  экспериментальном рбамидном токсикозе» (К., 1972, 182 с.).
Дослідження, проведені ним в період з 1972 по 1993 рр., а також в подальшому його учнями, спрямовані на вивчення змін в організмі жуйних, які виникають під впливом продуктів трансформації сечовини та нітратів за фізіологічних умов та в умовах гострої і хронічної інтоксикації організму. Результатом цих досліджень став захист ним дисертації на здобуття наукового ступеня доктора ветеринарних наук за темою:  «Пошкоджуючi фактори i адаптацiйно-компенсаторнi реакції в органiзмi великої  рогатої худоби при експериментальному отруєннi нітратами i сечовиною» (К., 1993. - 327 с.). За результатами експериментальних досліджень розроблені нові високоефективні препарати (нітритопротектори) для профілактики нітратних отруєнь.  Подальші дослідження ролі окремих органів і тканин організму тварин висвітлені в наукових працях вченого та  учнів наукової школи  А.Й. Мазуркевича.

Впродовж останніх років тематика наукових досліджень наукової школи А.Й. Мазуркевича спрямована на вивчення властивостей стовбурових клітин тварин залежно від видової їх приналежності, а також від умов отримання, культивування, зберігання та застосування їх в клітинній терапії для відновлення структури патологічно змінених тканин тваринного організму.  З даної наукової проблематики під керівництвом проф. Мазуркевича А.Й.  успішно захистили кандидатські дисертації Ковпак В.В. (2010), Харкевич Ю.О. (2012), Журба В.І. (2013), Бобось О.Л. (2013), Золтан Н.І. (2014).

15 жовтня 2020 року на загальних зборах Національної академії аграрних наук України отримав звання академіка НААН України.

А.Й. Мазуркевич – автор або співавтор більше 330 друкованих праць, тому числі 17 підручників, навчальних посібників та монографій, Державного стандарту вищої освіти з напряму „Ветеринарна медицина”, ряду рекомендацій науково-методичного та науково-практичного змісту. Має 19 патентів та авторських свідоцтв, являється співавтором 3 нових лікарських препаратів, зареєстрованих в Україні.

 

Кандидат ветеринарних наук, доцент
Куліда Марія Анатоліївна

Тел.: (044) 267-88-68; 067-103-27-64

Електронна пошта: [email protected]

Напрямок наукових досліджень: Лікування патології органа слуху у тварин.
Автор і співавтор більше 52 наукових публікацій.

 

 

Кандидат ветеринарних наук, доцент
Ткаченко Володимир Васильович

Тел.: (044) 267-88-68

Електронна пошта: [email protected]

Напрямок наукових досліджень: Хірургічне лікування інфекційної патології тварин.
Автор і співавтор понад 28 наукових публікацій.

 

 

Кандидат ветеринарних наук, доцент
Харкевич Юрій Олександрович

Тел.: (044) 267-88-68

Електронна пошта: [email protected]

Напрямок наукових досліджень: біологічні властивості стовбурових клітин тварин, клітинні технології.
Автор і співавтор понад 80 наукових праць, 20 патентів України на корисну модель, 3 навчальних посібників, 2 монографій, понад 10 методичних рекомендацій.

Scopus

Web of Science

Google Scholar

Orcid

 

Кандидат ветеринарних наук, доцент
Климчук Вадим Васильович

Тел.: (044) 267-88-68

Електронна пошта: [email protected]

Народився 1988 р. у м. Хмельницькому.
У 2005 році зарахований до числа студентів факультету ветеринарної медицини Національного аграрного університету (зараз Національний університет біоресурсів і природокористування України), який закінчив із відзнакою у 2011 році, отримавши кваліфікацію лікаря ветеринарної медицини. У 2006–2008 роках очолював Студентську організацію ФВМ.
У 2010 року під час проходження виробничої практики працював ветеринарним фельдшером у СТОВ ім. Островського Хмельницького району, Хмельницької області.
З липня 2010 року працював на посаді ветеринарного фельдшера, а з 01.03.2011 року переведений на посаду лікаря ветеринарної медицини ветеринарної клініки «Чотири лапи» м. Київ.
З 2012 р. по 2015 р. – навчання у аспірантурі НУБіП України (спеціальність 16.00.05 «Ветеринарна хірургія»), заступник голови Ради аспірантів ФВМ.
З 2015 р.– асистент кафедри хірургії і патофізіології ім. акад. І. О. Поваженка ФВМ НУБіП України.
2018 р. – атестований для викладання фахових дисциплін на англійській мові.
2021 р. – захистив кандидатську дисертацію та здобув наукову ступінь кандидата ветеринарних наук зі спеціальності 16.00.05 «Ветеринарна хірургія».
Викладає дисципліни: «Загальна і спеціальна хірургія», «Оперативна хірургія з основами топографічної анатомії, анестезіологія», «Анестезіологія», «Хірургічні хвороби з анестезіологією», «Хвороби собак і котів».
Автор і співавтор більше 25 наукових публікацій, більше 10 науково-методичних праць, 1 науково-практичних рекомендацій, 1 підручника та 1 патенту на корисну модель.
Напрям наукових досліджень – хірургія дрібних тварин.

 

Кандидат ветеринарних наук, старший викладач
Савчук Тарас Любомирович

Тел.: (044) 267-88-68; (097) 897-48-40

Електронна пошта: [email protected] [email protected]

   Народився 27 грудня 1989 р. в селі Джурків Коломийського району, Івано-Франківської області. Закінчив Національний університет біоресурсів і природокористування України (НУБіП України), здобув ступінь «Магістр» за напрямом підготовки «Ветеринарна медицина» та отримав кваліфікацію «Лікар ветеринарної медицини» у 2015 році.
   Кандидат ветеринарних наук зі спеціальності 16.00.02 – «Патологія, онкологія і морфологія тварин».
   Савчук Т.Л. після закінчення НУБіП України працював у фермерському господарстві «Прометей» на посаді лікаря ветеринарної медицини. З 2015 по 2018 рр. пройшов підготовку в аспірантурі при кафедрі хірургії і патофізіології ім. акад. І.О. Поваженка. Після закінчення аспірантури успішно захистив кандидатську дисертацію на тему: "Регенеративні процеси в експериментально ушкодженій кістковій тканині кролів та вплив стовбурових клітин на їх стимуляцію". Науковий керівник - доктор ветеринарних наук, професор, академік НААН України, Заслужений діяч науки і техніки України, академік Академії наук вищої освіти України Анатолій Йосипович Мазуркевич.
   Дослідження за темою кандидатської дисертації присвячені вивченню впливу алогенних мезенхімальних стовбурових клітин на перебіг репаративного остеогенезу в експериментально змодельованому дефекті великогомілкової кістки кроля. Завдяки дослідженням встановлено, що за впливу трансплантованих алогенних мезенхімальних стовбурових клітин спостерігається активізація і прискорення всіх фаз репаративного остеогенезу.
   З 2018 по 2019 рр. працював на посаді завідувача ННЛ «Центр клітинних технологій у ветеринарній медицині» факультету ветеринарної медицини НУБіП України. З 2020 р. працює на посаді старшого викладача кафедри хірургії і патофізіології ім. акад. І.О. Поваженка факультету ветеринарної медицини НУБіП України.
   Савчук Т.Л. на високому навчально-методичному рівні викладає дисципліни: «Патофізіологія тварин», «Ветеринарна імунологія» і «Ветеринарна трансфузіологія» для студентів 2, 3 і 5 курсів ОС «Магістр» факультету ветеринарної медицини. Постійно підвищує свій професійний рівень, здійснює наукову роботу.
   Впродовж останніх років тематика наукових досліджень спрямована на вивчення властивостей стовбурових клітин тварин та застосування їх в клітинній терапії.
   Савчук Т.Л. є автор та співавтор 34 наукових публікацій, 5 патентів України на корисну модель, 3 монографії, 5 науково-методичних рекомендацій.
   Відзначений Подякою Національного університету біоресурсів і природокористування України (2015), Почесною грамотою Національного університету біоресурсів і природокористування України (2020).
   Напрямок наукових досліджень: репаративний остеогенез за впливу стовбурових клітин.

Google Scholar

Scopus

Web of Science

Orcid https://orcid.org/0000-0002-7351-5684

 

Кандидат ветеринарних наук, старший викладач
Онищенко Олександр Вячеславович

Тел.: +38 066-374-52-72

Освітня діяльність.
2001 – 2004 рр. – Компаніївський технікум ветеринарної медицини, спеціальність фельдшер ветеринарної медицини.
2004 – 2009 рр. – Харківська державна зооветеринарна академія, спеціальність «Ветеринарна медицина» (магістр).
2010 – 2014 рр. – Харківська державна зооветеринарна академія, аспірант кафедри «Акушерства, гінекології і біотехнології розмноження тварин».
2009 – 2021 рр. – асистент кафедри акушерства, гінекології та біотехнології розмноження тварин Харківської державної зооветеринарної академії.
2017 – 2021 рр. – ветеринарний лікар НПК рослинництва і тваринництва НВЦ Харківської державної зооветеринарної академії (0,5 ставки), за сумісництвом).
2021 р. по серпень 2023 р. – асистент кафедри ветеринарної хірургії та репродуктології Державного біотехнологічного університету.
З серпня 2023 р. – старший викладач кафедри хірургії і патофізіології імені академіка І.О. Поваженка.
2021 р. – кандидат ветеринарних наук за спеціальністю 16.00.07 – ветеринарне акушерство. Тема дисертації: «Способи прогнозування та методи превенції дефіциту колостральних імуноглобулінів у корів».
Коло наукових інтересів: ветеринарна репродуктологія, мамологія у самок різних видів тварин у рамках затвердженої теми науково-дослідної роботи кафедри ветеринарної хірургії та репродуктології «Розроблення та впровадження інноваційних методів та рішень з використанням інформаційно-технічних приладів у ветеринарній репродуктології» (державний реєстраційний номер 0114U005415, 01.01.2015 р. – 01.01.2025 р.).
Наукові публікації. Є автором та співавтором понад 30 наукових праць, із них статей у наукових фахових виданнях України 15 (у тому числі – 9 одноосібно), двох наукових періодичних виданнях інших держав, чотирьох публікаціях у виданнях, що індексуються у базі WoS та Scopus, чотирьох тезах доповідей, у трьох методичних рекомендаціях, одному навчально-методичному виданні, одному деклараційному патенті України на корисну модель та двох технічних умовах на препарати.

https://scholar.google.com.ua/citations?user=9_A9LZQAAAAJ&hl=uk&authuser=1
https://orcid.org/my-orcid?orcid=0000-0001-8972-9911

 

Кандидат ветеринарних наук, старший викладач
Шупик Олександр Васильович

Тел.: (044) 267-88-68

Електронна пошта: [email protected]

Тематика наукових досліджень спрямована на вивчення властивостей стовбурових клітин тварин залежно від їх видової приналежності, умов отримання, культивування, зберігання та застосування в клітинній терапії для відновлення структури патологічно змінених тканин тваринного організму.

Автор та співавтор 15 наукових публікацій, 2 патентів України на корисну модель, 1 монографії, 1 науково-методичної рекомендації.

 

Асистент
Тарнавський Дмитро Володимирович

Тел.: (044) 267-88-68

Електронна пошта: [email protected]

Напрямок наукових досліджень: Електрозварювання біологічних тканин.
Автор і співавтор більше 17 науково-методичних праць.

 

 

Асистент
Гончар Віталій Володимирович

Тел.: (044) 267-88-68; (093) 581-58-81

Електронна пошта: [email protected] [email protected]

Тема дисертації: "Вплив барвників жовтків на якість і безпечність курячих яєць за різних способів зберігання".

Автор та співавтор 12 наукових публікацій, 1 науково-методичної рекомендації.

 

Асистент
Довбня Юлія Юріївна

Тел.: (044) 267-88-68; (066) 406-08-69

Електронна пошта: [email protected]

Тема дисертації: "Санітарно-гігієнічна оцінка застосування нанопрепарату срібла в носіях на основі полімер/неорганічних гібридів курам-несучкам".

Автор та співавтор 7 наукових праць, 1 науково-методичної рекомендації.

 

 

Асистент, аспірант
Суртаєва Юлія Вікторівна

Тел.: (044) 267-88-68; (093) 384-02-40

Електронна пошта: [email protected]

Тема дисертаційної роботи: "Властивості стовбурових клітин залежно від умов кріоконсервування та їх вплив на відновлення тканин експериментально ушкодженої легені тварин".

Науковий керівник: д.вет.н., професор, академік НААН України Мазуркевич А. Й.

Тематика наукових досліджень спрямована на вивчення властивостей стовбурових клітин тварин та застосування в клітинній терапії для відновлення структури патологічно змінених тканин тваринного організму.

Автор та співавтор 2 наукових публікацій.

 

 

Асистент, аспірант
Горкава Ірина Миколаївна

Тел.: (044) 267-88-68; (067) 812-82-27

Електронна пошта: [email protected]

Тема дисертаційної роботи: "Вплив плазми, збагаченої тромбоцитами, на тканини суглобу за експериментального остаоартрозу".

Науковий керівник: д. вет. н., доц. Малюк Микола Олексійович.

Автор та співавтор 2 наукових публікацій.

 

Асистент, аспірант
Коваленко Дмитро Олександрович

Тел.: (044) 267-88-68; (063) 324-97-77

Електронна пошта: [email protected]

Тема дисертаційної роботи: "Науково-експериментальне обгрунтування впливу компонентів крові на відновлення тканин шлунку за хірургічних втручань".

Науковий керівник: д. вет. н., доц. Малюк Микола Олексійович.

Автор та співавтор 4 наукових праць.

 

Ветеринарний лікар-ординатор
Скоропадська Валентина Станіславівна

Тел.: (044) 267-88-68

Електронна пошта: [email protected] [email protected]

Отримала дипломи спеціаліста за спеціальністю ''Ветеринарна медицина'' (НУБіП України, 2003 р.)
Тема дисертаційної роботи "Постувеальна глаукома у собак".

 

Старший лаборант
Василенко Віра Володимирівна

Тел.: (044) 267-88-68

Електронна пошта: [email protected]

 

 

 

Старший лаборант
Ковшун Наталія Борисівна

Тел.: (044) 267-88-68

Електронна пошта: [email protected]

 

Лаборант
Вересенко Олена Петрівна

Тел.: (044) 267-88-68

Електронна пошта: [email protected]

 

Аспірант
Пронько Ілля Володимирович

Тел.: (044) 267-88-68

Електронна пошта: [email protected]

Напрямок наукових досліджень: "Клініко-патогенетичне обґрунтування алогенної гемотрансфузії тваринам з нирковою недостатністю".
 

 

Аспірант
Дубровіна Ольга Володимирівна

Тел.: (044) 527-88-68

Електронна пошта: [email protected]

Тема дисертаційної роботи: "Клінічне і теоретичне обґрунтування кератопластики у свійського собаки".

Науковий керівник: к.вет.н., доцент Дорощук Віктор Олександрович.

 

 
Регіональні навчальні заклади (синій)Набір на навчання (синій)_2015Захисти дисертацій

Натисніть «Подобається», щоб читати
новини НУБіП України в Facebook