1952-1987рр.

1952р.

 

 

1952-1987 рр. - кафедрою анатомії завідує доцент, згодом всесвітньо відомий порівняльний анатом, професор Герман Олександрович Гіммельрейх. Не маючи змоги створити повноцінний музей анатомії Герман Олександрович запроваджує створення наукових остеологічних фондів, що продовжується і до нині.

 

  

 

87. Гиммельрейх Г.А. О мускуле - поднимателе небной занавески хищников // Тр. Киев. вет. ин-та, 1952. - Т. XI. - С. 166-185.

88. Гиммельрейх Г.А. О так называемом переднем констрикторе глотки (m. constrictor pharyngis cranialis s. superior) хищников // Тр. Киев. вет. ин-та, 1952. - Т. XI. - С. 186-202.

89. Гиммельрейх Г.А. Висцеральный аппарат селахий как орган захватывания пищи // Тр. отд. сравн. морф. АН УССР, 1952. - Т. VI. -С. 149-176.

90. Осинский П.А. Об особенностях строения и функции тазобедренного сустава лошади // Тр. Киев. вет. ин-та, 1952. - Т. XI. - С. 203-217.

 

1954р.

 

 

1954р. - дисертацію на здобуття наукового ступеня кандидата біологічних наук захищає Михайло Федорович Мєзєнцєв, науковий керівник доцент Гіммельрейх Г.О.

91. Мезенцев М.Ф. Кровоснабжение предплюсневого сустава млекопитающих в свете строения и функции их тазовых конечностей (канд. дисс.). – К., 1954. – 217 с.

 

 

1955р.

92. Абельянц Г.С. Анатомо-функциональные особенности бедро-коленного сустава лошади в связи со статикой и динамикой тазовой конечности // Тр. Киев. вет. ин-та, 1955. – Т. XII. – С. 112–124.

93. Антипчук Ю.П. Артериальное русло области локтевого сустава домашних млекопитающих // Тр. Киев. вет. ин-та, 1955. – Т. XI. – С. 134–147.

94. Мезенцев М. Ф. Магистральные кровеносные сосуды голени и стопы некоторых млекопитающих // Тр. Киев. вет. ин-та, 1955. – Т. XI. – С. 125–133.

 

У 1956 р. на базі Української сільськогосподарської академії створюється Українська академія сільськогосподарських наук, як центр наукового забезпечення України (УАСГН).

1956р.

95. Абельяц Г.С. Менисково-связочный аппарат колена домашних копытных и его роль в функции сустава // Тез. докл. Объедин. конф. анатом., гистол., эмбриол. и топографоанат. УССР. – Харьков, 1956. – С. 5–6.

96. Гиммельрейх Г.А. Особенности строения у млекопитающих небного отдела первично-челюстного комплекса и факторы их определяющие // Тез. докл. Объедин. конф. анатом., гистол., эмбриол. и топографоанат. УССР. – Харьков, 1956. – С. 54–55.

97. Мезенцев М.Ф. Экстраорганное сосудистое русло предплюсны млекопитающих в связи с особенностями ее функции // Тез. докл. Объедин. конф. анатом., гистол., эмбриол. и топографоанат. УССР. – Харьков, 1956. – С. 127–128.

98. Осинский П.А. Подвижность позвоночника и таза при различных способах передвижения // Тез. докл. Объедин. конф. анатом., гистол., эмбриол. и топографоанат. УССР. – Харьков, 1956. – С. 201–202.

 

1957 р. - Київський ветеринарний інститут входить до складу Української ордена «Трудового Червоного Прапора» сільськогосподарської академії на основі чого утворюється учбова частина Української академії сільськогосподарських наук. Професор Г.О. Гіммельрейх стає деканом ветеринарного факультету (1957-1977 рр.).

1957р.

99.  Абельянц Г. С. Менисково-связочный аппарат колена свиньи, лошади, крупного рогатого скота и его роль в функции сустава // Тр. Киев. вет. ин-та, 1957. – Т. XIII. – С. 269–277.

100. Гиммельрейх Г.А. Гортанно-глоточный мускул (m. laryngopharyngeus) млекопитающих // Тр. Киев. вет. ин-та, 1957. – Т. XIII. – С. 247–267.

101. Мезенцев М.Ф. Внутриорганные кровеносные сосуды костей предплюсны // Тр. Киев. вет. ин-та, 1957. – Т. XIII. – С. 279–289.

102. Абельянц Г.С. О типах строения коленного сустава млекопитающих//Тез. докл. VI Всесоюзн. съезда анатом., гистол., эмбриол., 1958. – С. 199–200.
 

 

У 1958 р. академік В. Г. Касьяненко разом із співробітниками Інституту зоології та кафедри  анатомії провів VI-й Всесоюзний з'їзд анатомів, гістологів та ембріологів (8 – 14 липня 1958р.) у м. Києві. Це було загальне визнання Київської школи ветеринарних морфологів. Президія Української академії сільськогосподарських наук висловили подяку колективу кафедри.

 

Подяка УАСГН (1958)

У 1958 р. з утворенням зоотехнічного факультету колективу кафедри довелося багато уваги приділити методиці викладання анатомії на факультеті. Основними принципами її є прагнення вивчати анатомію також на препаратах у секційних залах з впровадженням самостійної препарувальної роботи по міології. На лекційний курс відводилося не більше 20% часу.

 

1959р.

103. Абельянц Г. С. Типи колінного суглоба ссавців // Наук. праці ветфаку УАСГН, 1959. – Т. XIV. – С. 153–154.

104. Гиммельрейх Г.А. Шилоглоточный мускул (m. stylopharyngeus) млекопитающих // Зоолог. журн. – 1959. – Т. 38. – С. 596–609.

105. Осинський П.О. Морфологічні особливості хребетного стовпа тварин з різним способом пересування // Наук. праці ветфаку УАСГН, 1959. – Т. XIV. – С. 161–167.

106. Осинский П.А. О характере сопряженных движений таза и позвоночника у некоторых млекопитающих // Зоолог. журн. – 1959. – Т. XXXVIII. – Вып. II. – С. 1711–1718.

107. Роговський П.Я. Особливості будови і топографії стравоходу великої рогатої худоби // Наук. праці ветфаку УАСГН, 1959. – Т. XIV. – С. 155–160.

108. Гиммельрейх Г.А. Глотка млекопитающих в историческом и функциональ-ном освещении (докт. дисс.). – К.,

Слід визнати, що у 50-х роках ХХ століття Київський ветеринарний інститут мав надзвичайно слабку матеріальну базу і стояло питання про приєднання інституту до Білоцерківського сільськогосподарського інституту, однак на щастя цього не сталося.

1960р. Після відкриття заочного відділення ветеринарного та зоотехнічного факультетів співробітники кафедри провели значну роботу по впровадженню методик вивчення анатомії зі студентами-заочниками. Основні положення цього досвіду були викладені у розроблених доцентами Г.С. Абельянцем, П.О. Осинським і П.Я. Роговським методичних вказівках, виданих для зоофаку першим виданням у 1962 р. та другим – 1967 р., а для студентів ветеринарного факультету відповідно у 1965 і 1970 роках.

 

Заняття веде доцент Г.С. Абельянц
(1960, а – студент, а згодом доктор ветеринарних наук, професор,
завідувач кафедри анатомії (1987-2011 рр.  С.К. Рудик)

 

1960р.

109. Абельянц Г.С., Осинський П.О., Роговський П.Я. Про ентероліти у коней та природу їх утворення // Наук. праці ветфаку УАСГН, 1960. – Т. XXII. – Вип. 15. – С. 55–60.

 1961р.

Поздоровлення міністра (1961р.)

110. Гиммельрейх Г.А. Глотка млекопитающих в историческом и функциональ-ном освещении // Тр. VI Всесоюзн. съезда анатом., гистол. и эмбриол., 1961. – Т. І. – С. 410–414.

111. Осинський  П.О., Абельянц Г.С., Роговський П.Я. Програма, методичні вказівки та контрольні запитання з анатомії с.-г. тварин (для студ.-заочників зоофаку). – К.: УАСГН, 1961. – 48 с.

112. Осинский  П.А. О функциональных особенностях позвоночника у четвероногих млекопитающих, определяемых различным способом их передвижения //Тр. VI Всесоюзн. съезда анатом., гистол. и эмбриол., 1961. – Т.І. – С. 462–464.

113. Гиммельрейх Г.А. Кости небного отдела первичного челюстного комплекса у млекопитающих в свете их строения, функции и истории становлення //Тез. докл. I Всесоюзн. совещания по млекопитающим. – М., Госуниверситет, 1961. – С. 11–12.
 

1962 р. - Українська академія сільськогосподарських наук припиняє існування, а її учбовій частині повертається назва Українська ордена «Трудового Червоного Прапора» сільськогосподарська академія.


1962р.

114. Абельянц Г.С. Прямі зв'язки колінної чашки свині, великої рогатої худоби та їх роль у функції колінного суглоба // Наук. праці ветфаку УСГАН, 1962. – Т. XXV. – Вип. 18. – С. 68–74.

115. Гиммельрейх Г.А. Syndesmopharyngeus в свете эволюции бронхиальной мускулатуры млекопитающих // Архив анатом., гистол. и эмбриол., 1962. – Т. 43. – Вып. 11. – С. 76–82.

116. Осинский П.А. Особенности строения позвоночника четвероногих млекопитающих, обусловленные его участием в поступательном движении // Тез. докл. II зоолог. конф. БССР. – Минск, Ан БССР, 1962. – С. 277–278.

117. Роговський П.Я. Кровопостачання кульшового суглоба великої рогатої худоби // Наук. праці ветфаку УАСГН, 1962. – Т. XXV. – Вип. 18. – С. 127–131.

 

1963р.

118. Абельянц Г.С. К эволюции коленного сустава млекопитающих в свете функции тазовой конечности // Матер. науч. метод. конф. анатом., гистол. и эмбриологов, с.-х. вузов СССР, 1963. – Вып. I. – С. 14–15.

119. Гіммельрейх Г.О. Під'язично-глотковий мускул (m. hyopharyngeus) в світлі функції та еволюції мускульного апарату глотки ссавців // Наук. праці ветфаку УСГА, 1963. – Т. XXVIII. – Вип. 20. – С. 107–129.

120. Гиммельрейх Г.А. Висцеральный аппарат осетрообразных как орган приема пищи // Труды института морфологии животных СССР, 1963. – Вып. 38. – С. 77–109.

121. Гиммельрейх Г.А. О границе между ртом и глоткой // Матер. научн. метод. конф. анатом. гистол. и эмбриологов с.-х. вузов СССР, 1963. – Вып. I. – С. 55–56.

122. Осинский П.А. Зависимость между характером движения и особенностями строения позвоночного столба у четвероногих млекопитающих // Матер. научн. метод. конф. анатом., гистол. и эмбриологов с.-х. вузов СССР, 1963. – Вып. I. – С. 157–159.

 

1964р.

123. Himmelreich H. Der m. tensor veli palatini der Sаugetiere inter Berucksichtigung seines Aufbaus seiner Funktion und seiner Entstehungsgeschichte // Anat. Anz., 1964. – Bd. 115. – № 1 . – S. 1–26.

 

1965р.

124. Абельянц Г.С., Осинський П.О., Роговсъкий П.Я. Анатомія сільськогосподарських тварин. Методичні вказівки та контрольні завдання для студентів-заочників вет. факультетів. – К., «Урожай», 1965. – 56 с.

125. Роговсъкий П.Я. Порівняльно-анатомічний метод вимірювання кісткової основи таза ссавців // Ветеринарія, 1965. – Вип. 4. – С. 40–49.

126. Роговсъкий П.Я. Постембріональний розвиток мускулатури таза великої рогатої худоби // Вісник с.-г. науки. – 1965. – Т. XI. – С. 104–111.

 

Заняття веде доцент Абельянц Г.С. (1966 р.)
 

1966р.

127. Гиммельрейх Г.А. Источники и пути развития глоточной мускулатуры млекопитающих // Тез. VII Всесоюзн. съезда анатом., гистол. и эмбриол. – Тбилиси, 1966. – С. 106.

128. Осинский П. А. О соотносительном росте позвоночника и его мышц у черно-пестрого скота и его помесей с абердино-ангусами // Индивид. разв. с.-х. животных и формир. их продукт /Межвузов. научн. конф. – К., 1966. – С. 134–135.

129. Осинский П.А. Размеры и форма таза у четвероногих млекопитающих и факторы их обусловливающие // Зоолог. журн. – 1966. – Т. 45. – Вып. 10. – С. 1526–1535.

130. Осинский П.А. Функциональные корреляции строения позвоночника и таза четвероногих млекопитающих // Тез. VII Всесоюзн. съезда анатом., гистол. и эмбриол. – Тбилиси, 1966. – С. 224.

131. Роговский П.Я. Пути эволюции ягодичной мускулатуры млекопитающих в свете функции тазовой конечности // Тез. VII Всесоюзн. съезда анатом., гистол. и эмбриол. – Тбилиси, 1966. – С. 227.

132. Роговский П.Я. Развитие костной основы таза крупного рогатого скота в постэмбриональный период // Индивид. разв. с.-х. животных и формир. их продукт. / Межвузов. научн. конф. – К., 1966. – С. 158–159.

133. Роговский П.Я. Рост и развитие мускулатуры таза телок черно-пестрой породы в зависимости от условий кормления // Индивид. разв. с.-х. животных и формир. их продукт. / Межвузов. научн. конф. – К., 1966. – С.157–158.

 

Доцент Осинський П.О. проводить заняття з розділу «ангіоневрологія з студентами ІІ курсу (1967 р.).

1967р.

134. Роговсъкий П.Я. Вплив умов годівлі на розвиток мускулатури таза теличок чорно-рябої породи // Вісник с.-г. науки. – 1867. – № 4. – С. 90–95.

135. Роговский П.Я. Морфофункциональные типы скелета тазового пояса млекопитающих // Вопросы бионики. – М.: «Наука», 1967. – С. 588–592.

136. Осинський П.О., Абельянц Г.С., Роговсъкий П.Я. Анатомія сільськогосподарських тварин // Методичні вказівки та контрольні завдання для студентів-заочників зоотехнічних факультетів. – К.: УСХА, 1967. – 60 с.

 

За роботою доценти Абельянц Г.С. та Осинський П.О. (1968 р.)

 

1968р.

137. Абельянц Г.С. Кістково-зв'язковий пояс колінного суглоба пальцехідних ссавців // Заходи боротьби з хворобами с.-г. тварин. – 1968. – Вип. 3. – С. 171–174.

138. Гіммельрейх Г.О. М. azygos pharyngis ссавців в світлі первинного відношення глоткової мускулатури до основи черепа // Заходи боротьби з хворобами с.-г. тварин. –1968. – Вип. 3. – С. 145–150.

139. Гиммельрейх Г.А. Влияние функции питания на формирование головной кишки позвоночных. I. Первичноводные позвоночные // Вестник зоологии. – 1968. – №2. – С. 2–15.

140. Осинсъкий П.О. Постнатальний розвиток хребетного стовпа та його мускулатури у великої рогатої худоби чорно-рябої породи // Заходи боротьби з хворобами с.-г. тварин. – 1968. – Вип. 3. – С. 150–159.

141. Осинский П.А. Особенности развития мускулатуры позвоночника, определяемые характером локомоции // В кн.: Общие закономерности морфогенеза и регенерации. – К., 1968. – С. 87–88.

142. Осинский П.А. Возрастные изменения структуры межпозвоночных дисков у крупного рогатого скота // Научн. основы произв. говядины. – К., 1968. – Т. II. – С. 90–98.

143. Роговський П.Я. Прилад для вимірювання таза в орієнтованому положенні // Заходи боротьби з хворобами с.-г. тварин. – 1968. – Вип. 3. – С. 150–159.

144. Роговський П.Я. Позаутробний розвиток сідничної та стегнової груп мускулів великої рогатої худоби // Заходи боротьби з хворобами с.-г. тварин. – 1968. – Вип. 3. – С. 160–166.

145. Роговський П.Я. Розвиток таза у телиць чорно-рябої породи залежно від умов годівлі // Вісник с.-г. науки. – 1968. – № 6. – С. 86–91.

 

Співробітники кафедри анатомії (1969 р.).

Про визнання зрілості й високої кваліфікації співробітників кафедри свідчить доручення їм у 1969 р. справи підвищення кваліфікації анатомів ветеринарних вузів усієї країни. Ця робота кафедри відзначена подякою Головного управління вищих і середніх навчальних закладів Міністерства сільського господарства СРСР.

 

Курси підвищення кваліфікації ветеринарних анатомів СРСР (1969)

 

 

 

 

У листопаді 1969 р. до кафедри анатомії була приєднана кафедра гістології на чолі з професором О.Г. Безносенко. Кафедра почала називатися кафедра анатомії і гістології сільськогосподарських тварин, завідувачем обєднаної кафедри став професор Герман Олександрович Гіммельрейх.

 

 

 

 

         професор
    О.Г. Безносенко

 

Голова спеціалізованої вченої ради Г.О. Гіммельрейх (1969)

 

Наливання трупів коней (1969р.)


1969р.

146. Himmelreich Н.М. medialis veli der Saugetiere // Morph. Jahrb. 1969. – Bd. 113. – №4. – S. 524–554.

147. Абельянц Г.С. Коленный сустав млекопитающих в свете функции тазовой конечности // Тр. VII Всесоюзн. съезда анатом., гистол., эмбриол. – Тбилиси, 1969. – С. 581–582.

148. Гиммельрейх Г.А. Источники и пути развития глоточной мускулатуры млекопитающих // Тр. VII Всесоюзн. съезда анатом., гистол., эмбриол. – Тбилиси, 1969. – С. 605–606.

149. Осинский П.А. Функциональные корреляции строения позвоночника и таза четвероногих млекопитающих // Тр. VII Всесоюзн. съезда анатом., гистол., эмбриол. – Тбилиси, 1969. – С. 657–658.

150. Роговский П.Я. Пути эволюции ягодичной мускулатуры млекопитающих в свете тазовых конечностей // Тр. VII Всесоюзн. съезда анатом., гистол., эмбриол. – Тбилиси, 1969. – С. 661–662.

151. Роговский П.Я., Дворник О.П. Перебіг родів у корів залежно від плода і розмірів таза породіллі // Вісник с.-г. науки. – 1969. – № 3. – С. 113–118.

152. Рудик С.К. Некоторые возрастные изменения лицевого отдела черепа у домашнего быка // В кн.: Материалы VI научн. конф. молодых специал. – К., 1969. – С. 23–25.

153. Рудик С.К., Гершгорн Л.А. Морфобіохімічний спосіб визначення сили пір'ястих м'язів // Вісник с.-г. науки. – 1969. – № 9. – С. 105–107.

154. Рудик С.К. Вікові зміни лицевого відділу черепа у великої рогатої худоби // 3б.: Дослідж. в тварин. – К., 1969. – Вип. 16. – С. 92–99.

155. Рудик С.К. Вплив недорозвитку носових скойок на будову лицевого черепа у великої рогатої худоби // 3б.: Дослідж. в тварин. – К., 1969. – Вип. 10. – С. 103–106.

156. Рудик С.К. Возрастные и видовые особенности лицевого черепа у домашнего быка // Автореф. канд. дисс., 1969 г. – 19 с. 157. Рудик С.К. Возрастные и видовые особенности лицевого черепа у домашнего быка // Канд. дисс. защищена в Совете вет. ф-та УСХА в 1969 г.

 

Штат кафедри у 1970 р. складався: Г.О. Гіммельрейх – доктор біологічних наук, професор, завідувач кафедри; П.О. Осинський – кандидат біологічних наук, доцент; Г.С. Абельянц – кандидат біологічних наук, доцент; П.Я. Роговський – кандидат ветеринарних наук, доцент; В.І. Герасименко – асистент; С.К. Рудик – кандидат ветеринарних наук, асистент; В.С. Левчук – аспірант.

Гістологи: О.Г. Безносенко, доктор ветеринарних наук, професор, кандидати біологічних наук, асистенти Ю.П. Бичков та М.І. Чеканова.

 

Заняття веде асистент В.І. Герасименко (1970р.)

Куточок музею кафедри (1970р.)

  

1970р.

158. Гиммельрейх Г.А. Пути и факторы эволюции головной кишки // Тезисы докл. IX Международного конгресса анатомов. – Л., 1970. – С. 64.

159. Himmelreich G.A. Paths and factors of toregit evolution in vertebrates // IX International congress of anatomists. – Leningrad, 1970.

160. Левчук B.C. Онтогенез жувальних м'язів свійської свині // Наук. пр. УСГА, 1970. – Вип. 38. – С. 192–196.

161. Рудик С.К. Будова жувальних мускулів у деяких представників селенодонтних // Наук. пр. УСГА, 1970. – Вип. 21. – С. 125–131.

162. Рудик С.К. Вікові зміни жувальних мускулів у свійського бика // Наук. пр. УСГА, 1970. – Вип. 21. – С. 132–138.

 

 

 

Дисертацію на здобуття наукового ступеня кандидата ветеринарних наук захищає Станіслав Костянтинович Рудик, науковий керівник професор Гіммельрейх Г.О.

163. Рудик С.К. Возрастные и видовые особенности лицевого отдела черепа у домашнего быка (канд. дисс.). – К., 1970. – 217 с.

 

 

164. Бычков Ю.П. Возрастная микроморфология и гистохимия поперечнополо-сатых мускулов передней части тела свиней крупной белой породы // Дисс. на соиск. степ. канд. биол. наук. Защищена в Совете вет. ф-та УСХА 6 марта 1970 г.

165. Бичков Ю.П. Вікові особливості морфології периферичних органів м'язевого пучка у свиней // Наук. пр. УСГА, 1970. – Вип. 38. – С. 84–88.

166. Красій В.В. Вивчення процесів фізіологічної перебудови скелетних м'язів великої рогатої худоби // Наук. пр. УСГА. – 1970. – Вип. 38. – С. 29–34.

167. Безносенко О.Г., Бичков Ю.П., Новак Л.П. Вікова динаміка та гістоархітектоніка жирового відклp style=адення в соматичних м'язах свиней // Наук. пр. УСТА, 1970. – Вип. 38. – С. 130–132.


1971р.

146. Гиммельрейх Г.А. О преподавании сравнительной анатомии //Сб.: Морфологические закономерности реакций в онто- и филогенезе организма: Материалы пленума Укр. РНО АГЭ. – Винница, 1971. – С. 15.

147. Himmelreich G.A. M. Levator veli palatini der Saugetiers. // Gegenbaurrs morh. Jahrb. – 1971. – Bd. 116. – № 3. – S. 377–400.

148. Левчук В.С. Зміни форми потиличної кістки свійської свині в онтогенезі // Наук. пр. УСГА. – 1971. – Вип. 41. – С. 134–138.

149. Левчук B.C. Розвиток лицевого відділу черепа свійської свині в онтогенезі // Наук. пр. УСГА, 1971. – Вип. 41. – С. 139–142.

150. Осинский П.А. Возрастные и породные изменения позвоночника у крупного рогатого скота // Научн. тр. УСХА. – 1971. – Вып. 45. – Т. 3. – С. 34–39.

151. Абельянц Г.С., Осинський П.О., Роговський П.Я. Анатомія сільськогосподарських тварин // Методичні вказівки та контрольні завдання для студентів-заочників ветеринарних факультетів. – К., 1971. – 61с.

152. Рудик С.К., Литвин В.П. Клініко-анатомічні ознаки атрофічного риніту у великої рогатої худоби // Наук. пр. УСГА. – 1971. – Вип. 41. – С. 115–116.

153. Рудик С.К. Вплив рівня годівлі на ріст і розвиток лицевого відділу черепа у великої рогатої худоби (внутрішньоутробний період) // 3б.: Корми та годівля с.-г. тварин, 1971. – Вип. 23. – С. 82–85.

154. Рудик С.К. Вплив рівня годівлі на ріст і розвиток лицевого відділу черепа у великої рогатої худоби (постнатальний період) // 3б.: Корми та годівля с.-г. тварин, 1971. – Вип. 24. – С. 69–72.

155. Безносенко А.Г., Бычков Ю.П., Новак Л.П. О ядерном аппарате поперечнополосатой мышечной ткани свиней в постнатальном онтогенезе при раннем отъёме // Морфол. законом. реакции в онто- и филогенезе организма // В кн.: Матер. пленума Укр. РНО АГЭ. – Винница, 1971. – С. 39.

156. Чеканова М.И. Изменения в онтогенезе гистоархитектоники плюсневой кости гуся // Морфол. законом. реакции в онто- и филогенезе организма // В кн.: Матер. пленума Укр. РНО АГЭ. – Винница, 1971. – С. 207.

157. Красий В.В. О ядрах мышечных волокон функционально различных мускулов крупного рогатого скота // Морфол. законом. реакции в онто- и филогенезе организма // В кн.: Матер. пленума Укр. РНО АГЭ. – Винница, 1971. – С. 110.

158. Красий В. В. Сравнительная оценка некоторых скелетных мускулов серого украинского скота и его помесей по данным гистомикрометрии // Научн. тр. УСХА. – 1971. – С. 40–43.

1972р.Співробітники кафедри анатомії і гістології (1972р.)У 1972–1975 рр. асистент С. К. Рудик був відряджений до Алжирської народно-демократичної республіки для участі у організації першого вищого ветеринарного закладу у франкомовних країнах Африки. Його було визнано кращим викладачем з анатомії. Після повернення з Алжиру С.К. Рудика було нагороджено Почесною грамотою МСГ СРСР.

159. Абельянц Г.С. Анатомо-фізіологічні комплекси суглобів кінцівок ссавців (на прикладі колінного суглоба) // Наук. пр. УСГА, 1972. – Вип. 67. – Т. 2. – С. 146–150.

160. Гіммельрейх Г. О. Будова бічної стінки язикового відділу глотки ссавців // Наук. пр. УСГА, 1972. – Вип. 67. – Т. 2. – С. 120–137.

161. Гиммельрейх Г.А. Содержание лекционного курса по анатомии домашних животных //Тез. докл. Всесоюзн. конф. по анатом., гистол. и эмбриол. с.-х. животных. – М., 1972. – С. 10–11.

162. Осинский П.А. Возрастные изменения позвоночника у крупного рогатого скота // Тез. докл. Всесоюзн. конф. по анатом., гистол. и эмбриол. с.-х. животных. – М., 1972. – С. 55–56.

163. Осинский П.А. Изменения позвоночника, его мышц и мышц таза у крупного рогатого скота при реципроктном скрещивании // Научн. тр. УСХА, 1972. – Вып 73. – Т. 4. – С. 98–105.

164. Осинський П.О. Ріст хребта, його м'язів і м'язів таза у тварин білоголової української породи та її помісей з абердино-ангуською і герефордською породами // Наук. пр. УСХА, 1972. – Вип 67. – Т. II. – С. 137–146.

165. Рудик С.К. Фотолюминисцентный метод изучения роста костной ткани // Тез. докл. Всесоюзн. конф. по анатом., гистол. и эмбриол. с.-х. животных. – М., 1972. – Ч. П. – С. 77–78.

166. Рудик С.К. Влияние активности дыхания на величину входа в носовую полость у жвачных парнокопытных // Вестник зоологии. – 1972. – №4. – С. 82–83.

167. Рудик С.К., Джори X., Мищишин В. Возрастные изменения лобной и верхнечелюстной пазух у бычков чорно-пёстрой породы // Научн. тр. УСХА, 1972. – Вып 60. – С. 72–76.

168. Безносенко А.Г., Король В.І., Рачінський В.Н. Порівняльна мікроскопія і гістоархітектоніка діафрагми та литкового м'яза буро-карпатської худоби та її помісей // Наук. пр. УСГА, 1972. – Вип. 60. – С. 57–61.

169. Нікіфоров М.С. Гістоструктура шкірно-шерстного покрову безоарових кіз // Наук. пр. УСГА, 1972. – Вип. 60. – С. 134–138.

170. Безносенко А.Г. К итогам сравнительного изучения внутренней структуры ножек диафрагмы с.-х. животных // Тез. докл. Всесоюзн. конф. по анатом., гистол. и эмбриол. с.-х. животных. – М., 1972. – С. 69–70.     

171. Безносенко О.Г., Король В.І., Солошенко В.Ф. Гістологічне та гістоархітектонічне вивчення двоголового м'яза стегна бурої карпатської худоби та її помісей з абердино-ангуською і герсфордською породами // Наук. пр. УСГА, 1972. – Вип. 67. – Т. II. – С. 150–157.

172. Безносенко А.Г., Солошенко В.Ф. Гистология и гисто-архитектоника ножек диафрагмы и двуглавого мускула бедра новорожденных телят при реципроктном скрещивании // Сб.: Производство говядины на промышл. основе, 1972. – Вып. 73. – Т. IV. – С. 106–109.

173. Чеканова М.И. Общие и отличительные особенности в гистоархитектонике компактного вещества трубчастых костей конечностей у некоторых млекопитающих // Тез. докл. Всесоюзн. конф. по анатом., гистол. и эмбриол. с.-х. животных. – М., 1972. – Ч. II. – С. 81–82.

174. Солошенко В.Ф. Гістохімічна активність глікогену в скелетних м'язах при реціпроктному схрещуванні чорно-рябої та абердин-ангуської порід вел. рог. худоби // Наук. пр. УСГА, 1972. – Вип. 60. – С. 53–56.

175. Солошенко В.Ф. Микроструктура некоторых скелетных мышц новорождённых телят, полученных при скрещивании чорно-пёстрой и абердин-ангусской пород крупного рогатого скота // Тез. докл. Всесоюзн. конф. по анатом., гистол. и эмбриол. с.-х. животных. – М., 1972. – Ч. II. –    С. 79–86.

1973р.

У 1973 році французька академія наук визнає 20 морфологів світу, як видатних вчених ХХ ст. з 20 п’ятеро з бувшого СРСР це академіки Олексій Миколайович Сєвєрцов, Іван Іванович Шмальгаузен, Броніслав Олександрович Домбровський, Володимир Григорович Касьяненко та професор Герман Олександрович Гіммельрей. Троє останніх в різний період завідували нашою кафедрою анатомії.

 

Асистент В. Т. Хомич надає консультацію (1973р.)

176. Гиммельрейх Г.А. Мышечный аппарат глотки быка домашнего (сообщение первое) // Научн. тр. УСХА, 1973. – Вып. 91. – Т. I. – С. 104–116.

177. Himmelreich Н.А. М.  palatopharyngeus der Saugetiere // Gegenbauzs morph. Jahrb., 1973. – S. 172–212.

178. Осинский П.А. Возрастные и породные изменения развития мышц тазобедренного сустава у крупного рогатого скота // Научн. тр. УСХА, 1973. – Вып. 108. – Т. 5. – С. 35–45.

179. Рудик С.К. Случай аномалии зубов у лошади // Вестник зоологии. – 1973. – № 1. – С. 82–83.

180. Рудик С.К. Функциональная обусловленность строения первичночелюст-ных костей у жвачных парнокопытных семейства Cervidare u Bovidae // Зоол. журн. – 1973. – Т. 50. – Вып. 3. – С. 729–733.

181. Бычков Ю.П., Жадан A.M., Островский М.М., Ивахненко Т.П. Микроструктура внутренних органов у кур в опыте по скармливанию отходов кожевенного производства // Сб.: Теория и практика повышения продуктивности с.-х. животных, 1973. – Вып. 85. – Ч. I. – С. 242–249.

182. Бичков Ю.П., Новак Л.П. Постнатальний гістогенез скелетних м'язів у свиней, вирощуваних після раннього відлучення від свиноматок // 3б.: Корми та годівля с.-г. тварин, 1973. – Вип. 30. – С. 24–28.

183. Безносенко А.Г., Король В.И., Чеканова М.И., Солошенко В.Ф.,  Столюк Г.С., Рачинський В.Н., Миронова М.М. К итогам микрометрических и гистологических исследований скелетных мускулов бурого карпатского скота и его помесей // Научн. тр. УСХА, 1973. – Вып. 91. – Т. I. – С. 80–90.

184. Солошенко В.Ф. Возрастные и породные особенности отложения запасного жира в скелетных мускулах быков // Науч. труды УСХА, 1973. – Вып. 91. – Т. I. – С. 91–98.

185. Чеканова М.И. Особенности отложения жира в длиннейшем мускуле спины ч. п. бурого карпатского скота и его помесей с абердин-ангуссами и герефордами // Науч. труды УСХА, 1973. – Вып. 91. – Т. I. – С. 99–100.

186. Никифоров М.И. Возрастные изменения толщины кожи у домашних коз, разводимых в МНР // Науч. труды УСХА, 1973. – Вып. 91. – Т. 1. – С. 101–108.
 

 

Дисертацію на здобуття наукового ступеня доктора ветеринарних наук захищає Петро Якович Роговський, науковий консультант професор Гіммельрейх Г.О.

209. Роговский П.Я. Таз млекопитающих в сравнительно-анатомичес¬ком и функциональном освещении // Дисс. на соиск. степени доктора вет. наук. Защищена в Совете вет. ф-та УСХА 26.VI. 1973 г.
 210. Безносенко А.Г., Крок Г. С. Гистология и эмбриология сельско¬хозяйствен-ных животных // Учебное пособие. – 3-е издание. – К., УСХА, 1973. – 131 с.


1974р.

211. Гиммельрейх Г.А. Границы и отделы глотки млекопитающих // В  е.: Материалы докл. Всесоюзн. Научн. Конф. 100 лет. Казанск.  еет. Ин-та, 1974. – Т. 2. – С. 340–341.

212. Гиммельрейх Г.А. Пути эволюции небной занавески млекопитающих // Тез. Докл. VIII Всесоюзн. Съезда АГЭ. – Ташкент, 1974. – С. 95–96.

213. Гнаири Поль Бояльгар. Приспособительное значение особенностей строения вентрального зубчатого мускула млекопитающих (дипломная работа). – УСХА. –К., 1974. – 49 с.

214. Каминский А. Б. Связочно-глоточный мускул быка домашнего // Науч. Труды УСХА, 1974. – Вып. 122. – С. 53–54.

215. Безносенко А.Г., Чеканова М.И., Красий В.В., Солошенко В.Ф. О микрометрии мышечных волокон скелетной мускулатуры крупного рогатого скота // В  е.: Материалы докл. Всесоюзн. Научн. Конф. 100 лет Казанск.  еет. Ин-та, 1974. – Т. 2. – С. 390–392.

216. Безносенко А.Г., Солошенко В.Ф., Король В.И. Гистологическое, гисто-архитектоническое и микрометрическое изучение предостной и четыре-главой мышц быков бурого карпатского скота и его помесей // Сб.: Теория и практика повыш. Продуктивн. С.-х. жив., 1974. – Вып. 122. – С. 67–70.

217. Безносенко А.Г., Завирюха А.И., Красий В.В., Бычков Ю.П., Новак Л.П., Чеканова М.И., Солошенко В.Ф. Сравнительные гистохимические исследования поперечнополосатой мышечной ткани с.-х. животных // Тез. Докл. VIII Всесоюзн. Съезда АГЭ. – Ташкент, 1974. – Вып. 134. – С. 167– 168.

218. Безносенко А.Г., Солошенко В.Ф. Об электронной микроскопии скелетных мускулов крупного рогатого скота // Сб.: Теория и практика повыш. Продуктивн. С.-х. жив., 1974. – Вып. 134. – С. 167–168.

 

 

Дисертацію на здобуття наукового ступеня кандидата ветеринарних наук захищає Віктор Сидорович Левчук, науковий керівник професор Гіммельрейх Г.О.
 

219. Левчук B.C. Возрастные изменения черепа свиньи домашней и их причинная обусловленность // Дисс. На соискан. Степ. Канд. вет. на¬ук. Защищена в Совете вет. ф-та УСХА 12. VII. 1974 г.

 

У 1974 році, з дозволу Вченої ради ветеринарного факультету, вперше була захищена дипломна робота. Гнаірі Поль Бояльгор «Приспособительное значение особенностей вентрального зубчатого мускула млекопитающих».

1975р.
 

Ветерани факультету: професори Г.О. Гіммельрейх і І.О. Поваженко (1975р.)

220. Гиммельрейх Г. А. Границы и отделы глотки млекопитающих // Зоол. журн. – 1975. – Вып. I. – Т. 59. – С. 80–94.

221.  Гиммельрейх Г.А. Мышечный аппарат глотки быка домашнего (сообщ. 2) // Научн. тр. УСХА, 1975. – Вып. 138. – Т. 2. – С. 115–124.

222.  Гиммельрейх Г.А. Границы и отделы глотки быка домашнего // Научн. тр. УСХА, 1975. – Вып. 156. – Т. 1. – С. 95–102.

223.  Осинский П.А. Изменения позвоночника и его мышц при реципроктном скрещивании абердин-ангусского с белоголовым украинским скотом // Тр. Опытн. стан. мясн. скотов. УСХА, 1975. – Т. 7. – С. 47–50.

224.  Каминский А.Б. Возрастные изменения строения языка и твердого неба у быка домашнего // Научн. тр. УСХА, 1975. – Вып. 118. – Т. 2. – С. 125–129.

225. Безносенко А.Г., Чеканова М.И., Никитин П.Д., Безносенко В.А. Изучение запасного микроотложения в крыловидном мускуле некоторых млекопитающих // Сб.: Общие законом. морфогенеза и регенерации, 1975. – С. 17– 18.

226. Безносенко А.Г. Методы микрометрических, статистических анализов при гистологических и гистохимических исследованиях соединительной и мышечной тканей сельскохозяйственных животных в онтогенезе // Научн. тр. УСХА, 1975. – Вып. 118. – Т.2. – С. 135–136.

227.  Гнаири Поль Бояльгар. Приспособительное значение особенностей строения m. serratus ventralis млекопитающих // Научн. тр. УСХА, 1975. – Вып. 156. – Т. 1. – С. 103–105.

228. Каминский А.Б. Рост застенных слюнных желез у крупного рогатого скота // Научн. тр. УСХА, 1975. – Вып. 156. – Т. 1. – С. 106–109.
 

Дисертацію на здобуття наукового ступеня кандидата ветеринарних наук захищає Василь Пилипович Солошенко, науковий керівник професор Безносенко О.Г.

229.  Солошенко В.Ф. Гистология и гистохимия скелетных мускулов крупного рогатого скота // Дисс. на соиск. степ. канд. биол. наук. Защищена в Сов. вет. ф-та, декабрь 1975 г.

 

1976р.

230. Безносенко A.Г., Бычков Ю. П., Солошенко В.Ф., Безносенко В.А., Чеканова М.И., Никитин П.Д. О нервно-мышечных веретенах и тельцах Фатер-Пачини в мускулах некоторых млекопитающих // Тез. докл. VII Укр. респ. конф. анат., гистол. и эмбриол., посвящ. 100-летию акад. В.П. Воробьева. – Харьков, 1976.

231. Осинский П.А. Изменения позвоночника и его мышц при реципроктном скрещивании абардин-ангусского с симентальским скотом // Научн. тр. УСХА, 1976. – Вып. 193. – С. 73–77.

1977р.

232. Гиммельрейх Г.А. О природе небной занавески крокодилов // Зоол. журн. – 1977. – Т. 56. – С. 1183–1194.

233. Himmelreich G.А. М. cephalopharyngeus der Saugetiere. // Gegenbaurs morph. Jahrb., 1977. – Bd. 123. – S. 556–588.

234. Гиммельрейх Г.А. Мышечный аппарат глотки собаки (сообщение 1) // Научн. тр. УСХА, 1977. – Вып. 190. – С. 113–116.

235.  Хомич В.Т. Внутриорганное лимфатическое русло слизистой оболочки носоглотки и глоточной миндалины собаки // Научн. тр. УСХА, 1977. – Вып. 190. – С. 109–122.

236.  Хомич В.Т. Пути оттока лимфы от слизистой оболочки глотки и миндалин глоточного лимфоидного кольца у свиньи // Научн. тр. УСХА, 1977. – Вып. 197. – С. 93–100.

237.  Левчук В.С. Возрастные изменения костей крыши мозгового отдела черепа свиньи домашней // Научн. тр. УСХА, 1977. – Вып. 190. – С. 94–97.

238.  Каминский А.Б. Возрастные изменения строения языка и твердого нёба у быка домашнего (сообщение 2) // Научн. тр. УСХА, 1977. – Вып. 190. – С. 42–44.

239. Рудик С.К. Морфология органов мочеотделения, внутренней секреции, зрения и сердца у плода одногорбого верблюда Сахары // Научн. тр. УСХА, 1977. – Вып. 197. – С. 57–59.

240.  Бычков Ю.П., Хомякова Л. Г. Эмбриональный гистогенез большого жевательного мускула у свиней // Научн. тр. УСХА, 1977. – Вып. 197. – С. 101–103.

1978р.


 

Співробітники кафедри анатомії і гістології сільськогосподарських тварин (1978 р.).


241. Гиммельрейх Г.А. Мышечный аппарат глотки собаки (сообщение 2). Средний констриктор глотки // Научн. тр. УСХА, 1978. – Вып. 210. – С. 83–87.

242. Каминский А.Б. Возрастные изменения глотки у быка домашнего в период внутриутробного развития // Научн. тр. УСХА, 1978. – Вып. 210. – С. 88–91.

243. Рудик С.К. Некоторые варианты ветвления подключичных артерий у крупного рогатого скота, лошади и осла // Научн. тр. УСХА, 1978. – Вып. 210. – С. 92–94.

244. Рудик С.К. Морфология некоторых органов у плода одногорбого верблюда Сахары // Научн. тр. УСХА, 1978. – Вып. 210. – С. 95-98.

245. Бычков Ю.П., Хомякова Л.Г. Гистогенез скелетной мышечной ткани у свиней в плодный период / Научн. тр. УСХА, 1978. – Вып. 210. – С. 77–79.

246. Солошенко В. Ф., Безносенко А.Г. Гистология полусухожильного мускула рогатого скота при реципроктном скрещивании // Научн. тр. УСХА, 1978. – Вып. 210. – С. 74–76.

247. Каминский А.Б. Взаимозависимость онтогенетического развития твердого неба и языка у быка домашнего // Научн. тр. УСХА, 1978. – Вып. 215. – С. 39–41.

248. Хомич В.Т. Пути оттока лимфы от слизистой оболочки глотки и миндалин глоточного лимфоидного кольца и их связи у быка домашнего // Научн. тр. УСХА, 1978. – Вып. 215. – С. 42–45.

249. Хомич В.Т. К морфологии эндотелия лимфатических капилляров слизистой оболочки глотки быка домашнего // Вестник зоологии. – 1978. – №4. – С. 76–79.

250. Хомич В.Т. Пути оттока лимфы от слизистой оболочки глотки и миндалин глоточного лимфоидного кольца у собаки // Научн. тр. УСХА, 1978. – Вып. 210. – С. 58–61.

251. Гиммельрейх Г.А. Глотка млекопитающих в свете эволюции головной кишки позвоночных // Библиографический указатель ВНИИТИ «Депонированные рукописи», 1978. – № 12. – Б/о 42.
 

1979р.


 
Учасники XXI Всесвітнього ветеринарного конгресу (Москва, 1979) (зліва направо): доц. А.Й. Яцишин, доц. О.О.Шевцов, проф. П.Я. Роговський, проф. Г.О. Гіммельрейх, проф. С.І. БратюхаДисертацію на здобуття наукового ступеня кандидата біологічних наук захищає Володимир Тимофійович Хомич, науковий керівник професор Гіммельрейх Г.О.

252. Хомич В.Т. Лимфатическая система слизистой оболочки глотки и миндалин глоточного лимфоидного кольца крупного рогатого скота, свиньи и собаки // Дисс. на соиск. степ. канд. биолог. наук. Защищена в специализир. Совете при Казанском вет. ин-те 21. V. 1979 г.


253. Гиммельрейх Г.А. Мышечный аппарат глотки собаки. Сообщение 3. Глубокие мышцы // Научн. тр. УСХА, 1979. – Вып. 216.  – С. 150–154.

254. Костюк В.В. Вікові зміни при гіпокінезії. Маса, розміри та механічні властивості п'ясткових кісток // Тваринництво України. – 1979. – № 6. – С. 43.

255. Костюк В.В., Хомякова Л.Г., Дідаш К.В., Фурман В.Г., Myнip Махмуд Хамді. Забійні якості туш молодняка великої рогатої худоби залежно від умов утримання // Вістник с.-г. науки. – 1979. – № 9. – С. 72–73.

256. Безносенко А.Г., Безносенко В.А., Бычков Ю.П., Солошенко В.Ф. К вопросу физиологической регенерации мышечных волокон у домашних животных в онтогенезе // Библиографический указатель ВНИИТИ «Депонированные рукописи». – 1979. – № 4. – Б/о 25.

257. Костюк В.В. Линейный рост скелета грудных конечностей скота в условиях органической подвижности // Молочное и мясное скотоводство. – 1979. – № 5. – С. 40.

258. Солошенко В.Ф. Гистофизиология органов мышечного чувства у крупного рогатого скота // Научн. тр. УСХА, 1979. – Вып. 216. – С. 16–18.

259. Гиммельрейх Г.А. О состоянии морфологических исследований домашних животных // Сб.: Состояние и перспективы развития морфологии: В кн.: Материалы к Всесоюзн. совещанию. – М., «Наука», 1979. – С. 77–79.

260. Осинський П.О., Абельянц Г.С., Роговський П.Я. Анатомія сільськогос-подарських тварин // Методичні вказівки та контрольні запитання для студентів-заочників зоотехнічних факультетів. – К.: УСГА, 1979. – 58 с.

261. Гіммельрейх Г.А. Локомоторный аппарат домашних животных как целое в динамике и статике. – К.: УСХА, 1979. – 76 с.

1980р.Засідання кафедри анатомії і гістології сільськогосподарських тварин (1980 р.).


 


Дисертацію на здобуття наукового ступеня кандидата ветеринарних наук захищає Адольф Болеславович Камінський, науковий керівник професор Гіммельрейх Г.О.
 

262. Каминский А.Б. Возрастные изменения головной кишки быка домашнего. // Диссертация на соиск. учен. степени канд. вет. наук. Защищена в специализированном совете Д. 120.72.03. при УСХА в марте 1980 г.263. Гиммельрейх ГА., Костюк В. В. Влияние органической подвижности на рост и некоторые механические свойства костей грудной конечности быка домашнего // Тезисы докл. I Украин. съезда анатомов, гистологов, эмбриологов и топографоанатомов. – Винница, 1980. – С. 80–81.

264. Хомич В.Т. Лимфатическая система миндалин глоточного лимфоидного кольца домашних животных и ее связь с лимфатической системой слизистой оболочки глотки // Тезисы докл. I Украин. съезда анатомов, гистологов, эмбриологов и топографоанатомов. – Винница, 1980. – С. 123.

265. Роговский П.Я., Бычков Ю.П., ХомяковаЛ.Г., Солошенко В.Ф. Влияние гипокинезии на микроструктуру скелетной мышечной ткани у молодняка крупного рогатого скота // Тезисы докл. I Украин. съезда анатомов, гистологов, эмбриологов и топографоанатомов. – Винница, 1980. – С. 97.

266. Гиммельрейх Г.А., Абельянц Г.С., Осинский П.А., Рудик С.К., Левчук В.С. Анатомия домашних животных. Практикум по препарированию. – К.: «Вища школа», 1980. – 136 с.

267. Костюк В.В. Возрастные изменения костей грудной конечности крупного рогатого скота под влиянием ограниченной подвижности // Научн. тр. УСХА, 1980. – Вып. 250. – С. 64–67.

268. Хомич В.Т. Лимфатическая система небных миндалин свиньи // Научн. тр. УСХА, 1980. – Вып. 250. – С. 94–97.

269. Рудик С.К. Особенности твердого и мягкого неба у некоторых хищных животных // Научн. тр. УСХА, 1980. – Вып. 250. – С. 88–101.

270. Хомякова Л.Г. Влияние гипокинезии на гистохимические показатели мяса молодняка крупного рогатого скота // Научн. тр. УСХА, 1980. – Вып. 250. – С. 141–143.

271. Каминский А.Б. Возрастные изменения головной кишки у быка домашнего. Информационное письмо. – К.: УСХА, 1980. – 10 с.

1981р.

 

Студенти-гуртківці кафедри (1981р.)

272. Himmelreich G.A. M. hyopharyngeus und m. syndesmopharyngеus der Saugertiere im Zich der Evolution des Schlundkopt-Muskelapparates. // Gegenbaurs morph. Janrb. 1981. – Bd. 127. – S. 103–144.

273. Гиммельрейх Г.А., Осинский П.А., Рудик С.К., Каминский А.Б. Костюк В.В. Рост скелета и органов головной кишки в онтогенезе у быка домашнего // Тезисы докл. IX Всесоюзн. съезда анатомов, гистологов и эмбриологов. — Минск, 1981. – С. 98.

274. Гиммельрейх Г.А. Признаки примитивности и специализации строения мышечного аппарата глотки Hippopotamus amphibius // Зоолог. журн. – 1981. – № 60. – С. 1231–1245.

275. Гиммельрейх Г.А. Необходимость тщательных морфологических исследований редких и исчезающих животных // Современные проблемы эволюционной морфологии животных. – М.: « Наука», 1981. – С. 23.

276. Хомич В.Т. Лимфатическая система слизистой оболочки глотки домашних животных и ее связь с лимфатической системой миндалин // Тезисы докл. IX Всесоюзн. съезда анатомов, гистологов и эмбриологов. – Минск, 1981. – С. 40.

277. Хомякова Л.Г. Формирование мясности молодняка крупного рогатого скота в условиях ограниченной подвижности // Тез. докл. республ. семинара «Пути повышения качества продуктов животноводства, получаемых в условиях промышленных комплексов и специализированных хозяйств и их ветеринарно-санитарная оценка». – К., 1981. – C. 41.

278. Рудик С.К. Особенности некоторых органов у помесного новорожденного верблюда // Научн. тр. УСХА, 1981. – Т. I. – С. 59–62.

1982р.Співробітники кафедри анатомії і гістології сільськогосподарських тварин (1982р.).


 

279. Гиммельрейх Г.А. Череп домашних млекопитающих, его строение и развитие в онто- и филогенезе. – К.: УСХА, 1982. – 52 с.

280. Гиммельрейх Г.А. Методологическая направленность учебного процесса на ветеринарном факультете УСХА // Тез. докл. конференции «Актуальные проблемы марксистско-ленинской направленности учебного процесса в высшей школе». – К., 1982. – С. 320–321.

281. Гиммельрейх Г.А., Кунаков А.А. Госэкзамен или дипломная работа? — Ветеринария. – 1982. – № 10. – С. 73.

282. Рудик С.К. Увеличение количества члеников подъязычной кости у млекопитающих. Информационное письмо. – К.: УСХА, 1982. – 6 с.

283. Хомич В.Т. Лимфатическая система небной и глоточной миндалин глоточного лимфоидного кольца собаки // «Морфология». Республиканский межведомственный сборник. – Вып. 8. – К.: «Здоровье», 1982. – С. 37–40.

284. Костюк В.В. Влияние ограниченной подвижности (гипокинезии) на рост и развитие скелета грудной конечности крупного рогатого скота. Информационное письмо. – К., 1982. – 10 c.Дисертацію на здобуття наукового ступеня кандидата ветеринарних наук захищає Василь Васильович Костюк, науковий керівник професор Гіммельрейх Г.О.

285. Костюк В.В. Влияние ограниченной подвижности на развитие скелета грудной конечности крупного рогатого скота // Диссертация на соискание уч. степени канд. вет. наук. Защищена в специализированном совете Д. 120.71.03 при УСХА 24 декабря 1982 г.


1983р.

286. Рудик С.К. Случай ответвления левой подключичной артерии непосредственно от дуги аорты у быка домашнего // Научн. тр. УСХА, 1983. – С. 61–62.

287. Рудик С.К. Подъязычная кость дельфинов. Информационное письмо. – К., 1983. – 6 с.

288. Рудик С. К. К строению подъязычного аппарата некоторых грызунов // В кн.: «Грызуны». Материалы VI Всесоюзного совещания. – Л.: «Наука», 1983. – С. 184–185.

1984р.Заняття веде доцент Хомич В.Т. (1984 р.).


289. Рудик С.К. Подъязычная кость оленей // Вестник зоологии. – 1984. – №3. –С. 50–54.

290. Рудик С.К., Мороз В.Ф. Изучение биоэлектрической активности мышц подъязычного аппарата у Capra hircus L // Докл. АН УССР, 1984. – Сер. Б. – № 7. – С. 73–76.

291. Рудик С.К., Мороз В.Ф. Біоелектрична активність м'язів під'язикового апарату у Capra hircus L // Доп. АН УРСР, 1984. – Сер. Б. – № 7. – С. 69–72.

292. Рудик С.К., Клыков В.И. Влияние биомеханики скелета подъязычного аппарата на механические свойства его частей // Докл. АН УССР, 1984. – Сер. Б. – № 8. – С. 75–77.

293. Рудик С.К., Кликов В.І. Вплив біомеханіки скелета під'язикового апарату на механічні властивості його частин // Допов. АН УРСР, 1984. – Сер. Б. –№ 8. – С. 72–73.

294. Рудик С.К. Особенности строения скелета подъязычного аппарата млекопитающих и механические свойства его частей // В кн.: «Структура и биомеханика скелета мышечной и сердечно-сосудистой систем позвоночных». – К.: «Наукова думка», 1984. – С. 123–127.

295. Рудик С.К. Скелет подъязычного аппарата млекопитающих в свете его строения, функции и истории становления // Материалы конференции, посвященной 150-летию со дня рождения В.Л. Беца. – К., 1984. – С. 107.

296. Хомич В.Т. Пути оттока лимфы от слизистой оболочки глотки и миндалин у некоторых домашних животных // Науч. тр. УСХА: «Меры борьбы с болезнями крупного рогатого скота», 1984. – С. 50–52.

297. Рудик С.К. Мышцы подъязычного аппарата животных парнокопытных // Науч. тр. УСХА: «Меры борьбы с болезнями крупного рогатого скота», 1984. – С. 56–60.

298. Рудик С.К. Язык хищных // В кн.: «Морфологические особенности домашних млекопитающих» // Науч. тр. УСХА, 1984. – С. 20–25.

299. Рудик С.К. Особенности строения подъязычного аппарата полорогих // В кн.: «Морфологические особенности домашних млекопитающих» // Науч. тр. УСХА, 1984. – С. 86–97.

300. Гиммельрейх Г.А. Мышечный аппарат глотки собаки. Сообщение IV. Глубокие мышцы и соединительнотканные мембраны // В кн.: «Морфологические особенности домашних млекопитающих» // Науч. тр. УСХА, 1984. – С. 3–15.

301. Каминский А.Б. Возрастные изменения глотки у быка домашнего в постнатальном онтогенезе. Сообщение II // В кн.: «Морфологические особенности домашних млекопитающих» // Науч. тр. УСХА, 1984. – С. 16–20.

302. Хомич В.Т. Внутриорганное лимфатическое русло слизистой оболочки глотки быка домашнего // В кн.: «Морфологические особенности домашних млекопитающих» // Науч. тр. УСХА, 1984. – С. 26–30.

303. Бычков Ю.П., Солошенко В.Ф. Микроструктура мышечных веретен у свиней и крупного рогатого скота // В кн.: «Морфологические особенности домашних млекопитающих» // Науч. тр. УСХА, 1984. – С. 70–74.

304. Левчук В.С., Березовский А.В. Сухожильные влагалища заплюсны у крупного рогатого скота // В кн.: «Морфологические особенности домашних млекопитающих» // Науч. тр. УСХА, 1984. – С. 57–59.

1985р.

305. Гиммельрейх Г.А. Череп; Мускулатура головы // В кн.: «Волк». – М.: «Наука», 1985. – С. 125–137; С. 176–182.

306. Рудик С.К. Случай врожденной диспозиции места фиксации рожковоподъязыч-ной мышцы у дикой свиньи // Вестник зоологии. – 1985. – № 3. – С. 66–68.

307. Рудик С.К. Скелет подъязычного аппарата млекопитающих в свете его строения и функции // Метод. рекомендации. – К.: УСХА, 1985. – 15 с.

308. Рудик С.К. Біоелектрична активність м'язів під'язикового апарату кролика // Вісник сільськогосподарської науки. – 1985. – № 3. – С. 66–68.

309. Рудик С.К. Функция мышц подъязычного аппарата у домашней козы // В кн.: Морфологические особенности домашних млекопитающих и птиц // Науч. тр. УСХА, 1985. – С. 4–15.

310. Каминский А.Б. Возрастные изменения мышечного аппарата глотки домашнего быка. Сообщение I // В кн.: Морфологические особенности домашних млекопитающих и птиц // Науч. тр. УСХА, 1985. – С. 15–20.

311. Хомич В.Т. Внутриорганное лимфатическое русло слизистой оболочки глотки свиньи домашней // В кн.: Морфологические особенности домашних млекопитающих и птиц // Науч. тр. УСХА, 1985. – С. 21–27.

312. Левчук B.C. Изменение черепа домашней свиньи в онтогенезе // В кн.: Морфологические особенности домашних млекопитающих и птиц // Науч. тр. УСХА, 1985. – С. 4–15.

313. Бычков Ю.П. Особенности гистогенеза различных скелетных мускулов у свиней // В кн.: Морфологические особенности домашних млекопитающих и птиц // Науч. тр. УСХА, 1985. – С. 43–49.

314. Газизова А.И. Лимфатическое русло слизистой оболочки пищевода собаки // В кн.: «Морфологические особенности домашних млекопитающих и птиц» // Науч. тр. УСХА, 1985. – С. 99–101.

315. Костюк В.К. Внутриорганное лимфатическое русло слизистой оболочки подъязычного пространства собаки // В кн.: Морфологические особенности домашних млекопитающих и птиц // Науч. тр. УСХА, 1985. – С. 106–108.

316. Гиммельрейх Г.А., Хомич В.Т., Костюк В.К., Газизова А.И. Внутриорган-ное лимфатическое русло слизистой оболочки языка, глотки и пищевода собаки // В кн.: Актуальные вопросы морфологии // Тезисы докладов II съезда АГЭ и топографоанатомов Украинской ССР. – Полтава, 1985.– С. 48.

317. Рудик С.К. Подъязычный аппарат млекопитающих в свете строения и история развития // В кн.: Актуальные вопросы морфологии. Тезисы докладов II съезда АГЭ и топографоанатомов Украинской ССР. – Полтава, 1985. – С. 174.

318. Бычков Ю.П. Микроструктура кожи носогубного зеркала быка домашнего // В кн.: Актуальные вопросы морфологии. Тезисы докладов II съезда АГЭ и топографоанатомов Украинской ССР. – Полтава, 1985. – С. 34.

319. Рудик С.К. Эволюция скелета подъязычного аппарата у млекопитающих // В кн.: Биоморфология сельскохозяйственных и промысловых животных. – Алма-Ата, 1985. – С. 134–137.

320. Хомич В.Т. Внутриорганное лимфатическое русло глотки домашнего быка и собаки // В кн.: Биоморфология сельскохозяйственных и промысловых животных. – Алма-Ата, 1985. – С. 174–176.

321.  Газизова А.И. Внутриорганное лимфатическое русло пищевода собаки // Тезисы докладов региональной научно-практической конференции «Молодые ученые и специалисты – ускорению научно-технического прогресса». – Караганда, 1985. – С. 141–142.

322.  Костюк В.К. Лимфатическое русло мышц языка собаки // В кн.: Тезисы докладов региональной научно-практической конференции «Молодые ученые и специалисты – ускорению научно-технического прогресса». — Караганда, 1985. – С. 138–139. 

Дисертацію на здобуття наукового ступеня доктора ветеринарних наук захищає Станіслав Костянтинович Рудик, науковий консультант професор Гіммельрейх Г.О.
 

323. Рудик С.К. Подъязычный аппарат млекопитающих в свете его строения и функции // Диссертация на соискание ученой степени доктора ветеринарных наук. Защищена в Специализированном совете Д. 120.71.03 при ветеринарном факультете Украинской с.-х. академии 7 декабря 1985 г.

 

 

 

 

324.  Рудик С.К. Подъязычный аппарат млекопитающих в свете его строения и функции // Автореф. докт. дисс. – 1985. – 44 с.

325.  Рудик С.К. Подъязычный аппарат тушканчика // В кн.: Тушканчики фауны СССР. – М.: «Наука», 1985. – С. 119–126.


 

Професор Рудик С.К. зі студентами гуртківцями кафедри анатомії,
ліворуч О.П. Мельник, праворуч Ч.Х. Аразов (1986 р.).

У 70-х роках минулого століття виникло питання про будівництво приміщень зооветеринарних факультетів. Професор Г.О. Гіммельрейх, як декан, проводив велику роботу по оформленні документації відносно будівництва нового навчального корпусу ветеринарного факультету. Цю роботу продовжив декан П.Я. Роговський. 13 травня 1986 р. (протокол № 65) об'єднана художня рада Київської творчо-виробничої майстерні комплексного художнього проектування «Художпроект» затвердила проект будівництва ветеринарного факультету. Співробітники факультету заклали пам'ятну капсулу під майбутню споруду.

  1986р.


Закладання капсули під майбутню споруду факультету (1986р.)


326. Газизова А.И. Лимфатическая система пищевода крупного рогатого скота, свиньи домашней и собаки. Информационное письмо. – К.: УСХА, 1986. – 8 с.

327. Костюк В.К. Пути оттока лимфы от слизистой оболочки языка и подъязычного пространства у собаки, домашней свиньи и домашнего быка. Информационное письмо. – К.: УСХА, 1986. – 9 с.

328. Рудик С.К. Биоэлектрическая активность мышц подъязычного аппарата у собаки // Доклады ВАСХНИЛ, 1986. – № 6. – С. 35–37.

329. Гиммельрейх Г.А., Рудик С.К. Мышцы подъязычного аппарата в свете его эволюции и функции позвоночных // Тезисы докладов X Всесоюзного съезда анатомов, гистологов и эмбриологов, Винница, 17-19 сентября 1986 г. – С. 87.

330. Костюк В.К. Внутриорганное лимфатическое русло слизистой оболочки языка собаки // Арх. анат. – 1986. – Т. 90. – Вып. 4. – С. 14–18.

331. Костюк В.В. Прочность компакты лучевой и пястных костей быка домашнего при гипокинезии // В кн.: «Экологические аспекты функциональ-ной морфологии в животноводстве». – М.: «Наука», 1986. – С. 50–52.

332. Хомякова Л.Г., Роговский П.Я. Увеличение массы скелетной мускулатуры бычков в условиях ограниченной подвижности // В кн.: «Экологические аспекты функциональной морфологии в животноводстве». – М.: «Наука», 1986. – С. 87–89.

333. Бычков Ю.П. Постнатальный гистогенез скелетной мускулатуры у свиней при раннем отъеме // В кн.: «Экологические аспекты функциональной морфологии в животноводстве». – М.: «Наука», 1986. – С. 93–97.

334. Хомич В.Т. Эндотелиальные клетки лимфатических капилляров слизистой оболочки глотки крупного рогатого скота, свиньи и собаки // В кн.: «Влияние экологических факторов на морфофункциональное состояние внутренних органов животных». – М.: «Наука», 1986. – С. 36–38.

335. Рудик С.К. Функциональная обусловленность особенностей строения подъязычного аппарата полорогих // В кн.: «Влияние экологических факторов на морфофункциональное состояние внутренних органов животных». – М.: «Наука», 1986. – С. 104–106.

336. Гиммельрейх Г.А. О происхождении дивертикула слуховой трубы у лошади // В кн.: «Влияние экологических факторов на морфофункциональ-ное состояние внутренних органов животных». – М.: «Наука», 1986. – С. 106-109.

337. Каминский А.Б. Возрастные изменения носоглотки у домашнего быка // В кн.: «Влияние экологических факторов на морфофункциональное состояние внутренних органов животных». – М.: «Наука», 1986. – С. 109-112.

338. Рудик С.К. Подъязычный аппарат Equidae // Тезисы докладов IV съезда ВТО. – М.: «Наука», 1986. – Т. 2. – С. 91.

339. Рудик С.К. Мышцы подъязычного аппарата хищных // Тезисы докладов IV съезда ВТО. – М.: «Наука», 1986. – Т. 3. – С. 138.

340. Рудик С.К. До 80-річчя доктора сільськогосподарських наук Данила Яковича Василенка // Вісник сільськогосподарської науки. – 1986. – №1. – С. 89.

341. Рудик С.К. Подъязычный аппарат парнокопытных. – К.: УСХА, 1986. – 59 с.

342. Рудик С.К. Скелет подъязычного аппарата у нежвачных парнокопытных // Науч. тр. УСХА, 1986. – С. 54–57.

343. Рудик С.К., Манзий С.Ф. Гиммельрейх Г.А. К 75-летию со дня рождения // Архив анатомии, гистологии и эмбриологии. – 1986. – Т. ХС. – Вып. 4. – С. 108–109.

 

1987р.

З 1987 р. кафедра знаходилася у непристосованому приміщенні без тепла і води (на місці морфологічного корпусу розпочали будівництво житлового будинку). У наступні роки кафедру постійно переміщували (до 1989 р.), що негативно позначалося на навчальному процесі та проведенні наукових досліджень.Дисертацію на здобуття наукового ступеня кандидата ветеринарних наук захищає Володимир Кіндратович Костюк, науковий керівник професор Гіммельрейх Г.О.

344. Костюк В.К. Лимфатическое русло языка и дна ротовой полости собаки, домашней свиньи и домашнего быка // Диссертация на соискание степени кандидата ветеринарных наук. Защищена в Специализированном совете Д. 120.71.03 при ветеринарном факультете УСХА 19 января 1987 г.

 

 

Дисертацію на здобуття наукового ступеня кандидата ветеринарних наук захищає Айгуль Ідрисівна Газізова, науковий керівник професор Гіммельрейх Г.О.

345. Газизова А.И. Лимфатическое русло пищевода быка домашнего, свиньи и собаки // Диссертация на соискание ученой степени кандидата ветеринарных наук. Защищена в Специализированном совете Д. 120.71.03 при ветеринарном факультете УСХА 19 января 1987 г.

 

У 1987 році помирає професор Герман Олександрович Гіммельрейх.

346. Гиммельрейх Г.А., Рудик С.К., Левчук B.C., Абельянц Г.С., Хомич В. Т., Каминский А.Б., Костюк В.В. Анатомия домашних животных: Методические указания к занятиям на живых животных во время учебной практики со студентами I курса ветеринарного факультета. – К.: УСХА, 1987. – 37 с.

347. Рудик С.К. Особенности строения подъязычного аппарата некоторых животных // В кн.: «Хомяковые - фауны Украины: экологический и функциональный анализ. — К.: «Наукова думка», 1987. – Ч. 2. – С. 7–10.

348. Рудик С.К. Механічні властивості скелета під'язикового апарату // Вісник сільськогосподарської науки. – 1987. – № 6. – С. 36–37.

349. Рудик С.К. Подъязычный аппарат индийского дикобраза // Вестник зоологии. – 1987. – № 5. – С. 57–69.

350. Гиммельрейх Г.А., Хомич В.Т., Костюк В.К. Внутриорганное лимфатическое русло слизистой оболочки языка и глотки домашних животных // Сб. научных трудов: Проблемы лимфологии. – Новосибирск, 1987. – С. 17.

351. Левчук B.C., Хомич В.Т., Каминский А.Б. Анатомия сельскохозяйственных животных // Методические указания и контрольные задания для студентов-заочников зооинженерного факультета. – К.: УСХА, 1987. – 55 с.

 

 

 

 

 

Регіональні навчальні заклади (синій)Набір на навчання (синій)_2015Захисти дисертацій