Співробітники

Завідувач кафедри, доктор психологічних наук, професор
Шмаргун Віталій Миколайович

Тел.: (044) 527-83-54

Електронна пошта: [email protected]

Закінчив Чернігівський державний педагогічний інститут ім.Т.Г. Шевченка (1996 р.). Кандидатська дисертація на тему: «Психолого-педагогічна корекція затримок психічного розвитку дітей» за спеціальністю 19.00.07 «Педагогічна та вікова психологія» (2000 р.).
Докторська дисертація «Вікові та індивідуальні психосоматичні особливості як предиктори розумового розвитку дітей» захищена 2010 року.
Автор 107 наукових статей
Напрям наукових досліджень: особливості психосоматичного розвитку дітей.
З повним переліком публікацій можна ознайомитись за покликанням: https://scholar.google.com.ua/citations?hl=ru&user=XiqfVEoAAAAJ
Документи, що засвідчують підвищення кваліфікації: документи

 

доктор педагогічних наук, доцент
Яшник Світлана Валеріївна

Тел.: (044) 527-83-54

Електронна пошта: [email protected]

     Закінчила Київський державний педагогічний університет ім. Драгоманова (1996 р.), доктор педагогічних наук (2018 р.), тема дисертації „Теоретичні і методичні основи формування управлінської культури майбутніх фахівців лісогосподарської галузі”.
     Напрям наукових пошуків – ґендерні аспекти професійної діяльності майбутніх фахівців.
     Науковий доробок складає понад 75 публікацій і науково-методичних розробок, серед яких: методичні рекомендації “Методика формування культури міжстатевих стосунків: соціально-психологічний тренінг”, “Психологія управління: Методичні рекомендації до вивчення дисципліни “Психологія управління” (для студентів, магістрів, викладачів вищих аграрних навчальних закладів”, “Тести для самопідготовки та самоконтролю з дисципліни “Психологія”; навчальна програма “Сімейно-побутова культура і домашня економіка: Програма для аграрних вищих закладів освіти ІІІ-ІV рівнів акредитації” тощо.

    З повним переліком публікацій можна ознайомитись за покликанням: https://scholar.google.com.ua/citations?hl=ru&user=WZhjWR8AAAAJ
        Документи, що засвідчують підвищення кваліфікації: документи 

 

кандидат педагогічних наук, доцент
Омельченко Людмила Миколаївна

Тел.: (044) 527-83-54

Електронна пошта: [email protected]

   Закінчила з відзнакою Переяслав-Хмельницький державний педагогічний інститут ім. Г.С. Сковороди (1995 р.), кандидат педагогічних наук за спеціальністю 13.00.05 «соціальна педагогіка» (2007 р.), тема дисертації «Соціально-педагогічні умови подолання конфліктів у молодій сім’ї», має вчене звання доцента кафедри соціальної роботи та психології (2013 р.).
     Успішно закінчила офіційний тренінг за міжнародною програмою «Молодь на роздоріжжі» із правом викладання курсу «Життя на роздоріжжі» (2008 р.), взяла участь у науково-практичному семінарі з міжнародною участю «Короткотривала терапія осіб, що перебувають (або перебували) у кризовій ситуації» (2014 р.)
   Науковий напрям, над яким працює нині – розвиток комунікативної компетентності студентів; формування готовності педагогів до конструктивного вирішення конфліктів.
     Автор 93 публікацій, із них – 2 посібники (у співавторстві) «Практикум із загальної психології» та «Основи загальної психології», рекомендовані МОН України, 2 одноосібні – «Конфліктологія: практикум», «Риторика та психологія спілкування: практикум», 3 монографії (2 у співавторстві).
 Детальніша інформація про публікації: https://scholar.google.com.ua/citations?hl=ru&user=Nuq4CrMAAAAJ

      Документи, що засвідчують підвищення кваліфікації: документи

 

 

кандидат психологічних наук, доцент
Мартинюк Ірина Анатоліївна

Тел.: (044) 527-83-54

Електронна пошта: [email protected]

     Закінчила з відзнакою Чортківське педагогічне училище за спеціальністю «початкове навчання» (1998 р.), з відзнакою Тернопільський державний педагогічний університет ім. Володимира Гнатюка за спеціальністю «початкове навчання та практична психологія» (2001 р.), кандидат психологічних наук за спеціальністю «педагогічна та вікова психологія» (2004 р.), тема кандидатської дисертації – „Розвиток професійно-важливих якостей у майбутніх психологів для роботи в початковій школі“, з 2008 р. – звання доцента кафедри психології.
  Здобула практичну фахову підготовку за напрямом «Позитивна психотерапія» в Україно-німецькому центрі позитивної і крос-культурної психотерапії (2008 р.), «Психіатрична пропедевтика» (2011 р.), "Короткострокова терапія осіб, що перебувають (або перебували) у кризовій ситуації" (2014 р.), «Травма війни» (2015 р.), «Модель суспільної резильєнтності» (2015 р.), «Дитяча психіатрична пропедевтика» (2019 р.).
     Напрям наукових пошуків: психологія готовності студентської молоді до самоосвітньої діяльності.
   Автор понад 100 наукових, навчальних та навчально-методичних публікацій, серед яких 2 одноосібні навчальні посібники: «Патопсихологія» та «Практикум із патопсихології»; 3 статті, на які отримано свідоцтва про авторське право.
    З повним переліком публікацій можна ознайомитись за покликанням: https://scholar.google.com.ua/citations?user=YHY9yzsAAAAJ&hl=ru

   Документи, що засвідчують підвищення кваліфікації: документи

 

 


 

 

кандидат педагогічних наук, доцент
Костюк Дмитро Андрійович

Тел.: (044) 527-83-54

Електронна пошта: [email protected]

   Закінчив з відзнакою Прилуцький агротехнічний технікум (2001 р.), Національний аграрний університет (2004 р.), з відзнакою Університет менеджменту освіти НАПН України (2011 р.), кандидат педагогічних наук (2012 р.), тема дисертації «Формування фахової компетентності майбутніх техніків-електриків сільського господарства у процесі вивчення спеціальних дисциплін», з 2015 р. – доцент кафедри соціальної роботи та психології.
   Напрям наукових пошуків – формування фахової компетентності у майбутніх інженерів-енергетиків; професійне мислення та інтелект.
   Автор понад 65 наукових та навчально-методичних праць, з них: 2 монографії (у співавторстві), 2 навчальні програми, 12 навчально-методичних посібників (у співавторстві), 5 методичних рекомендацій, 2 словники, понад 25 статей опублікованих у фахових виданнях України та за кордоном, 15 тез доповідей на міжнародних і всеукраїнських наукових конференцій.

   З повним переліком публікацій можна ознайомитись за покликанням: https://scholar.google.com.ua/citations?hl=ru&user=jhShc40AAAAJ

   Документи, що засвідчують підвищення кваліфікації: документи

 

кандидат психологічних наук
Афанасенко Лариса Анатоліївна

Тел.: (044) 527-83-54

Електронна пошта: [email protected]

     Закінчила з відзнакою Черкаський національний педагогічний університет ім. Богдана Хмельницького (2005 р.) за спеціальністю «Психологія» та здобула кваліфікацію психолог.
    У 2007 році закінчила Східноукраїнський національний університет імені Володимира Даля за спеціальністю «Управління навчальним закладом» та здобула кваліфікацію керівника підприємства, установи та організації (у сфері освіти та виробничого навчання).
   У 2014 р. захистила дисертацію на тему «Соціально-психологічне забезпечення професійної самоідентифікації майбутнього фахівця аграрного профілю» та здобула науковий ступінь кандидата психологічних наук із спеціальності 19.00.05 «Соціальна психологія; психологія соціальної роботи».
  Напрям наукових досліджень: психологія професійного навчання, психологічні особливості адаптаційного процесу до зміни провідного виду діяльності, соціально-психологічні умови розвитку особистісного потенціалу майбутнього фахівця.
    Автор 60 наукових та науково-методичних праць. Із них 2 монографії (у співавторстві), 1 довідковий посібник з грифом МОН (у співавторстві), 41 наукових праць, опублікованих у вітчизняних і міжнародних рецензованих фахових виданнях та 16 навчально-методичного характеру.
    З повним переліком публікацій можна ознайомитись за посиланням: https://scholar.google.com.ua/citations?user=34qOhfwAAAAJ&hl=ru

      Докумети, що засвідчують підвищення кваліфікації: документи

 

 

 

кандидат психологічних наук, доцент
Теслюк Валентина Михайлівна

Тел.: (044) 527-83-54

Електронна пошта: [email protected]

   Тема кандидатської дисертації: "Психологічні засади формування індивідуального стилю професійно-педагогічного спілкування у майбутніх викладачів вищого аграрного навчального закладу" (19.00.07 - вікова та педагогічна психологія).
    Напрям наукових пошуків - педагогічна мацстерність майбутнього викладача.
    Автор понад 145 публікацій, з них 118 наукових та 27 навчально-методичного характеру, у тому числі 67 наукових праць, опублікованих у вітчизняних і міжнародних рецензованих фахових виданнях (3 підручники, 5 навчальних посібників, 3 монографії).

      З повним переліком публікацій можна ознайомитись за покликанням: https://scholar.google.com.ua/citations?user=ONRq4b8AAAAJ&hl=ru

         Документи, що засвідчують підвищення кваліфікації: документи

 

кандидат психологічних наук, доцент
Олійник Оксана Олексіївна

Тел.: (044) 527-83-54

Електронна пошта: [email protected]

      Закінчила Національний педагогічний університет імені М.П. Драгоманова (1999 р.). Дисертація на здобуття наукового ступеня кандидата психологічних наук зі спеціальності 19.00.07 – педагогічна та вікова психологія на тему: «Психологічні умови формування самооцінки у старших дошкільників» (2010 р.). Кандидат психологічних наук (2010 р.), доцент (2015 р.).
     Автор понад 48 наукових та навчально-методичних праць, зокрема: 1 статті у періодичному виданні, яке включене до наукометричних баз, рекомендованих МОН, зокрема Web of Science Core Collection; навчального посібника «Соціальна психологія»; розділу «Диференційовані технології у сфері дозвілля» колективної монографії «Культурно-дозвіллєва діяльність у сучасному світі» розділу «Психологічні передумови професійного становлення майбутніх фахівців індустрії дозвілля» колективної монографії «Соціально-психологічні аспекти професійної діяльності фахівця соціокультурної сфери».
      Коло наукових інтересів: формування адекватної самооцінка особистості, партнерська взаємодія, міжособистісні стосунки; психологія сучасної сім’ї, дитячо-батьківські стосунки, сімейне консультування та психотерапія; професійна компетентність майбутніх фахівців.
   Закінчила Київську школу розвитку психотерапії (2016 р.), слухач Українського психотерапевтичного університету (м. Львів) за напрямом підготовки «Системна сімейна психотерапія» (2019 р.). Психолог-практик, системний психотерапевт, дійсний член Української спілки психотерапевтів.
    З повним переліком публікацій можна ознайомитись за покликанням: https://scholar.google.com.ua/citations?user=qgSFqt8AAAAJ&hl=uk

      Документи, що засвідчують підвищення кваліфікації: документи

 

кандидат психологічних наук
Поворозник Катерина Олександрівна

Тел.: (044) 527-83-54

Електронна пошта: [email protected]

   Кандидат психологічних наук за спеціальністю 19.00.07 «Педагогічна та вікова психологія» (Національний педагогічний університет ім. М. П. Драгоманова – 2016 р.), тема дисертації «Психологічні особливості розвитку часової перспективи у студентської молоді».
   Освітній курс Дмитра Олексійовича Леонтьєва «Теорія і практика екзистенційного консультування і життєтворчості» / Освітній проект PSYCON.UA. (Сертифікат Інституту Екзистенційної Психології і Життєтворчості – 2013).
   Спецкурс О. В. Юдіної «Екзистенційний вимір гештальт-терапії» (Сертифікат Спілки практикуючих психологів «Гештальт –підхід» -2014).
Kyiv Gestalt University (другий ступінь) – листопад 2018 р.
   Напрями професійного розвитку та діяльності: екзистенційна психологія та логотерапія, позитивна психологія, гештальт-терапія. Індивідуальне консультування та психотерапія, проведення лекцій і тренінгів з актуалізації життєтворчості та екзистенційних ресурсів особистості, розвитку часової перспективи, конфліктології та протидії маніпуляціям, сімейної психології та психології стосунків.
   Напрямок  наукових досліджень: екзистенційний підхід в клінічній психотерапії, гештальт-психологія і творчість, психологічний вік особистості, психологія стосунків.

 

кандидат психологічних наук, старший викладач
Хижняк Анна Анатоліївна

Тел.: (044) 527-83-54

Електронна пошта: [email protected]

    Закінчила з відзнакою Національний університет фізичного виховання та спорту України, отримала диплом спеціаліста за спеціальністю «Олімпійський та професіональний спорт» (2004 р.), з відзнакою закінчила магістратуру Національного університету фізичного виховання та спорту України, отримала диплом магістра за спеціальністю «Психологія спорту» (2005 р.), кандидат психологічних наук за спеціальністю “педагогічна та вікова психологія» (2018 р.), тема кандидатської дисертації – «Психологічна корекція професійної деформації тренера-викладача».
    Здобула другу вищу освіту у Київському національному університеті ім. Т.Г. Шевченко, за спеціальністю «Психологія», підвищення кваліфікації до Київського національного університету ім. Т.Г. Шевченко, за програмою «Дитяча психологія і психотерапія» (2017 р.)
  Здобула практичну фахову підготовку за напрямом «Гештальт психотерапія» в Київському інституті гештальта та психодрами.
 Напрямок наукових пошуків – гештальт-психологія, психологія міжособистісних відносин, психологія праці, дитяча психологія та психотерапія.
     Автор 25 наукових та науково-методичних праць.

     Документи, що засвідчують підвищення кваліфікації: документи

 

старший лаборант
Босенко Світлана Львівна

Тел.: (044) 527-83-54

 
Набір на навчання (синій)_2015Регіональні навчальні заклади (синій)Захисти дисертацій

Натисніть «Подобається», щоб читати
новини НУБіП України в Facebook