Планово–фінансовий відділ

Перелік платних послуг

П О Р Я Д О К
надання платних освітніх та інших послуг
Національним університетом біоресурсів і природокористування України

1. Загальні положення

1.1. Дія цього Порядку поширюється на надання платних освітніх та інших послуг, що надає Національний університет біоресурсів і природокористування України відповідно до Переліку платних послуг, які можуть надаватися навчальними закладами, що належать до державної та комунальної форми власності, затвердженого постановою Кабінету Міністрів України від 27.08.2010 року № 796.

1.2. При наданні платних освітніх послуг застосовуються нормативно-правові акти, що регламентують надання послуг у сфері освітньої діяльності. При наданні платних послуг, що не належать безпосередньо до сфери освітньої діяльності, застосовуються нормативно-правові акти, які регулюють надання послуг у відповідній сфері діяльності.

1.3. Університет зобов’язаний:

 • безкоштовно надати замовнику повну, доступну та достовірну інформацію щодо порядку та умов надання конкретної платної послуги, її вартості, порядку та строку оплати;
 • оприлюднити вартість:
 • платної освітньої послуги, що надається для здобуття освіти за освітньо-кваліфікаційним рівнем або для здобуття наукового ступеня – не пізніше ніж за один місяць до дати прийому заяв від осіб, що бажають її отримати;
 • вартість інших платних освітніх послуг – не пізніше ніж за 15 календарних днів до початку їх надання.

1.4. Платні послуги можуть надаватись тими ж структурними підрозділами, що здійснюють навчання громадян за державним замовленням, а також ті структурні підрозділи університету, у положеннях яких зазначено такі функції.

1.5. Платні послуги надаються на підставі письмової заяви – для фізичної особи; договору (контракту) – фізичної або юридичної особи; за фактом оплати надання платної послуги у порядку, визначеному законодавством.
      На підставі договору (контракту) надаються платні освітні послуги відповідно до пунктів 1- 4, 9 – 11 розділу 1 Переліку (Постанова КМУ від 27.08.10 р. № 796). Інші платні освітні послуги надаються на підставі письмової заяви, що складається замовником у довільній формі.
      При порушенні замовником умов договору (контракту, заяви) кошти, отримані університетом, залишаються у розпорядженні університету для виконання його статутних завдань згідно з чинним законодавством.

1.6. Кошти, отримані університетом від надання платних послуг, зараховуються на відповідні рахунки, відкриті в органах Державної казначейської служби України, та використовуються згідно із затвердженим кошторисом університету з урахуванням вимог законодавства.

1.7. Матеріальні цінності, майно університету, придбане або створене за рахунок коштів, отриманих від платних послуг, належить університету та використовується ним для виконання своїх функціональних повноважень.

2. Встановлення вартості платних послуг

2.1. Встановлення вартості платної послуги здійснюється на базі економічно обґрунтованих витрат, пов’язаних з її наданням відповідно до пункту 2 наказу Міністерства освіти і науки, Міністерства економіки, Міністерства фінансів України від 23.07.2010 року № 736/902/758.
      У разі якщо строк надання платної послуги перевищує один календарний рік, замовник має право здійснювати оплату послуги частинами, у відповідному договорі (контракті) зазначаються всі поетапні суми та строки сплати.

      Вартість платної послуги затверджується та оголошується

наказом ректора університету.

Складовими вартості витрат є:

 • витрати на оплату праці працівників;
 • нарахування на оплату праці відповідно до законодавства;
 • безпосередні витрати та оплата послуг інших організацій;
 • капітальні витрати;
 • індексація заробітної плати, інші витрати відповідно до чинного законодавства.

2.2. Витрати на оплату праці працівників
      До витрат на оплату праці працівників (викладацького складу, інших педагогічних, адміністративно-господарських, навчально-допоміжних та обслуговуючих працівників), які залучені до надання платної послуги, враховуються розміри посадових окладів, ставок заробітної плати (у тому числі погодинної оплати), підвищення, доплати, надбавки та інші виплати обов'язкового характеру, визначені відповідними нормативно-правовим актами.
      При формуванні витрат на оплату праці працівників, що залучені до надання платної послуги, також можуть враховуватись виплати, що носять заохочувальний характер, у порядку, встановленому законодавством та колективними договорами.
      У витратах на оплату праці враховується оплата праці працівників, які не перебувають у штаті навчального закладу, але залучені до надання платних послуг. Оплата праці таких працівників здійснюється на підставі трудових договорів та договорів цивільно-правового характеру за тими самими умовами та розмірами оплати праці, за якими здійснюється оплата праці відповідних штатних працівників.

2.3. Нарахування на оплату праці
     Нарахування на оплату праці, в тому числі: збір на обов'язкове державне пенсійне страхування, на обов'язкове соціальне страхування у зв'язку з тимчасовою втратою працездатності, на випадок безробіття, від нещасного випадку на виробництві та професійного захворювання, які спричинили втрату працездатності тощо, здійснюються у розмірах, передбачених чинним законодавством.

2.4. Безпосередні витрати та оплата послуг інших організацій
    До безпосередніх витрат та оплати послуг інших організацій при визначенні вартості платних освітніх та інших послуг належать матеріальні витрати, що використовуються на надання послуг, у тому числі на придбання сировини, матеріалів, інвентарю, інструментів, запасних частин, медикаментів, витратних матеріалів до комп'ютерної та оргтехніки, канцелярських товарів, бланкової та навчальної документації, що використовується при наданні платних освітніх послуг, паливно-мастильних матеріалів, хімікатів, білизни, спецодягу, обмундирування та фурнітури до нього, спортивного одягу, комунальних послуг та енергоносіїв (вартість розраховується згідно з діючими тарифами), захисних пристроїв, харчування у випадках, передбачених статутами (положеннями) навчальних закладів або законодавством; проведення поточного ремонту, технічного огляду і технічного обслуговування основних фондів, що використовуються для надання платних послуг, службові відрядження та стажування, пов'язані з наданням платних освітніх та інших послуг, оплата послуг зв'язку, засобів сигналізації, ліцензій для надання платних освітніх та інших послуг.
      У тих випадках, коли прямий розрахунок вартості безпосередніх витрат, оплати послуг інших організацій здійснити неможливо, їх вартість визначається виходячи з фактичних витрат на одиницю наданої аналогічної платної освітньої та іншої послуги, що склались у цьому навчальному закладі за минулий звітний період, з урахуванням індексу інфляції.

2.5. Капітальні витрати
      До капітальних витрат на придбання (створення) основних засобів включаються витрати на:

 • придбання або створення основних засобів, зокрема навчального, лабораторного, спортивного, виробничого обладнання, приладів, механізмів, споруд, меблів, комп'ютерної та оргтехніки, придбання навчальної літератури, оновлення бібліотечних фондів;
 • капітальне будівництво, придбання, ремонт, реконструкцію та реставрацію приміщень, будівель, споруд, транспортних засобів, що використовуються у навчальному процесі (у тому числі придбання будівельних матеріалів, виготовлення проектно-кошторисної документації);
 • придбання програмного забезпечення (у тому числі з передачею прав на користування), авторських та суміжних прав.

     Капітальні витрати враховуються у розмірі до 10 відсотків у межах вартості платної освітньої послуги.

Перелік платних освітніх та інших послуг,
що надаються в Національним університетом біоресурсів і природокористування України

1. У сфері освітньої діяльності:

1) підготовка понад державне замовлення в межах ліцензійного обсягу відповідно до договорів, укладених з фізичними та юридичними особами, студентів, аспірантів і докторантів;
2) навчання студентів для здобуття другої вищої освіти, крім випадків, коли право на безоплатне здобуття другої вищої освіти надано законодавством;
3) підготовка, перепідготовка, підвищення кваліфікації кадрів, навчання для здобуття громадянами післядипломної освіти понад державне замовлення в межах ліцензійного обсягу;
4) підготовка до вступу до вищих навчальних закладів та до зовнішнього незалежного оцінювання;
5) підготовка та перепідготовка, підвищення кваліфікації кадрів за замовленням центрів зайнятості;
6) навчання студентів, курсантів, аспірантів, докторантів з числа іноземців, осіб без громадянства, які постійно проживають в Україні; осіб, яким надано статус біженця в Україні; осіб, які потребують додаткового або тимчасового захисту; осіб, яким надано статус закордонного українця і які перебувають в Україні на законних підставах; стажування іноземців та осіб без громадянства, крім випадків, коли право на безоплатне здобуття ними вищої освіти передбачено законодавством;
7) прийом кандидатських іспитів;
8) проведення лекцій, консультацій, тренінгів, практикумів, занять іншої форми з питань науки, техніки, права, культури, мистецтва, фізичної культури, спорту, туризму, краєзнавства тощо, підготовки кадрів для дитячого та молодіжного туризму;
9) проведення понад обсяги, встановлені навчальними планами, з видачею або без видачі відповідних документів про освіту тренінгів, курсів, занять у гуртках, факультативів, семінарів, практикумів;
10) видання та реалізація навчальної літератури, методичних, науково-методичних, наукових, науково-технічних видань, друкованих засобів масової інформації;
11) видання та розповсюдження авторефератів, дисертацій, стенографування під час захисту дисертацій, організація, підготовка до захисту дисертацій на здобуття наукового ступеня доктора філософії (кандидата наук) та його проведення для осіб, які навчаються (навчалися) відповідно до договорів, укладених з фізичними або юридичними особами, у тому числі для осіб, які не навчаються (не навчалися) у відповідному навчальному закладі або науковій установі (крім оплати часу проведення засідання членам спеціалізованої вченої ради та оплати часу участі в таких засіданнях офіційних опонентів);
12) розроблення, впровадження та супроводження електронних навчальних матеріалів, курсів дистанційного навчання.

     Відповідальний:

Кваша Сергій Миколайович,

проректор з навчальної і виховної роботи

2. У сфері наукової та науково-технічної діяльності:

1) проведення науково-дослідних, дослідно-конструкторських, проектно-конструкторських, технологічних, пошукових та проектно-пошукових робіт;
2) проведення робіт з діагностики, стандартизації і сертифікації технологічних процесів, обладнання та метеріалів метрологічного забезпечення, технічного захисту інформації;
3) проведення лабораторних аналізів і дослідження зразків;
4) проведення консультацій з питань наукових досліджень (у тому числі дисертаційних), їх організація та наукового обслуговування;
41) проведення курсів, консультацій, семінарів, практикумів, тренінгів, стажування;
5) забезпечення доступу до локальних і корпоративних комп’ютерних мереж, Інтернету;
6) організація та проведення наукових заходів (з’їздів, семінарів, конференцій тощо), якщо це не передбачено навчальними планами з підготовки кадрів і не належить до діяльності, яка фінансується за рахунок коштів загального фонду державного та місцевих бюджетів;
7) впровадження, виробництво і реалізація дослідної, промислової, наукової, науково-технічної, інноваційної продукції, техніки, обладнання, приладів та устаткування, що виготовлені за власними технологіями.

     Відповідальний:

Ібатуллін Ігор Ілліч,

перший проректор

3. У сфері охорони здоров’я, відпочинку, дозвілля, оздоровлення, туризму, фізичної культури та спорту:

1) забезпечення проживання, відпочинку та оздоровлення спортивно-оздоровчому таборі, санаторії-профілакторії, у тому числі перевезення;
2) проведення групових та індивідуальних занять з фізичної культури та спорту з використанням відповідної матеріально-технічної бази університету, якщо це не передбачено навчальними планами та не належить до діяльності, що фінансується за рахунок коштів загального фонду державного бюджету;
3) організація, проведення індивідуальних екскурсій для відвідувачів та організованих груп у структурних підрозділах університету (музеях, ботанічному саду тощо);
4) надання у тимчасове користування спортивного інвентарю та обладнання, речей особистого користування, предметів для відпочинку, якщо це не передбачено навчальними планами та не належить до діяльності, що фінансується за рахунок коштів загального фонду державного та місцевих бюджетів;
5) організація, проведення концертно-видовищних заходів;
6) організація, проведення спортивних, фізкультурно-оздоровчих заходів (у тому числі міжнародних) з використанням відповідної матеріально-технічної бази університету, якщо це не передбачено навчальними планами та не належить до діяльності, що фінансується за рахунок коштів загального фонду державного бюджету.

Відповідальний:

Ткачук Вадим Анатолійович,

проректор з науково-педагогічної роботи,

міжнародної діяльності та розвитку 

4. У сфері побутових послуг:

1) надання послуг, пов’язаних з проведенням фото-, кіно-, відеозйомки, аудіозапису, а також виробництвом, обробкою, монтажем кіно-, відео-, теле- та аудіопродукції;
2) надання у тимчасове користування культурно-побутового призначення, садово-городнього інвентарю, аудіо- і відеотехніки, експозиційного обладнання, відеопереглядових аудиторій, інших площ, інвентарю та обладнання, якщо це не передбачено навчальним планом та не належить до діяльності, що фінансується за рахунок коштів загального фонду державного та місцевих бюджетів;
3) надання перукарських послуг;
4) ремонт, технічне обслуговування, налагодження копіювальної, офісної, комп’ютерної техніки; виготовлення, реалізація та ремонт металовиробів;
5) виготовлення, реалізація та ремонт взуття, швейних і галантерейних виробів, власної сувенірної продукції;
6) облаштування трав'яних газонів, елементів ландшафтного дизайну, догляд за ними;
7) створення лісових насаджень, ділянок зеленого будівництва, висаджування саджанців деревних та чагарникових порід, догляд за ними.


Відповідальний:

Ткачук Вадим Анатолійович,

проректор з науково-педагогічної роботи,

міжнародної діяльності та розвитку

5. У сфері житлово-комунальних послуг:

1) надання гуртожитків університету для проживання осіб, які навчаються або працюють в університеті, та надання комунальних послуг, послуг з експлуатації та господарського обслуговування будинків і приміщень;
2) надання гуртожитків університету для проживання осіб, які навчаються в інших навчальних закладах, працівників інших навчальних закладів, установ, організацій і проживають у гуртожитках університету згідно з рішенням ректора та надання комунальних послуг з експлуатації та господарського обслуговування будинків і приміщень.

     Відповідальний:

Ткачук Вадим Анатолійович,

проректор з науково-педагогічної роботи,

міжнародної діяльності та розвитку

6. Інші послуги:

1) вирощування, переробка та реалізація сільськогосподарської продукції;
2) надання в оренду будівель, споруд, окремих тимчасово вільних приміщень і площ, іншого рухомого та нерухомого майна або обладнання, що тимчасово не використовується у освітній, навчально-виховній, навчально-виробничій, науковій діяльності, у разі, коли це не погіршує соціально-побутових умов осіб, які навчаються або працюють в університеті;
3) експлуатаційне та господарське обслуговування приміщень, площ, майна та обладнання, зазначених у підпункті 2 цього пункту;
4) надання поліграфічних та рекламних послуг, реалізація власної друкованої продукції, у тому числі інформаційної, рекламної та бланкової (крім видання та реалізації навчальної літератури, методичних, науково-методичних, наукових, науково-технічних видань, друкованих засобів масової інформації (газет, часописів, альманахів тощо), видання та розміщення на веб-сайтах банерів та іншої рекламної продукції в електронній формі; розроблення поліграфічного дизайну;
41) друкування, копіювання, сканування, ламінування, запис інформації на носії;
5) виробництво та реалізація продукції громадського харчування;
6) надання ветеринарних послуг, проведення діагностичної ветеринарної експертизи;
7) здійснення доступу до Інтернету, локальних і корпоративних комп’ютерних мереж для осіб, які не працюють і не навчаються в університеті;
8) здійснення палітурних, брошурувальних робіт;
9) забезпечення оформлення студентських квитків, залікових книжок осіб, які навчаються відповідно до договоорів, укладених з фізичними та юридичними особами; їх дублікатів для всіх категорій осіб, що навчаються в університеті;
10) забезпечення оформлення документів про освіту державного зразка в установленому законодавством порядку;
11) виготовлення та реалізація продукції навчально-виробничих майстерень, підсобних господарств, інших навчально-виробничих, виробничих, дослідницьких підрозділів, що виготовлена у позанавчальний час та не за рахунок коштів державного і місцевого бюджетів, які забезпечують провадження освітньої діяльності;
12) виготовлення та реалізація продукції, виготовленої в результаті практичного навчання осіб, які навчаються (зокрема, розсади, саджанців, сіянців, насіння, лісоматеріалів, предметів декоративно-прикладного мистецтва, фото-, кіно-, аудіо-, відеопродукції, товарів широкого вжитку);
13) надання навчально-виробничими, виробничими, дослідницькими підрозділами послуг, що відповідають профілю підготовки кадрів, зокрема проведення лісосічних робіт, робіт з ремонту, відновлення, технічного обслуговування транспортних засобів і технологічного обладнання, з облаштування трав'яних газонів, елементів ландшафтного дизайну, догляду за ними, із створення лісових насаджень, ділянок зеленого будівництва, висаджування саджанців деревних та чагарникових порід, догляду за ними; з обробки землі, збирання врожаю, допоміжних та післяурожайних робіт, проведення сільськогосподарських та промислових робіт з використанням автомобілів, тракторів, інших механізмів;
14) надання у короткострокове (на строк до одного тижня) користування фізичним, юридичним особам площ та/або окремих приміщень, що тимчасово не використовуються в освітній, навчально-виховній, навчально-виробничій, науковій діяльності для проведення освітніх, наукових, спортивних, урочистих, культурних та інших заходів (крім заходів, що проводяться з релігійною метою, або заходів політичних партій), а також іншого рухомого та нерухомого майна або обладнання у разі, коли це не погіршує умов навчання або соціально-побутових умов осіб, які навчаються або працюють у відповідному навчальному закладі (установі);
15) надання у короткострокове (на строк до одного місяця) користування відповідно до законодавства місць для базування, зберігання транспортних засобів, зокрема пристаней, причалів, аеродромів, місць для стоянки автомобілів у разі, коли це не погіршує умов навчання або соціально-побутових умов осіб, які навчаються або працюють у відповідному навчальному закладі (установі);
16) перевезення вантажів спеціальними транспортними засобами, включаючи морські, річкові та повітряні судна, а також окремих пасажирів або організованих груп населення;
17) виконання вантажно-розвантажувальних робіт;
18) надання метеорологічної інформації на замовлення фізичних та юридичних осіб;
19) надання у тимчасове користування площ для зберігання обладнання, майна, паливно-мастильних матеріалів, інших цінностей, що належать іншим юридичним або фізичним особам;
20) проведення лабораторних аналізів паливно-мастильних матеріалів у встановленому законодавством порядку;
21) проведення випробувань електричного обладнання та електропроводки, повірка приладів обліку води та енергоресурсів, інших технічних приладів, обладнання та систем у встановленому законодавством порядку; проведення робіт з контролю якості води, аналізу стічних вод та опадів;
22) проведення робіт з проектування, розроблення, монтажу, діагностики, ремонту, налагодження та технічного обслуговування систем відеоспостереження, внутрішньої сигналізації, структурованих кабельних систем, телефонних мереж, системи єдиного часу та дзвінків у встановленому законодавством порядку;
23) розроблення, впровадження та обслуговування проектів мультимедійних аудиторій, конференц-залів, Інтернет-кафе;
24) надання послуг з редагування, перекладу наукової, довідкової, технічної, навчальної, навчально-методичної, художньої літератури, комп'ютерного набору, верстання текстів.

     Відповідальний:

Ткачук Вадим Анатолійович,

проректор з науково-педагогічної роботи,

міжнародної діяльності та розвитку


 

Регіональні навчальні заклади (синій)Набір на навчання (синій)_2015Захисти дисертацій

Натисніть «Подобається», щоб читати
новини НУБіП України в Facebook