Співробітники кафедри

 

Професор кафедри, доктор біологічних наук, професор, академік НААН України, заслужений діяч науки і техніки України
Гудков Ігор Миколайович

Тел.: (044) 527-89-26

Лауреат премії НАН України ім. М.Г. Холодного, Соросовський професор

Особисті дані
Народився 27 липня 1940 р. в с. Поздеки Оричевського району Кіровської області (Росія). У 1957 р. закінчив середню школу № 4 у м. Біла Церква Київської області і поступив на агрономічний факультет Білоцерківського сільськогосподарського інституту. У 1959 р. перевівся на факультет  ґрунтознавства і агрохімії Української сільськогосподарської академії, який закінчив з відзнакою у 1962 р.
За розподілом працював молодшим науковим співробітником агрохімічної лабораторії Миронівської селекційно-дослідної станції Київської області. У 1964 р. поступив до аспірантури Інституту фізіології рослини  АН УРСР зі спеціальності радіобіологія і в 1967 р. захистив кандидатську дисертацію на тему «Захист рослин від променевого ураження». У 1979 р. захистив докторську дисертацію на тему «Гетерогенність меристем як фактор, що визначає післярадіаційне відновлення рослин». Працював на посадах молодшого, старшого наукового співробітника, завідувача науковим відділом, заступника директора інституту з наукової роботи, виконуючим обов’язки директора інституту. В гострий період розвитку аварії на Чорнобильській АЕС у 1986–1987 рр. очолював Міжвідомчу екологічну групу з моніторингу радіоактивного забруднення  басейну Дніпра і Чорного моря при Раді Міністрів України.
У 1987 р. на запрошення ректорату перейшов на роботу в УСГА (колишня назву університету), де організував і очолив першу у тодішньому СРСР вузькопрофільну кафедру радіобіології та радіоекології.
Автор та співавтор понад 600 наукових фахових робіт, серед яких 19 підручників і навчальних посібників та 15 монографій українською, російською та англійською мовами, 13 авторських свідоцтв і патентів, понад 50 статей опублікованих англійською мовою у провідних радіобіологічних виданнях.
Навчальна робота
Забезпечує викладання навчальних дисциплін: радіобіологія, сільськогосподарська радіобіологія, сільськогосподарська радіоекологія для спеціальностей екологія, біотехнологія, захист рослин, агробіологія.
Науково-дослідна робота
Основний напрям наукових досліджень у теперішній час – вивчення  стану фітоценозів на забруднених радіонуклідами територіях, захист рослин і тварин від дії іонізуючої радіації, розробка прийомів мінімізації надходження  радіонуклідів в продукцію рослинництва і тваринництва. Керує виконанням дипломних робіт студентів ОКР «Бакалавр» і «Магістр», дисертаційних робіт аспірантів і докторантів. Підготував 12 кандидатів і одного доктора наук.
Міжнародна робота
Приймає участь в організації та проведенні щорічного міжнародного семінару між НУБіП України та Університетом Вагенінген (Нідерланди) «Радіоактивність після Чорнобильської катастрофи та ядерна енергетика». Є членом бюро Наукової ради з радіобіології РАН, членом дисертаційної ради зі спеціальності радіобіологія при Всеросійському НДІ сільськогосподарської радіології та агроекології, членом редколегій двох міжнародних журналів, учасником багатьох міжнародних конференцій і симпозіумів за межами України.
Культурно-виховна робота
Виступає з лекціями перед різними  верствами населення і статтями в періодичній пресі з інформацією про біологічні та екологічні наслідки аварії на Чорнобильській АЕС, особливості способу життя на забруднених радіонуклідами територіях. На заняттях проводить роботу з формування у студентів сучасного енвайроменталітету.
Науково-організаційна робота
Є членом вчених рад університету і факультету, ради ветеранів університету, проблемної ради УкрНДІ сільськогосподарської радіології, дисертаційних рад в НУБіП України і Київському національному університеті імені Тараса Шевченка зі спеціальності радіобіологія, членом Національної комісії з захисту населення від радіації при Верховній Раді, членом біологічної секції Комітету з присвоєння Державних премій в галузі науки і техніки України, членом редколегій семи наукових журналів, співголовою Радіобіологічного товариства України.
 

доктор біологічних наук, доцент
Кашпаров Валерій Олександрович

Тел.: (044) 527-89-26

 Коло наукових інтересів: поведінка продуктів ядерного поділу в навколишньому середовищі, формування доз опромінення населення на забруднених радіонуклідами територіях, ведення агропромислового виробництва на забруднених радіонуклідами територіях.

 

кандидат сільськогосподарських наук, доцент
Грисюк Сергій Миколайович

Тел.: (044) 527-89-26

Доцент кафедри радіобіології та радіоекології Національного університету біоресурсів і природокористування України, кандидат сільськогосподарських  наук
Особисті дані
Народився 30.12.1955 р. у місті Київ (Україна).
У 1973 році закінчив ЗОШ № 5 в м. Біла Церква Київської області; 1978 році – Українську сільськогосподарську академію (тепер НУБіП України) за спеціальністю «інженер лісового»; 1984 році – захистив кандидатську дисертацію на тему «Біотехнічні особливості розмноження троянд у Центральному Степу України» зі спеціальності 06.03.01 – «лісові культури, селекція, насінництво на озеленення населених місць)».
1989 р. – доцент кафедри радіобіології та радіоекології. Учасник ліквідації аварії на ЧАЕС.
Освіта: повна вища:
кандидат сільськогосподарських наук.
Кількість наукових фахових робіт – 58; монографій – 3; авторських свідоцтв на винаходи – 3; науково-методичних праць – 24.
Навчальна робота
Забезпечує високоякісне викладання навчальних дисциплін: радіобіологія та радіоекологія. Під час викладання навчальних дисципліни застосовує інноваційні методи, форми та засоби навчальної роботи.
Науково-дослідна робота
Наука робота присвячена дослідженню міграції радіонуклідів у лісових біогеоценозах. Виконання робіт з грантової угоди з Комісією європейського співтовариства (УкрНДІСГР). Здійснюється науково-дослідна робота зі студентами з напрямів: радіоекологічний  контроль агросфери, екологічна паспортизація територій та підприємств, екологічна оцінка стану ґрунтового покриву. Постійно займається підготовкою студентів до Всеукраїнських та Міжнародних науково-практичних конференцій та симпозіумів, з радіоекології».
Міжнародна робота
Спільно з факультетом захисту рослин, біотехнологій та екології є одним з учасників Міжнародної науково-практичної конференції студентів, аспірантів та молодих вчених «Екологія – філософія існування людства»; міжнародного бакалаврського семінару (ESA-22303) "Радіоактивність після Чорнобильської катастрофи та ядерна енергетика", що проходить в рамках Угоди про співпрацю між Національним університетом біоресурсів і природокористування України та Університетом Вагенінген (Нідерланди).
Культурно-виховна робота
Організація екскурсій зі студентами факультетів лісового та садово-паркового господарства, захисту рослин, біотехнологій та екології екскурсій до музею Чорнобиля.
Організаційна робота
Виконує обв’язки профорга кафедри. Проводить семінари зі школярами еколого-природничого ліцею №116 з метою популяризації НУБіП України для потенційних вступників.
 

кандидат біологічних наук, доцент
Лазарєв Микола Михайлович

Тел.: (044) 527-89-26

Доцент кафедри радіобіології та радіоекології Національного університету біоресурсів і природокористування України, кандидат біологічних  наук
Особисті дані
Народився 09.06.1958р. у с. Новошешмінськ Чистопольського району (Татарстан).
У 1975 році закінчив ЗОШ; 1980 році – Казанський ветеринарний інститут за спеціальністю «Ветеринарія»; 1980-1982рр служба у рядах РА; 1982-1985 – аспірант при Всерадянському науково-дослідному інституті ветеринарної вірусології та мікробіології; 1986-1989 молодший науковий співробітник ВНДІВВіМ; 1987 році – захистив кандидатську дисертацію на тему «Закрита робота» зі спеціальності 03.00.01 – радіобіологія.
Освіта: повна вища:
Ø 1989р науковий, старший науковий співробітник, завідувач лабораторії, завідувач відділу, заступник директора Українського НДІ сільськогосподарської радіології УкрНДІСГР;
Ø 2005р завідувач лабораторії ведення сільськогосподарського виробництва на техногенно- забруднених територіях
Ø радіобіолог, викладач вищого навчального закладу (спеціальність «Радіобіологія та радіоекологія» з 1999р
Ø кандидат біологічних наук.
Ø Кількість наукових фахових робіт – 70; підручників, навчальних посібників – 4; монографій – 3; науково-методичних праць – 10.
Навчальна робота
Забезпечує високоякісне викладання навчальних дисциплін: радіобіологія та радіоекологія. Вчений секретар спеціалізованої  Вченої Ради. Під час викладання навчальних дисципліни застосовує інноваційні методи, форми та засоби навчальної роботи.
Науково-дослідна робота
Здійснюється науково-дослідна робота з напрямів: радіоекологічний моніторинг сільськогосподарського виробництва на забрудненій радіонуклідами території України. Розробка рекомендацій з ведення сільськогосподарського виробництва у випадку ядерних та радіаційних аварій.
Міжнародна робота
Учасник декількох міжнародних проектів з подолання наслідків аварій на ЧАЕС та Фокусимі.
Організаційна робота
Постійний учасник нарад у МНС України, МАП України, обласних управлінь МАП України з проблем ліквідації наслідків аварії на ЧАЕС та організації сільськогосподарського виробництва на забрудненій радіонуклідами території України. 
 

кандидат біологічних наук, доцент
Бондар Юлія Олегівна

Тел.: (044) 527-89-26

Особисті дані
Народилася 23.07.1983 р. у місті Первомайську Миколаївської області (Україна).
У 2000 році закінчила ЗОШ №12 у м. Первомайську Миколаївської області; 2005 році – НУБіП України за спеціальністю «Екологія та охорона навколишнього середовища»; 2010 році – захистила кандидатську дисертацію на тему «Радіобіологічні ефекти хронічного іонізуючого опромінення сосни звичайної (Pinus sylvestris L.) в зоні відчуження Чорнобильської АЕС» зі спеціальності 03.00.01 – «радіобіологія (біологічні дисципліни)».
Освіта: повна вища:
Ø    інженер з охорони навколишнього середовища (спеціальність «Екологія та охорона навколишнього середовища», 2005 р.);
Ø    кандидат біологічних наук.
Загальна кількість робіт – 51, з них: наукові фахові праці – 26; монографії – 1; науково-методичні праці – 24.
Навчальна робота
На високому рівні читає лекції та проводить лабораторні заняття з таких навчальних дисциплін: ветеринарна радіобіологія, радіобіологія, радіоекологія, сільськогосподарська радіобіологія та радіоекологія для спеціальностей ветеринарна медицина, екологія та охорона навколишнього середовища, біотехнологія, захист рослин, агрономія.
Науково-дослідна робота
Здійснюється науково-дослідна робота з напрямів: радіаційне ураження лісових фітоценозів, цитогенетичні ефекти у деревних порід рослин, радіаційний моніторинг стану забруднення урбанізованих територій. Проводиться виконання робіт з грантової угоди з Комісією європейського співтовариства (УкрНДІСГР).
Міжнародна робота
Приймає участь у міжнародних конференціях та симпозіумах, публікує наукові матеріали в іноземних виданнях.
Культурно-виховна робота
Періодично організовує екскурсії для студентів спеціальностей ветеринарна медицина, екологія та охорона навколишнього середовища у музеї міста Києва та науково-дослідні інститути.
Організаційна робота
Проводить семінари зі школярами з метою популяризації НУБіП України для потенційних вступників.
 

кандидат біологічних наук, старший викладач
Іллєнко Володимир Віталійович

Тел.:

Електронна пошта: [email protected]

 Коло наукових інтересів:

  • вивчення впливу ґрунтової мікрофлори на надходження радіонуклідів у системі ґрунт-рослина; 
  • зміна фізико-хімічного стану радіоактивних ізотопів в ґрунті під впливом різних факторів навколишнього середовища

 

 


Білєра

Тел.:

 

 

Набір на навчання (синій)_2015Регіональні навчальні заклади (синій)Захисти дисертацій

Натисніть «Подобається», щоб читати
новини НУБіП України в Facebook