Наукова школа «Регуляція метаболізму, біосинтез і біологічні властивості білків та ліпідів».


 

gulijГулий Максим Федотович

(1905-2007)

 

 

Доктор біологічних наук, професор,

академік АН УРСР

Назва наукової школи: Наукова школа «Регуляція метаболізму, біосинтез і біологічні властивості білків та ліпідів».

Рік заснування: 1972 р.

Засновник наукової школи: Гулий М.Ф. – випускник Київського ветеринарно-зоотехнічного інституту (1929). Він пройшов достойний шлях від аспіранта до директора Інституту біохімії (1972–1977), був віце-президентом АН УРСР (1957–1963), керував Біохімічним товариством та очолював редколегію «Українського біохімічного журналу». М.Ф. Гулий безпосередньо причетний до зародження вітчизняної молекулярної біології та імунохімії, а також є одним із фундаторів вітчизняної біохімії.

Його наукові інтереси охоплюють надзвичайно широке коло проблем. У 30-ті роки це питання харчування й вуглеводний обмін у м'язах, у повоєнні роки дослідження тканинних та мікробних білків, установлення зв'язку між обміном пуринів і злоякісним ростом, питання регуляції біосинтезу білків і ліпідів. Учений здійснив новаторські роботи у вивченні властивостей білків. Завдяки кропіткій праці під його керівництвом у лабораторії одержали низку індивідуальних, зокрема ферментних, білків у кристалічному вигляді. Досліджував проблеми сучасного функцiонування бiохiмiї та молекулярної бiологiї, пов'язані з регуляцiєю бiосинтезу бiлкiв, лiпiдiв та вуглеводів; структуру та властивості бiлкiв; функції та метаболічне значення реакцій трикарбонового циклу; роль вуглекислоти в анаболічних процесах у гетеротрофних організмів. Результати цих робіт лягли в основу створення нових лiкiв, що знайшли застосування в гематологічних, хiрургічних та наркологічних клiнiках, а також низки препаратів для підвищення продуктивності сільськогосподарських тварин. 

Заслуги вченого були відзначені високими урядовими нагородами: Заслужений діяч наук УРСР (1956), Сталінська премія (1952), Державні премії УРСР у галузі науки і техніки (1978, 1985), премія ім. О.Палладіна АН УРСР (1974), Орден князя Ярослава Мудрого 5-го ступеня (2000), Герой України (2005).

Автор «Спогадів» (опублікованих у журналі «Сучасність», 2006, № 4), які охоплюють широку панораму українського життя ХХ ст.

Загалом творчий доробок М.Ф. Гулого – це більше ніж 600 наукових праць, серед яких 9 монографій і 36 винаходів та патентів. Вагомий внесок ученого в підготовку наукової зміни. Під його керівництвом виконано понад 80 кандидатських та 10 докторських дисертацій, серед учнів М.Ф.Гулого видатні вчені — академіки НАН України С. Комісаренко, Г. Мацука, Д. Мельничук.

 

Дмитро МельничукКерівник наукової школи: академік Мельничук Дмитро Олексійович. Відомий учений у галузі біохімії, ректор Національного університету біоресурсів і природокористування України (з 1984 р.), доктор біологічних наук (1978), професор (1984), академік НАН України (1997) та НААН України (1990), Герой України (2003).

Має звання та нагороди: лауреат Державної премії УРСР у галузі науки і техніки (1984 р.), Заслужений діяч науки і техніки УРСР (1990 р.), лауреат міжнародної премії «Дружба» (1995 р.) та премії ім. акад. В. Вернадського (2003 р.); медаль «За трудову доблесть» (1973 р.), «Знак пошани» Міністерства аграрної політики України (2001), повний кавалер орденів «За заслуги» (1996, 1998, 2009), орден Держави і Золота зірка Героя України (2003 р.), орден ім. Ломоносова Російської Федерації (2008 р.), орден Франції «За заслуги» (2009 р.).

Д.О.Мельничук є почесним професором університетів штатів Айова й Арканзас (США), Варшавського університету наук про життя (Польща), Казахського аграрного університету; почесний доктор університетів: Берлінського ім. Гумбольдта (Німеччина), Гентського (Бельгія), Люблінського університету природничих наук (Польща), Російського державного аграрного університету – МСГА ім. К.А.Тімірязєва, Астраханського технічного університету (РФ); виїзний професор Токійського аграрного університету та коледжу ТАУ (Японія); член Нью-Йоркської академії наук, редколегії міжнародного журналу «Archiv of Animal Nutrition» (Берлін). Почесний сенатор штату Луїзіана (США). Член вищої Ради при генеральному директорові Продовольчої і сільськогосподарської організації Об’єднаних Націй (ФАО) ООН та ін.

Напрями наукової діяльностірегуляція молекулярних механізмів обміну речовин в організмі тварин і людей; вивчення молекулярних механізмів розвитку й підтримання стану природного і штучного гіпобіозу тварин.

Послідовники наукової школи: Гула Н.М., Захаренко М.О., Цвіліховський М.І., Усатюк П.В., Любецька Т.В., Грищенко В.А., Цвіліховський В.І., Жулай В.Є., Обштат С.В., Олефіренко В.В., Вихованець В.І, Сілонова Н.І. та інші.

Загальна кількість учнів наукової школи: 108 кандидатів і 20 докторів наук.

Напрям досліджень наукової школи: вивчення механізмів регуляції обміну речовин у сільськогосподарських тварин з метою розробки засобів підвищення їх продуктивності та лікування і профілактики ряду захворювань, дослідження особливостей обмінних процесів в організмі тварин за умов штучного гіпобіозу та міграції важких металів у довкіллі.

Основні здобутки наукової школи. Основним напрямом наукової роботи академіка Д.О. Мельничука є вивчення молекулярних механізмів регуляції обміну речовин в організмі тварин і людей та пошук і розробка способів корекції їхніх порушень. Разом з колегами й учнями ним обґрунтовано біологічну роль реакції карбоксилювання і декарбоксилювання в обміні макромолекул та енергії в гетеротрофних організмів; установлено низку фізико-хімічних закономірностей карбаматів білків та отримано нові дані щодо їхньої ролі в регуляції активності ферментів; розкрито молекулярні механізми системи метаболічного гомеостазу в клітинах при порушенні кислотно-лужного стану організму: виявлено специфічні білки мембран епітелію тонкого кишківника новонароджених тварин; зроблено вагомий внесок у розкриття механізмів впливу змін концентрації бікарбонатів і СО2 у крові на інтенсивність енергетичного, мінерального та азотного обмінів, розкрито молекулярні механізми переходу тварин у стан гіпобіозу, а також порушень регуляції обміну речовин під час таких захворювань тварин і людей, як остеопорози й остеомаляції, подагра, діабет, карієс, до- і післяродові та післяопераційні ускладнення (кетози, ацидози, амонійні токсикози), кормові (харчові) ацидози тварин тощо.

Пріоритетність і актуальність наукових розробок Д. О. Мельничука підтверджується близько 50 авторськими свідоцтвами і патентами на винаходи та багатьма рекомендаціями, які прийняті для широкого впровадження в практику тваринництва та медицини України. Під його керівництвом підготовлено 28 кандидатів та 10 докторів наук.

 

!DSC_2168

   Значний внесок у розвиток школи вніс Мельничук Сергій Дмитрович - член-кореспондент Національної академії аграрних наук України, директор Українського ННІ якості біоресурсів та безпеки життя, доктор біологічних наук.

Мельничук С.Д. є одним із засновників наукового напряму в Україні з питань вивчення молекулярних механізмів розвитку й підтримання стану природного і штучного гіпобіозу тварин в Україні. Ним та його колегами вдосконалені існуючі та розроблені нові методи переведення деяких біологічних об'єктів (тварини, риби, клітини) у стан штучного гіпобіозу, показані певні молекулярно-біохімічні особливості впливу цього явища на ключові ланки енергетичного і азотного метаболізму та на утворення вільних радикалів у тканинах.

Мельничуком С.Д. вперше запропоновано механізм анаеробної взаємотрансформації енергії відновлених піридиннуклеотидів і АТР у клітинах тварин за умов природного гіпобіозу.

Під керівництвом Мельничука С.Д. проводиться значна наукова робота з питань управління якістю і безпекою продукції АПК:

·         розробка, експертиза та застосування генних, молекулярно-біологічних, аналітичних та інших сучасних методів діагностики здоров'я тварин і рослин, а також визначення їх походження та генетична ідентифікація порід і сортів;

·         виявлення в продукції АПК трансгенних матеріалів, а також збудників вірусних, бактеріальних та мікологічних захворювань;

·         моніторинг забруднення екосистем ксенобіотиками;

·         проведення Державних випробувань засобів захисту рослин та агрохімікатів з метою їх реєстрації в Україні;

·         активна участь у створенні бази даних щодо методик проведення біологічних та токсикологічних досліджень;

·         гармонізації регулюючої та нормативної документації з питань якості та безпеки продукції АПК;

Список його наукових праць налічує понад 130 робіт, у т.ч. одну монографію, 9 підручників та 5 посібників. Він є автором і співавтором 12 патентів України на винаходи.

Сучасний стан наукової школи. Популярність наукової школи.

У зв’язку з актуальністю наукових досліджень, що проводяться представниками зазначеної наукової школи, щорічно її склад поповнюється молодими талановитими науковцями. Значну роль у вирішенні теоретичних і прикладних питань сучасної біохімії вносять співробітники кафедри біохімії тварин, якості й безпеки сільськогосподарської продукції імені академіка М.Ф. Гулого професори Мельничук С.Д., Калачнюк Г.І., Мельникова Н.М., Грищенко В.А., Хижняк С.В., доценти Томчук В.А., Калачнюк Л.Г, Цвіліховський В.І., Тупицька О.М., Кліх Л.В., Арнаута О.В. Наукова школа біохіміків, започаткована академіком М.Ф. Гулим, сьогодні працює над вирішенням актуальних питань ветеринарної медицини та управління якістю й безпекою продукції АПК. Пріоритетними завданнями кафедри є дослідження впливу різних форм вуглекислоти на розвиток стану штучного гіпобіозу та розробка технологій переведення організму тварин, тканин та клітин у стан штучного гіпобіозу; вплив кислотно-лужного стану на характер біологічної міграції важких металів в організмі тварин; міграція важких металів в організмі тварин, їх вплив на біохімічні процеси та розробка способів захисту тварин від негативного впливу важких металів; вивчення біологічної активності фосфоліпідів молока та впливу ентеросорбентів при лікуванні ентеропатологій тварин; розробка та обґрунтування введення нових національних стандартів для оцінки якості та безпечності сільськогосподарської сировини, кормів та продуктів харчування.

Співробітники кафедри тісно співпрацюють із науковцями інших навчальних та наукових установ та закладів України, а саме: Білоцерківським Національним аграрним університетом; Львівським національним університетом ветеринарної медицини та біотехнології ім. С.З.Гжицького; Львівським інститутом біології тварин НААН; Харківською державною зооветеринарною академією; Дніпропетровським державним агарним університетом; Сумським національним аграрним університетом; Всеросійським науково-дослідним інститутом ветеринарної санітарії, гігієни та екології; Московським державним університетом прикладної біотехнології; Державною ветеринарною та фітосанітарною службою України; Державним науково-дослідним інститутом з лабораторної діагностики та ветеринарно-санітарної експертизи.

Наукові здобутки школи висвітлені в 3147 наукових працях.

 

 

Захисти дисертаційНабір на навчання (синій)_2015Регіональні навчальні заклади (синій)

Натисніть «Подобається», щоб читати
новини НУБіП України в Facebook